Hallinnointi

Metso Outotecin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat viime kädessä Suomen lakien mukaisesti rekisteröidyn ja toimivan emoyhtiö Metso Outotec Oyj:n hallintoelimet.

Metso Outotecin hallinnointiperiaatteet

Yhtiön hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, yhtiökokouksen vahvistamaan yhtiöjärjestykseen ja hallituksen vahvistamaan hyvään hallinnointitapaan (Corporate Governance Policy). Nämä hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi yhtiön hallintoa on tehostettu muodostamalla toimitusjohtajan määräysvallan alla toimiva johtoryhmä. Metso Outotec noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2020 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi perustuu yritysten itsesäätelyyn ja täydentää lakisääteisiä menettelyjä.

Koodin tavoitteena on yhtenäistää Suomen listayhtiöiden hallinnointia sekä osakkeenomistajille ja muille sijoittajille jaettavaa tietoa. Lisäksi se edistää hallintoelimien avoimuutta ja korkeat kansainväliset vaatimukset täyttävien hyvien hallintokäytäntöjen noudattamista Suomen listayhtiöissä. Koodi on saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.cgfinland.fi.  Lisäksi Metso Outotec noudattaa kaikkia Finanssivalvonnan, Nasdaq Helsinki Oy:n ja Suomen Keskuskauppakamarin antamia suosituksia ja ohjeita sisäpiirihallinnon, omien osakkeiden hankinnan, viestinnän ja yritysjärjestelyjen osalta.

Metso Outotecin selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä laaditaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti ja se annetaan erillisenä kertomuksena yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta keväällä 2021. Lisäksi Metso Outotecin hallinnointipolitiikka julkaistaan kokonaisuudessaan ja sitä ylläpidetään yhtiön kotisivuilla.

Lataa hallinnointipolitiikka (lisäämme linkin kun dokumentti on saatavilla).

Lisää tietoa hallinnoinnista