Suomen osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous on Metso Outotec Oyj:n korkein päättävä elin.
Varsinainen yhtiökokous 2021

Metso Outotecin yhtiökokouksen päätehtävät

Osakeyhtiölaki säätää, että tietyt tärkeät päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätösten hyväksyminen, osakepääoman korottaminen tai vähentäminen, osinkoja koskevat päätökset sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta, kuuluvat yhtiökokouksen yksinomaiseen toimivaltaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista.

Päätehtävät ovat:

  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • taseen osoittaman voiton käyttäminen
  • hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen
  • hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen
  • hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
  • tilintarkastajan valinta
  • hallituksen, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan yhtiökokoukselle tekemät muut ehdotukset (esim. yhtiöjärjestyksen muuttaminen, omien osakkeiden hankinta, osakeanti, erityisten oikeuksien antaminen); tai muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Julkaisemme kokouskutsun aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internetsivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä tai toimitamme sen suoraan osakkeenomistajille lain niin vaatiessa. Lisäksi julkaisemme kokouskutsun pörssitiedotteena heti hallituksen päätettyä yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Yhtiökokouksen esityslista, päätöksentekoesitykset ja kokousaineisto ovat saatavilla verkkosivustollamme viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajilla, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasrekisteriin, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Kukin osake vastaa yhtä ääntä. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Metso Outotec ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä tällainen vaatimus on toimitettava. Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä, kuten päätökset tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingon maksamisesta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Lisämateriaali