Käyttöehdot

Ole hyvä ja lue huolellisesti nämä käyttöehdot ennen näiden verkkosivujen avaamista. Avaamalla www-sivut sitoutuu sivut avannut käyttäjä noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja.

Näiden www-sivujen sisältö on Metso Outotec Oyj:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä Metso Outotec) omaisuutta. Näiden sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Metso Outotec pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuilla esitettyyn materiaaliin. "Metso Outotec", Metso Outotecin logo ja Metso Outotecin valmistamien tuotteiden nimet ovat Metso Outotecin tavaramerkkejä. Mikäli käyttäjä havaitsee sivuilla tekijänoikeuksia loukkaavalla tavalla esitettyä materiaalia tai linkkejä, pyydämme ilmoittamaan siitä Metso Outotecin sivujen ylläpitäjälle.

Metso Outotecin www-sivuilla esitetyn tiedon uudelleen tuottaminen, siirtäminen, jakelu tai säilyttäminen on kielletty ilman Metso Outotecin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Kuitenkin käyttäjällä on lupa henkilökohtaiseen käyttöön tallettaa tietokoneelleen tai tulostaa sivuja tai otteita sivuista. Yksittäisiin Metso Outotecin www-sivuilla esitettyihin dokumentteihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisillä sivuilla.

Lehdistötiedotteita ja muuta julkistettua aineistoa saa käyttää, mikäli lähde mainitaan.

Metso Outotecin www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. Metso Outotec ei vastaa sivuilla esitetyn tiedon oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Metso Outotec ei myöskään vastaa mistään sivuilla olevan aineiston tai sen käyttämisen tai muuttamisen aiheuttamista vahingoista. Metso Outotecin www-sivut voivat sisältää päivittämätöntä tietoa. Metso Outotec varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa sivujen sisältöä tai estää pääsyn sivuille. Metso Outotecin ei takaa tämän palvelun jatkuvaa saatavuutta eikä vastaa millään tavalla niiden sivujen sisällöstä, joihin Metso Outotecin www-sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Metso Outotecin toimesta. Metso Outotecin www-palvelussa käytetään virussuojausta, mutta Metso Outotec ei takaa sitä, että palvelu on täysin viruksista vapaa.

Lähettämällä aineistoa mille tahansa Metso Outotecin palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai www-sivujen välityksellä käyttäjä sitoutuu siihen, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista ja että Metso Outotecilla on oikeus julkaista se. Käyttäjä vapauttaa Metso Outotecin vastuusta kaikkien niiden vaatimusten osalta, joita kolmannet osapuolet mahdollisesti esittävät Metso Outotecille käyttäjän Metso Outotecille lähettämän aineiston johdosta. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä Metso Outotecille vaatimuksia aineistoon liittyvissä kysymyksissä.

Tulevaisuutta koskevat arviot

Tähän www-sivustoon sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

  1. yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
  2. kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
  3. yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
  4. vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.