Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2011 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2010
Pörssitiedote helmikuuta 8, 2011

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2010

OUTOTEC OYJ                TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                8.2.2011        KLO 8.00

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2010

Vahva tilaushankinta ja palveluliiketoiminnan kasvu

Hallituksen osingonjakoehdotus 0,75 euroa osakkeelta

Tammi-joulukuu 2010 lyhyesti (2009):

 • Tilauskertymä: 1 394,7 miljoonaa euroa (557,1 milj. euroa), +150,4 % 

 • Liikevaihto: 969,6 miljoonaa euroa (877,7 milj. euroa), +10,5 % 

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto 282,5 miljoonaa euroa (148,6 milj. euroa), +90,1 % 

 • Liikevoitto ilman kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä poistoja: 74,7 miljoonaa euroa (58,6 milj. euroa), +27,4 % 

 • Liikevoitto: 41,6 miljoonaa euroa (58,6 milj. euroa), -29,1 % 

 • Osakekohtainen tulos: 0,59 euroa (1,01 euroa), -41,8 % 

 • Tilauskanta: 1 393,1 miljoonaa euroa (867,4 milj. euroa), +60,6 % 

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 87,5 miljoonaa euroa, (-28,8 milj. euroa) 

 

Loka-joulukuu 2010 lyhyesti (Q4/2009):

 • Tilauskertymä: 356,6 miljoonaa euroa (110,5 milj. euroa), +222,7 % 

 • Liikevaihto: 330,3 miljoonaa euroa (219,8 milj. euroa), +50,3 % 

 • Liikevoitto ilman kertaeriä ja PPA-poistoja: 33,4 miljoonaa euroa (13,3 milj. euroa), +151,0 % 

 • Liikevoitto: 28,1 miljoonaa euroa (13,3 milj. euroa), +111,0 % 

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: -4,8 miljoonaa euroa, (-43,9 milj. euroa) 

 

Uusien segmenttien mukainen raportointi aloitettiin 1.4.2010.

Tulosohjeistus vuodelle 2011:
Vahvaan alkuvuoden tilauskantaan ja markkinatilanteeseen pohjautuen vuonna 2011:

 • tilaushankinnan odotetaan kasvavan edelleen, 

 • liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 1,25 - 1,35 miljardiin euroon, ja 

 • liikevoiton  odotetaan parenevan vuodesta 2010, ja operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentin odotetaan olevan noin 8 - 9 %. 


Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:
"Outotecin vuosi 2010 oli vaiheikas. Vuoden alussa tilauskanta oli alhainen ja markkinanäkymät rajoittuneet. Siksi alkuvuoden ensisijainen tavoitteemme oli hankkia lisää tilauksia ja varmistaa kannattavuutemme. Erinomaisen tilaushankinnan, onnistuneiden projektitoimitusten, palveluliiketoiminnan vahvan kasvun ja kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta saavutimme vuodelle 2010 asettamamme tavoitteet. Metallien ja materiaalien kasvanut kysyntä vastaamaan kehittyvien markkinoiden tarpeita kannusti yrityksiä investoimaan uusiin teknologioihin ja palveluihin. Olen erittäin tyytyväinen tilauskertymämme ja tilauskantamme erinomaiseen kehitykseen viime vuoden aikana. Vahvan peruskysynnän lisäksi saimme useita isoja tilauksia erityisesti kehittyviltä markkinoilta. Reilusti yli puolet liikevaihdosta koostui myynnistä kehittyville markkinoille. Kuparin, raudan ja kullan korkeat hinnat näkyivät vahvana kasvuna niihin liittyvissä investoinneissa, ja noin 40 % viime vuoden myynnistämme tuli näihin metalleihin liittyvistä hankkeista. Liikevaihtomme kasvoi neljän tilikaudella ostetun yrityksen palvelu- ja teknologiatarjonnan ansiosta. Ostettujen yritysten integrointi edistyi hyvin ja osa synergioista on jo toteutunut. Otimme onnistuneesti käyttöön uuden, maailmanlaajuisen ja kasvua tukevan liiketoimintamallin, määrittelimme strategiamme tuleville vuosille ja asetimme uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Saavutimme myös tavoittelemamme 25 miljoonan euron kustannussäästöt liiketoiminnan kiinteistä kuluista vuositasolla. Investoimme huomattavan osan säästöistä T&K-toimintoihin ja maailmanlaajuisen liiketoimintamallin rakentamiseen, jotta varmistamme liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden paranemisen tulevina vuosina. Vuoden lopun tilauskanta oli jälleen hyvällä tasolla, ja yhdessä positiivisten markkinanäkymien kanssa, se on antanut hyvän alun vuodelle 2011."

 

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Muutos
  2010 2009 2010 2009 %
Liikevaihto, milj. EUR 330,3 219,8 969,6 877,7 +10,5
Bruttokate, % 26,9 24,1 26,2 21,7  
Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja, milj. EUR 33,4 13,3 74,7 58,6 +27,4
Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja, % 10,1 6,1 7,7 6,7  
Liikevoitto ennen kertaeriä sisältäen PPA-poistot, milj. EUR 31,6 13,3 65,3 58,6 +11,3
Liikevoitto ennen kertaeriä sisältäen PPA-poistot, % 9,6 6,1 6,7 6,7  
Liikevoitto, milj. EUR 28,1 13,3 41,6 58,6 -29,1
Liikevoitto, % 8,5 6,1 4,3 6,7  
Voitto ennen veroja, milj. EUR 25,0 13,3 37,1 60,9 -39,1
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -4,8 -43,9 87,5 -28,8  
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -200,9 -191,0 -200,9 -191,0 +5,2
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -56,2 -55,8 -56,2 -55,8  
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 41,2 45,1 41,2 45,1  
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -113,5 -62,8 -113,5 -62,8 +80,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 26,7 18,0 9,2 20,9  
Oman pääoman tuotto, % 21,4 12,4 7,6 14,9  
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 393,1 867,4 1 393,1 867,4 +60,6
Tilauskertymä, milj. EUR 356,6 110,5 1 394,7 557,1 +150,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 3 124 2 744 3 151 2 612  
Osakekohtainen tulos, EUR 0,40 0,21 0,59 1,01 -41,8
Osakekohtainen osinko, EUR - - 0,75* 0,70 +7,14

*) Hallituksen esitys osakekohtaiseksi osingoksi

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2010

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen markkinatilanne parani edelleen vuoden 2010 aikana. Kaivos- ja metalliteollisuus jatkoi elpymistään kehittyvien maiden metallien kysynnän myönteisten pitkän aikavälin näkymien ansiosta. Tuotantokapasiteetin käyttöaste nousi ja yhtiöt investoivat uuteen tuotantoon, mikä kasvatti myös laite- ja palvelumyyntiä. Laskusuhdanteen jälkeen asiakkaille oli kertynyt tarpeita investoida nykyisiin tuotantolaitoksiinsa, minkä lisäksi yhtiöt käynnistivät uudelleen myös investointisuunnitelmiaan. Vuonna 2010 asiakasneuvotteluja käytiin erityisesti kupari-, kulta- ja rautaprojekteista, mutta aktiivisuus lisääntyi myös muiden metallien osalta. Metalli- ja kaivosteollisuus hyötyi metallien korkeista hinnoista. Haasteellisena jatkunut rahoitustilanne vaikutti kuitenkin edelleen joidenkin yritysten investointipäätöksiin. Erityisesti isojen, uuden kapasiteetin rakentamista edellyttävien projektien päätöksenteko kesti pitkään. Pyrkimys ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen käyttöön jatkui voimakkaana ja teknologioiden ympäristövaikutusten ehdot tiukentuvat entisestään, mikä on Outotecin  kannalta positiivista.

Outotecin tarjoamat edistykselliset teknologiset ratkaisut minimoivat asiakkaiden tuotantoprosessien elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutukset, mikä on edesauttanut uusien tilauksen saamista tavanomaisin bruttokattein ja maksuehdoin haastavasta kilpailutilanteesta huolimatta.

TILAUSKERTYMÄ

Uusien tilausten arvo vuonna 2010 oli 1 394,7 miljoonaa euroa (2009: 557,1 milj. euroa), mihin sisältyy suuria laitostoimituksia, teknologia- sekä laitetoimituksia ja palveluja. Katsauskauden tilauksista noin neljännes tuli Etelä-Amerikasta ja noin viidennes eteläisestä Afrikasta. Loput tilauksista jakautuivat Aasian, Euroopan, Lähi-idän ja Pohjois-Amerikan markkina-alueille. Loka-joulukuussa 2010 saatujen tilausten arvo oli 356,6 miljoonaa euroa (Q4/2009: 110,5 milj. euroa).

Suurimmat neljännellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 • ferrokromitehtaan sintraus- ja sulatusteknologiaa Outokummulle Suomeen (45 milj. euroa), 

 • juomavesijärjestelmä Sri Lankaan (70 milj. euroa) ja 

 • integroitu bauksiitin liuotuslaitos yhdessä Hatchin kanssa Ma'adenin alumiinihankkeeseen Saudi-Arabiaan (yhteistilauksen arvo noin 50 milj. euroa ja työ jakautuu lähes tasan osapuolten kesken). Vuoden 2010 tilauskannassa oli pieni osuus projektista ja loput tulevat tilauskantaan projektin edetessä 2011 ja 2012. 

Suurimmat kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 • teknologiaa kuparirikastamon laajennukseen italialaiselle IRASCO-yhtiölle Iraniin (40 milj. euroa), 

 • rautamalmin sintrauslaitos Steel Authority of Indialle Intiaan (kauppahintaa ei julkistettu mutta tyypillisesti vastaavanlaajuiset teknologiatoimitukset ovat arvoltaan 20-25 milj. euroa) ja 

 • sähköuuni siihen liittyvine palveluineen Konkola Copper Minesille Sambiaan (13 milj. euroa). 

 

Suurimmat toisella vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 • kuparin uutto- ja elektrolyysilaitos Minera Lumina Copperille Chileen (65 milj. euroa), 

 • rautarikastamon vaahdottamo sekä suodatusjärjestelmät Karara Iron Ore Projectille Australiaan (28 milj. euroa), 

 • vaahdotusteknologiaa First Quantum Mineralille Suomeen ja Sambiaan (20 milj. euroa), 

 • kromiittimalmin sintrausteknologiaa Xstrata Merafelle Etelä-Afrikkaan (17 milj. euroa) ja 

 • Kaldo-uuniteknologiaa Bolidenin Rönnskärin kuparisulatolle Ruotsiin (kauppahintaa ei julkistettu). 

 

Suurimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 • sintrauslaitos Kalagadi Manganeselle Etelä-Afrikkaan (119 milj. euroa), 

 • kuparirikasteen pasutuslaitos ja rikkihappotehdas Codelcolle Chileen (116 milj. euroa), 

 • kuparisulattoteknologiaa Tongling Non-Ferrous Metals Groupille Kiinaan (15 milj. euroa), 

 • jalometallilaitos Baiyin Non Ferrous Groupille Kiinaan (6 milj. euroa),  

 • pelletointiteknologiaa Bhushan Power & Steel Plantille Intiaan (kauppahintaa ei julkistettu) ja 

 • sintrausteknologiaa JSW Steel Limited:lle Intiaan (kauppahintaa ei julkistettu). 

 

TILAUSKANTA

Tilauskanta oli vuoden 2010 lopussa 1 393,1 miljoonaa euroa vastaten 61 % kasvua vuoden 2009 lopusta (31.12.2009: 867,4 milj. euroa).

Vuoden 2010 lopussa Outotecin tilauskannassa oli 25 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat yhteensä
67 % tilauskannasta. Johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 69 % (noin 960 milj. euroa) toimitetaan vuonna 2011 ja loput 2012 ja myöhemmin. Vuoden 2010 lopussa Outotecin tilauskannassa oli noin 50 miljoonan euron arvosta keskeytettyjä projekteja (30.9.2010: 60 milj. euroa).  

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto vuonna 2010 oli 969,6 miljoonaa euroa (2009: 877,7 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu tuli yritysostoista. Alkuvuoden alhainen tilauskanta ja vuoden aikana saatujen isojen projektien alkuvaiheen hidas tuloutuminen vaikutti liikevaihtoon. Loka-joulukuun 2010 liikevaihto oli 330,3 miljoonaa euroa, joka on 50 % korkeampi kuin vertailukaudella (Q4/2009: 219,8 milj. euroa) korkeamman tilauskannan ja kasvaneiden laite- ja palvelumyynnin ansiosta.

Vuonna 2010 palveluliiketoiminnan liikevaihto, joka sisältyy kolmen muun liiketoiminta-alueen liikevaihtolukuihin, oli 282,5 miljoonaa euroa (2009: 148,6 milj. euroa) kasvaen 90 % vertailukaudesta ja vastaten 29 % liikevaihdosta (2009: 17 %). Loka-joulukuun palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 100,5 miljoonaa euroa (Q4/2009: 45,2 milj. euroa) vastaten 30 % liikevaihdosta. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että hankittujen liiketoimintojen ansiosta. Laroxin ja Millteamin liiketoimintojen ostojen tukemana Outotec saavutti vuoden 2008 alussa asettamansa tavoitteen 250-300 miljoonan euron myynnistä palveluliiketoiminnasta vuoden 2010 loppuun mennessä.

Liikevoitto vuonna 2010 ilman kertaeriä ja PPA-poistoja oli 74,7 miljoonaa euroa vastaten 7,7 % liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaeriä ja PPA-poistoja kasvoi vertailukauteen verrattuna suuremman myyntivolyymin, paremman bruttokatteen, joka oli 26,2 % (2009: 21,7 %) sekä parantuneen kiinteiden kulujen rakenteen vuoksi. Katsauskauden kertaluonteiset uudelleenorganisointiin liittyvät kulut olivat 26,5 miljoonaa euroa, joista yli puolet syntyi omaisuuden alaskirjauksista ja loput henkilöstövähennysten kuluista ja kuluvarauksista sekä hankittujen liiketoimintojen integrointiin liittyvistä kertaeristä. Hankintamenojen allokointiin liittyvät poistot (PPA-poistot) olivat katsauskaudella 9,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2010 liikevoitto oli 41,6 miljoonaa euroa (2009: 58,6 milj. euroa). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 1,9 miljoonalla eurolla (2009: realisoitunut ja realisoitumaton tappio 0,1 miljoonaa euroa). Tulos sisälsi myös Ausmeltin yrityskauppaan liittyvän 2,2 miljoonan euron positiivisen nettoerän, joka sisältää 3,3 miljoonan euron osakkeiden uudelleenarvostukseen liittyvän tuoton ja 1,1 miljoonan euron hankintamenokulun.

Kannattavuus parani edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvun ansiosta. Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 33,4 miljoonaa euroa vastaten 10,1 % liikevaihdosta. Loka-joulukuun liikevoitto oli 28,1 miljoonaa euroa (Q4/2009: 13,3 milj. euroa). Loka-joulukuun korkea bruttokateprosentti 26,9 % (Q4/2009: 24,1 %) johtui pääasiassa onnistuneista projektitoimituksista ja palveluliiketoiminnan liikevaihdon suuresta osuudesta. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot heikensivät kannattavuutta 1,4 miljoonalla eurolla (Q4/2009: realisoitunut ja realisoitumaton tappio 1,6 miljoonaa euroa).

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 188,5 miljoonaa euroa (2009: 131,6 milj. euroa). Kasvu johtui ensisijaisesti yritysostoihin liittyvistä kiinteistä kustannuksista ja hyvän markkinatilanteen lisäämien tarjouspyyntöjen ja tarjousten vaatimasta myynti- ja markkinointityöstä.

Katsauskauden voitto ennen veroja oli 37,1 miljoonaa euroa (2009: 60,9 milj. euroa). Se sisälsi 4,5 miljoonaa euroa nettorahoituskuluja (2009: nettorahoitustuotto 2,2 milj. euroa). Rahoituskulujen kasvu johtui pääasiassa alhaisemmista korkotasoista ja uusiin rahoitusjärjestelyihin liittyvistä maksuista. Katsauskauden voitto oli 26,7 miljoonaa euroa (2009: 42,3 milj. euroa). Voittoon vaikuttivat liiketoimintojen uudelleen järjestelyihin liittyvät kertaerät sekä hankintamenojen allokointiin liittyvät poistot. Verot olivat yhteensä 10,4 miljoonaa euroa (2009: 18,6 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,59 euroa (2009: 1,01 euroa).

Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 7,6 % (2009: 14,9 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 9,2 % (2009: 20,9 %).

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Muutos
milj. EUR 2010 2009 2010 2009 %
Liikevaihto          
Non-ferrous Solutions 223,9 115,9 623,3 482,6 +29,2
Ferrous Solutions 43,2 49,9 131,5 146,7 -10,3
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 65,3 56,3 222,8 258,7 -13,9
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -2,2 -2,3 -8,0 -10,3  
Yhteensä 330,3 219,8 969,6 877,7 +10,5
           
Liikevoitto          
Non-ferrous Solutions 23,2 7,9 26,1 35,1 -25,6
Ferrous Solutions 8,2 5,1 11,3 9,5 +19,7
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 11,4 6,8 26,8 27,6 -3,0
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -14,7 -6,5 -22,6 -13,5  
Yhteensä 28,1 13,3 41,6 58,6 -29,1


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2010 2009
Kertaluonteiset kulut liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin      
Non-ferrous Solutions 0,3 - -18,3 -
Ferrous Solutions -0,0 - -1,2 -
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 0,0 - -1,8 -
Kohdistamattomat erät -4,5 - -5,2 -
Ausmelt Ltd:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen ja hankintaan liittyvien kulujen nettovaikutus
Non-ferrous Solutions - - 2,2 -
Pacific Ore Ltd:n osakkeiden alaskirjaus        
Kohdistamattomat erät - - - -2,5
Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat kertaluonteiset erät        
Non-ferrous Solutions - - - 2,4


Yritysostoihin liittyvät PPA-poistot, jotka vaikuttivat lähinnä Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen liikevoittoon, olivat katsauskaudella 9,4 miljoonaa euroa ja 1,8 miljoonaa euroa loka-joulukuussa 2010.

Non-ferrous Solutions

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen vuoden 2010 liikevaihto kasvoi 29 % vertailukaudesta ja oli 623,3 miljoonaa euroa (2009: 482,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui hankituista liiketoiminnoista. Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 50,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 26,1 miljoonaa euroa (2009: 35,1 milj. euroa). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot heikensivät kannattavuutta 0,8 miljoonalla eurolla (2009: realisoitunut ja realisoitumaton tappio 2,0 milj. euroa).

Ferrous Solutions

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen vuoden 2010 liikevaihto oli 131,5 miljoonaa euroa (2009: 146,7 milj. euroa). Liikevaihdon 10 % supistuminen johtui siitä, että aktiivisessa toimitusvaiheessa olevia projekteja oli vähemmän kuin vertailuvuonna. Liikevoitto ennen kertaeriä oli 12,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 11,3 miljoonaa euroa (2009: 9,5 milj. euroa). Päättyneet projektit paransivat liiketoiminta-alueen kannattavuutta jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevoittoon heikentävästi vaikuttivat kasvaneet myynti- ja markkinointikulut sekä säästöohjelman kertaerät.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen vuoden 2010 liikevaihto oli 222,8 miljoonaa euroa (2009: 258,7 milj. euroa). Liikevaihdon 14 % supistuminen johtui pääasiassa vuoden 2009 alhaisesta tilauskertymästä sekä siitä, että vähemmän projekteja oli sellaisessa vaiheessa, jolloin niissä tehdään suurimmat toimitukset, joten liikevaihtoa tuloutui vähemmän. Lisäksi tietyt isot projektit eivät Outotecistä riippumattomista syistä edistyneet suunnitellussa aikataulussa. Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 28,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 26,8 miljoonaa euroa (2009: 27,6 milj. euroa). Liikevaihdon pienenemisestä huolimatta pysyi liikevoitto suhteessa liikevaihtoon kuitenkin korkeana ja oli 12 %, koska projekteja saatiin onnistuneesti päätökseen. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 2,2 miljoonalla eurolla (2009: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 2,9 miljoonaa euroa).

Liikevaihto kohdemaittain, % 2010 2009
Eurooppa (mukaan lukien IVY-maat) 20 22
Afrikka 12 9
Aasia 22 31
Australia ja Tyynen meren valtiot 12 6
Pohjois-Amerikka 11 5
Etelä-Amerikka 23 27
Yhteensä 100 100

 

Liikevaihto metalleittain, % 2010 2009
Kupari 25 20
Rauta 12 17
Alumiini 7 10
Ferroseokset 3 3
Jalometallit 11 15
Sinkki 5 5
Nikkeli 7 6
Rikkihappo 8 16
Muut metallit 6 -
Muut mukaan lukien energia, vesi ja kemianteollisuus 16 8
Yhteensä 100 100

 

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Taseen loppusumma vuoden 2010 lopussa oli 1 068,0 miljoonaa euroa (31.12.2009: 909,6 milj. euroa). Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma oli 356,7 miljoonaa euroa (31.12.2009: 315,0 milj. euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 7,87 euroa (2009: 7,09 euroa).

Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2010 oli 87,5 miljoonaa euroa (2009: -28,8 milj. euroa). Saatujen tilausten ennakkomaksut nostivat liiketoiminnan nettorahavirran positiiviseksi korkean tilauskertymän ansiosta. Outotecin nettovelkaantumisaste pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli -56,2 % (31.12.2009: -55,8 %).

Outotecin käyttöpääoma vuoden 2010 lopussa oli -113,5 miljoonaa euroa (31.12.2009: -62,8 milj. euroa). Raportointikaudella käyttöpääoma kehittyi positiivisesti saatujen suurten tilausten ja niihin liittyvien ennakkomaksujen ansiosta.

Outotecin rahavarat olivat vuoden 2010 lopussa yhteensä 280,3 miljoonaa euroa (31.12.2009: 258,5 milj. euroa). Suurista tilauksista saadut ennakkomaksut lisäsivät rahavaroja. Muutokseen vaikutti myös huhtikuussa 2010 tapahtunut 32,0 miljoonan euron osingon maksu (maaliskuu 2009: 42,0 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.

Outotecin rahoitusrakenne säilyi vahvana ja maksuvalmius oli hyvällä tasolla. Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat -200,9 miljoonaa euroa (31.12.2009: -191,0 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut katsauskauden lopussa olivat 198,7 miljoonaa euroa (31.12.2009: 150,9 milj. euroa), mikä on 32 % enemmän kuin vertailuvuonna. Outotecin omavaraisuusaste oli 41,2 % (31.12.2009: 45,1 %). Yrityksen investoinnit olivat katsauskaudella 96,7 miljoonaa euroa (2009: 98,0 milj. euroa), mistä 77,2 miljoonaa euroa johtui yritysostoista. Muut investoinnit koostuivat pääasiassa investoinneista informaatioteknologiaan, laitteistoihin ja immateriaalioikeuksiin.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset oli vuoden 2010 lopussa 308,1 miljoonaa euroa (31.12.2009: 321,3 milj. euroa). Panttien ja kiinnitysten kokonaismäärä vuoden 2010 lopussa oli 0,6 miljoonaa euroa (31.12.2009: 33,4 milj. euroa). Lasku vuodenvaihteesta 2009 oli seurausta siitä, että pääosa Laroxin ulkoisista veloista maksettiin.

Outotec allekirjoitti 25.11.2010 kaksi rahoitussopimusta: 500 miljoonan euron monivaluuttaisen takausfasiliteetin ja 50 miljoonan euron monivaluuttaisen valmiusluoton. Sopimusten luottoperiodi on 3+1+1 vuotta ja luottojen tarkoitus on jälleenrahoittaa yhtiön takaus- ja valmiusluottojärjestelyt sekä tukea yhtiön yleistä rahoitusvalmiutta.

Outotec perusti 23.4.2010 jatkuvan kotimaisen yritystodistusohjelman suuruudeltaan 100 miljoonaa euroa. Katsauskauden loppuun mennessä Outotec oli laskenut liikkeelle 10,0 miljoonan euron arvosta yritystodistuksia.

KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA

Outotecin tavoitteena oli saavuttaa 25 miljoonan euron säästöt vuositasolla liiketoiminnan kiinteissä kuluissa, mukaan lukien tuotannon kiinteät kulut, verrattuna vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen kustannustasoon vuoden 2010 loppuun mennessä ja täysimääräisinä vuonna 2011. Suunnitelman mukaan säästöt saavutettaisiin uuden toimintamallin käyttöönoton ja yritysostoista saatavien synergiaetujen avulla. Säästöjen saavuttamiseksi arvioitiin syntyvän noin 25 miljoonan euron kertakulut.

Vuonna 2010 säästöohjelmaan ja ostettujen yritysten sulauttamiseen liittyvät kertaerät olivat 26,5 miljoonaa euroa. Noin puolet näistä kertaeristä syntyi omaisuuden alaskirjauksista ja loput henkilövähennyksistä ja muista ei-henkilösidonnaisista kuluista. Vuoden 2010 aikana henkilöstömäärä Suomessa väheni 97:llä, kun eläkkeelle jääneet ja määräaikaisten työsuhteiden päättymiset otetaan huomioon. Maailmanlaajuisesti henkilöstövähennys oli 161 henkilöä.

Kustannussäästöohjelma saatiin päätökseen vuoden lopussa, mikä johtaa vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 26,2 miljoonan euron säästöihin liiketoiminnan kiinteissä kuluissa vuositasolla. Näistä säästöistä 23 miljoonaa euroa on kassavaikutteisia. Toteutuneet kustannussäästöt toiminnan kiinteistä kuluista ja kertaeristä olivat 16,4 miljoonaa euroa vuonna 2010 ja täysimääräisinä vuonna 2011.

KONSERNIRAKENNE

Uusi liiketoimintamalli ja raportointisegmentit

Outotecin liiketoiminnot organisoitiin 1.4.2010 alkaen neljään liiketoiminta-alueeseen, joista kolme on raportoivia segmenttejä. Uudet raportointisegmentit ovat:

- Non-ferrous Solutions, sisältää kuparin, nikkelin, sinkin, lyijyn, kullan, hopean ja platinametallien jalostamiseen koko arvoketjussa malmista metalliksi sekä teollisuusmineraaleihin liittyvät liiketoiminnat. Yritysostoilla hankitut Laroxin, Ausmeltin ja Millteamin liiketoiminnat kuuluvat liiketoiminta-alueeseen.

 - Ferrous Solutions, sisältää raudan ja rautapitoisten aineiden jalostamiseen rikasteiksi, pelleteiksi, sintteriksi, suorapelkistetyksi ja kuumabriketöidyksi raudaksi, ferroseoksiksi ja titaanin raaka-aineiksi liittyvät liiketoiminnat.

- Energy, Light Metals and Environmental Solutions, käsittää energian (kuten öljyliuske, öljyhiekka ja biomassa), alumiinioksidin, alumiinin ja kevytmetallien prosessointiin liittyvät liiketoiminnat. Ympäristöratkaisut käsittävät rikkihappotehtaat, sovellukset kaasujen puhdistukseen ja lämmön talteenottoon sekä teollisuusvesien käsittelyn. Ostettu Edmeston sisältyy liiketoiminta-alueeseen.

Palveluliiketoiminta
Palveluliiketoiminta sisältyy kolmen raportointisegmentin lukuihin, mutta sen liikevaihto raportoidaan lisäksi erikseen. Services-liiketoiminta-alue keskittyy palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen maailmanlaajuisesti ja toimittamaan asiakkaille elinkaaripalveluja.

Matriisissa toimivat alueelliset myyntiin, markkinointiin ja paikalliseen projektien toteutukseen keskittyvät yksiköt sekä maailmanlaajuiset tukitoiminnot varmistavat tehokkaan tuen Outotecin liiketoiminnoille ja mahdollistavat Outotecin teknologioiden ja resurssien tehokkaan ja joustavan hyödyntämisen.

Outotec julkaisi kesäkuussa uuden toimintamallin mukaiset tiedot sisältäen kertaerien kohdentamisen liiketoiminnoille raportointikausilta tammi-joulukuu 2009 ja tammi-maaliskuu 2010. Koko tilikauden vastaavat tiedot vuosilta 2006-2010 julkaistaan tässä tammi-joulukuun 2010 tilinpäätöstiedotteessa.

Konsernin kustannusten kohdentamisperiaatteet eivät ole muuttuneet uudessa toimintasegmenttirakenteessa ja laskentaperiaatteet jatkuvat ennallaan.

Yritysostot

Laroxin hankinta

Laroxin yritysosto saatiin päätökseen kesäkuussa 2010. Larox kehittää ja toimittaa teollisuussuodattimia kiintoaineen erottamiseksi nesteestä. Laroxin suodatinratkaisuja käytetään maailmanlaajuisesti lähinnä kaivos- ja metallurgisessa teollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Yritysoston myötä Outotecin teknologia ja palvelutarjonta kattaa koko jalostusketjun malmista metalliksi. Laroxin raportoima liikevaihto vuonna 2009 oli 150 miljoonaa euroa. Yritys työllisti noin 550 henkilöä yli 40 maassa. Laroxin liiketoiminnan sulauttaminen aloitettiin välittömästi sen jälkeen kun Laroxin osakkeet oli poistettu pörssilistalta. Yritysoston hinta oli noin 90 miljoonaa euroa, joka maksettiin pääosin osakkeina. 7 miljoonan euron tavoitellut synergiaedut myynnin, palveluverkoston ja hallinnon integroinnista saavutettiin osittain vuonna 2010. Edut toteutuvat täysimääräisinä vuoden 2011 aikana.

Ausmeltin hankinta

Ausmeltin hankinta saatiin päätökseen maaliskuussa 2010. Ausmelt kehittää, suunnittelee ja toimittaa TSL-sulatusteknologiaa (Top Submerged Lance) metallien tuotantoon ja teollisuusjätteiden käsittelyyn. Ausmeltin TSL-teknologia täydentää Outotecin sulatusteknologiavalikoimaa. Yritysoston myötä Outotecillä on alansa kattavin sulatusratkaisujen valikoima suuren kapasiteetin primäärisulatoista erilaisten raaka-aineiden kuten raudan, sinkin, lyijyn, tinarikasteiden, sinkkisakkojen sekä sivutuotteiden sulatukselle pienissä ja keskikokoisissa laitoksissa. TSL-teknologian avulla arvokkaat metallit saadaan talteen sivutuotteista. Ausmeltin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 10 miljoonaa euroa ja yritys työllisti 40 henkilöä Australiassa ja Aasiassa. Yritysosto oli noin 49 miljoonaa Australian dollaria (noin 30 miljoonan euroa), joka maksettiin käteisenä.

Edmestonin hankinta

Outotec hankki toukokuussa 2010 ruotsalaisen rikkihapon tuotantolaitteistoihin ja järjestelmiin keskittyvän Edmestonin. Edmestonilla on ainutlaatuista osaamista erittäin syövyttäviin olosuhteisiin sopivista ruostumattoman teräksen erikoislaaduista. Yritysosto vahvistaa edelleen Outotecin asemaa rikkihappotehtaiden toimittajana. Edmestonin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 10 miljoonaa euroa ja se työllisti kymmenen henkilöä. Kauppahinta, jota osapuolet eivät julkistaneet, maksettiin käteisenä.

Millteamin hankinta

Outotec hankki maaliskuussa 2010 Millteam Swedenin huoltoliiketoiminnan. Millteam tarjoaa kaivosyhtiöille kunnossapitopalveluja, asennuksia ja asennusvalvontaa, huoltotarkastuksia ja huoltolaitteita. Yrityksellä on erikoisosaamista jauhinmyllyjen huollosta. Millteamin hankinta tukee Outotecin strategiaan kirjattua tavoitetta kasvattaa palveluliiketoimintaa. Uuden, Ruotsissa sijaitsevan palvelukeskuksen ansiosta Outotec voi nyt tarjota parempia elinkaaripalveluja asiakkailleen Euroopassa ja IVY-maissa. Kauppaan liittyvät ehdot toteutuivat 1.4.2010. Millteamin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 4 miljoonaa euroa, ja yritys työllisti 35 henkilöä. Kauppahinta, jota osapuolet eivät julkistaneet, maksettiin käteisenä.

Yritysostoihin liittyvät PPA-poistot olivat katsauskaudella 9,4 miljoonaa euroa ja 1,8 miljoonaa euroa loka-joulukuussa 2010 (2011: noin 4 milj. euroa).

Muut muutokset konsernirakenteessa

Joulukuussa Outotec ilmoitti fuusioivansa Suomessa toimivan tytäryhtiönsä Outotec Research Oy:n Outotec (Finland) Oy:öön ja siirtävänsä emoyhtiö Outotec Oyj:n operatiivisen liiketoiminnan Outotec (Finland) Oy:öön vuoden 2011 alusta. Yhtiörakenteen muutos ei vaikuta Outotecin nykyiseen liiketoimintamalliin eikä raportointirakenteeseen. Vuonna 2010 aloitetut hankittujen yritysten sulauttamistoimenpiteet ja toimenpiteet yhtiön juridisen rakenteen yksinkertaistamiseksi jatkuvat vuonna 2011.

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Katsauskauden aikana Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 28,5 miljoonaa euroa (2009: 20,5 miljoonaa euroa) eli 2,9 % liikevaihdosta (2009: 2,3 %). Outotec jätti 50 uutta patenttihakemusta (2009: 56) ja sille myönnettiin 287 uutta kansallista patenttia (2009: 286).

Joulukuussa Outotec otti käyttöönsä Frankfurtin-tutkimuskeskuksessaan uuden hiilidioksidin talteenoton koelaitoksen. Uusi koelaitos täydentää Outotecin kiertoleijupetiteknologian koelaitosta mahdollistaen rautamalmin suorapelkistyksessä sekä kivihiilen ja biomassan prosessoinnissa syntyvien kaasujen puhdistamisen. Energiateollisuudelle tarjottavat ratkaisut ovat osa Outotecin uutta teknologiatarjontaa, ja uusi koelaitos on merkittävä kehitysaskel kivihiileen ja biomassaan perustuvan energiantuotannon sekä öljyliuskeeseen perustuvan öljyntuotannon hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Koelaitoksessaan Outotec voi myös havainnollistaa kivihiiltä käyttävän Circofer®-teknologiansa hyödyntämistä hienojakoisen rautamalmin suorapelkistyksessä.

Joulukuussa Outotec ilmoitti tuovansa markkinoille uusina palvelutuotteina suodatinkankaat ja keraamiset laatat, jotka on suunniteltu erityisesti Outotec Larox® -suodattimia varten. Suodinväliaineet vaikuttavat oleellisesti suodatustehokkuuteen. Kaikki läpäisyasteet kattava uusi Outotec Larox -suodatinkangasvalikoima mahdollistaa parhaan suorituskyvyn ja suodatustuloksen eri suodatussovelluksissa ja -laitteissa.

Syyskuussa Outotec ilmoitti osallistuvansa Albertan yliopiston teolliseen tutkimusohjelmaan, jonka tavoitteena on tehostaa veden kestävää käyttöä Kanadan öljyhiekkojen prosessoinnissa. Outotec on perustanut Kemiran, Suncor Energy Services -yhtiön, Kanadan hallituksen ja Albertan vesitutkimuskeskuksen kanssa teollisuuden tukeman professuurin Kanadan Edmontonissa sijaitsevan Albertan yliopiston öljyhiekkateollisuuden veden laatua tutkivaan yksikköön. Viisivuotisen tutkimusohjelman painopisteenä on tutkia teollisuuden käyttämän veden laatua, kulutusta, uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä öljyhiekkaesiintymillä tapahtuvassa öljyn talteenotossa.

Syyskuussa Outotec ja Kemira sopivat strategisesta yhteistyöstä kehittääkseen kummankin yrityksen liiketoimintaa kaivosalan ja öljyhiekan jalostuksen ratkaisuissa sekä niihin liittyvässä teollisuusvesien käsittelyssä. Outotecin mineraalien rikastukseen ja öljyhiekan jalostukseen liittyvä prosessiosaaminen yhdessä Kemiran vesikemian ja sen sovellusten asiantuntemuksen kanssa mahdollistaa kustannustehokkuutta ja laatua parantavan prosessien optimoinnin tarjoamisen asiakasyrityksille.

Lokakuussa Outotec sopi yhteistyöstä Mongolian kansallisen kehitysyhtiön (NDC) kanssa ja tekee Mongolian Sainshandiin kaavaillun kuparisulaton konseptisuunnittelun. Mongolian hallitus suunnittelee rakentavansa Sainshandiin teollisuusalueen, jossa jalostetaan mineraaliesiintymiä, kuten Oyu Tolgoin kupariesiintymää, ja siten monipuolistetaan maan taloutta.

Marraskuussa Outotec ilmoitti yhtiökokouksen päätöksen perusteella lahjoittaneensa Aalto-korkeakoulusäätiölle 300.000 euroa, Oulun yliopistorahastolle 150.000 euroa, Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle 100.000 euroa ja Åbo Akademille 50.000 euroa. Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 18.3.2010 hallituksen päättämään rahalahjoituksista valitsemilleen suomalaisille korkeakouluille enintään 600.000 euroon asti.

KESTÄVÄ KEHITYS

Joulukuussa Outotec allekirjoitti YK:n alaisen Global Compact -aloitteen ja sitoutuu siten toiminnassaan noudattamaan kymmentä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa koskevaa periaatetta. Liittymällä vastuullisen toiminnan Global Compact -aloitteeseen Outotec viestittää noudattavansa kestävän kehityksen periaatteita ja sosiaalista vastuullisuutta liiketoiminnassaan.

Lokakuussa Outotec sijoittui kolmanneksi Pohjoismaiden Carbon Disclosure Leadership -indeksissä, joka on Carbon Disclosure Projectin (CDP) vuosittaisen Nordic 200 -raportin keskeinen osa. Indeksiin valitaan yritykset, jotka raportoivat ilmastonmuutokseen liittyvät menettelytapansa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja ammattimaisesti. Outotecin tulos oli 90/100. Outotec osallistui Carbon Disclosure -projektiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 ja sai kunniamaininnan toimistaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Outotec ja brasilialainen alumiinioksidin tuottaja Alunorte saivat energiatehokkuuspalkinnon Hannoverin messuilla huhtikuussa 2010. Alunorte sai erityismaininnan kalsinointiprosessissa käytettävistä sykloneista. Syklonien ansiosta lämmönsiirto paranee ja painehävikki pienenee, mikä säästää energiaa ja tekee tuotannosta vakaampaa. Alunorte käyttää Outotecin kalsinointiteknologiaa tuotannossaan.

Päivitetty strategia ja uudet PITKÄN AIKAVÄLIN taloudelliset tavoitteet

Outotec julkaisi marraskuussa 2010 uudet strategian painopisteet sekä taloudelliset tavoitteet. Yrityksen tavoitteena säilyy jatkuva kannattava kasvu. Jatkossa Outotec aikoo keskittyä laajojen läpi elinkaaren ulottuvien ja ympäristön kannalta kestävien kokonaisratkaisujen tarjoamiseen, mikä takaa parhaan tuoton asiakkaan investoinnille. Outotec pyrkii edelleen kehittämään ja täydentämään malmista metalliksi -tuotantoketjun teknologiavalikoimaansa ja laajentamaan toimintaansa uusille aloille, kuten energiateollisuuteen sekä teollisuusvesien käsittelyyn. Outotec tähtää myös asemansa vahvistamiseen kehittyvillä markkinoilla sekä tuottavuuden ja toiminnan skaalautuvuuden parantamiseen.

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Outotecin tavoitteena on jatkuva kannattava kasvu.

 • Kasvu: Outotec tavoittelee markkinoita nopeampaa kasvua, mikä tarkoittaa keskimäärin 10-20 prosentin vuosittaista liikevaihdon kasvutavoitetta.  

 • Kannattavuus: Outotec tavoittelee operatiivisesta liiketoiminnasta keskimäärin 10 prosentin liikevoittoa liikevaihdosta ilman kertaeriä ja yritysostojen hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.    

 • Tase: Outotec pyrkii säilyttämään vahvan taseen, mikä tuo joustoa toimintaan ja mahdollistaa yritysostot. 

Nämä uudet tavoitteet korvaavat aikaisemmat pitkän aikavälin tavoitteet, joita ovat olleet yli 10 prosentin keskimääräinen vuosittainen osakekohtainen tuloksen kasvu, yli 5 prosentin liikevoitto sekä vahva tase.

Osinkopolitiikka

Outotecin hallitus hyväksyi marraskuussa 2010 osinkopolitiikan, jonka mukaan yhtiö aikoo esittää osakkeenomistajiensa hyväksyttäväksi osinkoja, jotka vastaavat vähintään 40 prosenttia Outotecin edeltävän tilikauden nettotuloksesta.

Tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavien osinkojen määrään vaikuttavat Outotecin tulevat voitot, taloudellinen asema, kassavirrat ja käyttöpääomavaatimukset. Lisäksi Outotecin kasvustrategian mukaiset investoinnit orgaaniseen kasvuun tai yritysostojen rahoittamiseen saattavat vaikuttaa osinkojen maksamiseen tulevaisuudessa.

Vaikka hallituksella ei ole syytä epäillä, etteikö osinkoja pääsääntöisesti jaettaisi tämän politiikan mukaisesti, mitään varmuutta ei ole siitä, että tiettynä vuonna jaettaisiin osinkoa, eikä mitään varmuutta ole myöskään tiettynä vuonna maksettavan osingon määrästä.

Palveluliiketoiminnan uusi tavoite

Outotec on asettanut palveluliiketoiminnalleen uuden kasvutavoitteen. Tavoitteena on nostaa palveluliiketoiminnan vuosittainen liikevaihto 500 miljoonaan euroon vuoden 2015 loppuun mennessä. Kasvu suunnitellaan saavutettavan sekä orgaanisen kasvun avulla että yritysostoin, aiempaa laajemmilla toimituksilla sekä uuden, laitosten koko elinkaaren kattavan palvelutarjonnan avulla.

HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli vuoden 2010 lopussa yhteensä 3 130 työntekijää (31.12.2009: 3 128), joista 584 työntekijää tuli yritysostoista. Työntekijöitä oli vuonna 2010 keskimäärin 3 151 (2009: 2 612). Outotecin keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi vertailukaudesta 539 henkilöllä lähinnä yritysostojen vuoksi. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 8 % yrityksen henkilöstöstä.

Henkilöstö maittain 31.12.2010 31.12.2009 muutos, %
Suomi   1 056 1 145 -7,8
Saksa   444 472 -5,9
Muu Eurooppa 327 283 15,5
Amerikka   759 740 2,6
Australia   271 239 13,3
Muu maailma 273 249 9,6
Yhteensä   3 130 3 128 0,1


Vuoden 2010 lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 328 (31.12.2010: 250) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille katsauskaudella maksettujen etujen määrä oli 224,4 miljoonaa euroa (2009: 159,5 milj. euroa).

Marraskuussa Outotec ilmoitti, että yhtiön hallitus on päättänyt perustaa henkilöstöasiain valiokunnan ja nimittänyt valiokunnan puheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtaja Carl-Gustaf Bergströmin sekä jäseniksi Karri Kaitueen ja Tapani Järvisen. Henkilöstöasiain valiokunnan erityistehtävänä on Outotekin johdon kyvykkyyden valvonta. Lisäksi valiokunnan tehtävän on huolehtia, että  henkilöstön palkitsemissuunnitelmat ovat linjassa yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden ja osakkeen arvon kanssa. Valiokunta valmistelee myös toimitusjohtajan ja hänen mahdollisen sijaisensa sekä muiden toimitusjohtajalle raportoivien johtajien nimittämiseen ja heidän seuraajiensa valintaan liittyviä asioita.

MUUTOKSIA KONSERNIN JOHDOSSA

Outotec ilmoitti lokakuussa nimittäneensä KTM Mikko Puolakan talous- ja rahoitusjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 1.12.2010 alkaen.

Helmikuussa Outotec julkaisi uuden johtoryhmän korvaamaan nykyisen johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän. Uusi johtoryhmä aloitti toimintansa 1.4.2010 uuden toimintamallin käyttöönoton yhteydessä. Johtoryhmän jäsenet vastuualueineen ovat:

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
Mikko Puolakka, taloushallinto ja hallinto
Jari Rosendal, Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alue
Pekka Erkkilä, Ferrous Solutions -liiketoiminta-alue
Peter Weber, Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alue
Kalle Härkki, Services -liiketoiminta-alue
Martti Haario, markkinatoiminnot
Michael Frei, hankintatoiminnot
Ari Jokilaakso, henkilöstö
Tapio Niskanen, liiketoimintainfrastruktuuri
Mika Saariaho, konsernin kehitystoiminnot

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT JA JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUSOHJELMA

Outotecillä on kaksi osakepohjaista kannustinohjelmaa: Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010, joka julkistettiin 3.3.2008, ja Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012, joka julkistettiin 23.4.2010.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010

Osakkeita ei allokoitu ansaintajaksolta 2009. Hallitus päätti myös, ettei henkilöitä valita ansaintakaudelle 2010, koska uusi Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012 korvaa ohjelman.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

Outotec Oyj:n hallitus päätti uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää vuosittain erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet.

Hallitus hyväksyi 71 henkilöä kannustinohjelman piiriin ansaintakaudelle 2010, joka alkoi 1.1.2010. Maksettava palkkio perustuu kustannussäästöihin, tilaushankintaan ja Outotecin osakekohtaiseen tulokseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkio maksetaan vuonna 2011 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana, joka kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintakauden jälkeisen kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli henkilön työsuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava kaikki tai osa palkkiona saamistaan osakkeista yhtiölle vastikkeetta.

Vuosien 2010-2012 kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2010 on yhteensä enintään 361 750 Outotec Oyj:n osakkeen arvoa vastaava määrä ja koko ohjelmasta maksetaan yhteensä enintään noin 1.000.000 osakkeen arvoa vastaava määrä sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Johtoryhmän osakeomistusohjelma

Outotecin hallitus päätti 21.5.2010 uudesta johtoryhmän jäsenten osakeomistusohjelmasta. Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet perustavat osakeyhtiön Outotec Management Oy, jonka koko osakekannan he omistavat. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa johtoryhmän jäsenet Outoteciin kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja tätä kautta kasvattamaan yhtiön omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Johto sijoittaa henkilökohtaisesti huomattavan määrän omia varojaan yhtiön osakkeisiin ja osittain yhtiön lainoituksen avulla. Outotecin hallitus päätti antaa Outotec Management Oy:lle enintään 4.980.000 euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Ohjelma on toteutettu kokonaisuudessaan, ja johtoryhmän jäsenet omistavat noin 0,34 % Outotecin osakkeista perustetun yhtiön kautta.

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 191 211 (8.2.2011: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omien osakkeiden hankintana. Tämä on pienentänyt Outotecin omaa pääomaa 5,1 miljoonalla eurolla. Lisätietoja ohjelman vaikutuksesta konsernin omaan pääomaan on esitetty Laskelma oman pääoman muutoksista -taulukossa.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET

Outotecin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2010 Espoossa. Hallituksen puheenjohtaja Risto Virrankoski avasi kokouksen ja puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden 2009 yhdistellyt tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti jakaa 0,70 euroa osinkoa osaketta kohden 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta. Osingot olivat yhteensä 32,0 miljoonaa euroa ja ne maksettiin 8.4.2010.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen ja Anssi Soila sekä uusina jäseninä Eija Ailasmaa ja Tapani Järvinen. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Gustaf Bergströmin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk, ja kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.  

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.578.037 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.

- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tätä valtuutusta ei ole käytetty 8.2.2011 mennessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.

- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.578.037 kappaletta.

- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tätä valtuutusta ei ole käytetty 8.2.2011 mennessä.

Yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa vähintään 28 päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään rahalahjoituksista valitsemilleen suomalaisille korkeakouluille enintään 600.000 euroon asti.

Outotecin hallitus käytti vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen sille antamaa osakeantivaltuutusta helmikuussa 2010 Laroxin yritysoston yhteydessä. Osakkeita merkittiin yhteensä 3 780 373 (2 763 419 osaketta joulukuussa 2009 ja 1 016 954 helmikuussa 2010).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu 45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 28,76 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 47,25 euroa ja pienin noteeraus 18,85 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 100 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yli 2,8 miljardia euroa. Outotecin pörssiarvo katsauskauden lopussa oli 2 117 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 46,24 euroa. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Nämä osakkeet on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534. Katsauskauden aikana tämän sopimuksen perusteella ei ole ostettu Outotecin osakkeita.

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n (Outotecin johtoryhmän kannustinjärjestelmä) konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 191 211 (8.2.2011: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omien osakkeiden hankintana. Tämä on pienentänyt Outotecin omaa pääomaa 5,1 miljoonalla eurolla. Lisätietoja ohjelman vaikutuksesta konsernin omaan pääomaan on esitetty Laskelma oman pääoman muutoksista -taulukossa.

Outotecillä oli katsauskauden lopussa 15 114 osakkeenomistajaa ja kaikkiaan 17 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 57,4 % ja kotimaisten kotitalouksien osuus 13,6 % kaikista Outotecin osakkeista.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuussa 2011 Outotec sopi kanadalaisen suunnittelu- ja rakennusyhtiön SNC-Lavalinin kanssa kuparin liekkisulatusuunin suunnittelusta ja toimittamisesta sekä palveluista RTB Borin sulattoon Serbiassa. Sopimus on arvoltaan yli 60 miljoonaa euroa.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

Outotecin globaalin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Toiminta globaaleilla markkinoilla voi aiheuttaa taloudelliseen ja poliittiseen epävakauteen liittyviä riskejä. Olosuhteet voivat muuttua nopeasti, mikä saattaa muuttaa ja viivästyttää projektitilausten saamista ja toimittamista.

Outotecin liiketoiminnan riskit

Katsauskauden riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja toimituksesta tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on useissa maissa, joissa on erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista verolaeista ja säännöksistä, jotka voivat aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa tilikauden voittoa.

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi keskeytettyjä projekteja noin 50 miljoonan euron arvosta (30.9.2010: 60 milj. euroa). Jotkut keskeytyneet projektit saattavat peruuntua tai niistä neuvotellaan uudestaan. Markkinatilanteesta riippumatta projektiluonteisessa liiketoiminnassa on aina riski projektien siirtymisestä tai viivästymisestä.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti.

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät vaikuta merkittävästi Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Taloudellinen epävarmuus voi vähentää Outotecin tuotteiden ja palvelujen kysyntää. Liikevaihdon vaihtelut  voivat vaikuttaa liikevoittomarginaaleihin, koska kiinteiden kulujen sopeuttamistoimenpiteet voivat tapahtua viiveellä. Outotecin bruttokatteeseen vaikuttaa myös tuotevalikoima. Erityisesti tilauksilla, jotka sisältävät lisenssimaksuja, on suuri vaikutus bruttokatteeseen.

Taloudelliset riskit

Riskinä on, että Outotecin asiakkaille ja toimittajille tulee rahoitusvaikeuksia, ja rahoituksen puuttuessa ne voivat ajautua konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille. Asiakkailta vaaditut etumaksut, osamaksut ja remburssit vähentävät näitä riskejä. Katsauskauden aikana Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä luottotappioita.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen. Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt suurena. Outotecin likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja kotimaisiin yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä sijoituksista saatuja korkotuloja.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta käytetään niin laajasti kuin mahdollista ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot suojataan kokonaisuudessaan termiineillä. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.

MARKKINANÄKYMÄT

Kansainvälisen valuuttarahasto arvioi maailman talouskasvuksi 4,4 % vuonna 2011. Kehittyneiden talousalueiden kasvun odotetaan olevan noin 2,5 % ja kehittyvien talousalueiden vastaavasti 6,5 %. Hankintapäällikköindeksi on maailmanlaajuisesti ollut 50 pisteen indeksiarvoa korkeampi osoittaen tasaista tuotannon kasvua, mutta joitain trendivaihteluita talousalueiden välillä. Yhdessä korkeiden metallien hintojen kanssa nämä tekijät ennakoivat korkeaa metallien kysyntää vuonna 2011.

Markkinatutkimuslaitosten mukaan tärkeimpien metallien kysynnän odotetaan kasvavan 4 - 7 % vuosittain. Kysyntä on kuitenkin suurinta kehittyvillä markkinoilla, missä rakennetaan runsaasti ja monet teollisuudenalat kasvavat nopeasti. Uuden tuotantokapasiteetin rakentamisen painopiste on siirtynyt huomattavasti viime vuosikymmenen aikana. Suurin kasvupotentiaali ei ole enää ainoastaan kehittyvillä markkinoilla, kuten Kiinassa ja IVY-maissa, vaan runsaiden raaka-aine- ja energiavarantojen maissa, kuten Brasiliassa, Chilessä tai Lähi-idässä, mikä edistää kehittyvien markkinoiden kysynnän kasvua. Sitä vastoin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Afrikassa ja Australiassa metallien kysynnän kasvu on ollut vähäistä.

Outotecin asiakkaita ohjaavat useat erilaiset trendit, tärkeimpinä sellaiset, kuten pyrkimys ympäristön kannalta kestäviin teknologiaratkaisuihin, yritysten keskittyminen ydinosaamisalueilleen, verkostoituminen ja yhteistyön korostuminen sekä voimakas kehittyvien talousalueiden kasvu kehittyneempien talousalueiden kasvun tasoittuessa. Globalisoituminen ja kaupungistuminen lisäävät metallien tarvetta, kun samaan aikaan niiden tuotanto kuormittaa ympäristöä.

Huolimatta viime vuosien kapasiteetin lisäyksistä, metallien tuotanto ei riitä tyydyttämään yhä kasvavaa kysyntää. Kaivos- ja metalliteollisuusyritysten on pakko lisätä ja tehostaa tuotantoaan. Kiristyvät tehokkuus- ja ympäristövaatimukset yhdessä pienenevien malmien metallipitoisuuksien kanssa vaativat investointeja tuotantolaitosten modernisointiin, tuotannon optimointiin ja automaatioon. Energian hinnan nousu ajaa yritykset kehittämään prosessejaan alentaakseen yksikkökustannuksiaan.

Lisäksi kaivoksilla ja metallurgisilla laitoksilla tarvitaan jatkuvasti uudistuksia ja tuotannon tehostamista sekä energiatehokkaampia ja kestävämpiä ratkaisuja. Useiden kaivos- ja metalliyhtiöiden tiedotteiden perusteella niiden investoinnit kasvavat vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna. Taantuman jälkeen monet hankkeet ovat virinneet uudelleen, mutta teollisuuden läpimenoajat ovat yleensä pitkiä varsinkin suurissa investoinneissa. Maailmanlaajuisten metallimarkkinoiden kahtiajako on havaittavissa, kun monet uudet suunnitellut metallinjalostusinvestoinnit ovat siirtymässä lähemmäs loppukäyttäjäänsä kehittyville markkinoille.

Non-ferrous Solutions

Värimetalliteknologiamarkkinat vahvistuvat edelleen. Erityisesti kulta-, ja kuparihankkeita on käynnistymässä. Uusiin kaivoksiin ja rikastamoihin liittyvät investoinnit etenevät nopeammin kuin sulattoihin, elektrolyyseihin ja uuttolaitoksiin liittyvät investoinnit. Kilpailu uusista projekteista on edelleen kovaa. Pitkän aikavälin näkymät ovat kuitenkin hyvät, koska malmien metallipitoisuuksien laskiessa tarvitaan enemmän rikastuskapasiteettia ja edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja. Samanaikaisesti ympäristösäädökset kiristyvät,energian ja veden hinnat nousevat, minkä vuoksi  tarvitaan uutta teknologiaa ja nykyaikaisia ratkaisuja. Vuonna 2010 Laroxin, Ausmeltin ja Millteamin yritysostojen ansiosta Outotecin johtava markkina-asema kokonaisratkaisujen toimittajana malmista metalliksi -arvoketjuun vahvistui edelleen.

Ferrous Solutions

Teräksen raaka-aineiden, rautamalmin ja koksitushiilen ennätyksellisen kysynnän jatkumisesta on vahvoja merkkejä. Myös ruostumattoman teräksen raaka-aineiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti ja aktiviteetti ferroseoshankkeissa lisääntyy jatkuvasti. Brasilia, Intia ja Etelä-Afrikka jatkavat infrastruktuurinsa nopeaa kehittämistä ja runsaiden luonnonvarojensa hyödyntämistä. Useita terästehtaiden laajennuksia ja uusinvestointeja on kehitteillä Brasiliassa ja Intiassa tuottamaan rikasteita ja rautapellettejä, joita tarvitaan jatkuvasti Kiinan markkinoilla. Outotecin ferroseosratkaisut sekä rautamalmin sintraus- ja pelletointiratkaisut ovat ympäristön kannalta kestäviä ja energiatehokkaita ja siten kilpailukukyisiä. Tulevaisuudessa uudenlaiset tekniset ratkaisut kuten raudan suorapelkistys tarjoavat yhä enemmän mahdollisuuksia heikompilaatuisten raaka-ainelähteiden hyödyntämiseen, energiantuotannon optimointiin ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Kohoava öljyn hinta ja öljyvarojen ehtyminen lisäävät vaihtoehtoisten energiamuotojen, kuten öljyliuskeen, öljyhiekan ja biojätteenkysyntää. Maailman hyödynnettävissä olevat öljyliuske- ja öljyhiekkavarat ovat ainakin kymmenkertaiset perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suuria esiintymiä on Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja Virossa. Outotec ja Eesti-Energian ovat kehittäneet uuden Enefit-teknologian, joka hyödyntää Outotecin  kiertoleijupetiteknologiaa. Tämä teknologia tulee käyttöön Eesti Energian Narvassa rakenteilla olevaan öljyliusketta hyödyntävään laitokseen ja sitä voidaan soveltaa öjlyliuskeen ja öljyhiekan käsittelyyn muuallakin.

Alumiinin kysyntä on kasvamassa. Sen seurauksena bauksiitin ja alumiinioksidin jalostukseen liittyviä hankkeita on uudelleen käynnistymässä erityisesti Kiinassa ja Kiinan markkinoille raaka-aineita toimittavilla seuduilla, mutta myös alueilla, joilla bauksiittia ja erityisesi halpaa energiaa on tarjolla. Myös Lähi-itä hyödyntää tilannetta rakentamalla uusia sulattoja ja jalostuskapasiteettia.

Liiketoiminta-alueen ympäristöratkaisut käsittävät rikkihappo-, kaasunpuhdistus- ja lämmön talteenottoteknologiat. Rikkihappoteknologian markkinanäkymät ovat hyvät. Rikkihappoa tarvitaan hydrometallurgisissa prosesseissa ja sitä tuotetaan pyrometallurgisissa prosesseissa sivutuotteena sekä prosessin ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Rikkihappoa tarvitaan myös jatkuvasti lannoiteteollisuudessa. Rikkihappotehtaiden lisäksi kaikki metallurgiset laitokset tarvitsevat muita ympäristöä säästäviä ratkaisuja kuten poistokaasujen puhdistusta ja jätevesien ja vesien käsittelylaitoksia. Outotecin markkina-asema edistyksellisten rikkihappotehtaiden toimittajana vahvistui edelleen Edmestonin hankinnan johdosta.

Ympäristöteknologian uudet mahdollisuudet, kuten kierrätys, jätteenkäsittely ja teollisuusvesien käsittely kasvavat koko ajan.

Services

Outotecin palveluliiketoimintaan vaikuttavat teollisuuden tuotantokapasiteetin taso, uudistukset ja laajennukset sekä uuden kapasiteetin rakentaminen. Asiakkaiden varaosien, huollon ja modernisointien tarve on kasvanut, koska tuotantolinjoja käynnistetään uudelleen. Tarvittavien palvelujen kirjo on laaja, yksittäisistä varaosista kokonaan ulkoistettuihin huoltosopimuksiin. Tämä teollisuuden trendi luo kasvumahdollisuuksia ja tukee Outotecin tavoitetta olla asiakkaidensa kumppani koko laitosten elinkaarien ajan. Hankitut liiketoiminnat laajentavat Outotecin palvelutarjontaa ja vahvistavat läsnäoloa maailmanlaajuisesti.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2011

Vahvaan alkuvuoden tilauskantaan ja markkinatilanteeseen pohjautuen vuonna 2011:

 • tilaushankinnan odotetaan kasvavan edelleen, 

 • liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 1,25 - 1,35 miljardiin euroon, ja 

 • liikevoiton  odotetaan parenevan vuodesta 2010, ja operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentin odotetaan olevan noin 8 - 9 %. 


Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.

 

Espoossa 8.2.2011

Outotec Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja antavat:

Outotec Oyj
Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

TILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

Konsernin laaja tuloslaskelma Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2010 2009
Liikevaihto 330,3 219,8 969,6 877,7
Hankinnan ja valmistuksen kulut -241,3 -166,7 -715,7 -687,5
         
Bruttokate 88,9 53,1 253,9 190,1
         
Muut tuotot 1,0 0,6 7,1 4,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut -23,3 -16,4 -85,0 -56,5
Hallinnon kulut -23,4 -14,7 -75,1 -54,6
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -7,8 -4,6 -28,5 -20,5
Muut kulut -7,2 -4,5 -30,6 -3,9
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,1 -0,1 -0,3 -0,2
         
Liikevoitto 28,1 13,3 41,6 58,6
         
Rahoitustuotot ja -kulut        
Korkotuotot ja -kulut -0,3 1,0 1,5 5,2
Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot -0,7 -0,3 -1,7 0,6
Muut rahoitustuotot ja -kulut -2,1 -0,8 -4,4 -3,5
Rahoitustuotot ja -kulut -3,1 -0,1 -4,5 2,2
         
Voitto ennen veroja 25,0 13,3 37,1 60,9
         
Tuloverot -6,7 -4,3 -10,4 -18,6
         
Tilikauden voitto 18,3 9,0 26,7 42,3
         
Muut laajan tuloksen erät        
Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta      
johtuvat voitot ja tappiot 10,5 4,4 25,5 19,5
Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran      
suojauksista 0,1 1,5 0,9 2,7
Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin 0,0 -0,2 -0,2 -0,3
Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot        
myytävissä olevista sijoituksista 0,1 2,6 0,3 2,4
Tuloverot liittyen myytävissä oleviin sijoituksiin 0,0 -0,0 0,0 -0,0
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 10,6 8,2 26,5 24,3
         
Tilikauden laaja tulos 29,0 17,2 53,1 66,6
         
Tilikauden voiton jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 18,3 9,0 26,7 42,3
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - -
         
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 29,0 17,2 53,1 66,6
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - -
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta      
laskettu osakekohtainen tulos:        
Osakekohtainen tulos, EUR 0,40 0,21 0,59 1,01
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,40 0,21 0,59 1,01


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin lyhennetty tase    
milj. EUR 31.12.2010 31.12.2009
     
VARAT    
     
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat hyödykkeet 223,8 170,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 52,7 52,1
Sijoitukset ja saamiset    
Korolliset 2,5 5,1
Korottomat 40,0 37,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 319,0 264,6
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus *) 101,0 93,2
Sijoitukset ja saamiset    
Korolliset 0,5 0,7
Korottomat 367,2 292,7
Rahavarat 280,3 258,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 748,9 645,0
     
VARAT YHTEENSÄ   1 068,0 909,6
     
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
     
Oma pääoma    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 356,7 315,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,0 27,4
Oma pääoma yhteensä 357,7 342,4
     
Pitkäaikaiset velat    
Korolliset 56,6 41,2
Korottomat 98,1 98,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 154,7 139,4
     
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset 25,7 32,0
Korottomat    
Saadut ennakkomaksut **) 198,7 150,9
Muut korottomat lyhytaikaiset velat 331,1 244,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä 555,5 427,8
     
Velat yhteensä 710,2 567,2
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 068,0 909,6


*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 17,9 miljoonaa euroa 31.12.2010 (31.12.2009: 17,0 milj. euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 042,1 miljoonaa euroa 31.12.2010 (31.12.2009: 1 041,2 milj. euroa).

Lyhennetty rahavirtalaskelma Q1-Q4 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009
Liiketoiminnan rahavirrat    
Tilikauden voitto 26,7 42,3
Oikaisut    
Poistot 19,0 12,1
Muut oikaisut 28,1 21,4
Käyttöpääoman vähennys (+) / lisäys (-) 41,0 -75,0
Saadut korot 5,2 6,1
Maksetut korot -0,9 -0,7
Maksetut verot -31,6 -34,9
Liiketoiminnan nettorahavirta 87,5 -28,8
     
Investoinnit -16,8 -17,0
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -38,8 -1,9
Hankitut liiketoiminnot -2,3 -
Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta -0,2 -10,4
Tytäryhtiöosakkeiden myynti 0,8 -
Aineellisen omaisuuden myynti 5,2 0,0
Muu investointien rahavirta - -0,2
Investointien nettorahavirta -52,1 -29,5
Rahavirta ennen rahoitusta 35,3 -58,3
     
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -17,3 -0,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot 30,0 30,6
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -17,7 -
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 11,4 1,7
Omien osakkeiden hankinta - -3,3
Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin *) -4,1 -
Maksetut osingot -32,0 -42,0
Muu rahoituksen rahavirta 0,4 -0,2
Rahoituksen nettorahavirta -29,4 -13,4
     
Rahavarojen nettomuutos 5,9 -71,7
     
Rahavarat tilikauden alussa 258,5 317,8
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 15,9 12,5
Rahavarojen nettomuutos 5,9 -71,7
Rahavarat tilikauden lopussa 280,3 258,5


*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 31.12.2010 191 211 Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
                     
milj. EUR A B C D E F G H I J
Oma pääoma 1.1.2009 16,8 20,2 0,1 -3,7 -9,4 - -16,0 218,5 - 226,4
Osingonjako - - - - - - - -42,0 - -42,0
Osakeanti - - - - - 63,4 - - - 63,4
Omien osakkeiden hankinta - - - - -3,3 - - - - -3,3
Omien osakkeiden siirto osakepalkkiojärjestel-mään kuuluville - - - - 8,1 - - -4,8 - 3,3
Osakeperusteiset maksut:                    
vastaanotettujen palveluiden arvo - - - - - - - 0,0 - 0,0
Tilikauden laaja tulos - - - 4,8 - - 19,5 42,3 - 66,6
Larox konsernin hankintaan liittyvä määräysvallattomien omistajien osuus - - - - - - - - 27,4 27,4
Muut muutokset - - 0,2 - - - - 0,4 - 0,6
Oma pääoma 31.12.2009 16,8 20,2 0,3 1,1 -4,6 63,4 3,5 214,3 27,4 342,4
                     
Oma pääoma 1.1.2010 16,8 20,2 0,3 1,1 -4,6 63,4 3,5 214,3 27,4 342,4
Osingonjako - - - - - - - -32,0 - -32,0
Osakeanti 0,4 - - - - 24,3 - - - 24,7
Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä *) - - - - -5,1 - - - 1,0 -4,1
Osakeperusteiset maksut:                    
vastaanotettujen palveluiden arvo - - - - - - - 0,7 - 0,7
Tilikauden laaja tulos - - - 1,0 - - 25,5 26,7 - 53,1
Larox konsernin hankintaan liittyvä määräysvallattomien omistajien osuus - - - - - - - - -27,4 -27,4
Muut muutokset - - 0,1 - - - - 0,3 - 0,4
Oma pääoma 31.12.2010 17,2 20,2 0,4 2,1 -9,7 87,7 29,0 210,0 1,0 357,7


*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). 31.12.2010 Outotec Management Oy:llä oli 191 211 Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

Konsernin tunnusluvut Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
  2010 2009 2010 2009
Liikevaihto, milj. EUR 330,3 219,8 969,6 877,7
Bruttokate, % 26,9 24,1 26,2 21,7
Liikevoitto, milj. EUR 28,1 13,3 41,6 58,6
Liikevoitto, % 8,5 6,1 4,3 6,7
Voitto ennen veroja, milj. EUR 25,0 13,3 37,1 60,9
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 7,6 6,0 3,8 6,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -4,8 -43,9 87,5 -28,8
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -200,9 -191,0 -200,9 -191,0
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -56,2 -55,8 -56,2 -55,8
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 41,2 45,1 41,2 45,1
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -113,5 -62,8 -113,5 -62,8
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 9,8 84,8 96,7 98,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 3,0 38,6 10,0 11,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 26,7 18,0 9,2 20,9
Oman pääoman tuotto, % 21,4 12,4 7,6 14,9
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 393,1 867,4 1 393,1 867,4
Tilauskertymä, milj. EUR 356,6 110,5 1 394,7 557,1
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 3 124 2 744 3 151 2 612
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta 5,6 4,1 2,8 4,8
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR 7,8 4,6 28,5 20,5
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta 2,4 2,1 2,9 2,3
Osakekohtainen tulos, EUR 0,40 0,21 0,59 1,01
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 7,87 7,09 7,87 7,09
Osakekohtainen osinko, EUR - - 0,75* 0,70

*) Hallituksen esitys osakekohtaiseksi osingoksi

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä sekä alla esitettyjä vuonna 2010 käyttöönotettuja muutettuja standardeja. Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Uusien ja muutettujen IFRS -standardien ja IFRIC -tulkintojen soveltaminen

Outotec on soveltanut vuoden 2010 alusta lähtien seuraavia muutettuja standardeja:

 • IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistetun standardin myötä vähemmistön voi arvostaa joko käypään arvoon tai suhteellisena osuutena hankitun yhtiön nettovaroista. Vaiheittaisissa liiketoimintojen hankinnoissa aikaisemmin hankitut omistusosuudet arvostetaan hankinta-ajankohdan käypään arvoon ja arvonmuutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Hankintoihin liittyvät kulut kirjataan tulosvaikutteisesti kun palvelut on vastaanotettu. Muutettua standardia on sovellettu Ausmelt Ltd:n, Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan ja Edmeston AB:n hankintaan. Tämän seurauksena vuoden 2009 aikana hankitut Ausmelt Ltd:n osuudet on arvostettu käypään arvoon ja arvonmuutos on kirjattu tulosvaikutteisesti. Lisäksi Ausmelt Ltd:n hankintaan liittyvät menot on kirjattu tulosvaikutteisesti. 

 • IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistetun standardin myötä konsernin tytäryhtiöiden omistusosuuksien lisäysten tai vähennysten käsittely on täsmentynyt. Määräysvallan muuttuessa syntyvät voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Jos määräysvallassa ei omistusosuuden muutoksesta johtuen tapahdu muutosta, kirjataan se omaan pääomaa koskevina liiketoimina. Uudistettua standardia on sovellettu Ausmelt Ltd:n, Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan ja Edmeston AB:n hankinnassa. Uudistettu standardi vaikutti Ausmelt Ltd:n hankintaan. Määräysvallan muutoksen myötä hankitut Ausmelt Ltd:n osakkeet arvostettiin käypään arvoon tulosvaikutteisesti. 

 • IFRS standardien vuosittaiset muutokset. 

Lisäksi Outotec on soveltanut vuoden 2010 alusta lähtien seuraavia muutettuja standardeja, joilla ei odoteta olevan vaikutusta konsernin tilinpäätökseen:

 • IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Käteisvaroina maksettavat konsernin osakeperusteiset liiketoimet (voimassa 1.1.2010 alkavilla tilikausilla) 

 • IAS 39 Rahoitusinstrumentit - Kirjaaminen ja arvostaminen suojauslaskennan kohteet (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 

Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton vaikutukset ja alkaa soveltaa uusia standardeja 1.1.2011 alkavalla tilikaudella:

 • IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (voimassa 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) 

 • IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu (voimassa 1.2.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) 

 • IFRIC 14 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (voimassa 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) 

 • IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi (voimassa 1.7.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  

Muuttuneet toimintasegmentit ja uusi liiketoimintamalli

Helmikuussa 2010 julkistetun uuden toimintamallin myötä Outotecin organisaatiorakenne muuttui. Taloudellinen raportointi uuden rakenteen mukaan aloitettiin 1.4.2010. Outotecin uudet IFRS 8:n mukaiset raportoitavat segmentit ovat Non-ferrous Solutions, Ferrous Solutions ja Energy, Light Metals and Environmental Solutions. Lisätietoa uusista toimintasegmenteistä löytyy tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2010 kohdasta "Outotecin liiketoimintamalli ja raportointisegmentit".

Outotec julkaisi toimintasegmenttien muutokseen liittyvät vuoden 2009 vertailutiedot pörssitiedotteessa 30.6.2010.

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät Q1-Q4 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009
Kertaluonteiset erät liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin -26,5 -
Ausmelt Ltd:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen ja hankintaan liittyvien kulujen nettovaikutus 2,2 -
Pacific Ore Ltd:n osakkeiden alaskirjaus - -2,5
Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat kertaluonteiset erät - 2,4

 

Tuloverot Q1-Q4 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -30,9 -13,7
Laskennalliset verot 20,5 -4,9
Tuloverot yhteensä -10,4 -18,6

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    
milj. EUR 31.12.2010 31.12.2009
Hankintameno kauden alussa 117,8 87,6
Muuntoerot 4,5 3,3
Lisäykset 10,7 14,9
Vähennykset -3,6 -0,9
Tytäryhtiöiden hankinta 1,6 12,9
Uudelleenryhmittelyt -2,0 -0,0
Hankintameno kauden lopussa 128,9 117,8
     
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -65,7 -58,1
Muuntoerot -2,6 -1,8
Vähennykset 2,2 1,0
Uudelleenryhmittelyt 1,9 0,2
Tilikauden arvonalentumiset -2,4 -
Tilikauden poistot -9,6 -7,0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -76,2 -65,7
     
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 52,7 52,1

 

Vastuusitoumukset    
milj. EUR 31.12.2010 31.12.2009
Annetut pantit ja kiinnitykset 0,6 33,4
Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 184,7 218,2
Vuokravastuut 70,5 64,4


Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Outotec (Shanghai) Co. Ltd:n ja Outotec India Private Limitedin luottolimiitteihin. Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 36,5 miljoonaa euroa 31.12.2010 (31.12.2009: 47,1 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 308,1 miljoonaa euroa 31.12.2010 (31.12.2009: 321,3 milj. euroa).

Johdannaissopimukset    
     
Valuuttajohdannaiset    
milj. EUR 31.12.2010 31.12.2009
Käypä nettoarvo -1,3 *) -1,9**)
Nimellisarvo 444,4 319,3


*) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista 1,4 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

Lähipiiritapahtumat
 
Avoimet saldot johtoon kuuluvien avain henkilöiden kanssa


Outotecin hallitus antoi Outotec Management Oy:lle enintään 5,0 miljoonan euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Tästä lainasta oli avoimena 4,1 miljoonaa euroa 31.12.2010.

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa Q1-Q4 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009
Myynti 0,1 0,1
Ostot -0,7 -
Myynti- ja muut saamiset 0,4 0,1
Lyhytaikaiset velat 0,2 0,4
Lainasaamiset 0,2 -

 

Liiketoimintojen yhdistäminen
 


Larox konsernin hankinta

Outotec toteutti Laroxin määräysvallan hankintaan johtavat kaupat suunnatulla osakeannilla 21.12.2009 ja teki pakollisen julkisen ostotarjouksen lopuista Laroxin osakkeista. Outotec julkisti 27.1.2010 julkisen ostotarjouksen lopullisen tuloksen, jonka mukaan Outotecin omistusosuus oli noin 98,5 % Laroxin osakkeista ja noin 99,7 % kaikista äänistä. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus vahvisti 10.6.2010, että Outotec on saanut omistusoikeuden kaikkiin Laroxin osakkeisiin asettamalla välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden lunastushinnalle ja sille kertyvälle korolle. Lunastushinta ja sille kertynyt korko maksettiin vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana.

Ostettujen Laroxin osakkeiden kauppahinta oli 94,5 miljoonaa euroa sisältäen aktivoidut hankintaan liittyvät kustannukset 4,1 miljoonaa euroa. Suurin osa kauppahinnasta maksettiin 3.780.373 Outotecin uutena osakkeena, joka vastasi 88,1 miljoonaa euroa.  

Alla esitetty kauppahinnan allokaatio täsmennettiin lopulliseksi vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana. Kauppahintaa allokoitiin aineettomille hyödykkeille kuten teknologioille, tuotemerkeille ja asiakassuhteille. Liikearvo perustuu pääosin Laroxin kokeneeseen henkilökuntaan ja synergiaetuihin, joita transaktiossa arvioidaan syntyvän vuositasolla vähintään 7 miljoonaa euroa. Synergiaedut tulevat osin Laroxin ja Outotecin myynti- ja palveluverkostojen yhdistämisestä ja osin Laroxin paremmista kasvumahdollisuuksista osana Outotecia. Vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana aineettomien hyödykkeiden ja muiden saamisten käypiin arvoihin tehtiin tarkistuksia, jotka olivat määriltään vähäisiä. Näillä kauppahinnan allokaation tarkistuksilla ei ollut tulosvaikutusta.

milj. EUR

 
Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä
Aineettomat hyödykkeet 41,2 17,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11,9 12,9
Vaihto-omaisuus 26,3 22,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 40,7 39,0
Rahavarat 1,5 1,5
Varat yhteensä 121,8 93,8
     
Korolliset velat 34,6 34,6
Laskennalliset verovelat 12,0 1,7
Ostovelat ja muut velat 32,0 32,0
Velat yhteensä 78,6 68,3
     
Nettovarat 43,2 25,5
     
Hankintameno, (oma pääoma) 88,1  
Hankintameno, (raha) 6,5  
Liikearvo 51,3  
     
Hankittujen tytäryritysten rahavarat 1,5  
Maksettu hankintameno 31.12.2010 4,4  
Maksettu hankintameno 31.12.2009 2,0  
Rahavirtavaikutus 31.12.2010 4,4  

 

Larox konsernin hankinnan vaikutus Outotecin 2009 liikevaihtoon ja tilikauden tulokseen

Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2009 olisi ollut 1 027,9 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 31,8 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneen yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2009.

Ausmelt Limited hankinta

Outotec julkisti 23.3.2010 saaneensa onnistuneesti päätökseen australialaisen pörssiyhtiön Ausmelt Ltd:n hankinnan ja omistavansa 100 % kaikista Ausmeltin osakkeista ja äänistä. Ostettujen Ausmelt Ltd:n osakkeiden kauppahinta oli noin 49 miljoonaa Australian dollaria (noin 30 milj. euroa). IFRS 3 vaatimusten mukaisesti Ausmeltin osakkeet arvostettiin käypään arvoon, kun Outotec saavutti määräysvallan yhtiössä. Käypään arvoon arvostus nosti osakkeiden arvoa noin 3,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Ausmeltin hankintaan liittyvät kulut 1,1 miljoonaa euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti konsernin laajan tuloslaskelman erään Muut kulut.

Ausmelt kehittää, suunnittelee ja toimittaa TSL-sulatusteknologiaa (Top Submerged Lance) metallien tuotantoon ja teollisuusjätteiden käsittelyyn. Ausmeltin TSL-teknologia täydentää Outotecin sulatusteknologiavalikoimaa. Outotec toimittaa kuparin ja nikkelin liekkisulatusteknologiaa suuriin laitoksiin, kun taas Ausmeltin TSL metodi sopii pienistä keskisuuriin laitoksiin sekä muille raaka-aineille, kuten raudalle, sinkille, lyijylle, tinarikasteelle, sinkkisakoille sekä sivutuotteisiin ja poisteisiin. Teknologian avulla on myös mahdollista saada talteen arvokkaat metallit sivutuotteista.

Hankitun yhtiön liikevaihto ostohetkestä vuoden 2010 loppuun oli 11,1 miljoonaa euroa ja tilikauden tappio oli 0,1 miljoonaa euroa.

Alla esitetty kauppahinnan allokaatio täsmennettiin lopulliseksi vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana. Kauppahintaa allokoitiin aineettomille hyödykkeille (teknologioille, tilauskertymälle ja asiakassuhteille) sekä aineellisille hyödykkeille. Liikearvo perustuu pääosin Ausmeltin kokeneeseen henkilöstöön ja synergiaetuihin, joita odotetaan syntyvän Ausmeltin paremmista kasvumahdollisuuksista osana Outotecia, kun se hyötyy Outotecin globaalista myyntiverkosta. Määrältään vähäinen muutos tehtiin aineettomien ja aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käypiin arvoihin vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana. Näillä kauppahinnan allokaatiotarkistuksilla ei ollut tulosvaikutusta.

milj. EUR Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä
Aineettomat hyödykkeet 10,1 0,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 0,2
Vaihto-omaisuus 0,6 0,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,5 2,5
Rahavarat 4,4 4,4
Varat yhteensä 18,7 8,2
     
Laskennalliset verovelat 3,1 -
Ostovelat ja muut velat 8,3 8,3
Velat yhteensä 11,4 8,3
     
Nettovarat 7,3 -0,1
     
Hankintameno 36,6  
IFRS hankintamenon uudelleen arvostus 3,3  
Muuntoerot -0,4  
Liikearvo 32,3  
     
Hankittujen tytäryritysten rahavarat 4,4  
Maksettu hankintameno 31.12.2010 26,2  
Maksettu hankintameno 31.12.2009 10,4  
Kurssiero -2,2  
Rahavirtavaikutus 31.12.2010 19,6  

 

Muut hankitut liiketoiminnot

Outotec hankki Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan 18.3.2010

Outotec on vahvistanut palveluliiketoimintaansa hankkimalla ruotsalaisen Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan. Millteam tarjoaa huoltopalveluita, asennuksia, asennusvalvontaa, kunnossapitotarkastuksia ja kaivosyritysten laitteiden huoltoa ja sillä on erikoisosaamista jauhinmyllyjen kunnossapidosta. Millteamin vuosiliikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa ja se työllistää 35 henkilöä. Millteamin hankinta tukee Outotecin strategiaa laajentaa palveluliiketoimintaansa. Uuden Ruotsissa sijaitsevan palveluyksikkönsä ansiosta Outotec voi tarjota parempia laitosten elinkaaripalveluita asiakkailleen Euroopassa ja IVY-maissa.

Outotec täydensi rikkihappoteknologioitaan hankkimalla Edmeston AB:n koko osakekannan 17.5.2010.

Edmeston AB on Göteborgissa sijaitseva yhtiö, joka on erikoistunut pääasiassa rikkihappotehtaissa käytettävien prosessilaitteiden suunnitteluun ja valmistuttamiseen. Edmestonilla on erikoisosaamista erittäin syövyttäviin olosuhteisiin sopivista ruostumattoman teräksen erikoislaaduista. Edmestonin vuosiliikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja se työllistää toistakymmentä ammattilaista. Edmestonin hankinta vahvistaa Outotecin asemaa johtavana rikkihappoteknologioiden toimittajana. Edmeston täydentää Outotecin tarjontaa rikkihappotehtaille ja parantaa palvelutasoa erityisesti laitteistojen kunnostuksissa ja ajanmukaistamisessa.

Hankittujen liiketoimintojen liikevaihto ostohetkistä vuoden 2010 loppuun oli 11,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli 1,4 miljoonaa euroa.

Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan ja Edmeston AB:n kauppahinta oli yhteensä noin 170 miljoonaa Ruotsin kruuna (noin 19 milj. euroa). Hankintoihin liittyvät kulut 0,3 miljoonaa euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti konsernin laajan tuloslaskelman erään Hallinnon kulut.

Alla esitetty yhdistetty kauppahinnan allokaatio täsmennettiin lopulliseksi vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana. Kauppahintaa allokoitiin aineettomille hyödykkeille kuten teknologioille, tuotemerkeille ja asiakassuhteille. Lisäksi aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon. Liikearvo perustuu pääosin kokeneeseen henkilöstöön ja synergiaetuihin, joita odotetaan syntyvän hankittujen liiketoimintojen paremmista kasvumahdollisuuksista osana Outotecia.

milj. EUR Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä
Aineettomat hyödykkeet 5,4 -
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,4 0,1
Vaihto-omaisuus 3,1 3,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,3 0,3
Rahavarat 0,9 0,9
Varat yhteensä 10,1 4,4
     
Laskennalliset verovelat 1,3 -
Ostovelat ja muut velat 2,2 2,2
Velat yhteensä 3,5 2,2
     
Nettovarat 6,6 2,3
     
Hankintameno 19,1  
Muuntoerot -0,6  
Liikearvo *) 11,9  
     
Hankittujen tytäryritysten rahavarat 0,9  
Maksettu hankintameno 31.12.2010 19,1  
Kurssiero -1,1  
Rahavirtavaikutus 31.12.2010 17,1  


*) josta 0,8 miljoonaa euroa on verotuksessa vähennyskelpoista.

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus Outotecin 2010 liikevaihtoon ja tilikauden tulokseen

Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2010 olisi ollut 974,6 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 27,7 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneet Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan ja Edmeston AB:n yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2010. Larox konserni sekä Ausmelt on konsolidoitu Outotec-konserniin vuoden 2010 alusta lähtien.

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain        
milj. EUR Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10
Liikevaihto                
Non-ferrous Solutions 129,9 132,2 104,6 115,9 113,5 141,3 144,6 223,9
Ferrous Solutions 27,7 34,2 34,9 49,9 20,0 32,9 35,5 43,2
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 76,8 74,3 51,3 56,3 54,6 52,6 50,3 65,3
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -2,7 -3,1 -2,2 -2,3 -1,0 -3,0 -1,8 -2,2
Yhteensä 231,6 237,6 188,7 219,8 187,0 223,8 228,5 330,3
                 
Liikevoitto                
Non-ferrous Solutions 10,5 7,3 9,4 7,9 -15,4 4,8 13,5 23,2
Ferrous Solutions 1,6 0,2 2,6 5,1 -2,5 1,4 4,2 8,2
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 7,0 9,2 4,6 6,8 10,0 1,9 3,5 11,4
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -2,7 -2,7 -1,5 -6,5 -2,2 -2,6 -3,1 -14,7
Yhteensä 16,3 13,9 15,1 13,3 -10,1 5,5 18,1 28,1


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Tunnuslukujen laskentaperusteet  
       
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - korolliset varat  
       
Nettovelkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100
    Oma pääoma yhteensä  
       
Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä × 100
    Taseen loppusumma - saadut ennakot  
       
Sijoitetun pääoman tuotto = Liikevoitto + rahoitustuotot × 100
    Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo)  
       
Oman pääoman tuotto = Tilikauden voitto × 100
    Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)  
       
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut = Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan  
    kulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut)  
       
Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto  
    Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana
       
Osakekohtainen osinko = Tilikaudelta jaettu osinko  
    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa
     

VUODEN 2011 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Outotec julkistaa vuoden 2011 aikana seuraavat taloudelliset raportit:

 • Osavuosikatsaus tammi - maaliskuu 2011: perjantai 29.4. 

 • Osavuosikatsaus tammi - kesäkuu 2011: perjantai 29.7. ja 

 • Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2011: torstai 27.10. 

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 22.3.2011. Outotecin vuosikertomus julkaistaan viikolla 8 ja se on saatavilla pdf- ja HTML-muodossa yhtiön kotisivuilla www.outotec.com.

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Päivä: tiistai 8.2.2011
Aika: 11.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys tullaan myös nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnus on 885714. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa viisi päivää 13.2.2011 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 885714.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Outotec tilinpäätöstiedote 2010 Lataa