Hemsida Företaget Hållbarhet
Hållbarhet - Möjliggöra ett modernt sätt att leva.

Hållbarhet

Möjliggöra ett modernt sätt att leva
Hos Metso Outotec innebär hållbarhet att vi gör saker på ett effektivt och ansvarsfullt sätt när det gäller miljö, personal och ekonomi. Dessa tre dimensioner är kritiska genom hela vår värdekedja – från forskning och utveckling till slutprodukten.
Planet Positive – vårt arbetssätt för hållbarhet.
Planet Positive – vårt arbetssätt för hållbarhet

Hållbarhet är en av Metso Outotecs viktigaste strategiska prioriteringar. Vi deltar i arbetet med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C med hjälp av forskningsbaserade mål.

Planet Positive är vårt heltäckande arbetssätt för hållbarhet. Det täcker de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna av hållbarhet. Planet Positive-insatserna stärker vårt åtagande för att möjliggöra ett hållbart och modernt sätt att leva.

Vi fokuserar på att ha positiv inverkan på miljö och människor genom att i ännu högre grad utöka vårt hållbara sortiment. Vi satsar på att minimera miljöpåverkan från vår egen verksamhet och leveranskedja. I vår egen verksamhet är målet att minska CO2-utsläppen med 50 % fram till 2024 och nå nettonoll år 2030.

Hållbarhet har högsta prioritet för oss.
Hållbarhet har högsta prioritet för oss

Vårt mål är att skapa lösningar som skyndar på införandet av hållbarhet i de branscher där vi är verksamma samt att vara branschledande inom hållbarhet. 

Vår hållbarhetsagenda består av vårt handavtryck och fotavtryck. Handavtrycket representerar vårt sortiment, där vi strävar efter att tillhandahålla produkter och tjänster som är hållbara och hjälper våra kunder bli mer miljöeffektiva, öka produktiviteten och minska riskerna. Fotavtrycket handlar om vår interna hållbarhet och täcker allt vi gör, till exempel vår produktion. Vårt mål är att skapa ett fotavtryck som är så litet och ofarligt som möjligt

Vi strävar efter en positiv nettoinverkan på planeten.

Hållbart sortiment och innovationer, nollvision för skador och mänskliga rättigheter

Det finns en enorm efterfrågan på miljöeffektivitet i vår bransch. Vi förser våra kunder med hållbar och energieffektiv utrustning och tjänster för en lång livscykel, och utvecklar hela tiden nya produkter och tjänster.

 

FORSKNING OCH UTVECKLING

FoU spelar en viktig roll för att utveckla vår bransch mot en mer hållbar framtid. Genom sin teknikutveckling satsar Metso Outotec på att öka resurseffektiviteten. 100 % av utgifterna för våra FoU-projekt ska ha energi-, utsläpps- eller vattenmål. Genom att samarbeta nära med kunderna så tidigt som möjligt i projektet kan vi tillföra betydande värde till lösningen.

De fyra fokusområdena för vårt hållbara sortiment och våra innovationer är energieffektivitet och utsläpp, vattenförbrukning, ett ledande erbjudande inom cirkularitet och säker drift. Det är här vi kan skapa mest värde för våra kunder. Se exemplen nedan på vårt sortiment inom de fyra fokusområdena.

 

ENERGIEFFEKTIVITET OCH UTSLÄPP

Vi har ett utmärkt sortiment med energi- och utsläppseffektiva lösningar för sönderdelning, anrikning och förädling. Malning är ett av de mest energiintensiva stegen för mineralbearbetning, men bättre lösningar krävs för att klara utmaningarna med minskande malmkvalitet och ökad efterfrågan på mineraler. För ballastproduktion har vi dessutom energieffektiva krossar och ett Dual Power-erbjudande.

Vi minskar de globala koldioxidutsläppen från kundernas industriella processer. Den höga energieffektiviteten i våra tekniker när de används av kunderna spelar en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen. För mineralbearbetning erbjuder vi energieffektiva produktalternativ inom materialtransport, storleksminskning, separering av mineraler och avvattning.

Exempel på vårt sortiment

  • Högtrycksvalskrossen (HPGR) HRC™e flyttar fram industristandarden för effektiv malning. Med hjälp av innovativ flänsteknik och ett skydd mot felaktig uppriktning kan HRC™e HPGR öka energieffektiviteten med upp till 15 %.
  • Flashsmältningstekniken minskar utsläppen och ökar resurseffektiviteten.

 

VATTENFÖRBRUKNING

Vattenförbrukning är en allt viktigare fråga för våra kunder. Vattnets tillgänglighet och minimering av vattenrelaterade risker har blivit allt viktigare frågor och kostnadsfaktorer för samhällen och företag. Vi har lösningar som i hög grad minskar inverkan på samhället och miljön.

Innovation är avgörande för kretsoptimering. Vi har lösningar som mildrar vattenrelaterade risker för miljö, hälsa, säkerhet och samhälle i kundens verksamheter. Detta omfattar våra hållbara lösningar för anrikningssand och gruvdammar och dess omvandling till resurser.

Exempel på vårt sortiment

  • Anläggningen för torrt utvinningsavfall erbjuder ett optimerat fotavtryck för lagring av anrikningssand och minimerar användningen av färskvatten.
  • Paste-förtjockare ökar vatteneffektiviteten genom att återföra vatten till processen, vilket minskar de övergripande kostnaderna och avfallet.

 

VÅRT ERBJUDANDE INOM CIRKULARITET

En cirkulär ekonomi innebär att göra mesta möjliga av de värdefulla naturresurserna på vår planet och minimera avfallet genom slutna slingor, resurseffektivitet och bra produktutveckling. Vårt sätt att påverka resursbristen, avfallet, utsläppen och energiförbrukningen är att konstruera återvinningsbar, hållbar och miljömässigt effektiv utrustning som är lätt att serva. Genom att utöka livscykeln för utrustningen och optimera de industriella processerna möjliggörs positiva miljöeffekter, till exempel ökad energieffektivitet.

Vi har infört många cirkulära affärsmodeller. Branschens förväntningar ökar hela tiden, och vi försöker aktivt omvandla dessa krav till hållbar verksamhet tillsammans med våra kunder. Metso Outotec har lösningar för hela livscykeln för mineralbearbetning – vilket gör det enklare för oss att ha stor inverkan.

Exempel på vårt sortiment

  • Sandtillverkning är ett sätt att bevara naturliga flodbankar och strandlinjer. Vi har ett bra erbjudande för produktion av tillverkad sand.
  • Optimerade slitdelar bidrar till att minska energiförbrukningen. Uppgraderingar och moderniseringar ökar utrustningens livslängd.
  • Lösningar för återvinning av bygg- och rivningsavfall.

 

SÄKER KUNDVERKSAMHET

För det fjärde fokusområdet i vårt hållbara sortiment har vi lösningar som mildrar risker avseende miljö, hälsa, säkerhet och samhälle i kundens verksamhet.  

Metso Outotecs produkter är utformade för att uppfylla alla relevanta standarder, normer och direktiv inom respektive leveransländer. Våra produkter levereras med lämplig information och instruktioner för att säkerställa säker drift, service och underhåll. Dessutom erbjuder vi ett brett utbud av livscykeltjänster som säkerställer att alla produkter som används fortsätter uppfylla befintliga och framtida krav under sin livscykel. Säkerheten för våra produkter är en av de viktigaste drivkrafterna i vår forskning och utveckling.

Exempel på vårt sortiment

  • De mobila käftkrossarna i Lokotrack® Urban-serien är försedda med funktioner som dämpar buller och damm och därmed minimerar störningarna för människor som bor och arbetar i närheten.
  • Metso Outotec Truck Body ger HSE-fördelar för lastbilsförare genom att minska vibrationerna med 97 % och bullret med 50 %. Dessutom väger den 20–30 % mindre än med traditionellt stålfoder, vilket ökar lastförmågan. Det foder som används har sex gånger längre livslängd jämfört med traditionellt stålfoder och är återvinningsbart.

 

VI HAR EN NOLLVISION FÖR SKADOR

Säkerhet är vår högsta prioritet och i centrum för allt vi gör. Säkerhet är ett tecken på kvalitet, och vi anser att goda resultat inom hälsa och säkerhet är en av nycklarna till att säkerställa hållbar affärsverksamhet. Därför är säkerheten en integrerad del av företagets beslutsfattande och operativa processer.

 

ANSVARSFULLT SAMARBETE SÄKERSTÄLLER EN HÅLLBAR VÄRDEKEDJA

Leverantörerna är värdefulla partners. Vi vill vara en ansvarsfull och betrodd partner. Därför samarbetar vi nära med våra leverantörer för att säkerställa en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värdekedja. Vi har en kontinuerlig dialog angående innovationer hos våra leverantörer och olika sätt att stötta våra kunders verksamhet.

Vår uppförandekod för leverantörer anger de standarder som vi förväntar oss att leverantörerna ska följa. Den är startpunkten för alla nya eller befintliga affärsrelationer och täcker områden som hälsa och säkerhet, barn- och tvångsarbete, mänskliga rättigheter, antikorruption, följande av lagar och bestämmelser, miljö och klimatförändringar och mycket annat. Vi förväntar oss att våra leverantörer ska göra allt för att följa vår uppförandekod för leverantörer.

Ett sätt att säkerställa och stötta efterlevnad av Metso Outotecs uppförandekod för leverantörer är att genomföra revisioner av leverantörernas hållbarhet. Vi har tagit fram ett årligt revisionsprogram som identifierar vilka leverantörer som ska granskas baserat på en riskbedömning för deras hållbarhet.

För att göra leverantörerna delaktiga i kampen mot klimatförändringarna har vi satt upp utsläppsmål för leverantörer och logistikpartners.

 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Metso Outotec är ett globalt företag och vi följer alla tillämpliga nationella och internationella lagar, regler och bestämmelser om mänskliga rättigheter. 

Vår uppförandekod är ett ramverk som vägleder allt vi gör. Den gäller för samtliga medarbetare, och var och en av oss ansvarar för att efterleva den varje dag, oavsett var vi jobbar. Dessutom förväntar vi oss att våra affärspartners och andra tredjeparter erkänner, respekterar och står bakom principerna i den.