Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2015 Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2014
Pörssitiedote helmikuuta 6, 2015

Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2014

OUTOTEC OYJ                         TILINPÄÄTÖSTIEDOTE            6.2.2015 KLO 9.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2014

Haastava laitos- ja laitemarkkina, palvelujen myynti kasvoi

Tammi-joulukuu 2014 lyhyesti (2013 vertailukauden luku):

 • Tilauskertymä1): 1 177,9 (1 512,4) miljoonaa euroa, -22 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -18 %
 • Palveluliiketoiminnan tilauskertymä1): 555,0 (552,5) miljoonaa euroa, 0 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 7 %
 • Tilauskanta: 1 138,0 (1 371,7) miljoonaa euroa, -17 %
 • Liikevaihto: 1 402,6 (1 911,5) miljoonaa euroa, -27 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -23 %
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 519,0 (505,9) miljoonaa euroa, 3 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 9 %
 • Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto2): 56,0 (162,9) miljoonaa euroa, -66 %
 • Osakekohtainen tulos: 0,00 (0,51)
 • Osinkoehdotus 0,10 euroa

Loka-joulukuu 2014 lyhyesti (2013 vertailukauden luku):

 • Tilauskertymä1): 322,4 (426,1) miljoonaa euroa, -24 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -24 %
 • Palveluliiketoiminnan tilauskertymä1): 159,1 (165,4) miljoonaa euroa, -4 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -4 %
 • Liikevaihto: 403,2 (457,2) miljoonaa euroa, -12 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -11 %
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 166,1 (150,7) miljoonaa euroa, 10 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 13 %
 • Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto2): 25,5 (40,5) miljoonaa euroa, -37 %
 • Osakekohtainen tulos: 0,00 (0,07)

1) Muutos palvelusopimusten raportoinnissa 1.1.2014 alkaen kasvatti vuoden 2014 tilauskertymää noin 42,3 miljoonaa euroa (Q4 2014: noin 3,9 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 47,9 miljoonaa euroa.
2) Ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja

Vuoden 2015 tulosohjeistus

Vuoden 2014 lopun tilauskannan ja tämänhetkisen liiketoimintaympäristön perusteella johto arvioi, että vuonna 2015:

 • Liikevaihto on noin 1,2-1,4 miljardia euroa, ja
 • EBITA (ennen kertaluonteisia eriä) on noin 5-7 %.
Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
  2014 2013 2014 2013
Tilauskertymä, milj. EUR 322,4 426,1 1 177,9 1 512,4
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä, milj. EUR 159,1 165,4 555,0 552,5
Palveluliiketoiminnan osuus tilauskertymästä, % 49,4 38,8 47,1 36,5
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 138,0 1 371,7 1 138,0 1 371,7
Liikevaihto, milj. EUR 403,2 457,2 1 402,6 1 911,5
Palveluliiketoiminnan liikevaihto, milj. EUR 166,1 150,7 519,0 505,9
Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, % 41,2 33,0 37,0 26,5
Bruttokate, % 21,7 20,5 21,0 20,7
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, milj. EUR 25,5 40,5 56,0 162,9
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % 6,3 8,9 4,0 8,5
Liikevoitto, milj. EUR 2,3 25,4 10,4 141,9
Liikevoitto, % 0,6 5,6 0,7 7,4
Voitto ennen veroja, milj. EUR -1,1 21,4 0,2 132,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 37,9 -2,5 19,9 -42,1
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -5,8 -87,1 -5,8 -87,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -1,3 -18,2 -1,3 -18,2
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -28,2 -14,0 -28,2 -14,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12kk 1,7 25,7 1,7 25,7
Oman pääoman tuotto, %, viim. 12kk 0,0 19,4 0,0 19,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 776 4 921 4 845 4 927
Osakekohtainen tulos, EUR 0,00 0,07 0,00 0,51
Osakekohtainen osinko, EUR  - - 0,101)  0,20

1) Hallituksen esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Maailmantalouden jatkunut epävarmuus, geopoliittiset konfliktit, Kiinan alentuneet kasvuennusteet sekä metallien ja energian hintojen jyrkkä lasku painoivat markkinoita vuonna 2014. Kaivos- ja metallialan yritykset pyrkivät investointi- ja käyttökustannuksiaan pienentäen maksimoimaan kassavirtansa. Arvioimme, että laitos- ja laiteratkaisujemme kohdemarkkinat pienenivät noin 30 % vuonna 2014. Toiminnassa olevien laitosten parantamiseen investoitiin jonkin verran mutta uusinvestointeja oli vähän. Suurten hankkeiden puuttuessa laitemyynti EPCM-insinööritoimistoille oli erittäin vähäistä, mikä laski julkaisemattomien tilaustemme määrää. Palvelujen kysyntä tasoittui, kun asiakkaat pyrkivät leikkaamaan käyttökustannuksiaan. Erilaisten ympäristö- ja vesienkäsittelyratkaisujen kysyntä jatkui hyvänä, mutta fossiilisten polttoaineiden hinnan romahdettua kestävien energiaratkaisujen kysyntä oli hyvin heikkoa.

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta saimme neljännellä vuosineljänneksellä useita modernisointitilauksia. Vuoden tilauskertymä laski noin 20 % erittäin heikon laitos- ja laitemarkkinan vuoksi. Yhtään tilausta ei peruuntunut, ja uusien tilausten katteet olivat terveellä tasolla. Liikevaihtomme supistui vuodesta 2013, mikä johtui vuoden 2014 alun pienestä tilauskannasta sekä laitos- ja laitekaupan heikosta tilauskertymästä. Olen tyytyväinen, että palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi vaikeassa markkinatilanteessa vertailukelpoisin valuutoin laskettuna edellisvuodesta 9 % ja oli 37 % kokonaisliikevaihdosta.

Vuoden 2014 kannattavuus jäi heikoksi supistuneen liikevaihdon ja muutaman suuren asiakasprojektin toimitusongelmien vuoksi. Kannattavuus parani kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä palvelujen suuremman osuuden, päätökseen saatujen projektien, parantuneen projektitoiminnan sekä pienentyneiden kiinteiden kustannusten ansiosta. Minerals Processing -liiketoiminta-alueen operatiivisen liiketoiminnan kannattavuus jatkui hyvänä huolimatta liikevaihdon laskusta. Parantunut projektien toteutus sekä palveluliiketoiminnan kasvu nostivat Metals, Energy & Water -liiketoiminta-alueen toisella vuosipuoliskolla kannattavaksi. Säästötoimenpiteet pienensivät liiketoiminnan kiinteitä kuluja vertailukaudesta 65 miljoonaa euroa. Lisäksi kassavirta parani merkittävästi vakaantuneen käyttöpääoman tukemana. Taseemme on edelleen vahva.

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen organisaatiomme kykyyn toimia erittäin vaikeassa markkinatilanteessa ja myynnin laskiessa. Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta saavutimme 4 % operatiivisen liiketoiminnan tuloksen ja niukasti positiivisen nettotuloksen huolimatta myynnin 27 % laskusta ja merkittävistä kertaluonteisista, uudelleenjärjestelyihin liittyvistä kuluista.

Metallien hintojen heilahtelun, maailmantalouden epävarmuuden ja geopoliittisen epävakauden vuoksi vuoden 2015 markkinanäkymä on erittäin epävarma. Kaivos- ja metalliteollisuuden yritysten investointien arvioidaan jäävän jonkin verran vuotta 2014 alhaisemmiksi. Outotecin markkinat ovat kuitenkin moninaiset, ja kestäville ratkaisuille on kysyntää tietyillä markkinoilla ja segmenteillä. Vahvassa tarjouskannassamme on hyviä hankkeita useilla maantieteellisillä alueilla ja odotamme, että perusmetalli-, rikkihappo- ja alumiiniratkaisujen kysyntä alkaa vähitellen elpyä supistuvan kapasiteetin kompensoimiseksi. Odotamme, että raudan tuotantoketjun investoinnit jatkuvat vähäisinä. Jatkuvasti tiukentuva sääntely pitää ympäristö- ja vesienkäsittelyratkaisujen kysynnän hyvänä. Halpa fossiilienergia ja tukisäädöksiin liittyvät epävarmuudet ovat heikentäneet vaihtoehtoisten ja bioenergiaratkaisujen lyhyen aikavälin näkymiä. Uusien tilausten ajoitus on edelleen suurin tilauskertymäämme vaikuttava epävarmuustekijä, erityisesti jos metallien hinnat jatkavat laskuaan.

Yleisestä heikosta markkinatilanteesta huolimatta tärkein tavoitteemme vuodelle 2015 on kannattavuuden parantaminen. Meneillään olevan 45 miljoonan euron ohjelman suunnitelluilla säästöillä pyritään tasaamaan liikevaihdon supistumisen ja inflaation vaikutuksia sekä parantamaan kannattavuutta. Vähentääksemme riippuvuuttamme voimakkaasti syklisistä kaivos- ja metalliteollisuuden investointimarkkinoista jatkamme lisäksi palveluliiketoiminnan kasvattamista pitkän aikavälin tavoitteidemme mukaisesti ja vahvistamme liiketoimintasalkkuamme yritysostoin."

MUUTOS PALVELUSOPIMUSTEN RAPORTOINNISSA 1.1.2014 ALKAEN

Parantaakseen palveluliiketoiminnan raportoinnin läpinäkyvyyttä Outotec kirjaa pitkäaikaiset käyttö- ja kunnossapitopalvelusopimukset, joissa on tuotantoon perustuva muuttuva osa, tilaushankintaan seuraavan 12 kuukauden arvioidun myynnin mukaisesti. Kiinteähintaiset sopimukset taas kirjataan täydellä arvollaan tilaushankintaan, kun sopimus astuu voimaan. Aikaisemman kirjausperiaatteen mukaan pitkäaikaisen käyttö- ja kunnossapitopalvelusopimuksen kuluvalle kalenterivuodelle kuuluva osuus kirjattiin tilauskertymään kerran vuodessa. Muutos palvelusopimusten raportoinnissa 1.1.2014 alkaen kasvatti vuoden 2014 tilauskertymää noin 42,3 miljoonaa euroa (Q4 2014: noin 3,9 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 47,9 miljoonaa euroa. Ilman raportointimuutosta ja vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna vuoden 2014 palveluliiketoiminnan tilauskertymä laski 1 %.

Tämä teksti on yhteenveto Outotecin tammi-joulukuun 2014 tilinpäätöstiedotteesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: perjantai 6.2.2015

Aika: 14.00

Paikka: Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin verkkosivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 817 10495.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

VUODEN 2015 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 • Yhtiökokous 2015 pidetään 30.3.2015
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 27.4.2015
 • Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 30.7.2015
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 29.10.2015

Tilinpäätös 2014 julkaistaan viimeistään viikolla 9/2015.

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle. Outotec tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Yrityksellä on maailmanlaajuinen myynti- ja palveluverkosto, omat tutkimuskeskukset sekä palveluksessaan noin 4 600 asiantuntijaa. Outotecin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 1,4 miljardia euroa ja yritys on listattu Nasdaq Helsingissä.

Esitteet
Nimi
Outotecin tilinpäätöstiedote 2014 Lataa