Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2011 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2010
helmikuuta 8, 2011

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2010

OUTOTEC OYJ                TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                8.2.2011        KLO
8.00

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2010

Vahva tilaushankinta ja palveluliiketoiminnan kasvu

Hallituksen osingonjakoehdotus 0,75 euroa osakkeelta

Tammi-joulukuu 2010 lyhyesti (2009):

 * Tilauskertymä: 1 394,7 miljoonaa euroa (557,1 milj. euroa), +150,4 %

 * Liikevaihto: 969,6 miljoonaa euroa (877,7 milj. euroa), +10,5 %

 * Palveluliiketoiminnan liikevaihto 282,5 miljoonaa euroa (148,6 milj. euroa),
  +90,1 %

 * Liikevoitto ilman kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä
  poistoja: 74,7 miljoonaa euroa (58,6 milj. euroa), +27,4 %

 * Liikevoitto: 41,6 miljoonaa euroa (58,6 milj. euroa), -29,1 %

 * Osakekohtainen tulos: 0,59 euroa (1,01 euroa), -41,8 %

 * Tilauskanta: 1 393,1 miljoonaa euroa (867,4 milj. euroa), +60,6 %

 * Liiketoiminnan nettorahavirta: 87,5 miljoonaa euroa, (-28,8 milj. euroa)Loka-joulukuu 2010 lyhyesti (Q4/2009):

 * Tilauskertymä: 356,6 miljoonaa euroa (110,5 milj. euroa), +222,7 %

 * Liikevaihto: 330,3 miljoonaa euroa (219,8 milj. euroa), +50,3 %

 * Liikevoitto ilman kertaeriä ja PPA-poistoja: 33,4 miljoonaa euroa (13,3
  milj. euroa), +151,0 %

 * Liikevoitto: 28,1 miljoonaa euroa (13,3 milj. euroa), +111,0 %

 * Liiketoiminnan nettorahavirta: -4,8 miljoonaa euroa, (-43,9 milj. euroa)Uusien segmenttien mukainen raportointi aloitettiin 1.4.2010.

Tulosohjeistus vuodelle 2011:
Vahvaan alkuvuoden tilauskantaan ja markkinatilanteeseen pohjautuen vuonna 2011:

 * tilaushankinnan odotetaan kasvavan edelleen,
 * liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 1,25 - 1,35 miljardiin euroon, ja
 * liikevoiton  odotetaan parenevan vuodesta 2010, ja operatiivisen
  liiketoiminnan liikevoittoprosentin odotetaan olevan noin 8 - 9 %.


Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten
ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:
"Outotecin vuosi 2010 oli vaiheikas. Vuoden alussa tilauskanta oli alhainen ja
markkinanäkymät rajoittuneet. Siksi alkuvuoden ensisijainen tavoitteemme oli
hankkia lisää tilauksia ja varmistaa kannattavuutemme. Erinomaisen
tilaushankinnan, onnistuneiden projektitoimitusten, palveluliiketoiminnan vahvan
kasvun ja kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta saavutimme vuodelle 2010
asettamamme tavoitteet. Metallien ja materiaalien kasvanut kysyntä vastaamaan
kehittyvien markkinoiden tarpeita kannusti yrityksiä investoimaan uusiin
teknologioihin ja palveluihin. Olen erittäin tyytyväinen tilauskertymämme ja
tilauskantamme erinomaiseen kehitykseen viime vuoden aikana. Vahvan
peruskysynnän lisäksi saimme useita isoja tilauksia erityisesti kehittyviltä
markkinoilta. Reilusti yli puolet liikevaihdosta koostui myynnistä kehittyville
markkinoille. Kuparin, raudan ja kullan korkeat hinnat näkyivät vahvana kasvuna
niihin liittyvissä investoinneissa, ja noin 40 % viime vuoden myynnistämme tuli
näihin metalleihin liittyvistä hankkeista. Liikevaihtomme kasvoi neljän
tilikaudella ostetun yrityksen palvelu- ja teknologiatarjonnan ansiosta.
Ostettujen yritysten integrointi edistyi hyvin ja osa synergioista on jo
toteutunut. Otimme onnistuneesti käyttöön uuden, maailmanlaajuisen ja kasvua
tukevan liiketoimintamallin, määrittelimme strategiamme tuleville vuosille ja
asetimme uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Saavutimme myös
tavoittelemamme 25 miljoonan euron kustannussäästöt liiketoiminnan kiinteistä
kuluista vuositasolla. Investoimme huomattavan osan säästöistä T&K-toimintoihin
ja maailmanlaajuisen liiketoimintamallin rakentamiseen, jotta varmistamme
liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden paranemisen tulevina vuosina. Vuoden lopun
tilauskanta oli jälleen hyvällä tasolla, ja yhdessä positiivisten
markkinanäkymien kanssa, se on antanut hyvän alun vuodelle 2011."Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista       Q4   Q4  Q1-Q4 Q1-Q4 Muutos

                        2010  2009  2010  2009   %
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. EUR            330,3 219,8  969,6 877,7 +10,5

Bruttokate, %                 26,9  24,1  26,2  21,7

Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-
poistoja, milj. EUR              33,4  13,3  74,7  58,6 +27,4

Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-
poistoja, %                  10,1  6,1   7,7  6,7

Liikevoitto ennen kertaeriä sisältäen PPA-
poistot, milj. EUR               31,6  13,3  65,3  58,6 +11,3

Liikevoitto ennen kertaeriä sisältäen PPA-
poistot, %                   9,6  6,1   6,7  6,7

Liikevoitto, milj. EUR             28,1  13,3  41,6  58,6 -29,1

Liikevoitto, %                 8,5  6,1   4,3  6,7

Voitto ennen veroja, milj. EUR         25,0  13,3  37,1  60,9 -39,1

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR    -4,8 -43,9  87,5 -28,8

Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj.
EUR                     -200,9 -191,0 -200,9 -191,0  +5,2

Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %    -56,2 -55,8  -56,2 -55,8

Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       41,2  45,1  41,2  45,1

Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR    -113,5 -62,8 -113,5 -62,8 +80,8

Sijoitetun pääoman tuotto, %          26,7  18,0   9,2  20,9

Oman pääoman tuotto, %             21,4  12,4   7,6  14,9

Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR    1 393,1 867,4 1 393,1 867,4 +60,6

Tilauskertymä, milj. EUR           356,6 110,5 1 394,7 557,1 +150,4

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana     3 124 2 744  3 151 2 612

Osakekohtainen tulos, EUR           0,40  0,21  0,59  1,01 -41,8

Osakekohtainen osinko, EUR            -   -  0,75*  0,70 +7,14
--------------------------------------------------------------------------------
*) Hallituksen esitys osakekohtaiseksi osingoksi

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2010

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen markkinatilanne parani edelleen vuoden 2010 aikana. Kaivos- ja
metalliteollisuus jatkoi elpymistään kehittyvien maiden metallien kysynnän
myönteisten pitkän aikavälin näkymien ansiosta. Tuotantokapasiteetin käyttöaste
nousi ja yhtiöt investoivat uuteen tuotantoon, mikä kasvatti myös laite- ja
palvelumyyntiä. Laskusuhdanteen jälkeen asiakkaille oli kertynyt tarpeita
investoida nykyisiin tuotantolaitoksiinsa, minkä lisäksi yhtiöt käynnistivät
uudelleen myös investointisuunnitelmiaan. Vuonna 2010 asiakasneuvotteluja
käytiin erityisesti kupari-, kulta- ja rautaprojekteista, mutta aktiivisuus
lisääntyi myös muiden metallien osalta. Metalli- ja kaivosteollisuus hyötyi
metallien korkeista hinnoista. Haasteellisena jatkunut rahoitustilanne vaikutti
kuitenkin edelleen joidenkin yritysten investointipäätöksiin. Erityisesti
isojen, uuden kapasiteetin rakentamista edellyttävien projektien päätöksenteko
kesti pitkään. Pyrkimys ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen käyttöön
jatkui voimakkaana ja teknologioiden ympäristövaikutusten ehdot tiukentuvat
entisestään, mikä on Outotecin  kannalta positiivista.

Outotecin tarjoamat edistykselliset teknologiset ratkaisut minimoivat
asiakkaiden tuotantoprosessien elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutukset,
mikä on edesauttanut uusien tilauksen saamista tavanomaisin bruttokattein ja
maksuehdoin haastavasta kilpailutilanteesta huolimatta.

TILAUSKERTYMÄ

Uusien tilausten arvo vuonna 2010 oli 1 394,7 miljoonaa euroa (2009: 557,1 milj.
euroa), mihin sisältyy suuria laitostoimituksia, teknologia- sekä
laitetoimituksia ja palveluja. Katsauskauden tilauksista noin neljännes tuli
Etelä-Amerikasta ja noin viidennes eteläisestä Afrikasta. Loput tilauksista
jakautuivat Aasian, Euroopan, Lähi-idän ja Pohjois-Amerikan markkina-alueille.
Loka-joulukuussa 2010 saatujen tilausten arvo oli 356,6 miljoonaa euroa
(Q4/2009: 110,5 milj. euroa).

Suurimmat neljännellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 * ferrokromitehtaan sintraus- ja sulatusteknologiaa Outokummulle Suomeen (45
  milj. euroa),

 * juomavesijärjestelmä Sri Lankaan (70 milj. euroa) ja

 * integroitu bauksiitin liuotuslaitos yhdessä Hatchin kanssa Ma'adenin
  alumiinihankkeeseen Saudi-Arabiaan (yhteistilauksen arvo noin 50 milj. euroa
  ja työ jakautuu lähes tasan osapuolten kesken). Vuoden 2010 tilauskannassa
  oli pieni osuus projektista ja loput tulevat tilauskantaan projektin
  edetessä 2011 ja 2012.

Suurimmat kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 * teknologiaa kuparirikastamon laajennukseen italialaiselle IRASCO-yhtiölle
  Iraniin (40 milj. euroa),

 * rautamalmin sintrauslaitos Steel Authority of Indialle Intiaan (kauppahintaa
  ei julkistettu mutta tyypillisesti vastaavanlaajuiset teknologiatoimitukset
  ovat arvoltaan 20-25 milj. euroa) ja

 * sähköuuni siihen liittyvine palveluineen Konkola Copper Minesille Sambiaan
  (13 milj. euroa).Suurimmat toisella vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 * kuparin uutto- ja elektrolyysilaitos Minera Lumina Copperille Chileen (65
  milj. euroa),

 * rautarikastamon vaahdottamo sekä suodatusjärjestelmät Karara Iron Ore
  Projectille Australiaan (28 milj. euroa),

 * vaahdotusteknologiaa First Quantum Mineralille Suomeen ja Sambiaan (20 milj.
  euroa),

 * kromiittimalmin sintrausteknologiaa Xstrata Merafelle Etelä-Afrikkaan (17
  milj. euroa) ja

 * Kaldo-uuniteknologiaa Bolidenin Rönnskärin kuparisulatolle Ruotsiin
  (kauppahintaa ei julkistettu).Suurimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 * sintrauslaitos Kalagadi Manganeselle Etelä-Afrikkaan (119 milj. euroa),

 * kuparirikasteen pasutuslaitos ja rikkihappotehdas Codelcolle Chileen (116
  milj. euroa),

 * kuparisulattoteknologiaa Tongling Non-Ferrous Metals Groupille Kiinaan (15
  milj. euroa),

 * jalometallilaitos Baiyin Non Ferrous Groupille Kiinaan (6 milj. euroa),

 * pelletointiteknologiaa Bhushan Power & Steel Plantille Intiaan (kauppahintaa
  ei julkistettu) ja

 * sintrausteknologiaa JSW Steel Limited:lle Intiaan (kauppahintaa ei
  julkistettu).TILAUSKANTA

Tilauskanta oli vuoden 2010 lopussa 1 393,1 miljoonaa euroa vastaten 61 % kasvua
vuoden 2009 lopusta (31.12.2009: 867,4 milj. euroa).

Vuoden 2010 lopussa Outotecin tilauskannassa oli 25 yli 10 miljoonan euron
arvoista projektia, jotka muodostavat yhteensä
67 % tilauskannasta. Johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 69 %
(noin 960 milj. euroa) toimitetaan vuonna 2011 ja loput 2012 ja myöhemmin.
Vuoden 2010 lopussa Outotecin tilauskannassa oli noin 50 miljoonan euron arvosta
keskeytettyjä projekteja (30.9.2010: 60 milj. euroa).

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto vuonna 2010 oli 969,6 miljoonaa euroa (2009: 877,7 milj.
euroa). Liikevaihdon kasvu tuli yritysostoista. Alkuvuoden alhainen tilauskanta
ja vuoden aikana saatujen isojen projektien alkuvaiheen hidas tuloutuminen
vaikutti liikevaihtoon. Loka-joulukuun 2010 liikevaihto oli 330,3 miljoonaa
euroa, joka on 50 % korkeampi kuin vertailukaudella (Q4/2009: 219,8 milj. euroa)
korkeamman tilauskannan ja kasvaneiden laite- ja palvelumyynnin ansiosta.

Vuonna 2010 palveluliiketoiminnan liikevaihto, joka sisältyy kolmen muun
liiketoiminta-alueen liikevaihtolukuihin, oli 282,5 miljoonaa euroa (2009:
148,6 milj. euroa) kasvaen 90 % vertailukaudesta ja vastaten 29 % liikevaihdosta
(2009: 17 %). Loka-joulukuun palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 100,5
miljoonaa euroa (Q4/2009: 45,2 milj. euroa) vastaten 30 % liikevaihdosta.
Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että hankittujen
liiketoimintojen ansiosta. Laroxin ja Millteamin liiketoimintojen ostojen
tukemana Outotec saavutti vuoden 2008 alussa asettamansa tavoitteen 250-300
miljoonan euron myynnistä palveluliiketoiminnasta vuoden 2010 loppuun mennessä.

Liikevoitto vuonna 2010 ilman kertaeriä ja PPA-poistoja oli 74,7 miljoonaa euroa
vastaten 7,7 % liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaeriä ja PPA-poistoja
kasvoi vertailukauteen verrattuna suuremman myyntivolyymin, paremman
bruttokatteen, joka oli 26,2 % (2009: 21,7 %) sekä parantuneen kiinteiden
kulujen rakenteen vuoksi. Katsauskauden kertaluonteiset uudelleenorganisointiin
liittyvät kulut olivat 26,5 miljoonaa euroa, joista yli puolet syntyi omaisuuden
alaskirjauksista ja loput henkilöstövähennysten kuluista ja kuluvarauksista sekä
hankittujen liiketoimintojen integrointiin liittyvistä kertaeristä.
Hankintamenojen allokointiin liittyvät poistot (PPA-poistot) olivat
katsauskaudella 9,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2010 liikevoitto oli 41,6 miljoonaa euroa (2009: 58,6 milj. euroa).
Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät
kurssivoitot paransivat kannattavuutta 1,9 miljoonalla eurolla (2009:
realisoitunut ja realisoitumaton tappio 0,1 miljoonaa euroa). Tulos sisälsi myös
Ausmeltin yrityskauppaan liittyvän 2,2 miljoonan euron positiivisen nettoerän,
joka sisältää 3,3 miljoonan euron osakkeiden uudelleenarvostukseen liittyvän
tuoton ja 1,1 miljoonan euron hankintamenokulun.

Kannattavuus parani edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon
kasvun ansiosta. Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 33,4 miljoonaa
euroa vastaten 10,1 % liikevaihdosta. Loka-joulukuun liikevoitto oli 28,1
miljoonaa euroa (Q4/2009: 13,3 milj. euroa). Loka-joulukuun korkea
bruttokateprosentti 26,9 % (Q4/2009: 24,1 %) johtui pääasiassa onnistuneista
projektitoimituksista ja palveluliiketoiminnan liikevaihdon suuresta osuudesta.
Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät
kurssitappiot heikensivät kannattavuutta 1,4 miljoonalla eurolla (Q4/2009:
realisoitunut ja realisoitumaton tappio 1,6 miljoonaa euroa).

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 188,5 miljoonaa euroa
(2009: 131,6 milj. euroa). Kasvu johtui ensisijaisesti yritysostoihin
liittyvistä kiinteistä kustannuksista ja hyvän markkinatilanteen lisäämien
tarjouspyyntöjen ja tarjousten vaatimasta myynti- ja markkinointityöstä.

Katsauskauden voitto ennen veroja oli 37,1 miljoonaa euroa (2009: 60,9 milj.
euroa). Se sisälsi 4,5 miljoonaa euroa nettorahoituskuluja (2009:
nettorahoitustuotto 2,2 milj. euroa). Rahoituskulujen kasvu johtui pääasiassa
alhaisemmista korkotasoista ja uusiin rahoitusjärjestelyihin liittyvistä
maksuista. Katsauskauden voitto oli 26,7 miljoonaa euroa (2009: 42,3 milj.
euroa). Voittoon vaikuttivat liiketoimintojen uudelleen järjestelyihin liittyvät
kertaerät sekä hankintamenojen allokointiin liittyvät poistot. Verot olivat
yhteensä 10,4 miljoonaa euroa (2009: 18,6 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli
0,59 euroa (2009: 1,01 euroa).

Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 7,6 % (2009: 14,9 %) ja
sijoitetun pääoman tuotto 9,2 % (2009: 20,9 %).

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto       Q4  Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Muutos

milj. EUR                     2010 2009 2010 2009   %
-------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto

Non-ferrous Solutions              223,9 115,9 623,3 482,6 +29,2

Ferrous Solutions                 43,2 49,9 131,5 146,7 -10,3

Energy, Light Metals and Environmental Solutions 65,3 56,3 222,8 258,7 -13,9

Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti    -2,2 -2,3 -8,0 -10,3
-------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                     330,3 219,8 969,6 877,7 +10,5Liikevoitto

Non-ferrous Solutions               23,2  7,9 26,1 35,1 -25,6

Ferrous Solutions                 8,2  5,1 11,3  9,5 +19,7

Energy, Light Metals and Environmental Solutions 11,4  6,8 26,8 27,6  -3,0

Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät       -14,7 -6,5 -22,6 -13,5
-------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                     28,1 13,3 41,6 58,6 -29,1


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelut.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat      Q4  Q4 Q1-Q4       Q1-Q4
kertaluonteiset erät

milj. EUR                   2010 2009 2010       2009
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset kulut liittyen liiketoiminnan
uudelleenjärjestelyihin

Non-ferrous Solutions              0,3  - -18,3         -

Ferrous Solutions               -0,0  - -1,2         -

Energy, Light Metals and Environmental     0,0  - -1,8         -
Solutions

Kohdistamattomat erät             -4,5  - -5,2         -

Ausmelt Ltd:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen ja hankintaan liittyvien
kulujen nettovaikutus

Non-ferrous Solutions               -  -  2,2         -

Pacific Ore Ltd:n osakkeiden alaskirjaus

Kohdistamattomat erät               -  -   -       -2,5

Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat
kertaluonteiset erät

Non-ferrous Solutions               -  -   -        2,4
--------------------------------------------------------------------------------

Yritysostoihin liittyvät PPA-poistot, jotka vaikuttivat lähinnä Non-ferrous
Solutions -liiketoiminta-alueen liikevoittoon, olivat katsauskaudella 9,4
miljoonaa euroa ja 1,8 miljoonaa euroa loka-joulukuussa 2010.

Non-ferrous Solutions

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen vuoden 2010 liikevaihto kasvoi 29 %
vertailukaudesta ja oli 623,3 miljoonaa euroa (2009: 482,6 milj. euroa).
Liikevaihdon kasvu johtui hankituista liiketoiminnoista. Liikevoitto ennen
kertaeriä ja PPA-poistoja oli 50,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 26,1
miljoonaa euroa (2009: 35,1 milj. euroa). Realisoituneet ja realisoitumattomat
valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot heikensivät kannattavuutta
0,8 miljoonalla eurolla (2009: realisoitunut ja realisoitumaton tappio 2,0 milj.
euroa).

Ferrous Solutions

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen vuoden 2010 liikevaihto oli 131,5
miljoonaa euroa (2009: 146,7 milj. euroa). Liikevaihdon 10 % supistuminen johtui
siitä, että aktiivisessa toimitusvaiheessa olevia projekteja oli vähemmän kuin
vertailuvuonna. Liikevoitto ennen kertaeriä oli 12,6 miljoonaa euroa ja
liikevoitto 11,3 miljoonaa euroa (2009: 9,5 milj. euroa). Päättyneet projektit
paransivat liiketoiminta-alueen kannattavuutta jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.
Liikevoittoon heikentävästi vaikuttivat kasvaneet myynti- ja markkinointikulut
sekä säästöohjelman kertaerät.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen vuoden
2010 liikevaihto oli 222,8 miljoonaa euroa (2009: 258,7 milj. euroa).
Liikevaihdon 14 % supistuminen johtui pääasiassa vuoden 2009 alhaisesta
tilauskertymästä sekä siitä, että vähemmän projekteja oli sellaisessa vaiheessa,
jolloin niissä tehdään suurimmat toimitukset, joten liikevaihtoa tuloutui
vähemmän. Lisäksi tietyt isot projektit eivät Outotecistä riippumattomista
syistä edistyneet suunnitellussa aikataulussa. Liikevoitto ennen kertaeriä ja
PPA-poistoja oli 28,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 26,8 miljoonaa euroa (2009:
27,6 milj. euroa). Liikevaihdon pienenemisestä huolimatta pysyi liikevoitto
suhteessa liikevaihtoon kuitenkin korkeana ja oli 12 %, koska projekteja saatiin
onnistuneesti päätökseen. Realisoituneet ja realisoitumattomat
valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta
2,2 miljoonalla eurolla (2009: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 2,9
miljoonaa euroa).

Liikevaihto kohdemaittain, %   2010 2009
-------------------------------------------
Eurooppa (mukaan lukien IVY-maat)  20  22

Afrikka               12  9

Aasia                22  31

Australia ja Tyynen meren valtiot  12  6

Pohjois-Amerikka          11  5

Etelä-Amerikka           23  27
-------------------------------------------
Yhteensä              100 100Liikevaihto metalleittain, %             2010 2009
--------------------------------------------------------------
Kupari                         25  20

Rauta                         12  17

Alumiini                        7  10

Ferroseokset                      3  3

Jalometallit                      11  15

Sinkki                         5  5

Nikkeli                         7  6

Rikkihappo                       8  16

Muut metallit                      6  -

Muut mukaan lukien energia, vesi ja kemianteollisuus  16  8
--------------------------------------------------------------
Yhteensä                       100 100TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Taseen loppusumma vuoden 2010 lopussa oli 1 068,0 miljoonaa euroa (31.12.2009:
909,6 milj. euroa). Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma oli 356,7 miljoonaa
euroa (31.12.2009: 315,0 milj. euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 7,87 euroa
(2009: 7,09 euroa).

Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2010 oli 87,5 miljoonaa euroa (2009: -28,8
milj. euroa). Saatujen tilausten ennakkomaksut nostivat liiketoiminnan
nettorahavirran positiiviseksi korkean tilauskertymän ansiosta. Outotecin
nettovelkaantumisaste pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli -56,2 % (31.12.2009:
-55,8 %).

Outotecin käyttöpääoma vuoden 2010 lopussa oli -113,5 miljoonaa euroa
(31.12.2009: -62,8 milj. euroa). Raportointikaudella käyttöpääoma kehittyi
positiivisesti saatujen suurten tilausten ja niihin liittyvien ennakkomaksujen
ansiosta.

Outotecin rahavarat olivat vuoden 2010 lopussa yhteensä 280,3 miljoonaa euroa
(31.12.2009: 258,5 milj. euroa). Suurista tilauksista saadut ennakkomaksut
lisäsivät rahavaroja. Muutokseen vaikutti myös huhtikuussa 2010 tapahtunut 32,0
miljoonan euron osingon maksu (maaliskuu 2009: 42,0 milj. euroa). Yhtiö
sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten
pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.

Outotecin rahoitusrakenne säilyi vahvana ja maksuvalmius oli hyvällä tasolla.
Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat -200,9 miljoonaa euroa
(31.12.2009: -191,0 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut katsauskauden lopussa
olivat 198,7 miljoonaa euroa (31.12.2009: 150,9 milj. euroa), mikä on 32 %
enemmän kuin vertailuvuonna. Outotecin omavaraisuusaste oli 41,2 % (31.12.2009:
45,1 %). Yrityksen investoinnit olivat katsauskaudella 96,7 miljoonaa euroa
(2009: 98,0 milj. euroa), mistä 77,2 miljoonaa euroa johtui yritysostoista. Muut
investoinnit koostuivat pääasiassa investoinneista informaatioteknologiaan,
laitteistoihin ja immateriaalioikeuksiin.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien
konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset oli vuoden 2010 lopussa 308,1 miljoonaa
euroa (31.12.2009: 321,3 milj. euroa). Panttien ja kiinnitysten kokonaismäärä
vuoden 2010 lopussa oli 0,6 miljoonaa euroa (31.12.2009: 33,4 milj. euroa).
Lasku vuodenvaihteesta 2009 oli seurausta siitä, että pääosa Laroxin ulkoisista
veloista maksettiin.

Outotec allekirjoitti 25.11.2010 kaksi rahoitussopimusta: 500 miljoonan euron
monivaluuttaisen takausfasiliteetin ja 50 miljoonan euron monivaluuttaisen
valmiusluoton. Sopimusten luottoperiodi on 3+1+1 vuotta ja luottojen tarkoitus
on jälleenrahoittaa yhtiön takaus- ja valmiusluottojärjestelyt sekä tukea yhtiön
yleistä rahoitusvalmiutta.

Outotec perusti 23.4.2010 jatkuvan kotimaisen yritystodistusohjelman
suuruudeltaan 100 miljoonaa euroa. Katsauskauden loppuun mennessä Outotec oli
laskenut liikkeelle 10,0 miljoonan euron arvosta yritystodistuksia.

KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA

Outotecin tavoitteena oli saavuttaa 25 miljoonan euron säästöt vuositasolla
liiketoiminnan kiinteissä kuluissa, mukaan lukien tuotannon kiinteät kulut,
verrattuna vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen kustannustasoon vuoden 2010
loppuun mennessä ja täysimääräisinä vuonna 2011. Suunnitelman mukaan säästöt
saavutettaisiin uuden toimintamallin käyttöönoton ja yritysostoista saatavien
synergiaetujen avulla. Säästöjen saavuttamiseksi arvioitiin syntyvän noin 25
miljoonan euron kertakulut.

Vuonna 2010 säästöohjelmaan ja ostettujen yritysten sulauttamiseen liittyvät
kertaerät olivat 26,5 miljoonaa euroa. Noin puolet näistä kertaeristä syntyi
omaisuuden alaskirjauksista ja loput henkilövähennyksistä ja muista ei-
henkilösidonnaisista kuluista. Vuoden 2010 aikana henkilöstömäärä Suomessa
väheni 97:llä, kun eläkkeelle jääneet ja määräaikaisten työsuhteiden päättymiset
otetaan huomioon. Maailmanlaajuisesti henkilöstövähennys oli 161 henkilöä.

Kustannussäästöohjelma saatiin päätökseen vuoden lopussa, mikä johtaa
vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 26,2 miljoonan euron säästöihin
liiketoiminnan kiinteissä kuluissa vuositasolla. Näistä säästöistä 23 miljoonaa
euroa on kassavaikutteisia. Toteutuneet kustannussäästöt toiminnan kiinteistä
kuluista ja kertaeristä olivat 16,4 miljoonaa euroa vuonna 2010 ja
täysimääräisinä vuonna 2011.

KONSERNIRAKENNE

Uusi liiketoimintamalli ja raportointisegmentit

Outotecin liiketoiminnot organisoitiin 1.4.2010 alkaen neljään liiketoiminta-
alueeseen, joista kolme on raportoivia segmenttejä. Uudet raportointisegmentit
ovat:

- Non-ferrous Solutions, sisältää kuparin, nikkelin, sinkin, lyijyn, kullan,
hopean ja platinametallien jalostamiseen koko arvoketjussa malmista metalliksi
sekä teollisuusmineraaleihin liittyvät liiketoiminnat. Yritysostoilla hankitut
Laroxin, Ausmeltin ja Millteamin liiketoiminnat kuuluvat liiketoiminta-
alueeseen.

 - Ferrous Solutions, sisältää raudan ja rautapitoisten aineiden jalostamiseen
rikasteiksi, pelleteiksi, sintteriksi, suorapelkistetyksi ja kuumabriketöidyksi
raudaksi, ferroseoksiksi ja titaanin raaka-aineiksi liittyvät liiketoiminnat.

- Energy, Light Metals and Environmental Solutions, käsittää energian (kuten
öljyliuske, öljyhiekka ja biomassa), alumiinioksidin, alumiinin ja
kevytmetallien prosessointiin liittyvät liiketoiminnat. Ympäristöratkaisut
käsittävät rikkihappotehtaat, sovellukset kaasujen puhdistukseen ja lämmön
talteenottoon sekä teollisuusvesien käsittelyn. Ostettu Edmeston sisältyy
liiketoiminta-alueeseen.

Palveluliiketoiminta
Palveluliiketoiminta sisältyy kolmen raportointisegmentin lukuihin, mutta sen
liikevaihto raportoidaan lisäksi erikseen. Services-liiketoiminta-alue keskittyy
palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen maailmanlaajuisesti ja
toimittamaan asiakkaille elinkaaripalveluja.

Matriisissa toimivat alueelliset myyntiin, markkinointiin ja paikalliseen
projektien toteutukseen keskittyvät yksiköt sekä maailmanlaajuiset tukitoiminnot
varmistavat tehokkaan tuen Outotecin liiketoiminnoille ja mahdollistavat
Outotecin teknologioiden ja resurssien tehokkaan ja joustavan hyödyntämisen.

Outotec julkaisi kesäkuussa uuden toimintamallin mukaiset tiedot sisältäen
kertaerien kohdentamisen liiketoiminnoille raportointikausilta tammi-joulukuu
2009 ja tammi-maaliskuu 2010. Koko tilikauden vastaavat tiedot vuosilta
2006-2010 julkaistaan tässä tammi-joulukuun 2010 tilinpäätöstiedotteessa.

Konsernin kustannusten kohdentamisperiaatteet eivät ole muuttuneet uudessa
toimintasegmenttirakenteessa ja laskentaperiaatteet jatkuvat ennallaan.

Yritysostot

Laroxin hankinta

Laroxin yritysosto saatiin päätökseen kesäkuussa 2010. Larox kehittää ja
toimittaa teollisuussuodattimia kiintoaineen erottamiseksi nesteestä. Laroxin
suodatinratkaisuja käytetään maailmanlaajuisesti lähinnä kaivos- ja
metallurgisessa teollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Yritysoston myötä
Outotecin teknologia ja palvelutarjonta kattaa koko jalostusketjun malmista
metalliksi. Laroxin raportoima liikevaihto vuonna 2009 oli 150 miljoonaa euroa.
Yritys työllisti noin 550 henkilöä yli 40 maassa. Laroxin liiketoiminnan
sulauttaminen aloitettiin välittömästi sen jälkeen kun Laroxin osakkeet oli
poistettu pörssilistalta. Yritysoston hinta oli noin 90 miljoonaa euroa, joka
maksettiin pääosin osakkeina. 7 miljoonan euron tavoitellut synergiaedut
myynnin, palveluverkoston ja hallinnon integroinnista saavutettiin osittain
vuonna 2010. Edut toteutuvat täysimääräisinä vuoden 2011 aikana.

Ausmeltin hankinta

Ausmeltin hankinta saatiin päätökseen maaliskuussa 2010. Ausmelt kehittää,
suunnittelee ja toimittaa TSL-sulatusteknologiaa (Top Submerged Lance) metallien
tuotantoon ja teollisuusjätteiden käsittelyyn. Ausmeltin TSL-teknologia
täydentää Outotecin sulatusteknologiavalikoimaa. Yritysoston myötä Outotecillä
on alansa kattavin sulatusratkaisujen valikoima suuren kapasiteetin
primäärisulatoista erilaisten raaka-aineiden kuten raudan, sinkin, lyijyn,
tinarikasteiden, sinkkisakkojen sekä sivutuotteiden sulatukselle pienissä ja
keskikokoisissa laitoksissa. TSL-teknologian avulla arvokkaat metallit saadaan
talteen sivutuotteista. Ausmeltin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 10 miljoonaa
euroa ja yritys työllisti 40 henkilöä Australiassa ja Aasiassa. Yritysosto oli
noin 49 miljoonaa Australian dollaria (noin 30 miljoonan euroa), joka maksettiin
käteisenä.

Edmestonin hankinta

Outotec hankki toukokuussa 2010 ruotsalaisen rikkihapon tuotantolaitteistoihin
ja järjestelmiin keskittyvän Edmestonin. Edmestonilla on ainutlaatuista
osaamista erittäin syövyttäviin olosuhteisiin sopivista ruostumattoman teräksen
erikoislaaduista. Yritysosto vahvistaa edelleen Outotecin asemaa
rikkihappotehtaiden toimittajana. Edmestonin liikevaihto vuonna 2009 oli noin
10 miljoonaa euroa ja se työllisti kymmenen henkilöä. Kauppahinta, jota
osapuolet eivät julkistaneet, maksettiin käteisenä.

Millteamin hankinta

Outotec hankki maaliskuussa 2010 Millteam Swedenin huoltoliiketoiminnan.
Millteam tarjoaa kaivosyhtiöille kunnossapitopalveluja, asennuksia ja
asennusvalvontaa, huoltotarkastuksia ja huoltolaitteita. Yrityksellä on
erikoisosaamista jauhinmyllyjen huollosta. Millteamin hankinta tukee Outotecin
strategiaan kirjattua tavoitetta kasvattaa palveluliiketoimintaa. Uuden,
Ruotsissa sijaitsevan palvelukeskuksen ansiosta Outotec voi nyt tarjota parempia
elinkaaripalveluja asiakkailleen Euroopassa ja IVY-maissa. Kauppaan liittyvät
ehdot toteutuivat 1.4.2010. Millteamin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 4
miljoonaa euroa, ja yritys työllisti 35 henkilöä. Kauppahinta, jota osapuolet
eivät julkistaneet, maksettiin käteisenä.

Yritysostoihin liittyvät PPA-poistot olivat katsauskaudella 9,4 miljoonaa euroa
ja 1,8 miljoonaa euroa loka-joulukuussa 2010 (2011: noin 4 milj. euroa).

Muut muutokset konsernirakenteessa

Joulukuussa Outotec ilmoitti fuusioivansa Suomessa toimivan tytäryhtiönsä
Outotec Research Oy:n Outotec (Finland) Oy:öön ja siirtävänsä emoyhtiö Outotec
Oyj:n operatiivisen liiketoiminnan Outotec (Finland) Oy:öön vuoden 2011 alusta.
Yhtiörakenteen muutos ei vaikuta Outotecin nykyiseen liiketoimintamalliin eikä
raportointirakenteeseen. Vuonna 2010 aloitetut hankittujen yritysten
sulauttamistoimenpiteet ja toimenpiteet yhtiön juridisen rakenteen
yksinkertaistamiseksi jatkuvat vuonna 2011.

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Katsauskauden aikana Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 28,5
miljoonaa euroa (2009: 20,5 miljoonaa euroa) eli 2,9 % liikevaihdosta (2009:
2,3 %). Outotec jätti 50 uutta patenttihakemusta (2009: 56) ja sille myönnettiin
287 uutta kansallista patenttia (2009: 286).

Joulukuussa Outotec otti käyttöönsä Frankfurtin-tutkimuskeskuksessaan uuden
hiilidioksidin talteenoton koelaitoksen. Uusi koelaitos täydentää Outotecin
kiertoleijupetiteknologian koelaitosta mahdollistaen rautamalmin
suorapelkistyksessä sekä kivihiilen ja biomassan prosessoinnissa syntyvien
kaasujen puhdistamisen. Energiateollisuudelle tarjottavat ratkaisut ovat osa
Outotecin uutta teknologiatarjontaa, ja uusi koelaitos on merkittävä
kehitysaskel kivihiileen ja biomassaan perustuvan energiantuotannon sekä
öljyliuskeeseen perustuvan öljyntuotannon hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
Koelaitoksessaan Outotec voi myös havainnollistaa kivihiiltä käyttävän
Circofer®-teknologiansa hyödyntämistä hienojakoisen rautamalmin
suorapelkistyksessä.

Joulukuussa Outotec ilmoitti tuovansa markkinoille uusina palvelutuotteina
suodatinkankaat ja keraamiset laatat, jotka on suunniteltu erityisesti Outotec
Larox® -suodattimia varten. Suodinväliaineet vaikuttavat oleellisesti
suodatustehokkuuteen. Kaikki läpäisyasteet kattava uusi Outotec Larox
-suodatinkangasvalikoima mahdollistaa parhaan suorituskyvyn ja suodatustuloksen
eri suodatussovelluksissa ja -laitteissa.

Syyskuussa Outotec ilmoitti osallistuvansa Albertan yliopiston teolliseen
tutkimusohjelmaan, jonka tavoitteena on tehostaa veden kestävää käyttöä Kanadan
öljyhiekkojen prosessoinnissa. Outotec on perustanut Kemiran, Suncor Energy
Services -yhtiön, Kanadan hallituksen ja Albertan vesitutkimuskeskuksen kanssa
teollisuuden tukeman professuurin Kanadan Edmontonissa sijaitsevan Albertan
yliopiston öljyhiekkateollisuuden veden laatua tutkivaan yksikköön.
Viisivuotisen tutkimusohjelman painopisteenä on tutkia teollisuuden käyttämän
veden laatua, kulutusta, uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä
öljyhiekkaesiintymillä tapahtuvassa öljyn talteenotossa.

Syyskuussa Outotec ja Kemira sopivat strategisesta yhteistyöstä kehittääkseen
kummankin yrityksen liiketoimintaa kaivosalan ja öljyhiekan jalostuksen
ratkaisuissa sekä niihin liittyvässä teollisuusvesien käsittelyssä. Outotecin
mineraalien rikastukseen ja öljyhiekan jalostukseen liittyvä prosessiosaaminen
yhdessä Kemiran vesikemian ja sen sovellusten asiantuntemuksen kanssa
mahdollistaa kustannustehokkuutta ja laatua parantavan prosessien optimoinnin
tarjoamisen asiakasyrityksille.

Lokakuussa Outotec sopi yhteistyöstä Mongolian kansallisen kehitysyhtiön (NDC)
kanssa ja tekee Mongolian Sainshandiin kaavaillun kuparisulaton
konseptisuunnittelun. Mongolian hallitus suunnittelee rakentavansa Sainshandiin
teollisuusalueen, jossa jalostetaan mineraaliesiintymiä, kuten Oyu Tolgoin
kupariesiintymää, ja siten monipuolistetaan maan taloutta.

Marraskuussa Outotec ilmoitti yhtiökokouksen päätöksen perusteella
lahjoittaneensa Aalto-korkeakoulusäätiölle 300.000 euroa, Oulun
yliopistorahastolle 150.000 euroa, Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle
100.000 euroa ja Åbo Akademille 50.000 euroa. Outotec Oyj:n varsinainen
yhtiökokous valtuutti 18.3.2010 hallituksen päättämään rahalahjoituksista
valitsemilleen suomalaisille korkeakouluille enintään 600.000 euroon asti.

KESTÄVÄ KEHITYS

Joulukuussa Outotec allekirjoitti YK:n alaisen Global Compact -aloitteen ja
sitoutuu siten toiminnassaan noudattamaan kymmentä ihmisoikeuksia, työvoimaa,
ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa koskevaa periaatetta. Liittymällä
vastuullisen toiminnan Global Compact -aloitteeseen Outotec viestittää
noudattavansa kestävän kehityksen periaatteita ja sosiaalista vastuullisuutta
liiketoiminnassaan.

Lokakuussa Outotec sijoittui kolmanneksi Pohjoismaiden Carbon Disclosure
Leadership -indeksissä, joka on Carbon Disclosure Projectin (CDP) vuosittaisen
Nordic 200 -raportin keskeinen osa. Indeksiin valitaan yritykset, jotka
raportoivat ilmastonmuutokseen liittyvät menettelytapansa mahdollisimman
kokonaisvaltaisesti ja ammattimaisesti. Outotecin tulos oli 90/100. Outotec
osallistui Carbon Disclosure -projektiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 ja sai
kunniamaininnan toimistaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Outotec ja brasilialainen alumiinioksidin tuottaja Alunorte saivat
energiatehokkuuspalkinnon Hannoverin messuilla huhtikuussa 2010. Alunorte sai
erityismaininnan kalsinointiprosessissa käytettävistä sykloneista. Syklonien
ansiosta lämmönsiirto paranee ja painehävikki pienenee, mikä säästää energiaa ja
tekee tuotannosta vakaampaa. Alunorte käyttää Outotecin kalsinointiteknologiaa
tuotannossaan.

Päivitetty strategia ja uudet PITKÄN AIKAVÄLIN taloudelliset tavoitteet

Outotec julkaisi marraskuussa 2010 uudet strategian painopisteet sekä
taloudelliset tavoitteet. Yrityksen tavoitteena säilyy jatkuva kannattava kasvu.
Jatkossa Outotec aikoo keskittyä laajojen läpi elinkaaren ulottuvien ja
ympäristön kannalta kestävien kokonaisratkaisujen tarjoamiseen, mikä takaa
parhaan tuoton asiakkaan investoinnille. Outotec pyrkii edelleen kehittämään ja
täydentämään malmista metalliksi -tuotantoketjun teknologiavalikoimaansa ja
laajentamaan toimintaansa uusille aloille, kuten energiateollisuuteen sekä
teollisuusvesien käsittelyyn. Outotec tähtää myös asemansa vahvistamiseen
kehittyvillä markkinoilla sekä tuottavuuden ja toiminnan skaalautuvuuden
parantamiseen.

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Outotecin tavoitteena on jatkuva kannattava kasvu.

 * Kasvu: Outotec tavoittelee markkinoita nopeampaa kasvua, mikä tarkoittaa
  keskimäärin 10-20 prosentin vuosittaista liikevaihdon kasvutavoitetta.

 * Kannattavuus: Outotec tavoittelee operatiivisesta liiketoiminnasta
  keskimäärin 10 prosentin liikevoittoa liikevaihdosta ilman kertaeriä ja
  yritysostojen hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.

 * Tase: Outotec pyrkii säilyttämään vahvan taseen, mikä tuo joustoa toimintaan
  ja mahdollistaa yritysostot.

Nämä uudet tavoitteet korvaavat aikaisemmat pitkän aikavälin tavoitteet, joita
ovat olleet yli 10 prosentin keskimääräinen vuosittainen osakekohtainen tuloksen
kasvu, yli 5 prosentin liikevoitto sekä vahva tase.

Osinkopolitiikka

Outotecin hallitus hyväksyi marraskuussa 2010 osinkopolitiikan, jonka mukaan
yhtiö aikoo esittää osakkeenomistajiensa hyväksyttäväksi osinkoja, jotka
vastaavat vähintään 40 prosenttia Outotecin edeltävän tilikauden
nettotuloksesta.

Tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavien osinkojen määrään vaikuttavat Outotecin
tulevat voitot, taloudellinen asema, kassavirrat ja käyttöpääomavaatimukset.
Lisäksi Outotecin kasvustrategian mukaiset investoinnit orgaaniseen kasvuun tai
yritysostojen rahoittamiseen saattavat vaikuttaa osinkojen maksamiseen
tulevaisuudessa.

Vaikka hallituksella ei ole syytä epäillä, etteikö osinkoja pääsääntöisesti
jaettaisi tämän politiikan mukaisesti, mitään varmuutta ei ole siitä, että
tiettynä vuonna jaettaisiin osinkoa, eikä mitään varmuutta ole myöskään tiettynä
vuonna maksettavan osingon määrästä.

Palveluliiketoiminnan uusi tavoite

Outotec on asettanut palveluliiketoiminnalleen uuden kasvutavoitteen.
Tavoitteena on nostaa palveluliiketoiminnan vuosittainen liikevaihto 500
miljoonaan euroon vuoden 2015 loppuun mennessä. Kasvu suunnitellaan
saavutettavan sekä orgaanisen kasvun avulla että yritysostoin, aiempaa
laajemmilla toimituksilla sekä uuden, laitosten koko elinkaaren kattavan
palvelutarjonnan avulla.

HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli vuoden 2010 lopussa yhteensä 3 130 työntekijää (31.12.2009:
3 128), joista 584 työntekijää tuli yritysostoista. Työntekijöitä oli vuonna
2010 keskimäärin 3 151 (2009: 2 612). Outotecin keskimääräinen henkilöstömäärä
kasvoi vertailukaudesta 539 henkilöllä lähinnä yritysostojen vuoksi.
Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 8 % yrityksen henkilöstöstä.

Henkilöstö maittain 31.12.2010 31.12.2009 muutos, %
----------------------------------------------------
Suomi           1 056   1 145   -7,8

Saksa            444    472   -5,9

Muu Eurooppa        327    283   15,5

Amerikka           759    740    2,6

Australia          271    239   13,3

Muu maailma         273    249    9,6
----------------------------------------------------
Yhteensä          3 130   3 128    0,1


Vuoden 2010 lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi
sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 328 (31.12.2010: 250)
täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee
projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten
sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille katsauskaudella maksettujen etujen määrä oli
224,4 miljoonaa euroa (2009: 159,5 milj. euroa).

Marraskuussa Outotec ilmoitti, että yhtiön hallitus on päättänyt perustaa
henkilöstöasiain valiokunnan ja nimittänyt valiokunnan puheenjohtajaksi
hallituksen puheenjohtaja Carl-Gustaf Bergströmin sekä jäseniksi Karri Kaitueen
ja Tapani Järvisen. Henkilöstöasiain valiokunnan erityistehtävänä on Outotekin
johdon kyvykkyyden valvonta. Lisäksi valiokunnan tehtävän on huolehtia, että
 henkilöstön palkitsemissuunnitelmat ovat linjassa yhtiön pitkän aikavälin
tavoitteiden ja osakkeen arvon kanssa. Valiokunta valmistelee myös
toimitusjohtajan ja hänen mahdollisen sijaisensa sekä muiden toimitusjohtajalle
raportoivien johtajien nimittämiseen ja heidän seuraajiensa valintaan liittyviä
asioita.

MUUTOKSIA KONSERNIN JOHDOSSA

Outotec ilmoitti lokakuussa nimittäneensä KTM Mikko Puolakan talous- ja
rahoitusjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 1.12.2010 alkaen.

Helmikuussa Outotec julkaisi uuden johtoryhmän korvaamaan nykyisen johtoryhmän
ja laajennetun johtoryhmän. Uusi johtoryhmä aloitti toimintansa 1.4.2010 uuden
toimintamallin käyttöönoton yhteydessä. Johtoryhmän jäsenet vastuualueineen
ovat:

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
Mikko Puolakka, taloushallinto ja hallinto
Jari Rosendal, Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alue
Pekka Erkkilä, Ferrous Solutions -liiketoiminta-alue
Peter Weber, Energy, Light Metals and Environmental Solutions
-liiketoiminta-alue
Kalle Härkki, Services -liiketoiminta-alue
Martti Haario, markkinatoiminnot
Michael Frei, hankintatoiminnot
Ari Jokilaakso, henkilöstö
Tapio Niskanen, liiketoimintainfrastruktuuri
Mika Saariaho, konsernin kehitystoiminnot

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT JA JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUSOHJELMA

Outotecillä on kaksi osakepohjaista kannustinohjelmaa: Osakepohjainen
kannustinohjelma 2008-2010, joka julkistettiin 3.3.2008, ja Osakepohjainen
kannustinohjelma 2010-2012, joka julkistettiin 23.4.2010.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010

Osakkeita ei allokoitu ansaintajaksolta 2009. Hallitus päätti myös, ettei
henkilöitä valita ansaintakaudelle 2010, koska uusi Osakepohjainen
kannustinohjelma 2010-2012 korvaa ohjelman.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

Outotec Oyj:n hallitus päätti uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta
kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, jotka ovat
kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää vuosittain erikseen
kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja
tavoitteet.

Hallitus hyväksyi 71 henkilöä kannustinohjelman piiriin ansaintakaudelle 2010,
joka alkoi 1.1.2010. Maksettava palkkio perustuu kustannussäästöihin,
tilaushankintaan ja Outotecin osakekohtaiseen tulokseen liittyvien tavoitteiden
saavuttamiseen. Palkkio maksetaan vuonna 2011 osittain yhtiön osakkeina ja
osittain rahana, joka kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset
maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintakauden jälkeisen kahden vuoden
sitouttamisjakson aikana. Mikäli henkilön työsuhde päättyy sitouttamisjakson
aikana, on hänen palautettava kaikki tai osa palkkiona saamistaan osakkeista
yhtiölle vastikkeetta.

Vuosien 2010-2012 kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2010 on
yhteensä enintään 361 750 Outotec Oyj:n osakkeen arvoa vastaava määrä ja koko
ohjelmasta maksetaan yhteensä enintään noin 1.000.000 osakkeen arvoa vastaava
määrä sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Johtoryhmän osakeomistusohjelma

Outotecin hallitus päätti 21.5.2010 uudesta johtoryhmän jäsenten
osakeomistusohjelmasta. Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet perustavat
osakeyhtiön Outotec Management Oy, jonka koko osakekannan he omistavat.
Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa johtoryhmän jäsenet Outoteciin
kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja tätä kautta
kasvattamaan yhtiön omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Johto sijoittaa
henkilökohtaisesti huomattavan määrän omia varojaan yhtiön osakkeisiin ja
osittain yhtiön lainoituksen avulla. Outotecin hallitus päätti antaa Outotec
Management Oy:lle enintään 4.980.000 euron suuruisen korollisen lainan Outotecin
osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Ohjelma on toteutettu kokonaisuudessaan,
ja johtoryhmän jäsenet omistavat noin 0,34 % Outotecin osakkeista perustetun
yhtiön kautta.

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n konsernin taseeseen.
Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 191 211 (8.2.2011: 191 211)
Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omien osakkeiden
hankintana. Tämä on pienentänyt Outotecin omaa pääomaa 5,1 miljoonalla eurolla.
Lisätietoja ohjelman vaikutuksesta konsernin omaan pääomaan on esitetty Laskelma
oman pääoman muutoksista -taulukossa.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET

Outotecin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2010 Espoossa.
Hallituksen puheenjohtaja Risto Virrankoski avasi kokouksen ja puheenjohtajana
toimi asianajaja Tomas Lindholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden 2009 yhdistellyt
tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti jakaa 0,70 euroa osinkoa osaketta kohden 31.12.2009
päättyneeltä tilikaudelta. Osingot olivat yhteensä 32,0 miljoonaa euroa ja ne
maksettiin 8.4.2010.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström,
Karri Kaitue, Hannu Linnoinen ja Anssi Soila sekä uusina jäseninä Eija Ailasmaa
ja Tapani Järvinen. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Gustaf
Bergströmin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle
5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk, ja
kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa
hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat
suorat kustannukset.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.578.037 kappaletta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin
siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää
kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.

- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut
kaupantekohetkellä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tätä
valtuutusta ei ole käytetty 8.2.2011 mennessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei
kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.

- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.578.037 kappaletta.

- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien
osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta
merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien
uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden
lopullisesta määrästä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tätä
valtuutusta ei ole käytetty 8.2.2011 mennessä.

Yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § siten, että kutsu
yhtiökokoukseen tulee toimittaa vähintään 28 päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään rahalahjoituksista valitsemilleen
suomalaisille korkeakouluille enintään 600.000 euroon asti.

Outotecin hallitus käytti vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen sille antamaa
osakeantivaltuutusta helmikuussa 2010 Laroxin yritysoston yhteydessä. Osakkeita
merkittiin yhteensä 3 780 373 (2 763 419 osaketta joulukuussa 2009 ja 1 016 954
helmikuussa 2010).

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin
osakepääoma katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu
45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen
yhtiön yhtiökokouksessa.

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 28,76 euroa,
osakkeen suurin noteeraus oli 47,25 euroa ja pienin noteeraus 18,85 euroa.
Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 100 miljoonalla
osakkeella, mikä vastaa yli 2,8 miljardia euroa. Outotecin pörssiarvo
katsauskauden lopussa oli 2 117 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen
noteeraus oli 46,24 euroa. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa hallussaan
omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden
osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Nämä osakkeet
on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä
omia osakkeita oli yhteensä 332 534. Katsauskauden aikana tämän sopimuksen
perusteella ei ole ostettu Outotecin osakkeita.

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n (Outotecin johtoryhmän
kannustinjärjestelmä) konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec
Management Oy:llä oli 191 211 (8.2.2011: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on
esitetty konsernin taseessa omien osakkeiden hankintana. Tämä on pienentänyt
Outotecin omaa pääomaa 5,1 miljoonalla eurolla. Lisätietoja ohjelman
vaikutuksesta konsernin omaan pääomaan on esitetty Laskelma oman pääoman
muutoksista -taulukossa.

Outotecillä oli katsauskauden lopussa 15 114 osakkeenomistajaa ja kaikkiaan 17
hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 57,4 % ja kotimaisten
kotitalouksien osuus 13,6 % kaikista Outotecin osakkeista.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuussa 2011 Outotec sopi kanadalaisen suunnittelu- ja rakennusyhtiön SNC-
Lavalinin kanssa kuparin liekkisulatusuunin suunnittelusta ja toimittamisesta
sekä palveluista RTB Borin sulattoon Serbiassa. Sopimus on arvoltaan yli 60
miljoonaa euroa.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

Outotecin globaalin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset
ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Toiminta globaaleilla markkinoilla voi
aiheuttaa taloudelliseen ja poliittiseen epävakauteen liittyviä riskejä.
Olosuhteet voivat muuttua nopeasti, mikä saattaa muuttaa ja viivästyttää
projektitilausten saamista ja toimittamista.

Outotecin liiketoiminnan riskit

Katsauskauden riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat
ja toimituksesta tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset
päivitettiin. Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittäviä
muutoksia.

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on
useissa maissa, joissa on erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista
verolaeista ja säännöksistä, jotka voivat aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai
epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa tilikauden voittoa.

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi keskeytettyjä projekteja
noin 50 miljoonan euron arvosta (30.9.2010: 60 milj. euroa). Jotkut keskeytyneet
projektit saattavat peruuntua tai niistä neuvotellaan uudestaan.
Markkinatilanteesta riippumatta projektiluonteisessa liiketoiminnassa on aina
riski projektien siirtymisestä tai viivästymisestä.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy
riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti.

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä.
Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät vaikuta
merkittävästi Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Taloudellinen epävarmuus voi vähentää Outotecin tuotteiden ja palvelujen
kysyntää. Liikevaihdon vaihtelut  voivat vaikuttaa liikevoittomarginaaleihin,
koska kiinteiden kulujen sopeuttamistoimenpiteet voivat tapahtua viiveellä.
Outotecin bruttokatteeseen vaikuttaa myös tuotevalikoima. Erityisesti
tilauksilla, jotka sisältävät lisenssimaksuja, on suuri vaikutus
bruttokatteeseen.

Taloudelliset riskit

Riskinä on, että Outotecin asiakkaille ja toimittajille tulee
rahoitusvaikeuksia, ja rahoituksen puuttuessa ne voivat ajautua konkurssiin,
mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille. Asiakkailta vaaditut
etumaksut, osamaksut ja remburssit vähentävät näitä riskejä. Katsauskauden
aikana Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä
luottotappioita.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja
niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä
rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin
maksuvalmiuteen. Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt suurena. Outotecin
likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja
kotimaisiin yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä
sijoituksista saatuja korkotuloja.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri
valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina,
Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa
projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki
rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä.
Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton
vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan
erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta
käytetään niin laajasti kuin mahdollista ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot
suojataan kokonaisuudessaan termiineillä. Suojauskustannukset otetaan huomioon
projektien hinnoittelussa.

MARKKINANÄKYMÄT

Kansainvälisen valuuttarahasto arvioi maailman talouskasvuksi 4,4 % vuonna
2011. Kehittyneiden talousalueiden kasvun odotetaan olevan noin 2,5 % ja
kehittyvien talousalueiden vastaavasti 6,5 %. Hankintapäällikköindeksi on
maailmanlaajuisesti ollut 50 pisteen indeksiarvoa korkeampi osoittaen tasaista
tuotannon kasvua, mutta joitain trendivaihteluita talousalueiden välillä.
Yhdessä korkeiden metallien hintojen kanssa nämä tekijät ennakoivat korkeaa
metallien kysyntää vuonna 2011.

Markkinatutkimuslaitosten mukaan tärkeimpien metallien kysynnän odotetaan
kasvavan 4 - 7 % vuosittain. Kysyntä on kuitenkin suurinta kehittyvillä
markkinoilla, missä rakennetaan runsaasti ja monet teollisuudenalat kasvavat
nopeasti. Uuden tuotantokapasiteetin rakentamisen painopiste on siirtynyt
huomattavasti viime vuosikymmenen aikana. Suurin kasvupotentiaali ei ole enää
ainoastaan kehittyvillä markkinoilla, kuten Kiinassa ja IVY-maissa, vaan
runsaiden raaka-aine- ja energiavarantojen maissa, kuten Brasiliassa, Chilessä
tai Lähi-idässä, mikä edistää kehittyvien markkinoiden kysynnän kasvua. Sitä
vastoin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Afrikassa ja Australiassa metallien
kysynnän kasvu on ollut vähäistä.

Outotecin asiakkaita ohjaavat useat erilaiset trendit, tärkeimpinä sellaiset,
kuten pyrkimys ympäristön kannalta kestäviin teknologiaratkaisuihin, yritysten
keskittyminen ydinosaamisalueilleen, verkostoituminen ja yhteistyön korostuminen
sekä voimakas kehittyvien talousalueiden kasvu kehittyneempien talousalueiden
kasvun tasoittuessa. Globalisoituminen ja kaupungistuminen lisäävät metallien
tarvetta, kun samaan aikaan niiden tuotanto kuormittaa ympäristöä.

Huolimatta viime vuosien kapasiteetin lisäyksistä, metallien tuotanto ei riitä
tyydyttämään yhä kasvavaa kysyntää. Kaivos- ja metalliteollisuusyritysten on
pakko lisätä ja tehostaa tuotantoaan. Kiristyvät tehokkuus- ja
ympäristövaatimukset yhdessä pienenevien malmien metallipitoisuuksien kanssa
vaativat investointeja tuotantolaitosten modernisointiin, tuotannon optimointiin
ja automaatioon. Energian hinnan nousu ajaa yritykset kehittämään prosessejaan
alentaakseen yksikkökustannuksiaan.

Lisäksi kaivoksilla ja metallurgisilla laitoksilla tarvitaan jatkuvasti
uudistuksia ja tuotannon tehostamista sekä energiatehokkaampia ja kestävämpiä
ratkaisuja. Useiden kaivos- ja metalliyhtiöiden tiedotteiden perusteella niiden
investoinnit kasvavat vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna. Taantuman jälkeen
monet hankkeet ovat virinneet uudelleen, mutta teollisuuden läpimenoajat ovat
yleensä pitkiä varsinkin suurissa investoinneissa. Maailmanlaajuisten
metallimarkkinoiden kahtiajako on havaittavissa, kun monet uudet suunnitellut
metallinjalostusinvestoinnit ovat siirtymässä lähemmäs loppukäyttäjäänsä
kehittyville markkinoille.

Non-ferrous Solutions

Värimetalliteknologiamarkkinat vahvistuvat edelleen. Erityisesti kulta-, ja
kuparihankkeita on käynnistymässä. Uusiin kaivoksiin ja rikastamoihin liittyvät
investoinnit etenevät nopeammin kuin sulattoihin, elektrolyyseihin ja
uuttolaitoksiin liittyvät investoinnit. Kilpailu uusista projekteista on
edelleen kovaa. Pitkän aikavälin näkymät ovat kuitenkin hyvät, koska malmien
metallipitoisuuksien laskiessa tarvitaan enemmän rikastuskapasiteettia ja
edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja. Samanaikaisesti ympäristösäädökset
kiristyvät,energian ja veden hinnat nousevat, minkä vuoksi  tarvitaan uutta
teknologiaa ja nykyaikaisia ratkaisuja. Vuonna 2010 Laroxin, Ausmeltin ja
Millteamin yritysostojen ansiosta Outotecin johtava markkina-asema
kokonaisratkaisujen toimittajana malmista metalliksi -arvoketjuun vahvistui
edelleen.

Ferrous Solutions

Teräksen raaka-aineiden, rautamalmin ja koksitushiilen ennätyksellisen kysynnän
jatkumisesta on vahvoja merkkejä. Myös ruostumattoman teräksen raaka-aineiden
kysyntä on kasvanut voimakkaasti ja aktiviteetti ferroseoshankkeissa lisääntyy
jatkuvasti. Brasilia, Intia ja Etelä-Afrikka jatkavat infrastruktuurinsa nopeaa
kehittämistä ja runsaiden luonnonvarojensa hyödyntämistä. Useita terästehtaiden
laajennuksia ja uusinvestointeja on kehitteillä Brasiliassa ja Intiassa
tuottamaan rikasteita ja rautapellettejä, joita tarvitaan jatkuvasti Kiinan
markkinoilla. Outotecin ferroseosratkaisut sekä rautamalmin sintraus- ja
pelletointiratkaisut ovat ympäristön kannalta kestäviä ja energiatehokkaita ja
siten kilpailukukyisiä. Tulevaisuudessa uudenlaiset tekniset ratkaisut kuten
raudan suorapelkistys tarjoavat yhä enemmän mahdollisuuksia heikompilaatuisten
raaka-ainelähteiden hyödyntämiseen, energiantuotannon optimointiin ja
hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Kohoava öljyn hinta ja öljyvarojen ehtyminen lisäävät vaihtoehtoisten
energiamuotojen, kuten öljyliuskeen, öljyhiekan ja biojätteenkysyntää. Maailman
hyödynnettävissä olevat öljyliuske- ja öljyhiekkavarat ovat ainakin
kymmenkertaiset perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suuria esiintymiä on
Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja
Virossa. Outotec ja Eesti-Energian ovat kehittäneet uuden Enefit-teknologian,
joka hyödyntää Outotecin  kiertoleijupetiteknologiaa. Tämä teknologia tulee
käyttöön Eesti Energian Narvassa rakenteilla olevaan öljyliusketta hyödyntävään
laitokseen ja sitä voidaan soveltaa öjlyliuskeen ja öljyhiekan käsittelyyn
muuallakin.

Alumiinin kysyntä on kasvamassa. Sen seurauksena bauksiitin ja alumiinioksidin
jalostukseen liittyviä hankkeita on uudelleen käynnistymässä erityisesti
Kiinassa ja Kiinan markkinoille raaka-aineita toimittavilla seuduilla, mutta
myös alueilla, joilla bauksiittia ja erityisesi halpaa energiaa on tarjolla.
Myös Lähi-itä hyödyntää tilannetta rakentamalla uusia sulattoja ja
jalostuskapasiteettia.

Liiketoiminta-alueen ympäristöratkaisut käsittävät rikkihappo-, kaasunpuhdistus-
ja lämmön talteenottoteknologiat. Rikkihappoteknologian markkinanäkymät ovat
hyvät. Rikkihappoa tarvitaan hydrometallurgisissa prosesseissa ja sitä tuotetaan
pyrometallurgisissa prosesseissa sivutuotteena sekä prosessin
ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Rikkihappoa tarvitaan myös jatkuvasti
lannoiteteollisuudessa. Rikkihappotehtaiden lisäksi kaikki metallurgiset
laitokset tarvitsevat muita ympäristöä säästäviä ratkaisuja kuten poistokaasujen
puhdistusta ja jätevesien ja vesien käsittelylaitoksia. Outotecin markkina-asema
edistyksellisten rikkihappotehtaiden toimittajana vahvistui edelleen Edmestonin
hankinnan johdosta.

Ympäristöteknologian uudet mahdollisuudet, kuten kierrätys, jätteenkäsittely ja
teollisuusvesien käsittely kasvavat koko ajan.

Services

Outotecin palveluliiketoimintaan vaikuttavat teollisuuden tuotantokapasiteetin
taso, uudistukset ja laajennukset sekä uuden kapasiteetin rakentaminen.
Asiakkaiden varaosien, huollon ja modernisointien tarve on kasvanut, koska
tuotantolinjoja käynnistetään uudelleen. Tarvittavien palvelujen kirjo on laaja,
yksittäisistä varaosista kokonaan ulkoistettuihin huoltosopimuksiin. Tämä
teollisuuden trendi luo kasvumahdollisuuksia ja tukee Outotecin tavoitetta olla
asiakkaidensa kumppani koko laitosten elinkaarien ajan. Hankitut liiketoiminnat
laajentavat Outotecin palvelutarjontaa ja vahvistavat läsnäoloa
maailmanlaajuisesti.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2011

Vahvaan alkuvuoden tilauskantaan ja markkinatilanteeseen pohjautuen vuonna 2011:

 * tilaushankinnan odotetaan kasvavan edelleen,
 * liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 1,25 - 1,35 miljardiin euroon, ja
 * liikevoiton  odotetaan parenevan vuodesta 2010, ja operatiivisen
  liiketoiminnan liikevoittoprosentin odotetaan olevan noin 8 - 9 %.


Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten
ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.Espoossa 8.2.2011

Outotec Oyj
HallitusLisätietoja antavat:

Outotec Oyj
Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

TILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

Konsernin laaja tuloslaskelma             Q4   Q4 Q1-Q4 Q1-Q4

milj. EUR                      2010  2009  2010  2009
------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                     330,3 219,8 969,6 877,7

Hankinnan ja valmistuksen kulut          -241,3 -166,7 -715,7 -687,5
------------------------------------------------------------------------------


Bruttokate                      88,9  53,1 253,9 190,1Muut tuotot                      1,0  0,6  7,1  4,1

Myynnin ja markkinoinnin kulut           -23,3 -16,4 -85,0 -56,5

Hallinnon kulut                   -23,4 -14,7 -75,1 -54,6

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut         -7,8  -4,6 -28,5 -20,5

Muut kulut                      -7,2  -4,5 -30,6  -3,9

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta          -0,1  -0,1  -0,3  -0,2
------------------------------------------------------------------------------


Liikevoitto                     28,1  13,3  41,6  58,6Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot ja -kulut                -0,3  1,0  1,5  5,2

Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot    -0,7  -0,3  -1,7  0,6

Muut rahoitustuotot ja -kulut            -2,1  -0,8  -4,4  -3,5
------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja -kulut               -3,1  -0,1  -4,5  2,2Voitto ennen veroja                 25,0  13,3  37,1  60,9Tuloverot                      -6,7  -4,3 -10,4 -18,6
------------------------------------------------------------------------------


Tilikauden voitto                  18,3  9,0  26,7  42,3
------------------------------------------------------------------------------


Muut laajan tuloksen erät

Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta

johtuvat voitot ja tappiot              10,5  4,4  25,5  19,5

Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran

suojauksista                     0,1  1,5  0,9  2,7

Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin       0,0  -0,2  -0,2  -0,3

Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot

myytävissä olevista sijoituksista           0,1  2,6  0,3  2,4

Tuloverot liittyen myytävissä oleviin sijoituksiin  0,0  -0,0  0,0  -0,0
------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen      10,6  8,2  26,5  24,3Tilikauden laaja tulos                29,0  17,2  53,1  66,6
------------------------------------------------------------------------------


Tilikauden voiton jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille                18,3  9,0  26,7  42,3

Määräysvallattomien omistajien osuus          -   -   -   -Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille                29,0  17,2  53,1  66,6

Määräysvallattomien omistajien osuus          -   -   -   -Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, EUR              0,40  0,21  0,59  1,01

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR        0,40  0,21  0,59  1,01


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin lyhennetty tase

milj. EUR                31.12.2010 31.12.2009
--------------------------------------------------------------


VARATPitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet            223,8   170,2

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      52,7    52,1

Sijoitukset ja saamiset

Korolliset                   2,5    5,1

Korottomat                   40,0    37,2
--------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä         319,0   264,6Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus *)              101,0    93,2

Sijoitukset ja saamiset

Korolliset                   0,5    0,7

Korottomat                  367,2   292,7

Rahavarat                   280,3   258,5
--------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä         748,9   645,0VARAT YHTEENSÄ                1 068,0   909,6
--------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELATOma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   356,7   315,0

Määräysvallattomien omistajien osuus      1,0    27,4
--------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä              357,7   342,4Pitkäaikaiset velat

Korolliset                   56,6    41,2

Korottomat                   98,1    98,2
--------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä         154,7   139,4Lyhytaikaiset velat

Korolliset                   25,7    32,0

Korottomat

Saadut ennakkomaksut **)           198,7   150,9

Muut korottomat lyhytaikaiset velat      331,1   244,9
--------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä         555,5   427,8Velat yhteensä                710,2   567,2OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        1 068,0   909,6
--------------------------------------------------------------

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 17,9 miljoonaa euroa 31.12.2010
(31.12.2009: 17,0 milj. euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta
olivat 1 042,1 miljoonaa euroa 31.12.2010 (31.12.2009: 1 041,2 milj. euroa).

Lyhennetty rahavirtalaskelma                   Q1-Q4 Q1-Q4

milj. EUR                             2010 2009
----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat

Tilikauden voitto                         26,7 42,3

Oikaisut

Poistot                              19,0 12,1

Muut oikaisut                           28,1 21,4

Käyttöpääoman vähennys (+) / lisäys (-)              41,0 -75,0

Saadut korot                            5,2  6,1

Maksetut korot                          -0,9 -0,7

Maksetut verot                          -31,6 -34,9
----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta                   87,5 -28,8Investoinnit                           -16,8 -17,0

Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -38,8 -1,9

Hankitut liiketoiminnot                      -2,3   -

Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta                 -0,2 -10,4

Tytäryhtiöosakkeiden myynti                    0,8   -

Aineellisen omaisuuden myynti                   5,2  0,0

Muu investointien rahavirta                     - -0,2
----------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta                   -52,1 -29,5

Rahavirta ennen rahoitusta                    35,3 -58,3Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut              -17,3 -0,2

Pitkäaikaisten lainojen nostot                  30,0 30,6

Lyhytaikaisten lainojen vähennys                 -17,7   -

Lyhytaikaisten lainojen lisäys                  11,4  1,7

Omien osakkeiden hankinta                      - -3,3

Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin *)       -4,1   -

Maksetut osingot                         -32,0 -42,0

Muu rahoituksen rahavirta                     0,4 -0,2
----------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta                    -29,4 -13,4Rahavarojen nettomuutos                      5,9 -71,7Rahavarat tilikauden alussa                   258,5 317,8

Valuuttakurssien muutosten vaikutus                15,9 12,5

Rahavarojen nettomuutos                      5,9 -71,7
----------------------------------------------------------------------------
Rahavarat tilikauden lopussa                   280,3 258,5
----------------------------------------------------------------------------

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän
kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 31.12.2010 191 211
Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden
hankintana.

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

              ------------------------------------------
               Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
              ------------------------------------------


milj. EUR           A  B  C  D  E  F   G   H   I   J
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2009     16,8 20,2 0,1 -3,7 -9,4  - -16,0 218,5   - 226,4
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako          -  -  -  -  -  -   - -42,0   - -42,0

Osakeanti           -  -  -  -  - 63,4   -   -   - 63,4

Omien osakkeiden hankinta   -  -  -  - -3,3  -   -   -   - -3,3

Omien osakkeiden siirto
osakepalkkiojärjestel-mään
kuuluville           -  -  -  - 8,1  -   - -4,8   -  3,3

Osakeperusteiset maksut:

vastaanotettujen
palveluiden arvo        -  -  -  -  -  -   -  0,0   -  0,0

Tilikauden laaja tulos     -  -  - 4,8  -  - 19,5 42,3   - 66,6

Larox konsernin hankintaan
liittyvä
määräysvallattomien
omistajien osuus        -  -  -  -  -  -   -   - 27,4 27,4

Muut muutokset         -  - 0,2  -  -  -   -  0,4   -  0,6
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 31.12.2009    16,8 20,2 0,3 1,1 -4,6 63,4  3,5 214,3 27,4 342,4
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2010     16,8 20,2 0,3 1,1 -4,6 63,4  3,5 214,3 27,4 342,4
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako          -  -  -  -  -  -   - -32,0   - -32,0

Osakeanti          0,4  -  -  -  - 24,3   -   -   - 24,7

Outotec-konsernin
johtoryhmän
kannustinjärjestelmä *)    -  -  -  - -5,1  -   -   -  1,0 -4,1

Osakeperusteiset maksut:

vastaanotettujen
palveluiden arvo        -  -  -  -  -  -   -  0,7   -  0,7

Tilikauden laaja tulos     -  -  - 1,0  -  - 25,5 26,7   - 53,1

Larox konsernin hankintaan
liittyvä
määräysvallattomien
omistajien osuus        -  -  -  -  -  -   -   - -27,4 -27,4

Muut muutokset         -  - 0,1  -  -  -   -  0,3   -  0,4
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 31.12.2010    17,2 20,2 0,4 2,1 -9,7 87,7 29,0 210,0  1,0 357,7
--------------------------------------------------------------------------------

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän
kannustinjärjestelmä). 31.12.2010 Outotec Management Oy:llä oli 191 211
Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden
hankintana.

Konsernin tunnusluvut                  Q4   Q4  Q1-Q4 Q1-Q4

                            2010  2009  2010  2009
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. EUR                330,3 219,8  969,6 877,7

Bruttokate, %                     26,9  24,1  26,2  21,7

Liikevoitto, milj. EUR                28,1  13,3  41,6  58,6

Liikevoitto, %                     8,5  6,1   4,3  6,7

Voitto ennen veroja, milj. EUR            25,0  13,3  37,1  60,9

Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta         7,6  6,0   3,8  6,9

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR       -4,8 -43,9  87,5 -28,8

Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR   -200,9 -191,0 -200,9 -191,0

Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %       -56,2 -55,8  -56,2 -55,8

Omavaraisuusaste kauden lopussa, %          41,2  45,1  41,2  45,1

Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR       -113,5 -62,8 -113,5 -62,8

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR         9,8  84,8  96,7  98,0

Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta      3,0  38,6  10,0  11,2

Sijoitetun pääoman tuotto, %             26,7  18,0   9,2  20,9

Oman pääoman tuotto, %                21,4  12,4   7,6  14,9

Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR       1 393,1 867,4 1 393,1 867,4

Tilauskertymä, milj. EUR               356,6 110,5 1 394,7 557,1

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana         3 124 2 744  3 151 2 612

Tilikauden voitto, % liikevaihdosta          5,6  4,1   2,8  4,8

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR     7,8  4,6  28,5  20,5

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, %         2,4  2,1   2,9  2,3
liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos, EUR               0,40  0,21  0,59  1,01

Osakekohtainen oma pääoma, EUR            7,87  7,09  7,87  7,09

Osakekohtainen osinko, EUR                -   -  0,75*  0,70
--------------------------------------------------------------------------------
*) Hallituksen esitys osakekohtaiseksi osingoksi

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin
mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä sekä alla
esitettyjä vuonna 2010 käyttöönotettuja muutettuja standardeja. Tämä
tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Uusien ja muutettujen IFRS -standardien ja IFRIC -tulkintojen soveltaminen

Outotec on soveltanut vuoden 2010 alusta lähtien seuraavia muutettuja
standardeja:

 * IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistetun standardin myötä
  vähemmistön voi arvostaa joko käypään arvoon tai suhteellisena osuutena
  hankitun yhtiön nettovaroista. Vaiheittaisissa liiketoimintojen hankinnoissa
  aikaisemmin hankitut omistusosuudet arvostetaan hankinta-ajankohdan käypään
  arvoon ja arvonmuutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Hankintoihin liittyvät
  kulut kirjataan tulosvaikutteisesti kun palvelut on vastaanotettu. Muutettua
  standardia on sovellettu Ausmelt Ltd:n, Millteam Swedenin
  palveluliiketoiminnan ja Edmeston AB:n hankintaan. Tämän seurauksena vuoden
  2009 aikana hankitut Ausmelt Ltd:n osuudet on arvostettu käypään arvoon ja
  arvonmuutos on kirjattu tulosvaikutteisesti. Lisäksi Ausmelt Ltd:n
  hankintaan liittyvät menot on kirjattu tulosvaikutteisesti.

 * IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistetun standardin
  myötä konsernin tytäryhtiöiden omistusosuuksien lisäysten tai vähennysten
  käsittely on täsmentynyt. Määräysvallan muuttuessa syntyvät voitot ja
  tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Jos määräysvallassa ei omistusosuuden
  muutoksesta johtuen tapahdu muutosta, kirjataan se omaan pääomaa koskevina
  liiketoimina. Uudistettua standardia on sovellettu Ausmelt Ltd:n, Millteam
  Swedenin palveluliiketoiminnan ja Edmeston AB:n hankinnassa. Uudistettu
  standardi vaikutti Ausmelt Ltd:n hankintaan. Määräysvallan muutoksen myötä
  hankitut Ausmelt Ltd:n osakkeet arvostettiin käypään arvoon
  tulosvaikutteisesti.

 * IFRS standardien vuosittaiset muutokset.

Lisäksi Outotec on soveltanut vuoden 2010 alusta lähtien seuraavia muutettuja
standardeja, joilla ei odoteta olevan vaikutusta konsernin tilinpäätökseen:

 * IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Käteisvaroina maksettavat konsernin
  osakeperusteiset liiketoimet (voimassa 1.1.2010 alkavilla tilikausilla)

 * IAS 39 Rahoitusinstrumentit - Kirjaaminen ja arvostaminen suojauslaskennan
  kohteet (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton vaikutukset ja alkaa soveltaa
uusia standardeja 1.1.2011 alkavalla tilikaudella:

 * IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (voimassa 1.1.2011 tai
  sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

 * IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Osakeantien, optioiden ja
  merkintäoikeuksien luokittelu (voimassa 1.2.2010 tai sen jälkeen alkavilla
  tilikausilla)

 * IFRIC 14 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja,
  vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (voimassa 1.1.2011
  tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

 * IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi
  instrumenteiksi (voimassa 1.7.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).


Muuttuneet toimintasegmentit ja uusi liiketoimintamalli

Helmikuussa 2010 julkistetun uuden toimintamallin myötä Outotecin
organisaatiorakenne muuttui. Taloudellinen raportointi uuden rakenteen mukaan
aloitettiin 1.4.2010. Outotecin uudet IFRS 8:n mukaiset raportoitavat segmentit
ovat Non-ferrous Solutions, Ferrous Solutions ja Energy, Light Metals and
Environmental Solutions. Lisätietoa uusista toimintasegmenteistä löytyy
tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2010 kohdasta "Outotecin
liiketoimintamalli ja raportointisegmentit".

Outotec julkaisi toimintasegmenttien muutokseen liittyvät vuoden 2009
vertailutiedot pörssitiedotteessa 30.6.2010.

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen
laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen
raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-
arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien
suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta,
aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja,
tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot
perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät      Q1-Q4 Q1-Q4

milj. EUR                               2010 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin -26,5   -

Ausmelt Ltd:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen ja hankintaan
liittyvien kulujen nettovaikutus                    2,2   -

Pacific Ore Ltd:n osakkeiden alaskirjaus                 - -2,5

Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat kertaluonteiset erät       -  2,4
--------------------------------------------------------------------------------


Tuloverot                  Q1-Q4 Q1-Q4

milj. EUR                   2010 2009
--------------------------------------------------------
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -30,9 -13,7

Laskennalliset verot             20,5 -4,9
--------------------------------------------------------
Tuloverot yhteensä              -10,4 -18,6Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

milj. EUR                      31.12.2010 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------
Hankintameno kauden alussa                117,8    87,6

Muuntoerot                         4,5    3,3

Lisäykset                         10,7    14,9

Vähennykset                        -3,6    -0,9

Tytäryhtiöiden hankinta                   1,6    12,9

Uudelleenryhmittelyt                    -2,0    -0,0
--------------------------------------------------------------------------
Hankintameno kauden lopussa                128,9   117,8Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa    -65,7   -58,1

Muuntoerot                         -2,6    -1,8

Vähennykset                         2,2    1,0

Uudelleenryhmittelyt                    1,9    0,2

Tilikauden arvonalentumiset                -2,4     -

Tilikauden poistot                     -9,6    -7,0
--------------------------------------------------------------------------
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa   -76,2   -65,7Kirjanpitoarvo kauden lopussa               52,7    52,1
--------------------------------------------------------------------------


Vastuusitoumukset

milj. EUR                       31.12.2010 31.12.2009
---------------------------------------------------------------------------
Annetut pantit ja kiinnitykset                0,6    33,4

Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi   184,7   218,2

Vuokravastuut                        70,5    64,4
---------------------------------------------------------------------------

Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Outotec (Shanghai) Co. Ltd:n ja Outotec
India Private Limitedin luottolimiitteihin. Yllä oleviin takauksiin ei sisälly
konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat
takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 36,5 miljoonaa euroa 31.12.2010
(31.12.2009: 47,1 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut
takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 308,1 miljoonaa euroa
31.12.2010 (31.12.2009: 321,3 milj. euroa).

JohdannaissopimuksetValuuttajohdannaiset

milj. EUR      31.12.2010 31.12.2009
------------------------------------------
Käypä nettoarvo     -1,3 *)  -1,9**)

Nimellisarvo       444,4   319,3
------------------------------------------

*) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista 1,4 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

LähipiiritapahtumatAvoimet saldot johtoon kuuluvien avain henkilöiden kanssa
---------------------------------------------------------

Outotecin hallitus antoi Outotec Management Oy:lle enintään 5,0 miljoonan euron
suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi.
Tästä lainasta oli avoimena 4,1 miljoonaa euroa 31.12.2010.

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa Q1-Q4 Q1-Q4

milj. EUR                        2010 2009
------------------------------------------------------------------
Myynti                          0,1  0,1

Ostot                          -0,7   -

Myynti- ja muut saamiset                 0,4  0,1

Lyhytaikaiset velat                   0,2  0,4

Lainasaamiset                      0,2   -
------------------------------------------------------------------


Liiketoimintojen yhdistäminen


-----------------------------

Larox konsernin hankinta

Outotec toteutti Laroxin määräysvallan hankintaan johtavat kaupat suunnatulla
osakeannilla 21.12.2009 ja teki pakollisen julkisen ostotarjouksen lopuista
Laroxin osakkeista. Outotec julkisti 27.1.2010 julkisen ostotarjouksen
lopullisen tuloksen, jonka mukaan Outotecin omistusosuus oli noin 98,5 % Laroxin
osakkeista ja noin 99,7 % kaikista äänistä. Keskuskauppakamarin
lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus vahvisti 10.6.2010, että Outotec on
saanut omistusoikeuden kaikkiin Laroxin osakkeisiin asettamalla välimiesoikeuden
hyväksymän vakuuden lunastushinnalle ja sille kertyvälle korolle. Lunastushinta
ja sille kertynyt korko maksettiin vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana.

Ostettujen Laroxin osakkeiden kauppahinta oli 94,5 miljoonaa euroa sisältäen
aktivoidut hankintaan liittyvät kustannukset 4,1 miljoonaa euroa. Suurin osa
kauppahinnasta maksettiin 3.780.373 Outotecin uutena osakkeena, joka vastasi
88,1 miljoonaa euroa.

Alla esitetty kauppahinnan allokaatio täsmennettiin lopulliseksi vuoden 2010
viimeisen neljänneksen aikana. Kauppahintaa allokoitiin aineettomille
hyödykkeille kuten teknologioille, tuotemerkeille ja asiakassuhteille. Liikearvo
perustuu pääosin Laroxin kokeneeseen henkilökuntaan ja synergiaetuihin, joita
transaktiossa arvioidaan syntyvän vuositasolla vähintään 7 miljoonaa euroa.
Synergiaedut tulevat osin Laroxin ja Outotecin myynti- ja palveluverkostojen
yhdistämisestä ja osin Laroxin paremmista kasvumahdollisuuksista osana
Outotecia. Vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana aineettomien hyödykkeiden
ja muiden saamisten käypiin arvoihin tehtiin tarkistuksia, jotka olivat
määriltään vähäisiä. Näillä kauppahinnan allokaation tarkistuksilla ei ollut
tulosvaikutusta.

milj. EUR                 Yhdistämisessä  Kirjanpitoarvot ennen
                  kirjatut käyvät arvot      yhdistämistä
--------------------------------------------------------------------------------
Aineettomat hyödykkeet               41,2          17,4

Aineelliset                     11,9          12,9
käyttöomaisuushyödykkeet

Vaihto-omaisuus                   26,3          22,8

Myyntisaamiset ja muut saamiset           40,7          39,0

Rahavarat                      1,5           1,5
--------------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä                   121,8          93,8Korolliset velat                  34,6          34,6

Laskennalliset verovelat              12,0           1,7

Ostovelat ja muut velat               32,0          32,0
--------------------------------------------------------------------------------
Velat yhteensä                   78,6          68,3Nettovarat                     43,2          25,5Hankintameno, (oma pääoma)             88,1

Hankintameno, (raha)                 6,5
--------------------------------------------------------------------------------
Liikearvo                      51,3Hankittujen tytäryritysten              1,5
rahavarat

Maksettu hankintameno 31.12.2010           4,4

Maksettu hankintameno 31.12.2009           2,0
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavirtavaikutus 31.12.2010             4,4Larox konsernin hankinnan vaikutus Outotecin 2009 liikevaihtoon ja tilikauden
tulokseen

Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2009 olisi ollut 1 027,9 miljoonaa euroa ja
tilikauden voitto 31,8 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneen
yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2009.

Ausmelt Limited hankinta

Outotec julkisti 23.3.2010 saaneensa onnistuneesti päätökseen australialaisen
pörssiyhtiön Ausmelt Ltd:n hankinnan ja omistavansa 100 % kaikista Ausmeltin
osakkeista ja äänistä. Ostettujen Ausmelt Ltd:n osakkeiden kauppahinta oli noin
49 miljoonaa Australian dollaria (noin 30 milj. euroa). IFRS 3 vaatimusten
mukaisesti Ausmeltin osakkeet arvostettiin käypään arvoon, kun Outotec saavutti
määräysvallan yhtiössä. Käypään arvoon arvostus nosti osakkeiden arvoa noin 3,3
miljoonaa euroa. Lisäksi Ausmeltin hankintaan liittyvät kulut 1,1 miljoonaa
euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti konsernin laajan tuloslaskelman erään Muut
kulut.

Ausmelt kehittää, suunnittelee ja toimittaa TSL-sulatusteknologiaa (Top
Submerged Lance) metallien tuotantoon ja teollisuusjätteiden käsittelyyn.
Ausmeltin TSL-teknologia täydentää Outotecin sulatusteknologiavalikoimaa.
Outotec toimittaa kuparin ja nikkelin liekkisulatusteknologiaa suuriin
laitoksiin, kun taas Ausmeltin TSL metodi sopii pienistä keskisuuriin laitoksiin
sekä muille raaka-aineille, kuten raudalle, sinkille, lyijylle, tinarikasteelle,
sinkkisakoille sekä sivutuotteisiin ja poisteisiin. Teknologian avulla on myös
mahdollista saada talteen arvokkaat metallit sivutuotteista.

Hankitun yhtiön liikevaihto ostohetkestä vuoden 2010 loppuun oli 11,1 miljoonaa
euroa ja tilikauden tappio oli 0,1 miljoonaa euroa.

Alla esitetty kauppahinnan allokaatio täsmennettiin lopulliseksi vuoden 2010
viimeisen neljänneksen aikana. Kauppahintaa allokoitiin aineettomille
hyödykkeille (teknologioille, tilauskertymälle ja asiakassuhteille) sekä
aineellisille hyödykkeille. Liikearvo perustuu pääosin Ausmeltin kokeneeseen
henkilöstöön ja synergiaetuihin, joita odotetaan syntyvän Ausmeltin paremmista
kasvumahdollisuuksista osana Outotecia, kun se hyötyy Outotecin globaalista
myyntiverkosta. Määrältään vähäinen muutos tehtiin aineettomien ja aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden käypiin arvoihin vuoden 2010 viimeisen neljänneksen
aikana. Näillä kauppahinnan allokaatiotarkistuksilla ei ollut tulosvaikutusta.

milj. EUR                 Yhdistämisessä  Kirjanpitoarvot ennen
                  kirjatut käyvät arvot      yhdistämistä
--------------------------------------------------------------------------------
Aineettomat hyödykkeet               10,1           0,5

Aineelliset                     1,2           0,2
käyttöomaisuushyödykkeet

Vaihto-omaisuus                   0,6           0,6

Myyntisaamiset ja muut saamiset           2,5           2,5

Rahavarat                      4,4           4,4
--------------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä                   18,7           8,2Laskennalliset verovelat               3,1            -

Ostovelat ja muut velat               8,3           8,3
--------------------------------------------------------------------------------
Velat yhteensä                   11,4           8,3Nettovarat                      7,3          -0,1Hankintameno                    36,6

IFRS hankintamenon uudelleen             3,3
arvostus

Muuntoerot                     -0,4
--------------------------------------------------------------------------------
Liikearvo                      32,3Hankittujen tytäryritysten              4,4
rahavarat

Maksettu hankintameno 31.12.2010          26,2

Maksettu hankintameno 31.12.2009          10,4

Kurssiero                      -2,2
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavirtavaikutus 31.12.2010            19,6Muut hankitut liiketoiminnot

Outotec hankki Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan 18.3.2010

Outotec on vahvistanut palveluliiketoimintaansa hankkimalla ruotsalaisen
Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan. Millteam tarjoaa huoltopalveluita,
asennuksia, asennusvalvontaa, kunnossapitotarkastuksia ja kaivosyritysten
laitteiden huoltoa ja sillä on erikoisosaamista jauhinmyllyjen kunnossapidosta.
Millteamin vuosiliikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa ja se työllistää 35
henkilöä. Millteamin hankinta tukee Outotecin strategiaa laajentaa
palveluliiketoimintaansa. Uuden Ruotsissa sijaitsevan palveluyksikkönsä ansiosta
Outotec voi tarjota parempia laitosten elinkaaripalveluita asiakkailleen
Euroopassa ja IVY-maissa.

Outotec täydensi rikkihappoteknologioitaan hankkimalla Edmeston AB:n koko
osakekannan 17.5.2010.

Edmeston AB on Göteborgissa sijaitseva yhtiö, joka on erikoistunut pääasiassa
rikkihappotehtaissa käytettävien prosessilaitteiden suunnitteluun ja
valmistuttamiseen. Edmestonilla on erikoisosaamista erittäin syövyttäviin
olosuhteisiin sopivista ruostumattoman teräksen erikoislaaduista. Edmestonin
vuosiliikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja se työllistää toistakymmentä
ammattilaista. Edmestonin hankinta vahvistaa Outotecin asemaa johtavana
rikkihappoteknologioiden toimittajana. Edmeston täydentää Outotecin tarjontaa
rikkihappotehtaille ja parantaa palvelutasoa erityisesti laitteistojen
kunnostuksissa ja ajanmukaistamisessa.

Hankittujen liiketoimintojen liikevaihto ostohetkistä vuoden 2010 loppuun oli
11,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli 1,4 miljoonaa euroa.

Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan ja Edmeston AB:n kauppahinta oli
yhteensä noin 170 miljoonaa Ruotsin kruuna (noin 19 milj. euroa). Hankintoihin
liittyvät kulut 0,3 miljoonaa euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti konsernin
laajan tuloslaskelman erään Hallinnon kulut.

Alla esitetty yhdistetty kauppahinnan allokaatio täsmennettiin lopulliseksi
vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana. Kauppahintaa allokoitiin
aineettomille hyödykkeille kuten teknologioille, tuotemerkeille ja
asiakassuhteille. Lisäksi aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet arvostettiin
käypään arvoon. Liikearvo perustuu pääosin kokeneeseen henkilöstöön ja
synergiaetuihin, joita odotetaan syntyvän hankittujen liiketoimintojen
paremmista kasvumahdollisuuksista osana Outotecia.

milj. EUR                 Yhdistämisessä  Kirjanpitoarvot ennen
                  kirjatut käyvät arvot      yhdistämistä
--------------------------------------------------------------------------------
Aineettomat hyödykkeet                5,4            -

Aineelliset                     0,4           0,1
käyttöomaisuushyödykkeet

Vaihto-omaisuus                   3,1           3,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset           0,3           0,3

Rahavarat                      0,9           0,9
--------------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä                   10,1           4,4Laskennalliset verovelat               1,3            -

Ostovelat ja muut velat               2,2           2,2
--------------------------------------------------------------------------------
Velat yhteensä                    3,5           2,2Nettovarat                      6,6           2,3Hankintameno                    19,1

Muuntoerot                     -0,6
--------------------------------------------------------------------------------
Liikearvo *)                    11,9Hankittujen tytäryritysten              0,9
rahavarat

Maksettu hankintameno 31.12.2010          19,1

Kurssiero                      -1,1
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavirtavaikutus 31.12.2010            17,1


*) josta 0,8 miljoonaa euroa on verotuksessa vähennyskelpoista.

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus Outotecin 2010 liikevaihtoon ja tilikauden
tulokseen

Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2010 olisi ollut 974,6 miljoonaa euroa ja
tilikauden voitto 27,7 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneet
Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan ja Edmeston AB:n yrityshankinnan
yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2010. Larox konserni sekä Ausmelt on
konsolidoitu Outotec-konserniin vuoden 2010 alusta lähtien.

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain

milj. EUR            Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto

Non-ferrous Solutions      129,9 132,2 104,6 115,9 113,5 141,3 144,6 223,9

Ferrous Solutions         27,7 34,2 34,9 49,9 20,0 32,9 35,5 43,2

Energy, Light Metals and     76,8 74,3 51,3 56,3 54,6 52,6 50,3 65,3
Environmental Solutions

Kohdistamattomat erät*) ja    -2,7 -3,1 -2,2 -2,3 -1,0 -3,0 -1,8 -2,2
sisäinen myynti
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä             231,6 237,6 188,7 219,8 187,0 223,8 228,5 330,3Liikevoitto

Non-ferrous Solutions       10,5  7,3  9,4  7,9 -15,4  4,8 13,5 23,2

Ferrous Solutions         1,6  0,2  2,6  5,1 -2,5  1,4  4,2  8,2

Energy, Light Metals and      7,0  9,2  4,6  6,8 10,0  1,9  3,5 11,4
Environmental Solutions

Kohdistamattomat**) ja sisäiset  -2,7 -2,7 -1,5 -6,5 -2,2 -2,6 -3,1 -14,7
erät
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä             16,3 13,9 15,1 13,3 -10,1  5,5 18,1 28,1


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelut.

Tunnuslukujen laskentaperusteet
--------------------------------------------------------------------------------


Korollinen nettovelka        = Korolliset velat - korolliset varatNettovelkaantumisaste        = Korollinen nettovelka        × 100
                   --------------------------------------
                     Oma pääoma yhteensäOmavaraisuusaste          = Oma pääoma yhteensä         × 100
                   --------------------------------------
                     Taseen loppusumma - saadut ennakotSijoitetun pääoman tuotto      = Liikevoitto + rahoitustuotot     × 100
                   --------------------------------------
                   Taseen loppusumma - korottomat velat
                     (kauden keskiarvo)Oman pääoman tuotto         = Tilikauden voitto          × 100
                   --------------------------------------
                   Oma pääoma yhteensä (kauden
                     keskiarvo)                   Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut = tutkimus- ja kehitystoiminnan

                   kulut (mukaan lukien saaduilla
                     avustuksilla katetut kulut)                   Emoyhtiön omistajille kuuluva
Osakekohtainen tulos        = tilikauden voitto
                   --------------------------------------
                   Osakkeiden keskimääräinen
                     osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikanaOsakekohtainen osinko        = Tilikaudelta jaettu osinko
                   --------------------------------------
                   Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
                     kauden lopussa
VUODEN 2011 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Outotec julkistaa vuoden 2011 aikana seuraavat taloudelliset raportit:

 * Osavuosikatsaus tammi - maaliskuu 2011: perjantai 29.4.

 * Osavuosikatsaus tammi - kesäkuu 2011: perjantai 29.7. ja

 * Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2011: torstai 27.10.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 22.3.2011.
Outotecin vuosikertomus julkaistaan viikolla 8 ja se on saatavilla pdf- ja HTML-
muodossa yhtiön kotisivuilla www.outotec.com.

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Päivä: tiistai 8.2.2011
Aika: 11.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa
www.outotec.com. Webcast-lähetys tullaan myös nauhoittamaan ja julkaisemaan
Outotecin kotisivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia
ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnus on 885714. Nauhoitus
tilaisuudesta on kuunneltavissa viisi päivää 13.2.2011 klo 24.00 saakka
numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 885714.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin
tarkoituksiin.JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com


Esitteet
Nimi
Outotec tilinpaatostiedote 2010 Lataa