Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2011 Kutsu Outotec Oyj:n yhtiökokoukseen
helmikuuta 8, 2011

Kutsu Outotec Oyj:n yhtiökokoukseen

OUTOTEC OYJ    PÖRSSITIEDOTE  8.2.2011         KLO 9.00

Kutsu Outotec Oyj:n yhtiökokoukseen

Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 22.3.2011 kello 11.00 alkaen Dipolissa, osoitteessa Otakaari
24, Espoo. Ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kokouspaikalla kello 10.00.


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  Kokouksen avaaminen

2.  Kokouksen järjestäytyminen

3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.  Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisista
varoista maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 25.3.2011
ovat merkittyinä Euroclear Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että osinko maksetaan perjantaina 8.4.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus, joka kokonaisuudessaan toimii myös nimitysvaliokuntana, ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan
seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa ja
hallituksen muille jäsenille 3 000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle
ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 1 000 euroa, ja että kullekin
hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja
valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat
kustannukset.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus, joka kokonaisuudessaan toimii myös nimitysvaliokuntana, ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus, joka kokonaisuudessaan toimii myös nimitysvaliokuntana, ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Eija Ailasmaa, Carl-Gustaf Bergström, Tapani
Järvinen, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen ja Anssi Soila, ja että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan Carl-Gustaf Bergström. Hallitus, joka
kokonaisuudessaan toimii myös nimitysvaliokuntana, ehdottaa, että toimikaudeksi,
joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudeksi
hallituksen jäseneksi Timo Ritakallio. Lisätietoja ehdokkaista on saatavilla
yhtiön internetsivuilla.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen
laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään enintään 4.578.037 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu
osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia
osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus
päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa
johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä
voi olla yhteensä enintään 4.578.037 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja sillä on oikeus poiketa
osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutuksella ei
kuitenkaan oikeuteta hallitusta antamaan optio-oikeuksia henkilöstön
kannustamiseen. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien
osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

17. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen
9 § muutetaan siten, että kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus
julkaisemalla kokousilmoituksen määräämässään yhdessä tai useammassa
laajalevikkisessä päivälehdessä tai yhtiön internetsivuilla.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Outotec Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.outotec.com/yhtiokokous. Outotec Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään
tiistaina 22.2.2011. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla tiistaina 5.4.2011 alkaen.


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

   1.     Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä torstaina 10.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 17.3.2011 klo 10.00
mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a) Outotec Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa
http://www.outotec.com/yhtiokokous;
b) sähköpostitse osoitteessa agm@outotec.com;
c) puhelimitse numeroon 020 529 2929 maanantaista perjantaihin klo 9-16.00;
d) kirjeitse yhtiön osoitteeseen Outotec Oyj, Yhtiökokous 2011, PL 86, 02201
Espoo; tai
e) faksilla numeroon 020 529 2200.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Outotec Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

   2.     Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
torstaina 10.3.2011 klo 10.00 mennessä. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään torstaina 17.3.2011 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.outotec.com/yhtiokokous.


   3.     Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen
välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

   4.     Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Outotec Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 45.780.373 osaketta, jotka
edustavat yhtä monta ääntä.Espoossa 7.2.2011

OUTOTEC OYJ
 HALLITUS

Lisätietoja antaa:

OUTOTEC OYJ
Rita Uotila
Sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954 141
sähköposti: rita.uotila(at)outotec.com

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com