Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2011 Outotec Oyj : Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011
Pörssitiedote lokakuuta 27, 2011

Outotec Oyj : Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011

OUTOTEC OYJ        OSAVUOSIKATSAUS        27.10.2011 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011

Ennätyksellinen tilauskertymä, erittäin vahva liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden paraneminen

Katsauskausi tammi-syyskuu 2011 lyhyesti (2010):

 • Tilauskertymä: 1 678,4 miljoonaa euroa (1 038,2 milj. euroa), +62 % 

 • Tilauskanta: 2 052,5 miljoonaa euroa (1 332,2 milj. euroa), +54 % 

 • Liikevaihto: 888,8 miljoonaa euroa (639,4 milj. euroa), +39 % 

 • Liikevoitto liiketoiminnoista (ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä poistoja (PPA-poistot)): 66,6 miljoonaa euroa (41,2 milj. euroa), +62 %  

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 225,8 miljoonaa euroa (92,3 milj. euroa), +145 % 

 • Osakekohtainen tulos 0,93 euroa (0,18 euroa), +408 % 

Heinä-syyskuu 2011 lyhyesti (2010):

 • Tilauskertymä: 802,7 miljoonaa euroa (269,1 milj. euroa), +198 % 

 • Liikevaihto: 352,8 miljoonaa euroa (228,5 milj. euroa), +54 % 

 • Liikevoitto liiketoiminnoista (ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä poistoja (PPA-poistot)): 34,3 miljoonaa euroa (26,4 milj. euroa), +30 %  

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 120,1 miljoonaa euroa (50,3 milj. euroa), +139 % 

Tulosohjeistus vuodelle 2011 ennallaan

Vahvan tilauskertymän ja hyvän projektien toteutuksen vuoksi johdon arvion mukaan

 • tilaushankinnan odotetaan kasvavan edelleen, 

 • liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 1,35-1,45 miljardiin euroon (nostettu 19.9.2011, edellinen ohjeistus 1,25-1,35 miljardia euroa) ja 

 • liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2010 ja operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentin odotetaan olevan noin 8-9 %. 

Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.


Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:
"Outotecin teknologiaratkaisujen ja palvelujen kysyntä jatkui voimakkaana myös kolmannella vuosineljänneksellä. Erityisesti perusmetalli-, alumiini- ja terästeollisuudet investoivat uuteen tuotantokapasiteettiin. Ennätyksellinen tilauskertymä kolmannella vuosineljänneksellä johti kaikkien aikojen korkeimpaan, yli 2 miljardin euron tilauskantaan syyskuun lopussa. Korkean tilauskannan, onnistuneiden toimitusten ja vahvan palveluliiketoiminnan ansiosta kaikki liiketoiminta-alueemme ovat vakaalla kasvu-uralla ja kannattavuutemme jatkoi parantumistaan. Palvelujen myynti oli 29 % suurempi kuin vertailukaudella, mikä osoittaa erittäin voimakasta orgaanista kasvua. Liiketoiminnan rahavirta oli erittäin vahva saatujen ennakko- sekä edistymämaksujen ansiosta.

Olen tyytyväinen, että panostuksemme uuden toimintamallin ja organisaation kehittämiseen sekä uusien osaajien palkkaaminen ovat alkaneet näkyä voimakkaana kasvuna ja kannattavuuden paranemisena kohti pitkän aikavälin tavoitteitamme. Huolimatta rahoitusmarkkinoiden turbulenssista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, Outotecin markkinanäkymät ovat säilyneet hyvinä, koska reilusti yli puolet liikevaihdostamme tulee kehittyviltä markkinoilta. Joustava ja vähän pääomia sitova liiketoimintamallimme, joka perustuu kumppaniemme ja alihankkijoidemme kattavaan hyödyntämiseen sekä vahvaan taseeseemme, auttaa meitä sopeutumaan mahdollisesti muuttuviin markkinatilanteisiin.

Olemme onnistuneet integroimaan hyvin kolmen viime vuoden aikana hankkimamme seitsemän yritystä, ja niillä on positiivinen vaikutus Outotecin kasvun ja kannattavuuden kehitykseen. Vahvan taseemme ansiosta voimme edelleen jatkaa yrityskauppa-aktiviteetteja, jotka ovat tärkeä osa strategiaamme.

Haluan kiittää asiakkaitamme heidän meille osoittamastaan luottamuksesta, joka on näkynyt suurena määränä uusia tilauksia, ja erityisesti Outotecin henkilöstöä ympäri maailman heidän erittäin vahvasta panoksestaan."

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Viim. Q1-Q4
2011 2010 2011 2010 12kk 2010
Liikevaihto, milj. EUR 352,8 228,5 888,8 639,4 1 219,1 969,6
Bruttokate, % 24,9 27,3 24,0 25,8 24,8 26,2
Liikevoitto varsinaisesta liiketoiminnasta, milj. EUR 34,3 26,4 66,6 41,2 100,1 74,7
Liikevoitto varsinaisesta liiketoiminnasta, % 9,7 11,5 7,5 6,4 8,2 7,7
Liikevoitto, milj. EUR 33,2 18,1 63,0 13,5 91,1 41,6
Liikevoitto, % 9,4 7,9 7,1 2,1 7,5 4,3
Voitto ennen veroja, milj. EUR 33,3 16,7 62,5 12,1 87,5 37,1
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 120,1 50,3 225,8 92,3 221,0 87,5
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -356,7 -206,0 -356,7 -206,0 -356,7 -200,9
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -101,6 -62,8 -101,6 -62,8 -101,6 -56,2
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -269,6 -141,3 -269,6 -141,3 -269,6 -113,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 34,6 18,5 21,8 3,9 24,2 9,2
Oman pääoman tuotto, % 25,5 14,2 15,9 3,3 17,9 7,6
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 2 052,5 1 332,2 2 052,5 1 332,2 2 052,5 1 393,1
Tilauskertymä, milj. EUR 802,7 269,1 1 678,4 1 038,2 2 034,9 1 394,7
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 3 610 3 143 3 420 3 160 3 346 3 151
Osakekohtainen tulos, EUR 0,48 0,25 0,93 0,18 1,34 0,59

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen markkinatilanne pysyi hyvänä koko katsauskauden. Metallien kysynnän myönteiset pitkän aikavälin näkymät ja hyvä hintataso tukivat kaivos- ja metalliteollisuuden investointeja. Tuotantokapasiteetin käyttöasteet säilyivät hyvinä, mikä lisäsi varaosien ja palvelujen kysyntää. Etelä-Amerikan, Australian ja Intian markkinat pysyivät vahvoina, mutta erityisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana IVY-maiden, Lähi-idän ja Kiinan markkinat piristyivät myös. Metalleista kupari-, kulta- ja rautateknologioiden kysyntä oli vahvinta. Lisäksi yhtiö sai alumiinioksidi-, alumiini- ja ferrokromiteknologioihin liittyviä tilauksia. Rikkihappo- ja kaasunpuhdistusteknologioiden kysyntä jatkui myös hyvällä tasolla kupariprojektien ja yleisesti metallien korkeiden tuotantoasteiden ansiosta. Joidenkin Outotecin teknologia-alueiden asiantuntijaresurssit ovat olleet tiukoilla intensiivisen myyntityön ja projektitoimitusten takia. Myös merkkejä toimitusaikojen pitenemisestä oli nähtävissä osassa alihankkijaverkostoa, mutta toimitusajat ovat kuitenkin alle edellisen noususuhdanteen tasojen. Mineraali- ja metalliteknologioiden lisäksi vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen liittyvien ratkaisujen, teollisuusvesien käsittelyn ja ympäristöratkaisujen kysyntä kasvoi.

Rahoitusmarkkinat kehittyvillä markkinoilla ovat pysyneet toimintakykyisinä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vallitsevista epävakaista olosuhteista huolimatta ja rahoituslaitokset ovat olleet halukkaita rahoittamaan investointeja kehittyvillä markkinoilla. Kaivosyhtiöiden vahvat kassavirrat ja taseet ovat tukeneet uusien investointien rahoittamista.

Ympäristönsuojelun kiristyvät vaatimukset näkyvät asiakkaiden investointeihin liittyvien ympäristölupien pidentyneinä käsittelyaikoina. Kiristyvät viranomaisvaatimukset kaikilla markkina-alueilla lisäävät Outotecin edistyksellisten teknologiaratkaisujen kysyntää, kun lainsäädäntö rajoittaa tehottomien laitosten ja prosessien käyttöä. Outotecin edistykselliset teknologiaratkaisut mahdollistavat asiakkaiden tuotantoprosessien elinkaarikustannusten ja ympäristövaikutusten minimoimisen sekä arvokkaiden raaka-aineiden saannin maksimoimisen.

TILAUSKERTYMÄ

Uusien tilausten, joihin sisältyi laitostoimituksia, teknologia- ja laitetoimituksia sekä palveluja, arvo katsauskaudella kasvoi 62 % ja oli 1 678,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 1 038,2 milj. euroa). Katsauskauden tilauksista 52 % tuli Euroopan (ml. IVY-maat), Lähi-idän ja Afrikan (EMEA), 34 % Amerikan sekä 14 % Aasian ja Tyynenmeren valtioiden alueelta. Kolmannella vuosineljänneksellä saatujen tilausten arvo oli 802,7 miljoonaa euroa (Q3/2010: 269,1 milj. euroa).

Kolmannen vuosineljänneksen suurimmat tilaukset:

 • vaahdotusteknologiaa Petropavlovskin kultakaivokseen, Venäjä (25 milj. euroa), 

 • alumiinioksidin kalsinointiteknologiaa Ma'aden Bauxite Aluminium Companylle, Saudi-Arabia (62 milj. euroa, josta Q3 osuus noin 50 milj. euroa), 

 • rikastamoteknologiaa ZAO Miheevskylle kuparihankkeeseen, Venäjä (60 milj. euroa), 

 • kaasunpuhdistus- ja rikkihappoteknologiaa Almalyk Mining & Metallurgical Companylle, Uzbekistan (30 milj. euroa), 

 • alumiinin sulatusteknologiaa Emirates Aluminiumille, Abu Dhabi (100 milj. euroa), 

 • kuparinrikastusteknologiaa Codelcolle, Chile (24 milj. euroa, josta noin puolet on kirjattu Q2 ja loput Q3 tilauskertymään), 

 • magneettierottimia London Miningille rautamalmihankkeeseen, Sierra Leone (yli 10 milj. euroa) 

 • rautarikasteen pelletointilaitos NLMK Novolipetsk Metallurgisk Kombinatille, Venäjä (150 milj. euroa) ja 

 • ferrokromitehdas Mintal Groupille, Kiina (arvoa ei julkistettu). 


Toisen vuosineljänneksen suurimmat tilaukset:

 • kullan paineliuotusteknologiaa Petropavlovsk-ryhmään kuuluvalle JSC Pokrovskiy Minelle, Venäjä (arvoa ei julkistettu), 

 • kuparin liekkisulatusteknologiaa National Iranian Copper Industries -yhtiölle, Iran (61 milj. euroa) ja 

 • rautarikasteen pelletointilaitos Samarco Mineraçãolle, Brasilia (200 milj. euroa). 

Ensimmäisen vuosineljänneksen suurimmat tilaukset:

 • kuparin liekkisulatusuuni ja palveluita RTB Borille, Serbia (60 milj. euroa), 

 • öljyliuskeen esikäsittelylaitos Eesti Energialle, Viro (20 milj. euroa), 

 • jätevedenkäsittelylaitos Codelcolle, Chile (18 milj. euroa) ja 

 • kupari- ja kultarikastamon prosessiteknologiaa ja palveluita Sandfire Resourcesille, Australia (15 milj. euroa). 

TILAUSKANTA

Katsauskauden lopun tilauskanta oli ennätyksellisen korkea 2 052,5 miljoonaa euroa, mikä on 54 % suurempi kuin vertailukauden lopussa (30.9.2010: 1 332,2 milj. euroa).

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 35 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat yhteensä 68 % tilauskannasta. Johto arvioi, että syyskuun lopun tilauskannasta noin 25 % (noin 510 milj. euroa) toimitetaan vuonna 2011, loput 2012 ja myöhemmin. Katsauskauden lopussa keskeytettyjen projektien määrä Outotecin tilauskannassa on laskenut 20 miljoonaan euroon (30.9.2010: 60 milj. euroa). Noin 4 % Outotecin tilauskannasta koostuu ensimmäistä tuotantolaitostaan rakentavien kaivosyritysten projekteista.

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 39 % ja oli 888,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 639,4 milj. euroa). Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihdon kasvuun. Liikevaihto kasvoi alkuvuoden vahvan tilauskannan, ensimmäisellä vuosipuoliskolla vahvana jatkuneen tilauskertymän sekä erityisesti Non-ferrous Solutions ja Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueiden hyvin edistyneiden projekti-, laite- ja palvelutoimitusten ansiosta. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 352,8 miljoonaa euroa (Q3/2010: 228,5 milj. euroa).

Palveluliiketoiminnan liikevaihto, joka sisältyy kolmen raportointisegmentin liikevaihtolukuihin, kasvoi 29 % vertailukaudesta ja oli 234,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 182,0 milj. euroa), mikä vastaa 26 %:ia Outotecin liikevaihdosta (Q1-Q3/2010: 28 %). Palveluliiketoiminnan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 87,7 miljoonaa euroa (Q3/2010: 69,5 milj. euroa).

Katsauskauden liikevoitto liiketoiminnoista oli 66,6 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 41,2 milj. euroa), joka vastaa 7,5 %:ia liikevaihdosta (Q1-Q3/2010: 6,4 %). Kasvu vertailukaudesta johtui suuremmasta myynnistä, lisenssituloista, onnistuneista projektitoimituksista sekä niihin liittyvistä varausten vapautumisista. Lisäksi realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 2,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: kurssivoitto 3,3 miljoonaa euroa). PPA-poistot olivat katsauskaudella 3,6 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 7,6 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto oli 63,0 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 13,5 milj. euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto liiketoiminnoista oli 34,3 miljoonaa euroa (Q3/2010: 26,4 milj. euroa), joka vastaa 9,7 %:ia liikevaihdosta (Q3/2010: 11,5 %). Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 33,2 miljoonaa euroa (Q3/2010: 18,1 milj. euroa). Kolmannen vuosineljänneksen vertailukautta 2010 alhaisempaan liikevoittoprosenttiin vaikuttivat projektien valmistumisaikataulut ja niihin liittyvien varausten vapautumiset, korkeammat pitkän aikavälin kasvutavoitteisiin liittyvät kiinteät kulut sekä realisoituneihin ja realisoitumattomiin valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot.

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 153,1 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 134,0 milj. euroa). Kasvu johtui ensisijaisesti Outotecin maailmanlaajuisen liiketoimintamallin kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvistä kuluista, erityisesti palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja toimituskapasiteetin kasvattamiseen liittyvästä henkilöstömäärän kasvusta, hankittujen yritysten kiinteistä kustannuksista, liiketoiminnan kehityshankkeista, kannustepalkkioista sekä osakepohjaiseen kannustinohjelmaan liittyvistä kuluista. Katsauskauden voitto ennen veroja oli 62,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 12,1 milj. euroa). Se sisälsi -0,5 miljoonaa euroa nettorahoituskuluja (Q1-Q3/2010: nettorahoituskulu -1,4 milj. euroa). Nettorahoituskulujen lasku johtui pääosin kasvaneista korkotuotoista. Katsauskauden voitto oli 42,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 8,3 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 20,2 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 3,7 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,93 euroa (Q1-Q3/2010: 0,18 euroa). Vertailukauden 2010 osakekohtaiseen tulokseen vaikuttivat kustannussäästöohjelmaan liittyneet kertaluonteiset kulut.

Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 15,9 % (Q1-Q3/2010: 3,3 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 21,8 % (Q1-Q3/2010: 3,9 %). Kannattavuuden parantuminen ja alhaisemmat hankintamenon allokointiin liittyvät poistot paransivat katsauskauden oman ja sijoitetun pääoman tuottoja vertailukaudesta 2010.

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2011 2010 2011 2010 2010
Liikevaihto
Non-ferrous Solutions 235,5 144,6 588,9 399,4 623,3
Ferrous Solutions 60,0 35,5 146,3 88,4 131,5
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 61,4 50,3 165,2 157,5 222,8
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -4,1 -1,8 -11,5 -5,9 -8,0
Yhteensä 352,8 228,5 888,8 639,4 969,6
Liikevoitto
Non-ferrous Solutions 24,6 13,5 55,3 2,9 26,1
Ferrous Solutions 6,0 4,2 7,3 3,1 11,3
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 11,7 3,5 20,2 15,3 26,8
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -9,1 -3,1 -19,9 -7,9 -22,6
Yhteensä 33,2 18,1 63,0 13,5 41,6


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Non-ferrous Solutions

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto kasvoi 48 % vertailukaudesta ja oli 588,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 399,4 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat vuoden alun vahva tilauskanta, vahvana jatkunut tilauskertymä, palveluliiketoiminnan kasvu ja hyvin edistyneet projektitoimitukset katsauskauden aikana. Liikevoitto liiketoiminnoista oli 58,6 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 26,6 milj. euroa) ja liikevoitto oli 55,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 2,9 milj. euroa). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 1,0 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 0,6 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui myynnin kasvusta ja onnistuneista toimituksista. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 235,5 (Q3/2010: 144,6 milj. euroa). Liikevoitto liiketoiminnoista oli 25,7 miljoonaa euroa (Q3/2010: 20,7 milj. euroa) ja liikevoitto 24,6 miljoonaa euroa (Q3/2010: 13,5 milj. euroa). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssitappiot heikensivät kolmannen vuosineljänneksen kannattavuutta 3,1 miljoonaa euroa (Q3/2010: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 4,0 milj. euroa).

Ferrous Solutions

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 146,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 88,4 milj. euroa). Liikevaihdon 66 %:n kasvu vertailukauteen verrattuna johtui tilauskannassa olevien pitkäkestoisien projektien toimituksista ja katsauskauden aikana saaduista uusista tilauksista. Liikevoitto liiketoiminnoista oli 7,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 4,4 milj. euroa) ja liikevoitto 7,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 3,1 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto parani onnistuneiden projektitoimitusten ansiosta. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 60,0 miljoonaa euroa (Q3/2010: 35,5 milj. euroa). Liikevoitto liiketoiminnoista ja liikevoitto olivat 6,0 miljoonaa euroa (Q3/2010: 4,2 milj. euroa).

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 165,2 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 157,5 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto liiketoiminnoista oli 20,6 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 17,4 milj. euroa) ja liikevoitto 20,2 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 15,3 milj. euroa). Katsauskauden liikevoittoa paransivat korkeampi liikevaihto ja projektien valmistumiset. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 1,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 1,7 milj. euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 61,4 miljoonaa euroa (Q3/2010: 50,3 milj. euroa). Liikevoitto liiketoiminnoista kolmannella vuosineljänneksellä oli 11,7 miljoonaa euroa (Q3/2010: 4,4 milj. euroa) ja liikevoitto 11,7 miljoonaa euroa (Q3/2010: 3,5 milj. euroa). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 0,7 miljoonaa euroa (Q3/2010: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 0,2 milj. euroa).

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 1 295,2 miljoonaa euroa (30.9.2010: 972,5 milj. euroa). Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 350,2 miljoonaa euroa (30.9.2010: 326,9 milj. euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 7,71 euroa (30.9.2010: 7,22 euroa).

Liiketoiminnan nettorahavirta kehittyi vahvasti katsauskaudella ja oli 225,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 92,3 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi saatujen ennakko- sekä edistymämaksujen ansiosta. Outotecin nettovelkaantumisaste parani edelleen vertailukaudesta ja oli -101,6 % (30.9.2010: -62,8 %).

Outotecin käyttöpääoma katsauskauden lopussa oli -269,6 miljoonaa euroa (30.9.2010: -141,3 milj. euroa). Käyttöpääoma kehittyi positiivisesti käynnissä oleviin projekteihin ja uusiin tilauksiin liittyvien ennakkomaksujen ansiosta.

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 423,9 miljoonaa euroa (30.9.2010: 264,8 milj. euroa). Muutokseen vaikutti osaltaan huhtikuussa 2011 suoritettu 34,3 miljoonan euron (EUR 0,75 osakkeelta) osingon maksu (huhtikuu 2010: 32,0 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.

Outotecin rahoitusrakenne vahvistui entisestään ja maksuvalmius oli hyvä. Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat -356,7 miljoonaa euroa (30.9.2010: -206,0 milj. euroa). Saadut ennakko- ja edistymämaksut katsauskauden lopussa olivat 401,0 miljoonaa euroa (30.9.2010: 189,4 milj. euroa), mikä on 112 % enemmän kuin vertailukaudella. Outotecin omavaraisuusaste oli 39,3 % (30.9.2010: 41,9 %). Yrityksen investoinnit olivat katsauskaudella 23,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 86,9 milj. euroa) ja ne koostuivat pääasiassa investoinneista maailmanlaajuisen liiketoimintamallin kehittämiseen ja käyttöönottoon, laitteistoihin ja immateriaalioikeuksiin.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, oli katsauskauden lopussa 450,7 miljoonaa euroa (30.9.2010: 326,0 milj. euroa).

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Katsauskauden aikana Outotecin tutkimus- ja teknologian kehityskustannukset olivat 22,7 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: 20,6 miljoonaa euroa) eli 2,6 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2010: 3,2 %). Outotec jätti 28 uutta patenttihakemusta (Q1-Q3/2010: 40), ja sille myönnettiin 223 uutta kansallista patenttia (Q1-Q3/2010: 170).

Elokuussa Outotec tiedotti sopineensa Mongolian mineraalivaranto- ja energiaministeriön kanssa yhteistyöstä Mongolian kaivos- ja metallurgisen teollisuuden kehittämisessä ja maan mineraalivarantojen hyödyntämiseksi ympäristön kannalta kestävästi.

Outotec on katsauskaudella hankkinut uusia teknologiasovelluksia täydentääkseen tarjontaansa; alumiinioksidin jalostukseen käytettävän pystypainesuodatinten teknologian (VPF) teollisoikeuksineen Australian Process Technology Pty Ltd:ltä (huhtikuu 2011) ja fosforin kierrätysteknologian tuotemerkkeineen ja patentteineen ASH DEC Umwelt AG:ltä (helmikuu 2011).

KESTÄVÄ KEHITYS

Outotec julkaisi kesäkuussa ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa, jossa määritellään Outotecin yritysvastuun ja kestävän kehityksen lähestymistavat, vuoden 2010 kestävän toiminnan tulokset sekä tulevaisuuden tavoitteet. Outotec noudattaa raportoinnissaan GRI-ohjeistusta (Global Reporting Initiative) ja raportoi B+-tasoa vastaavat tiedot. Tasoarvion on tarkistanut GRI, ja raportin on varmentanut riippumaton osapuoli, Ecobio Oy.

HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 3 667 työntekijää (30.9.2010: 3 126). Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 3 420 (Q1-Q3/2010: 3 160). 260 henkilön keskimääräinen kasvu vertailukaudesta tuki liiketoiminnan kasvua. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 9 % (2010: 7 %) yrityksen henkilöstöstä.

Henkilöstö alueittain 30.9.2011 30.9.2010 muutos % 31.12.2010
EMEA (ml. IVY-maat) 2 237 1 971 13,5 1 945
Amerikka 881 732 20,4 759
Aasia ja Tyynenemeren valtiot 549 423 29,9 426
Total 3 667 3 126 17,3 3 130

Katsauskauden lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 480 (30.9.2010: 290) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä katsauskaudella oli 202,0 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2010: EUR 161,1 milj. euroa). Kasvu vertailukaudesta johtui henkilöstömäärän kasvusta, palkkainflaatiosta, kannustepalkkioista ja osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä.

MUUTOKSET KONSENIN JOHDOSSA

Elokuussa Outotec ilmoitti nimittäneensä KTM Robin Lindahlin markkinatoiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Lisäksi Outotecin nykyinen teknologiajohtaja TkT Kari Knuutila nimitettiin johtoryhmän jäseneksi. Nimitykset astuivat voimaan 1.10.2011.

Outotecin johtoryhmä 1.10.2011 alkaen:

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
Jari Rosendal, Non-ferrous Solutions liiketoiminta-alueen johtaja
Pekka Erkkilä, Ferrous Solutions liiketoiminta-alueen johtaja  
Peter Weber, Energy, Light Metals and Environmental Solutions liiketoiminta-alueen johtaja
Kalle Härkki, Services liiketoiminta-alueen johtaja
Robin Lindahl, markkinatoiminnoista vastaava johtaja
Michael Frei, hankintajohtaja
Kari Knuutila, teknologiajohtaja
Tapio Niskanen, johtaja - liiketoimintainfrastruktuuri
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
Ari Jokilaakso, henkilöstöjohtaja
Mika Saariaho, strategiajohtaja

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT JA JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUSOHJELMA

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

Outotec Oyj:n hallitus päätti 23.4.2010 Outotec-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, joita ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää vuosittain erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Koko ohjelmasta maksetaan enintään noin 1 000 000 osakkeen arvoa vastaava määrä sisältäen myös rahana maksettavan osuuden, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Ansaintakausi 2010

68 henkilölle maksettu palkkio perustui kustannussäästöihin, tilaushankintaan ja osakekohtaiseen tulokseen liittyvien hallituksen määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseen. Ansaintakauden 2010 palkkio oli 9,8 miljoonaa euroa (138 144 osakkeen arvoa vastaava määrä) sekä 6,1 miljoonan euron käteismaksu, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Ansaintakausi 2011

Hallitus hyväksyi (1.3.2011) 94 henkilöä ansaintakaudelle 2011 ja päätti tavoitteiksi tilaushankinnan, osakekohtaisen tuloksen sekä liikevaihdon kasvun. Kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2011 on, riippuen hallituksen määrittelemien tavoitteiden saavuttamisesta, yhteensä 172 257 Outotecin osaketta ja käteismaksu, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Johtoryhmän osakeomistusohjelma

Outotecin hallitus päätti vuonna 2010 uudesta johtoryhmän jäsenten osakeomistusohjelmasta. Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet perustivat osakeyhtiön Outotec Management Oy:n, jonka koko osakekannan he omistavat. Outotecin hallitus päätti antaa Outotec Management Oy:lle enintään 4.980.000 euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Ohjelma on toteutettu kokonaisuudessaan, ja johtoryhmän jäsenet omistavat perustetun yhtiön kautta noin 0,34 % Outotecin osakkeista.

Outotec on konsolidoinut Outotec Management Oy:n konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 191 211 (27.10.2011: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omien osakkeiden hankintana.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu 45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

Outotecin varsinainen yhtiökokous 2011 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeanneista. Enimmäismäärä sekä osakkeiden hankkimiseen että uusien osakkeiden antamiseen tai luovuttamiseen on 4 578 037 kappaletta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Hallitus ei ole käyttänyt kumpaakaan valtuutusta 27.10.2011 mennessä.

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 36,30 euroa, osakkeen korkein noteeraus oli 46,78 euroa ja alhaisin noteeraus 24,54 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 61 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yli 2 224 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo katsauskauden lopussa oli 1 236 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 27,00 euroa. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Nämä osakkeet on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 194 399. Katsauskauden aikana tämän sopimuksen perusteella ei ole ostettu Outotecin osakkeita.

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n (Outotecin johtoryhmän kannustinjärjestelmä) konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 191 211 (27.10.2011: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omina osakkeina.

Outotecillä oli katsauskauden lopussa 14 013 osakkeenomistajaa ja kaikkiaan 17 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 59,3 % ja kotimaisten kotitalouksien osuus 11,9 % kaikista Outotecin osakkeista.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Carbon Disclosure Projectin (CDP) 21.10.2011 julkistamassa raportissa Outotec ylsi kolmatta kertaa peräkkäin Pohjoismaiden Carbon Disclosure Leadership -indeksiin.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

Outotecin globaaliin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Toiminta globaaleilla markkinoilla voi altistaa yhtiön taloudelliseen ja poliittiseen epävakauteen liittyville riskeille. Raha- ja pankkimarkkinoiden epävakaisuus ja mahdollinen yhä lisääntyvä valtioiden velkaantuminen saattavat merkittävästi huonontaa maailmantalouden näkymiä. Olosuhteet voivat muuttua nopeasti, mikä saattaa muuttaa ja viivästyttää niin tilausten saamista ja toimittamista kuin kaivosyhtiöiden projektirahoituksen saatavuutta ja ehtoja.

Outotecin liiketoiminnan riskit

Outotec antaa suoritustakuita projektitoimitusten yhteydessä ja on vastuuvelvollinen takuuajan puutteellisuuksista. Katsauskauden riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja toimituksesta tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Maailmantalouden epävakaus voi vähentää Outotecin tarjoamien teknologioiden ja palveluiden kysyntää. Liikevaihdon suuret vaihtelut saattavat vaikuttaa liikevoittoprosenttiin, koska kiinteiden kustannusten sopeutustoimet saattavat vaikuttaa viiveellä. Myös tuotevalikoima vaikuttaa Outotecin bruttokatteeseen. Erityisesti lisenssimaksuja sisältävät tilaukset saattavat vaikuttaa voimakkaasti bruttokatteeseen. Outotecin kannattavuuteen voivat vaikuttaa työvoimakustannusten vaihtelu erityisesti korkean inflaation maissa, raaka-aineiden ja alihankkijoiden hinnanvaihtelut sekä komponenttien saatavuus. Outotec suojautuu näiltä hinnanvaihteluilta pääosin sopimuksilla.

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on useissa maissa, joissa on erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista verolaeista ja säännöksistä, jotka voivat aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa yhtiön liikevoittoa.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti.

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät merkittävästi vaikuta Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Taloudelliset riskit

Riskinä on, että Outotecin asiakkaiden ja toimittajien mahdolliset rahoitusvaikeudet ja rahoituksen puute voi johtaa projektien ja maksujen viivästymisiin ja jopa konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille. Asiakkailta vaaditut etumaksut, edistymämaksut ja remburssit vähentävät näitä riskejä. Katsauskauden aikana Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä luottotappioita ja katsauskauden lopussa kaikki saatavat tarkistettiin ja luottotappioriskivaraukset päivitettiin.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa liittyen muun muassa liiketoiminnan laajuuteen vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen. Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt suurena. Outotecin likvidit varat on sijoitettu pääosin lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja kotimaisiin yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä sijoituksista saatuja korkotuloja.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Australian dollareina, Yhdysvaltain dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta käytetään niin laajasti kuin mahdollista, ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot suojataan kokonaisuudessaan termiineillä. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.

MARKKINANÄKYMÄT

Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan vahvana metallien pitkän aikavälin kysyntänäkymien, malmien pienenevien metallipitoisuuksien sekä kiristyvien ympäristönsuojelumääräysten ansiosta. Lyhyellä aikavälillä talousnäkymien epävarmuus ja asiakkaiden rahoituksen saatavuuden hankaloituminen voi kuitenkin viivästyttää heidän suunnitelmiaan ja päätöksentekoprosessiaan. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut tilauskertymässä tulevat jatkumaan riippuen siitä, missä vaiheessa myyntineuvotteluja ollaan, lupa-asioiden käsittelynopeudesta sekä asiakkaan rahoituksen saatavuudesta. Tällä hetkellä projektirahoitusta on saatavilla erityisesti vahvan kassavirran omaaville yrityksille ja kehittyvien maiden hankkeisiin, mutta rahoituspakettien entistä monimutkaisempien rakenteiden vuoksi suurten investointien päätöksentekoprosessit vievät aikaa.

Kiristyvät tehokkuus- ja ympäristövaatimukset yhdessä malmien pienenevien metallipitoisuuksien kanssa vaativat investointeja tuotantolaitosten nykyaikaistamiseen, tuotannon optimointiin, palveluihin ja automaatioon. Energian hinnan nousu ohjaa lisäksi yrityksiä kehittämään prosessejaan alentaakseen yksikkökustannuksiaan. Tuotantolaitoksia siirretään maailmanlaajuisesti uusille alueille, mikä edistää uusien investointien syntymistä.

Non-ferrous Solutions

Perusmetalliteknologioiden kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana. Erityisesti kulta-, hopea-, kupari- ja platinum-ryhmän metallien hankkeita on käynnistymässä, mutta myös sinkki- ja joitain nikkeliprojekteja on kehitteillä. Uusiin kaivoksiin ja rikastamoihin liittyvät investoinnit edistyvät nopeasti, ja myös metallurgisiin laitoksiin liittyvät investoinnit jatkuvat. Kilpailu uusista projekteista on edelleen kovaa. Kilpailutilanne on pysynyt ennallaan eikä siihen ole tullut merkittäviä muutoksia. Pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät, koska malmien metallipitoisuuksien laskiessa tarvitaan enemmän tuotantokapasiteettia ja edistyksellisiä teknologiaratkaisuja sekä rikastamoissa että metallinjalostuslaitoksissa. Samanaikaisesti ympäristösäädökset kiristyvät, energian ja veden hinnat nousevat, minkä vuoksi tarvitaan uutta teknologiaa ja nykyaikaisia ratkaisuja.

Ferrous Solutions

Teräksen raaka-aineiden, rautamalmin ja koksitushiilen kysynnän odotetaan jatkuvan ennallaan. Ruostumattoman teräksen raaka-aineiden kysyntä on myös kasvanut voimakkaasti ja ferroseoshankkeiden käynnistyminen on vilkastunut esimerkiksi Kiinassa, missä viranomaismääräyksiä ympäristönsuojelun ja energiatehokkuuden osalta on tiukennettu. Outotec sai ensimmäisen ferrokromitehdastilauksensa Kiinassa kolmannella vuosineljänneksellä ja uskoo kysynnän jatkuvan. Brasilia, Intia ja Etelä-Afrikka jatkavat infrastruktuurinsa nopeaa kehittämistä ja runsaiden luonnonvarojensa hyödyntämistä. Erityisesti Brasiliassa ja Intiassa on kehitteillä useita rautamalmin prosessointilaitosten laajennuksia ja uusinvestointeja. Lisäksi palamalmiesiintymien ehtyminen edistää sintraus- ja pelletointilaitosinvestointeja Intiassa. Outotecin kestävän kehityksen mukaisten rautamalmin ja ferroseosten sintraus- ja pelletointiratkaisujen kysyntä jatkuu vahvana energiatehokkuutensa, kapasiteettinsa ja ympäristöystävällisyytensä vuoksi. Tämän suuntauksen uskotaan vahvistuvan nykyisten tuotantolaitosten energiankulutuksen hillitsemiseksi sekä ympäristön kannalta yhä kestävämpien ratkaisujen rakentamiseksi. Tulevaisuudessa uudenlaiset tekniset ratkaisut, kuten raudan suorapelkistys, tarjoavat yhä enemmän mahdollisuuksia heikompilaatuisten raaka-ainelähteiden hyödyntämiseen, energiantuotannon optimointiin ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen. Liiketoiminta-alueen toimitukset ovat pääasiassa suuria "avaimet käteen" -kokonaistoimituksia, joille on ominaista, että niiden liikevaihto ja tuloutus vaihtelevat projektien aikataulujen ja ajoituksen mukaan.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Kohoava öljyn hinta ja ehtyvät öljyvarat lisäävät vaihtoehtoisten energiamuotojen, kuten öljyliuskeen, öljyhiekan ja biojätteen kysyntää. Maailman hyödynnettävissä olevat öljyliuske- ja öljyhiekkavarat ovat ainakin kymmenkertaiset perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suuria esiintymiä on Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja Virossa. Outotec ja Eesti Energia ovat kehittäneet uuden, Outotecin kiertoleijupetiteknologiaa hyödyntävän Enefit-teknologian. Teknologia tulee käyttöön Eesti Energian Narvaan rakenteilla olevaan öljyliusketta hyödyntävään laitokseen, ja sitä voidaan soveltaa öljyliuskeen ja öljyhiekan käsittelyyn maailmanlaajuisestikin.

Alumiinin kysyntä on kasvamassa. Sen seurauksena bauksiitin ja alumiinioksidin jalostukseen liittyviä hankkeita on käynnistymässä uudelleen. Lähi-itä hyödyntää suotuisaa energiataloudellista asemaansa rakentamalla uusia sulattoja ja jalostuskapasiteettia. Outotecin sulatus- ja kalsinointiteknologiat, jotka perustuvat kiertoleijupetiteknologiaan, tarjoavat avainteknologioita alumiinioksidin jalostusprosessiin. Lisäksi grafiittianodien valmistusteknologiansa ansiosta Outotec on tärkeä kumppani alumiiniteollisuudelle.

Liiketoiminta-alueen ympäristöratkaisut käsittävät rikkihappo-, kaasunpuhdistus- ja lämmön talteenottoteknologioita. Rikkihappoteknologian markkinanäkymät pysyvät myös hyvinä aktiivisten kupariprojektien ansiosta. Rikkihappoa tarvitaan hydrometallurgisissa prosesseissa ja sitä tuotetaan pyrometallurgisten prosessien sivutuotteena sekä prosessin ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Rikkihappoa tarvitaan jatkuvasti myös lannoiteteollisuudessa. Rikkihappotehtaiden lisäksi kaikki metallurgiset laitokset tarvitsevat muita ympäristöä säästäviä ratkaisuja kuten poistokaasujen puhdistusta ja jätevesien ja vesien käsittelylaitoksia.

Ympäristöteknologian uudet mahdollisuudet, kuten kierrätys ja jätteenkäsittely lisääntyvät jatkuvasti. Kiinnostus teollisuusvesien käsittelyyn liittyviin teknologioihin kasvaa myös. Liiketoiminta-alueen markkina-asema vahvistui edelleen katsauskaudella ostettujen teknologiasovellusten johdosta.

Services

Outotecin palveluliiketoimintaa ohjaa elinkaaripalveluajattelu ja tuotantokapasiteetin käyttöasteet. Varaosapalvelujen lisäksi elinkaaripalveluihin sisältyvät teollisuuden tuotantokapasiteetin käyttöasteen kasvattaminen, laitosten uudistukset ja laajennukset sekä uuden kapasiteetin rakentaminen. Asiakkaiden varaosien, huollon ja laitosten nykyaikaistamisen tarpeen odotetaan edelleen kasvavan kapasiteetin käyttöasteen kasvaessa ja tuotantolinjojen uudelleen käynnistämisen myötä. Tarjottavien palvelujen kirjo on laaja yksittäisistä varaosista ulkoistettuihin huoltosopimuksiin. Tämä teollisuuden trendi luo kasvumahdollisuuksia ja tukee Outotecin tavoitetta olla asiakkaidensa kumppani koko laitoksen elinkaaren ajan. Vuonna 2010 hankitut liiketoiminnat laajentavat Outotecin palvelutarjontaa ja vahvistavat kykyä toimia maailmanlaajuisesti.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2011

Vahvan tilauskertymän ja hyvän projektien toteutuksen vuoksi johdon arvion mukaan

 • tilaushankinnan odotetaan kasvavan edelleen, 

 • liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 1,35-1,45 miljardiin euroon (nostettu 19.9.2011, edellinen ohjeistus 1,25-1,35 miljardia euroa) ja 

 • liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2010 ja operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentin odotetaan olevan noin 8-9 %. 

Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.

VUODEN 2012 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 • Koko vuoden 2011 ja neljännen vuosineljänneksen 2011 tulos julkaistaan torstaina 9.2.2012 

 • osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 julkaistaan torstaina 26.4.2012 

 • osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012 julkaistaan perjantaina 27.7.2012 

 • osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 julkaistaan torstaina 25.10.2012 

Outotecin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 23.3. 2012.

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Päivä: torstai 27.10.2011
Aika: 14.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin www-sivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnus on 891320. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa kolme päivää 30.10.2011 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 891320.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Espoossa 27.10.2011

Outotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat:

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)

Konsernin laaja tuloslaskelma Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2011 2010 2011 2010 2010
Liikevaihto 352,8 228,5 888,8 639,4 969,6
Hankinnan ja valmistuksen kulut -265,1 -166,1 -675,1 -474,4 -715,7
Bruttokate 87,8 62,4 213,7 164,9 253,9
Muut tuotot -2,4 6,1 2,9 7,6 7,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut -21,5 -19,5 -63,1 -61,7 -85,0
Hallinnon kulut -23,2 -15,2 -67,3 -51,7 -75,1
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -7,5 -6,9 -22,7 -20,6 -28,5
Muut kulut 0,0 -8,7 -0,4 -24,8 -30,6
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,0 0,0 -0,1 -0,3 -0,3
Liikevoitto 33,2 18,1 63,0 13,5 41,6
Rahoitustuotot ja -kulut
  Korkotuotot ja -kulut 1,8 0,8 4,1 1,9 1,5
  Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot -0,7 -1,5 -1,4 -0,9 -1,7
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -1,0 -0,7 -3,2 -2,4 -4,4
Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 -1,4 -0,5 -1,4 -4,5
Voitto ennen veroja 33,3 16,7 62,5 12,1 37,1
Tuloverot -11,4 -5,1 -20,2 -3,7 -10,4
Tilikauden voitto 21,9 11,6 42,3 8,3 26,7
Muut laajan tuloksen erät
  Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta
  johtuvat voitot ja tappiot -6,1 -2,6 -15,6 15,0 25,5
  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran
  suojauksista -2,4 1,2 -2,4 0,8 0,9
    Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin 0,7 -0,3 0,7 -0,2 -0,2
  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot
  myytävissä olevista sijoituksista -0,1 0,2 -0,2 0,2 0,3
    Tuloverot liittyen myytävissä oleviin sijoituksiin - - - - 0,0
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -7,9 -1,5 -17,5 15,9 26,5
Tilikauden laaja tulos 14,0 10,0 24,8 24,2 53,1
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 21,9 11,6 42,3 8,3 26,7
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - -
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 14,0 10,0 24,8 24,2 53,1
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - -
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, EUR 0,48 0,25 0,93 0,18 0,59
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,48 0,25 0,93 0,18 0,59


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin lyhennetty tase
milj. EUR 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 224,0 214,9 223,8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 54,9 51,2 52,7
Laskennalliset verosaamiset 42,9 37,4 37,8
Sijoitukset ja saamiset
  Korolliset 2,4 2,2 2,5
  Korottomat 1,3 1,2 2,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 325,5 306,9 319,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus *) 156,1 115,3 101,0
Sijoitukset ja saamiset
  Korolliset 0,1 0,4 0,5
  Korottomat 389,6 285,1 367,2
Rahavarat 423,9 264,8 280,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 969,7 665,6 748,9
VARAT YHTEENSÄ   1 295,2 972,5 1 068,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 350,2 326,9 356,7
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,0 1,1 1,0
Oma pääoma yhteensä 351,2 328,0 357,7
Pitkäaikaiset velat
Korolliset 51,6 30,8 56,6
Korottomat 102,9 97,7 98,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 154,5 128,5 154,7
Lyhytaikaiset velat
Korolliset 18,2 30,6 25,7
Korottomat
  Saadut ennakkomaksut **) 401,0 189,4 198,7
  Muut korottomat lyhytaikaiset velat 370,4 296,0 331,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 789,5 516,0 555,5
Velat yhteensä 944,0 644,5 710,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 295,2 972,5 1 068,0


*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 38,9 miljoonaa euroa 30.9.2011 (30.9.2010: 25,4 milj. euroa, 31.12.2010: 17,9 milj. euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 416,4 miljoonaa euroa 30.9.2011 (30.9.2010: 1 102,8 milj. euroa, 31.12.2010: 1 042,1 milj. euroa).

Lyhennetty rahavirtalaskelma Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2011 2010 2010
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 42,3 8,3 26,7
Oikaisut
  Poistot 14,0 15,5 19,0
  Muut oikaisut 17,5 19,0 28,1
Käyttöpääoman vähennys (+) / lisäys (-) 160,1 70,8 41,0
Saadut korot 5,6 3,1 5,2
Maksetut korot -1,2 -1,0 -0,9
Maksetut verot -12,5 -23,6 -31,6
Liiketoiminnan nettorahavirta 225,8 92,3 87,5
Investoinnit -22,0 -9,8 -16,8
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - -36,8 -38,8
Hankitut liiketoiminnot - -2,2 -2,3
Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta - - -0,2
Tytäryhtiöosakkeiden myynti - - 0,8
Aineellisen omaisuuden myynti 0,5 4,2 5,2
Muu investointien rahavirta -0,0 - -
Investointien nettorahavirta -21,5 -44,6 -52,1
Rahavirta ennen rahoitusta 204,3 47,7 35,3
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6,9 -13,6 -17,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot - - 30,0
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -6,1 -17,0 -17,7
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 1,4 16,5 11,4
Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin - -4,1 -4,1
Maksetut osingot -34,3 -32,0 -32,0
Muu rahoituksen rahavirta 0,5 0,5 0,4
Rahoituksen nettorahavirta -45,4 -49,8 -29,4
Rahavarojen nettomuutos 158,9 -2,1 5,9
Rahavarat tilikauden alussa 280,3 258,5 258,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -15,3 8,3 15,9
Rahavarojen nettomuutos 158,9 -2,1 5,9
Rahavarat tilikauden lopussa 423,9 264,8 280,3

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. EUR A B C D E F G H I J
Oma pääoma
1.1.2010
16,8 20,2 0,3 1,1 -4,6 63,4 3,5 214,3 27,4 342,4
Osingonjako - - - - - - - -32,0 - -32,0
Osakeanti 0,4 - - - - 24,3 - - - 24,7
Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä *) - - - - -5,2 - - - 1,1 -4,1
Osakeperusteinen palkitseminen - - - - - - - 0,5 - 0,5
Tilikauden laaja tulos - - - 0,8 - - 15,0 8,3 - 24,2
Larox konsernin hankintaan liittyvä määräysvallattomien omistajien osuus - - - - - - - - -27,4 -27,4
Muut muutokset - - 0,1 - - - - -0,3 - -0,2
Oma pääoma 30.9.2010 17,2 20,2 0,4 1,9 -9,7 87,7 18,5 190,7 1,1 328,0
Oma pääoma
1.1.2011
17,2 20,2 0,4 2,1 -9,7 87,7 29,0 210,0 1,0 357,7
Osingonjako - - - - - - - -34,3 - -34,3
Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä *) - - - - - - - - 0,0 0,0
Osakeperusteinen palkitseminen - - - - 2,4 - - -0,1 - 2,3
Tilikauden laaja tulos - - - -1,8 - - -15,6 42,3 - 24,8
Muut muutokset - - 0,0 - - - - 0,6 - 0,6
Oma pääoma 30.9.2011 17,2 20,2 0,4 0,2 -7,3 87,7 13,3 218,4 1,0 351,2


*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). 30.9.2011 Outotec Management Oy:llä oli 191 211 Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

Konsernin tunnusluvut Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Viim. Q1-Q4
2011 2010 2011 2010 12kk 2010
Liikevaihto, milj. EUR 352,8 228,5 888,8 639,4 1 219,1 969,6
Bruttokate, % 24,9 27,3 24,0 25,8 24,8 26,2
Liikevoitto, milj. EUR 33,2 18,1 63,0 13,5 91,1 41,6
Liikevoitto, % 9,4 7,9 7,1 2,1 7,5 4,3
Voitto ennen veroja, milj. EUR 33,3 16,7 62,5 12,1 87,5 37,1
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 9,4 7,3 7,0 1,9 7,2 3,8
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 120,1 50,3 225,8 92,3 221,0 87,5
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -356,7 -206,0 -356,7 -206,0 -356,7 -200,9
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -101,6 -62,8 -101,6 -62,8 -101,6 -56,2
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,3 41,9 39,3 41,9 39,3 41,2
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -269,6 -141,3 -269,6 -141,3 -269,6 -113,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 8,5 6,2 23,4 86,9 33,2 96,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,4 2,7 2,6 13,6 2,7 10,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 34,6 18,5 21,8 3,9 24,2 9,2
Oman pääoman tuotto, % 25,5 14,2 15,9 3,3 17,9 7,6
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 2 052,5 1 332,2 2 052,5 1 332,2 2 052,5 1 393,1
Tilauskertymä, milj. EUR 802,7 269,1 1 678,4 1 038,2 2 034,9 1 394,7
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 3 610 3 143 3 420 3 160 3 346 3 151
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta 6,2 5,1 4,8 1,3 5,0 2,8
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR 7,5 6,9 22,7 20,6 30,6 28,5
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta 2,1 3,0 2,6 3,2 2,5 2,9
Osakekohtainen tulos, EUR 0,48 0,25 0,93 0,18 1,34 0,59
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 7,71 7,22 7,71 7,22 7,71 7,87
Osakekohtainen osinko, EUR - - - - 0,75 0,75

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä sekä alla esitettyjä vuonna 2011 käyttöönotettuja muutettuja standardeja. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Uusien ja muutettujen IFRS -standardien ja IFRIC -tulkintojen soveltaminen

Outotec on soveltanut vuoden 2011 alusta lähtien seuraavia muutettuja tai uusia standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsauksiin tai tilinpäätökseen:

 • IAS 24 - Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä. Muutettu standardi yksinkertaistaa tietovaatimuksia valtioon sidoksissa olevilta yrityksiltä ja selventää lähipiirin käsitettä 

 • IAS 32 - Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu. Standardimuutos käsittelee kirjanpitokäsittelyä muussa kuin liikkeeseenlaskijan toimintavaluutassa olevien instrumenttien osalta. Yrityksen omaan pääomaan kytketty johdannainen on oman pääoman ehtoinen instrumentti, jos se oikeuttaa vaihdossa kiinteään määrään yrityksen osakkeita kiinteää rahamäärää tai muuta rahoitussaamista vastaan. Aikaisemmin nämä merkintäoikeudet käsiteltiin kirjanpidossa johdannaisvelkana.  

 • IFRIC 14 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäis-rahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (tulkinta standardiin IAS 19). Tulkinta poistaa odottamattomat seuraukset, jotka johtuivat ennakoiden käsittelystä järjestelmässä, jossa on vähimmäisrahastovaatimus. Tulkinnan jälkeen etuuspohjaiseen järjestelmään maksetut ennakot voidaan tietyin edellytyksin merkitä kustannuksen sijasta varoiksi taseeseen.  

 • IFRIC 19 - Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi. Tulkinnan mukaan velkoja ja velallinen voivat neuvotella lainan ehdot uudelleen siten, että laina tai sen osa maksetaan takaisin velallisen oman pääoman ehtoisin instrumentein, velka vaihdetaan omaksi pääomaksi. Nämä oman pääoman ehtoiset instrumentit ovat "maksettua vastiketta" IAS 39.41 mukaisesti ja rahoitusvelan (tai sen osan) kirjanpitoarvon ja myönnettyjen instrumenttien alkuperäisen arvostushinnan erotus kirjataan tulosvaikutteisesti.  

 • IFRS standardien vuosittaiset muutokset 

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2011 2010 2010
Kertaluonteiset erät liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin - -22,3 -26,5
Ausmelt Ltd:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen ja hankintaan liittyvien kulujen nettovaikutus - 2,2 2,2

Tuloverot Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2011 2010 2010
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -22,3 -18,4 -30,9
Laskennalliset verot 2,1 14,7 20,5
Tuloverot yhteensä -20,2 -3,7 -10,4

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
milj. EUR 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Hankintameno kauden alussa 128,9 117,8 117,8
Muuntoerot -2,4 2,7 4,5
Lisäykset 10,9 6,0 10,7
Vähennykset -1,4 -0,7 -3,6
Tytäryhtiöiden hankinta - 2,1 1,6
Uudelleenryhmittelyt -0,6 0,0 -2,0
Hankintameno kauden lopussa 135,4 127,9 128,9
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -76,2 -65,7 -65,7
Muuntoerot 1,3 -1,6 -2,6
Vähennykset 1,1 0,3 2,2
Uudelleenryhmittelyt -0,1 -0,2 1,9
Tilikauden arvonalentumiset - -2,5 -2,4
Tilikauden poistot -6,6 -7,0 -9,6
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -80,5 -76,7 -76,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 54,9 51,2 52,7

Vastuusitoumukset
milj. EUR 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Annetut pantit ja kiinnitykset 0,0 0,8 0,6
Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 206,8 177,5 184,7
Vuokravastuut 71,6 68,3 70,5


Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Outotec (Shanghai) Co. Ltd:n luottolimiitteihin.

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 28,1 miljoonaa euroa 30.9.2011 (30.9.2010: 37,0 milj. euroa, 31.12.2010: 36,5 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 450,7 miljoonaa euroa 30.9.2011 (30.9.2010: 326,0 milj. euroa, 31.12.2010: 308,1 milj. euroa).

Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset
milj. EUR 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
Käypä nettoarvo -7,9*) 4,8**) -1,3 ***)
Nimellisarvo 483,7 321,4 444,4

*) joista -2,2 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
***) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

Lähipiiritapahtumat
Avoimet saldot johtoon kuuluvien avain henkilöiden kanssa

Outotecin hallitus antoi Outotec Management Oy:lle enintään 5,0 miljoonan euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Tästä lainasta oli avoimena 4,1 miljoonaa euroa 30.9.2011 (31.12.2010: 4,1 milj. euroa).

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2011 2010 2010
Myynti 0,0 0,1 0,1
Muu tuotto 0,0 - -
Ostot -0,3 -0,2 -0,7
Myynti- ja muut saamiset 0,5 0,0 0,4
Lyhytaikaiset velat 0,1 - 0,2
Lainasaamiset 0,2 0,0 0,2

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain
milj. EUR Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11
Liikevaihto
Non-ferrous Solutions 104,6 115,9 113,5 141,3 144,6 223,9 162,0 191,4 235,5
Ferrous Solutions 34,9 49,9 20,0 32,9 35,5 43,2 43,6 42,6 60,0
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 51,3 56,3 54,6 52,6 50,3 65,3 46,1 57,7 61,4
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -2,2 -2,3 -1,0 -3,0 -1,8 -2,2 -4,1 -3,4 -4,1
Yhteensä 188,7 219,8 187,0 223,8 228,5 330,3 247,5 288,4 352,8
Liikevoitto
Non-ferrous Solutions 9,4 7,9 -15,4 4,8 13,5 23,2 18,1 12,6 24,6
Ferrous Solutions 2,6 5,1 -2,5 1,4 4,2 8,2 3,2 -1,9 6,0
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 4,6 6,8 10,0 1,9 3,5 11,4 3,3 5,2 11,7
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -1,5 -6,5 -2,2 -2,6 -3,1 -14,7 -5,7 -5,0 -9,1
Yhteensä 15,1 13,3 -10,1 5,5 18,1 28,1 19,0 10,9 33,2


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Tunnuslukujen laskentaperusteet
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - korolliset varat
Nettovelkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100
Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä × 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Sijoitetun pääoman tuotto = Liikevoitto + rahoitustuotot × 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo)
Oman pääoman tuotto = Tilikauden voitto × 100
Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut = Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan
kulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut)
Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana
Osakekohtainen osinko = Tilikaudelta jaettu osinko
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Outotec Oyj : Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011 Lataa