Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2010 Osavuosikatsaus tammi─kesäkuu 2010
elokuuta 5, 2010

Osavuosikatsaus tammi─kesäkuu 2010

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI─KESÄKUU 2010

Jatkunut markkinoiden elpyminen paransi tilauskertymää

Tammi─kesäkuu 2010 lyhyesti (Q1─Q2/2009 vastaavat luvut):
 * Tilauskertymä: 769,1 miljoonaa euroa (245,1 milj. euroa)
 * Tilauskanta: 1 310,1 miljoonaa euroa (966,6 milj. euroa)
 * Liikevaihto: 410,8 miljoonaa euroa (469,2 milj. euroa)
 * Liikevoitto ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä poistoja
  (PPA-poistot): 14,9 miljoonaa euroa
 * Liikevoitto: -4,6 miljoonaa euroa (30,2 milj. euroa)
 * Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertakulut: 16,1 miljoonaa
  euroa
 * Yritysostojen PPA-poistot: 5,6 miljoonaa euroa
 * Voitto ennen veroja: -4,6 miljoonaa euroa (31,6 milj. euroa)
 * Osakekohtainen tulos: -0,07 euroa (0,53 euroa)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta: 42,0 miljoonaa euroa (12,6 milj. euroa)


Huhti─kesäkuu 2010 lyhyesti (Q2/2009 vastaavat luvut):
 * Tilauskertymä: 349,7 miljoonaa euroa (105,8 milj. euroa)
 * Liikevaihto: 223,8 miljoonaa euroa (237,6 milj. euroa)
 * Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja: 11,3 miljoonaa euroa
 * Liikevoitto: 5,5 miljoonaa euroa (13,9 milj. euroa), kannattavuus parani
  selvästi vuoden ensimmäisestä neljänneksestä (-10,1 milj. euroa)
 * Voitto ennen veroja: 5,7 miljoonaa euroa (13,6 milj. euroa)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta: 34,6 miljoonaa euroa (23,4 milj. euroa)


Uusien segmenttien mukainen raportointi aloitettiin 1.4.2010.

Tulosohjeistus vuodelle 2010 säilyy ennallaan.


Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:
"Markkinatilanne kaivos- ja metalliteollisuudessa parani edelleen toisen
neljänneksen aikana. Teollisuuden optimismi näkyi lisääntyneinä
asiakasneuvotteluina ja lukuisina hyvinä hankkeina. Ensimmäisen vuosipuoliskon
tilauskertymämme oli hyvä. Siihen vaikuttivat osaltaan kehittyvien maiden
metallien kysynnän myönteiset pitkän aikavälin näkymät, kertyneet
investointitarpeet ja parantuneet tuotantokapasiteetin käyttöasteet, mikä edisti
palveluliiketoiminnan kasvua. Kannattavuus parani myös selvästi vuoden
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Otimme huhtikuussa käyttöön
maailmanlaajuisesti uuden yhtenäisen toimintamallin vauhdittaaksemme kasvua sekä
parantaaksemme kustannustehokkuuttamme, toimintakykyämme ja joustavuuttamme.
Globaalin verkostomme ja toimintatapamme ansiosta olemme voineet olla mukana
kehittyvien maiden voimakkaassa kasvussa eikä Euroopan ja Pohjois-Amerikan
markkinoiden hidas elpyminen ole vaikuttanut meihin merkittävästi. Saimme
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana päätökseen Laroxin, Ausmeltin, Millteamin ja
Edmestonin yritysostot ja edistymme hyvin tarjonnan ja sisäisten toimintojen
yhdistämisessä. Jatkoimme myös rakenteellisia säästötoimenpiteitä
saavuttaaksemme vuositasolla 25 miljoonan euron säästöt kiinteissä kuluissa
vuoden 2010 loppuun mennessä."

Tiivistelmä konsernin          Q2   Q2  Q1-Q2 Q1-Q2  Viim. Q1-Q4
tunnusluvuista

                    2010  2009  2010  2009  12kk  2009
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. EUR        223,8 237,6  410,8 469,2  819,3 877,7

Bruttokate, %             25,5  18,3  25,0  19,3  24,6  21,7

Liikevoitto, milj. EUR         5,5  13,9  -4,6  30,2  23,8  58,6

Liikevoitto, %             2,4  5,9  -1,1  6,4   2,9  6,7

Voitto ennen veroja, milj. EUR     5,7  13,6  -4,6  31,6  24,6  60,9

Liiketoiminnan nettorahavirta,     34,6  23,4  42,0  12,6   0,6 -28,8
milj. EUR

Korollinen nettovelka kauden     -166,8 -278,3 -166,8 -278,3 -166,8 -191,0
lopussa, milj. EUR

Nettovelkaantumisaste kauden     -51,8 -127,1  -51,8 -127,1  -51,8 -55,8
lopussa, %

Käyttöpääoma kauden lopussa, milj.  -107,8 -150,7 -107,8 -150,7 -107,8 -62,8
EUR

Sijoitetun pääoman tuotto, %      5,6  30,8  -2,9  30,9   8,9  20,9

Oman pääoman tuotto, %         5,1  17,9  -2,0  19,6   6,4  14,9

Tilauskanta kauden lopussa, milj.  1 310,1 966,6 1 310,1 966,6 1 310,1 867,4
EUR

Tilauskertymä, milj. EUR       349,7 105,8  769,1 245,1 1 081,1 557,1

Henkilöstö keskimäärin kauden     3 171 2 540  3 168 2 569  2 911 2 612
aikana

Osakekohtainen tulos, EUR       0,09  0,22  -0,07  0,53  0,41  1,01
--------------------------------------------------------------------------------


OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010


UUSI LIIKETOIMINTAMALLI JA RAPORTOINTISEGMENTIT

Outotecin liiketoiminnot on organisoitu 1.4.2010 alkaen neljään
liiketoiminta-alueeseen, joista kolme on raportoivia segmenttejä. Uudet
raportointisegmentit ovat:

-Non-ferrous Solutions, sisältää kuparin, nikkelin, sinkin, lyijyn, kullan,
hopean ja platinametallien jalostamiseen koko arvoketjussa malmista metalliksi
liittyvät liiketoiminnat. Yritysostoilla hankitut Laroxin, Ausmeltin ja
Millteamin liiketoiminnat kuuluvat liiketoiminta-alueeseen.
-Ferrous Solutions, sisältää raudan ja rautapitoisten aineiden jalostamiseen
rikasteiksi, pelleteiksi, sintteriksi, suorapelkistetyksi ja kuumabriketöidyksi
raudaksi, ferroseoksiksi ja titaanin raaka-aineiksi liittyvät liiketoiminnat.
-Energy, Light Metals and Environmental Solutions, käsittää energian (kuten
öljyliuske, öljyhiekka ja biomassa), alumiinioksidin, alumiinin ja
kevytmetallien prosessointiin liittyvät liiketoiminnat. Ympäristöratkaisut
käsittävät rikkihappotehtaat, sovellukset kaasujen puhdistukseen ja lämmön
talteenottoon sekä teollisuusvesien käsittelyn. Ostettu Edmeston sisältyy
liiketoiminta-alueeseen.

Palveluliiketoiminta sisältyy kolmen raportointisegmentin lukuihin, mutta sen
liikevaihto raportoidaan lisäksi erikseen. Services-liiketoiminta-alue keskittyy
palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen maailmanlaajuisesti ja
toimittamaan asiakkaille elinkaaripalveluja.

Matriisissa toimivat alueelliset myyntiin ja paikalliseen projektien
toteutukseen keskittyvät yksiköt sekä maailmanlaajuiset tukitoiminnot
varmistavat tehokkaan tuen Outotecin liiketoiminnoille ja mahdollistavat
Outotecin teknologioiden ja resurssien joustavan hyödyntämisen.

Outotec julkaisi 30.6.2010 uuden toimintamallin mukaiset tiedot sisältäen
kertaerien kohdentamisen liiketoiminnoille raportointikausilta tammi-joulukuu
2009 ja tammi-maaliskuu 2010.

Konsernin kustannusten kohdentamisperiaatteet eivät ole muuttuneet uudessa
toimintasegmenttirakenteessa ja laskentaperiaatteet jatkuvat ennallaan.


LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen markkinatilanne parani edelleen katsauskauden aikana. Kaivos- ja
metalliteollisuudessa näkyi elpymisen merkkejä kehittyvien maiden metallien
kysynnän myönteisten pitkän aikavälin näkymien ansiosta. Metallien kysyntä
kasvoi edelleen ja varastotasot laskivat. Laskusuhdanteen seurauksena
asiakkaille oli kertynyt tarpeita investoida nykyisiin tuotantolaitoksiinsa ja
yhtiöt käynnistivät myös uudelleen investointisuunnitelmiaan.
Tuotantokapasiteetin käyttöasteen kasvaessa erilaisten laite-, laitos- ja
kunnossapitopalveluiden tarve kasvaa. Haastavasta kilpailutilanteesta huolimatta
Outotec on pystynyt hankkimaan uusia tilauksia tavanomaisin bruttokattein ja
maksuehdoin, koska yritys tarjoaa edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja, jotka
minimoivat tuotantolaitoksen elinkaarikustannukset. Kevyen taseensa ansiosta
yrityksen on myös mahdollista säilyttää bruttokate hyvällä tasolla myös tiukassa
markkinatilanteessa.

TILAUSKERTYMÄ

Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 769,1 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009:
245,1 milj. euroa) sisältäen suuria laitostoimituksia, teknologiatoimituksia
sekä laitetoimituksia ja palveluja. Etelä-Amerikasta saadut tilaukset edustivat
noin kolmannesta ja eteläisestä Afrikasta saadut tilaukset noin yhtä neljännestä
katsauskauden tilauksista. Loppuosa koostui tilauksista useilta
markkina-alueilta Aasiasta, Euroopasta, Australiasta ja Pohjois-Amerikasta.
Huhti-kesäkuussa 2010 saatujen tilausten arvo oli 349,7 miljoonaa euroa
(Q2/2009: 105,8 milj. euroa).

Suurimmat toisella vuosineljänneksellä saadut tilaukset:
 * kuparin uutto- ja elektrolyysilaitos Minera Lumina Copperille Chileen (65
  milj. euroa),
 * vaahdotusteknologiaa First Quantum Mineralsille Suomeen ja Sambiaan (20
  milj. euroa),
 * kromiittimalmin sintrausteknologiaa Xstrata Merafelle Etelä-Afrikkaan (17
  milj. euroa) ja
 * Kaldo-uuniteknologiaa Bolidenin Rönnskärin kuparisulatolle Ruotsiin
  (kauppahintaa ei julkistettu)


Suurimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:
 * sintrauslaitos Kalagadi Manganeselle Etelä-Afrikkaan (119 milj. euroa),
 * kuparirikasteen pasutuslaitos ja rikkihappotehdas Codelcolle Chileen (116
  milj. euroa),
 * kuparisulattoteknologiaa Tongling Non-Ferrous Metals Groupille Kiinaan (15
  milj. euroa),
 * jalometallilaitos Baiyin Non Ferrous Groupille Kiinaan (6 milj. euroa),
 * pelletointiteknologiaa Bhushan Power & Steel Plantille Intiaan (kauppahintaa
  ei julkistettu) ja
 * sintrausteknologiaa JSW Steel Limited:lle Intiaan (kauppahintaa ei
  julkistettu).TILAUSKANTA

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 1 310,1 miljoonaa euroa (30.6.2009: 966,6
milj. euroa) vastaten 36 % kasvua vertailukaudesta ja 51 % kasvua vuoden 2009
lopusta (31.12.2009: 867,4 milj. euroa).

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 25 projektia, joista kunkin
arvo ylitti 10 miljoonaa euroa muodostaen yhteensä 65 % tilauskannasta. Johto
arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 40 % (noin 530 milj. euroa)
toimitetaan vuonna 2010 ja loput vuonna 2011 ja sen jälkeen. Katsauskauden
lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi noin 60 miljoonan euron arvosta
keskeytettyjä projekteja (31.3.2010: 70 milj. euroa).


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto oli katsauskaudella 410,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009:
469,2 milj. euroa) eli 12 % alhaisempi kuin vertailukaudella. Huhti-kesäkuun
2010 liikevaihto oli 223,8 miljoonaa euroa (Q2/2009: 237,6 milj. euroa).
Liikevaihdon lasku johtui vuoden alun pienemmästä tilauskannasta ja koska
projekteja oli vähemmän sellaisessa vaiheessa, jolloin niissä tehdään suurimmat
toimitukset, joten liikevaihdon tuloutusaste oli matalampi. Lisäksi tietyissä
isoissa projekteissa toimitusaikataulut viivästyivät johtuen pääosin Outotecin
toimituskokonaisuuden ulkopuolisista syistä.

Palveluliiketoiminta, joka sisältyy kolmen liiketoiminta-alueen
liikevaihtolukuihin, oli katsauskaudella 112,5 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009:
73,4 milj. euroa) kasvaen 53 % vertailukaudesta ja vastaten 27 % liikevaihdosta.
Huhti-kesäkuun palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 62,0 miljoonaa euroa
(Q2/2009: 42,5 milj. euroa). Kasvu tuli hankituista liiketoiminnoista. Laroxin
ja Millteamin liiketoimintojen oston tuella Outotec pysyy tavoitteessaan
saavuttaa 250-300 miljoonan euron myynti palveluliiketoiminnasta vuoden 2010
loppuun mennessä.

Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli katsauskaudella 14,9 miljoonaa
euroa vastaten 3,6 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2009: 6,4 %). Kauden tulos ennen
kertaeriä ja PPA-poistoja heikkeni, koska liikevaihto oli alhaisella tasolla ja
kiinteät kulut vertailukautta korkeammat yritysostojen vuoksi. Katsauskauden
kertaluonteiset kulut olivat 16,1 miljoonaa euroa, joista yli puolet tuli
käyttöomaisuuden alaskirjauksista ja loput pääosin Suomen henkilöstövähennysten
kuluvarauksista. Hankintamenojen allokointiin liittyvät poistot (PPA-poistot)
olivat katsauskaudella 5,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -4,6 miljoonaa euroa
(Q1-Q2/2009: 30,2 milj. euroa). Tulos sisälsi myös 2,2 miljoonan euron
positiivisen nettoerän Ausmeltin osakkeiden uudelleenarvostuksesta ja
hankintamenojen kirjaamisesta tulosvaikutteisesti.

Huhti-kesäkuun liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 11,3 miljoonaa
euroa vastaten 5,1 % (Q2/2009: 5,9 %) liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun liikevoitto
oli 5,5 miljoonaa euroa (Q2/2009: 13,9 milj. euroa). Konsernin kannattavuus
parani selvästi vuoden 2010 ensimmäisestä neljänneksestä (Q1/2010: -10,1 milj.
euroa).

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 92,3 miljoonaa euroa
(Q1-Q2/2009: 63,9 milj. euroa). Kasvu johtui ensisijaisesti hankittujen
yritysten kiinteistä kustannuksista. Katsauskauden kiinteät kustannukset
vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ilman yritysostoja olivat 2,6 miljoonaa
euroa korkeammat kuin vertailukaudella. Kulujen kasvu johtui lisääntyneiden
tarjouspyyntöjen ja tarjousten vaatimasta myynti- ja markkinointityöstä.

Katsauskauden voitto ennen veroja oli -4,6 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 31,6
milj. euroa). Se sisälsi 0,0 miljoonaa euroa nettorahoitustuottoa (Q1-Q2/2009:
1,4 milj. euroa). Rahoitustuottojen väheneminen johtui pääasiassa alhaisemmista
koroista ja pienentyneestä nettokassasta. Katsauskauden voitto oli -3,2
miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 21,8 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 1,4
miljoonaa euroa positiiviset (Q1-Q2/2009: -9,8 milj. euroa), koska tappioista
kirjattiin laskennallinen verosaatava. Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa
(Q1-Q2/2009: 0,53 euroa).

Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella -2,0 % (Q1-Q2/2009: 19,6 %) ja
sijoitetun pääoman tuotto oli -2,9 % (Q1-Q2/2009: 30,9 %).

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto       Q2  Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4

milj. EUR                     2010 2009 2010 2009 2009
------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto

Non-ferrous Solutions              141,3 132,2 254,8 262,1 482,6

Ferrous Solutions                 32,9 34,2 52,9 61,9 146,7

Energy, Light Metals and Environmental Solutions 52,6 74,3 107,2 151,1 258,7

Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti    -3,0 -3,1 -4,0 -5,8 -10,3
------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                     223,8 237,6 410,8 469,2 877,7Liikevoitto

Non-ferrous Solutions               4,8  7,3 -10,6 17,7 35,1

Ferrous Solutions                 1,4  0,2 -1,1  1,8  9,5

Energy, Light Metals and Environmental Solutions  1,9  9,2 11,9 16,2 27,6

Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät       -2,6 -2,7 -4,8 -5,5 -13,5
------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                      5,5 13,9 -4,6 30,2 58,6


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelut.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat         Q2  Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
kertaluonteiset erät

milj. EUR                      2010 2009 2010 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset kulut liittyen liiketoiminnan
uudelleenjärjestelyihin

  Non-ferrous Solutions               -1,9  - -13,2   -   -

  Ferrous Solutions                 -1,0  - -1,2   -   -

  Energy, Light Metals and Environmental       -0,8  - -1,1   -   -
Solutions

  Kohdistamattomat erät                 -  - -0,6   -   -

Ausmelt Ltd.:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen
ja hankintaan liittyvien kulujen nettovaikutus

  Non-ferrous Solutions                 -  -  2,2   -   -

Pacific Ore Ltd:n osakkeiden alaskirjaus

  Kohdistamattomat erät                 -  -   -   - -2,5

Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat kertaluonteiset
erät

  Non-ferrous Solutions                 - 2,5   -  2,5  2,4
--------------------------------------------------------------------------------

Yritysostoihin liittyvät PPA poistot olivat katsauskaudella 5,6 miljoonaa euroa
ja 2,2 miljoonaa euroa huhti-kesäkuussa 2010. Nämä PPA poistot vaikuttivat
lähinna Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen liikevoittoon.


Non-ferrous Solutions

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen liikevaihto supistui katsauskaudella
3 % vertailukaudesta ja oli 254,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 262,1 milj.
euroa). Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 5,9 miljoonaa euroa ja
liikevoitto oli -10,6 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 17,7 milj. euroa).
Hankituista liiketoiminnoista johtuvat kiinteät kulut alensivat pääasiassa
liiketoiminta-alueen liikevoittoa ennen kertaeriä ja PPA-poistoja. Liikevaihdon
supistuminen johtui lähinnä alhaisemmasta vuoden alun tilauskannasta.
Yritysostojen ja hyvän tilaushankinnan ansiosta huhti-kesäkuun liikevaihto
141,3 miljoonaa euroa oli korkeampi kuin vertailukaudella (Q2/2009: 132,2 milj.
euroa).


Ferrous Solutions

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen liikevaihto supistui katsauskaudella 15
% vertailukaudesta ja oli 52,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 61,9 milj. euroa).
Supistuminen johtui lähinnä siitä, että toteutusvaiheessa olevia projekteja oli
vähemmän. Liikevoitto ennen kertaeriä oli 0,1 milj. euroa ja liikevoitto oli
-1,1 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 1,8 milj. euroa). Liiketappio johtui
pääasiassa alhaisemmasta liikevaihdosta, lisääntyneistä myynti- ja
markkinointikuluista sekä säästöohjelman kertaeristä.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen
liikevaihto supistui katsauskaudella 29 % vertailukaudesta 107,2 miljoonaan
euroon (Q1-Q2/2009: 151,1 milj. euroa). Supistuminen johtui pääasiassa vuoden
2009 alhaisesta tilauskertymästä. Lisäksi projekteja oli vähemmän sellaisessa
vaiheessa, jolloin niissä tehdään suurimmat toimitukset, joten liikevaihdon
tuloutusaste oli matalampi. Lisäksi tiettyissä suurissa projekteissa
toimitusaikataulut viivästyivät johtuen pääosin Outotecin toimituskokonaisuuden
ulkopuolisista syistä. Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 13,0
miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 11,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 16,2 milj.
euroa). Liikevoiton heikkeneminen johtui pienemmästä liikevaihdosta. Liikevoitto
suhteessa liiketoiminta-alueen liikevaihtoon pysyi korkeana ja oli 11 % koska
projekteja saatiin onnistuneesti päätökseen.


TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli 42,0 miljoonaa euroa
(Q1-Q2/2009: 12,6 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli positiivinen
saatujen tilausten ennakkomaksujen ansiosta.

Outotecin käyttöpääoma katsauskauden lopussa oli -107,8 miljoonaa euroa
(30.6.2009: -150,7 milj. euroa). Käyttöpääoman muutos johtui vuonden 2009
pienestä tilauskertymästä, joka puolestaan johti vähäisempiin saatuihin
ennakkomaksuihin vuonna 2009, mutta katsauskaudella saatujen suurten uusien
tilausten ansiosta käyttöpääoma parani.

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 220,9 miljoonaa euroa
(30.6.2009: 281,6 milj. euroa). Muutokseen vaikutti osaltaan huhtikuussa 2010
tapahtunut 32,0 miljoonan euron osingon maksu (maaliskuu 2009: 42,0 milj.
euroa). Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin
rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.

Outotecin rahoitusrakenne säilyi vahvana. Korolliset nettovelat katsauskauden
lopussa olivat -166,8 miljoonaa euroa (30.6.2009: -278,3 milj. euroa). Saadut
ennakkomaksut katsauskauden lopussa olivat 166,5 miljoonaa euroa (30.6.2009:
248,3 milj. euroa) laskien 33 % vertailukaudesta. Outotecin
nettovelkaantumisaste oli -51,8 % (30.6.2009: -127,1%) ja omavaraisuusaste 42,9
% (30.6.2009: 40,2 %). Muutokset korollisessa nettovelassa ja
nettovelkaantumisasteessa johtuivat osin yritysostojen  36,9 miljoonan euron
nettokassavaikutuksesta ja Laroxin 34,6 miljoonan euron korollisesta velasta
hankintahetkellä vuonna 2009.

Yrityksen investoinnit olivat katsauskaudella 80,7 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009:
9,2 milj. euroa), joista 74,2 miljoonaa euroa johtui yritysostoista. Muut
investoinnit koostuivat lähinnä investoinneista informaatioteknologiaan,
laitteistoihin ja immateriaalioikeuksiin.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien
konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, kasvoi vertailukaudesta kasvaneen
tilauskertymän vuoksi ja oli katsauskauden lopussa 335,7 miljoonaa euroa
(30.6.2009: 328,2 milj. euroa). Panttien ja kiinnitysten kokonaismäärä
katsauskauden lopussa oli 2,6 miljoonaa euroa (30.6.2009: 1,8 milj. euroa).
Lasku vuodenvaihteesta (31.12.2009: 33,4 milj. euroa) oli seurausta siitä, että
pääosa Laroxin ulkoisista veloista maksettiin.

Outotec perusti 23.4.2010 jatkuvan kotimaisen yritystodistusohjelman
suuruudeltaan 100 miljoonaa euroa. Katsauskauden loppuun mennessä Outotec oli
laskenut liikkeelle 10,0 miljoonan euron arvosta yritystodistuksia.


KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA

Outotecin tavoitteena on saavuttaa 25 miljoonan euron säästöt vuositasolla
liiketoiminnan kiinteissä kuluissa verrattuna vuoden 2009 neljännen
vuosineljänneksen kustannustasoon, mukaan lukien myös tuotannon kiinteät kulut,
vuoden 2010 loppuun mennessä ja täysimääräisinä vuonna 2011. Säästöt saavutetaan
uuden toimintamallin  käyttöönotolla ja yritysostoista saatavilla
synergiaeduilla. Säästöjen saavuttamiseksi syntyy arviolta 20-25 miljoonan euron
kertaerät. Ostettujen yritysten sulauttamiseen liittyvät kertakulut arvioidaan
kirjattavan vuoden 2010 kolmannelle vuosineljännekselle.

Säästöohjelmaan liittyvät kertaerät olivat katsauskaudella 16,1 miljoonaa euroa,
jotka johtavat vuosittaisiin noin 10 miljoonan euron pysyviin
kustannussäästöihin. Yli puolet näistä kertaeristä syntyi kiinteän omaisuuden
alaskirjauksista ja loput enimmäkseen Suomen henkilövähennyksiä varten tehdyistä
varauksista. Outotec julkisti helmikuussa 2010 vähentävänsä 170 henkilöä
maailmanlaajuisesti vuoden 2010 aikana.

Outotec sai päätökseen vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
YT-neuvottelut Suomessa. Neuvottelujen seurauksena 84 henkilöä irtisanottiin
huhtikuussa konserninjohdosta, tukitoiminnoista, tutkimuskeskuksesta ja Suomen
liiketoimintayksiköistä.

Katsauskaudella toteutuneet kustannussäästöt toiminnan kiinteistä kuluista ja
kertaeristä olivat 4,6 miljoonaa euroa.


Laroxin hankinta

Outotec julkisti tammikuussa 2010 julkisen ostotarjouksen lopullisen tuloksen,
jonka mukaan Outotecin omistusosuus oli 98,5 % Laroxin  osakkeista ja 99,7 %
kaikista äänistä. Yritysosto saatiin päätökseen 10.6.2010. Larox kehittää ja
toimittaa teollisuussuodattimia kiintoaineen erottamiseksi nesteestä. Laroxin
suodatinratkaisuja käytetään maailmanlaajuisesti lähinnä kaivos- ja
metallurgisessa teollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Yritysoston johdosta
Outotecin tarjonta kattaa teknologiat ja palvelut koko jalostusketjuun
kaivoksesta metalliksi. Laroxin raportoima liikevaihto vuonna 2009 oli 150
miljoonaa euroa, ja se työllisti noin 550 henkilöä toimien yli 40 maassa.
Laroxin liiketoiminnan sulauttaminen aloitettiin välittömästi kun Laroxin
osakkeet oli poistettu pörssilistalta. Yritysoston hinta oli noin 90 miljoonaa
euroa, joka maksettiin pääosin osakkeina.

Ausmeltin hankinta

Outotec julkisti maaliskuussa 2010 saaneensa onnistuneesti päätökseen
australialaisen pörssiyhtiön Ausmelt Ltd:n hankinnan ja omistavansa 100 %
kaikista Ausmeltin osakkeista ja äänistä. Ausmelt kehittää, suunnittelee ja
toimittaa TSL-sulatusteknologiaa (Top Submerged Lance) metallien tuotantoon ja
teollisuusjätteiden käsittelyyn. Ausmeltin TSL-teknologia täydentää Outotecin
sulatusteknologiavalikoimaa. Yritysoston ansiosta Outotecillä on alansa kattavin
sulatusratkaisujen valikoima aina suuren kapasiteetin primäärisulatoista
erilaisten raaka-aineiden kuten raudan, sinkin, lyijyn, tinarikasteiden,
sinkkisakkojen sekä sivutuotteiden sulatukselle pienissä ja keskikokoisissa
laitoksissa. TSL-teknologian avulla on myös mahdollista saada talteen arvokkaat
metallit sivutuotteista. Ausmeltin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 10 miljoonaa
euroa ja yritys työllisti 40 henkilöä Australiassa ja Aasiassa. Yritysoston
hinta oli noin 30 miljoonaa euroa, joka maksettiin käteisenä.

Edmestonin hankinta
Outotec hankki toukokuussa 2010 ruotsalaisen rikkihapon tuotantolaitteistoihin
ja järjestelmiin keskittyvän Edmeston AB:n koko osakekannan. Edmestonilla on
ainutlaatuista osaamista erittäin syövyttäviin olosuhteisiin sopivista
ruostumattoman teräksen erikoislaaduista. Yritysosto vahvistaa edelleen
Outotecin asemaa rikkihappotehtaiden toimittajana. Edmestonin liikevaihto vuonna
2009 oli noin 10 miljoonaa euroa ja se työllisti kymmenen henkilöä. Kauppahinta,
jota osapuolet eivät julkistaneet, maksettiin käteisenä.

Millteamin hankinta

Outotec hankki maaliskuussa.2010 Millteam Swedenin huoltoliiketoiminnan.
Millteam tarjoaa kaivosyhtiöille kunnossapitopalveluja, asennuksia ja
asennusvalvontaa, huoltotarkastuksia ja huoltolaitteita ja yrityksellä on
erikoisosaamista jauhinmyllyjen huollossa. Millteamin hankinta tukee Outotecin
strategiaa kasvattaa palveluliiketoimintaa. Uuden Ruotsissa sijaitsevan
palvelukeskuksen ansiosta Outotec voi nyt tarjota parempia elinkaaripalveluja
asiakkailleen Euroopassa ja IVY-maissa. Kauppaan liittyvät ehdot toteutuivat
1.4.2010. Millteamin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 4 miljoonaa euroa ja
yritys työllisti 35 henkilöä. Kauppahinta, jota osapuolet eivät julkistaneet,
maksettiin käteisenä.


TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Katsauskauden aikana Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 13,7
miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 10,9 miljoonaa euroa) eli 3,3 % liikevaihdosta
(Q1-Q2/2009: 2,3 %). Outotec jätti 32 uutta patenttihakemusta (Q1-Q2/2009: 31)
ja sille myönnettiin 81 uutta kansallista patenttia (Q1-Q2/2009: 95).

Outotec ja brasilialainen alumiinioksidin tuottaja Alunorte saivat
energiatehokkuuspalkinnon Hannoverin messuilla huhtikuussa 2010. Alunorte sai
erityismaininnan kalsinointiprosessissa käytettävistä sykloneista. Syklonien
ansiosta lämmönsiirto paranee ja painehävikki pienenee, mikä säästää energiaa ja
tekee tuotannosta vakaampaa. Alunorte käyttää Outotecin kalsinointiteknologiaa
tuotannossaan.


HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 3 199 työntekijää (30.6.2009:
2 549), joista 646 työntekijää tuli yritysostoista. Työntekijöitä oli
katsauskaudella keskimäärin 3 168 (Q1-Q2/2009: 2 569). Keskimääräinen
henkilöstömäärä kasvoi vertailukaudesta 598:lla henkilöllä lähinnä uusimpien
yritysostojen vuoksi. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 8 % yrityksen
henkilöstöstä.

Outotec sai ensimmäisellä neljänneksellä päätökseen YT-neuvottelut Suomessa.
Neuvotteluissa etsittiin vaihtoehtoja kustannussäästöihin ja
henkilöstövähennysten minimointiin. Neuvottelujen päätyttyä 84 henkilöä
irtisanottiin huhtikuussa konserninjohdosta, tukitoiminnoista,
tutkimuskeskuksesta ja liiketoimintayksiköistä Suomessa. Vuoden 2010 aikana
henkilöstömäärä vähenee arviolta 170:llä maailmanlaajuisesti, josta Suomessa
120:llä henkilöllä kun eläkkeelle jäävät ja määräaikaisten työsuhteiden
päättymiset otetaan huomioon.

Henkilöstö maittain 30.6.2010 30.6.2009 muutos, % 31.12.2009
------------------------------------------------------------
Suomi          1 116    909   22,8   1 145

Saksa           455    400   13,8    472

Muu Eurooppa       333    240   38,8    283

Amerikka         748    643   16,3    740

Australia         280    199   40,9    239

Muu maailma        267    158   69,0    249
------------------------------------------------------------
Yhteensä        3 199   2 549   25,5   3 128


Katsauskauden lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi
sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 250 (31.3.2010: 230)
täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee
projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten
sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille katsauskaudella maksettujen etujen määrä oli
106,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2009: 80,4 milj. euroa).


MUUTOKSIA KONSERNIN JOHDOSSA

9.2.2010 Outotec julkaisi uuden uuden johtoryhmän nimittämisen korvaamaan
nykyisen johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän. Uusi johtoryhmä aloitti
toimintansa 1.4.2010 uuden toimintamallin käyttöönoton yhteydessä.  Johtoryhmän
jäsenet vastuualueineen ovat:

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Vesa-Pekka Takala, talous ja rahoitus (31.7.2010 asti)
Jari Rosendal, Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alue
Pekka Erkkilä, Ferrous Solutions -liiketoiminta-alue (12.4.2010 alkaen)
Peter Weber, Energy, Light Metals and Environmental Solutions
-liiketoiminta-alue
Kalle Härkki, Services -liiketoiminta-alue
Martti Haario, markkinatoiminnot
Tapio Niskanen, liiketoimintainfrastruktuuri
Ari Jokilaakso, henkilöstö

Huhtikuussa Outotec nimitti TkT Mika Saariahon strategiajohtajaksi ja
johtoryhmän jäseneksi 1.8.2010 alkaen. Toukokuussa TkT Michael Frei nimitettiin
hankintajajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.9.2010 alkaen.

Huhtikuussa Outotec aloitti uuden talous- ja rahoitusjohtajan
rekrytointiprosessin Vesa-Pekka Takalan ilmoitettua jättävänsä yhtiön. Konsernin
talousjohtaja Outi Lampela vastaa väliaikaisesti talous- ja rahoitustoiminnoista
ja sijoittajasuhteista vastaa toimitusjohtaja Pertti Korhonen.


OSAKEPOHJAISET  KANNUSTINOHJELMAT JA JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUSOHJELMA

Outotecillä on kaksi osakepohjaista kannustinohjelmaa: Osakepohjainen
kannustinohjelma 2008-2010, joka julkistettiin 3.3.2008, ja Osakepohjainen
kannustinohjelma 2010-2012, joka julkistettiin 23.4.2010.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010

Osakkeita ei allokoitu ansaintajaksolta 2009. Hallitus päätti myös, ettei
henkilöitä valita ansaintakaudelle 2010, koska uusi Osakepohjainen
kannustinohjelma 2010-2012 korvaa ohjelman.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

Outotec Oyj:n hallitus päätti uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta
kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, jotka ovat
kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää vuosittain erikseen
kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja
tavoitteet.

Hallitus hyväksyi 71 henkilöä kannustinohjelman piiriin ansaintakaudelle 2010,
joka alkoi 1.1.2010. Maksettava palkkio perustuu kustannussäästöihin,
tilaushankintaan ja Outotecin osakekohtaiseen tulokseen liittyvien tavoitteiden
saavuttamiseen. Palkkio maksetaan vuonna 2011 osittain yhtiön osakkeina ja
osittain rahana, joka kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset
maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintakauden jälkeisen kahden vuoden
sitouttamisjakson aikana. Mikäli henkilön työsuhde päättyy sitouttamisjakson
aikana, on hänen palautettava kaikki tai osa palkkiona saamistaan osakkeista
yhtiölle vastikkeetta.

Vuosien 2010-2012 kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2010 on
yhteensä enintään 361 750 Outotec Oyj:n osakkeen arvoa vastaava määrä ja koko
ohjelmasta maksetaan yhteensä enintään noin 1.000.000 osakkeen arvoa vastaava
määrä sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Johtoryhmän osakeomistusohjelma

Outotecin hallitus päätti 21.5.2010 uudesta johtoryhmän jäsenten
osakeomistusohjelmasta. Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet perustavat
osakeyhtiön Outotec Management Oy, jonka koko osakekannan he omistavat.
Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa johtoryhmän jäsenet Outoteciin
kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja tätä kautta
kasvattamaan yhtiön omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Johto sijoittaa
henkilökohtaisesti huomattavan määrän omia varojaan yhtiön osakkeisiin ja
osittain yhtiön lainoituksen avulla. Outotecin hallitus päätti antaa Outotec
Management Oy:lle enintään 4.980.000 euron suuruisen korollisen lainan Outotecin
osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Kun ohjelma on toteutettu
kokonaisuudessaan, johtoryhmän jäsenet omistavat noin 0,34 % Outotecin
osakkeista perustetun yhtiön kautta.

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n konsernin taseeseen.
Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 35 273 (5.8.2010: 191 211)
Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omien osakkeiden
hankintana. Tämä on pienentänyt Outotecin omaa pääomaa 1,0 miljoonalla eurolla.
Lisätietoja ohjelman vaikutuksesta konsernin omaan pääomaan on esitetty Laskelma
oman pääoman muutoksista -taulukossa.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET

Outotecin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2010 Espoossa.
Hallituksen puheenjohtaja Risto Virrankoski avasi kokouksen ja puheenjohtajana
toimi asianajaja Tomas Lindsholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden 2009 yhdistellyt
tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti jakaa 0,70 euroa osinkoa osaketta kohden 31.12.2009
päättyneeltä tilikaudelta. Osingot olivat yhteensä 32,0 miljoonaa euroa ja ne
maksettiin 8.4.2010.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström,
Karri Kaitue, Hannu Linnoinen ja Anssi Soila sekä uusina jäseninä Eija Ailasmaa
ja Tapani Järvinen. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Gustaf
Bergströmin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle
5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk, ja
kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa
hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat
suorat kustannukset.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavasti:
- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.578.037 kappaletta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin
siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää
kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut
kaupantekohetkellä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tätä
valtuutusta ei ole käytetty 5.8.2010 mennessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei
kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.578.037 kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien
osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta
merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien
uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden
lopullisesta määrästä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tätä
valtuutusta ei ole käytetty 5.8.2010 mennessä.

Yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § siten, että kutsu
yhtiökokoukseen tulee toimittaa vähintään 28 päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään rahalahjoituksista valitsemilleen
suomalaisille korkeakouluille enintään 600.000 euroon asti.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi
Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Eija
Ailasmaan, Anssi Soilan ja Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajana.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin
osakepääoma katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu
45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen
yhtiön yhtiökokouksessa.


KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 25,45 euroa,
osakkeen suurin noteeraus oli 30,23 euroa ja pienin noteeraus 18,85 euroa.
Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 54 miljoonalla
osakkeella, mikä vastaa  yli 1 375 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo
katsauskauden lopussa oli 1 178 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen
noteeraus oli 25,73 euroa. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa hallussaan
omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden
osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Nämä osakkeet
on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä
omia osakkeita oli yhteensä 332 534. Katsauskauden aikana tämän sopimuksen
perusteella ei ole ostettu Outotecin osakkeita.

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n (Outotecin johtoryhmän
kannustinjärjestelmä) konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec
Management Oy:llä oli 35 273 (5.8.2010: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on
esitetty konsernin taseessa omien osakkeiden hankintana. Tämä on pienentänyt
Outotecin omaa pääomaa 1,0 miljoonalla eurolla. Lisätietoja ohjelman
vaikutuksesta konsernin omaan pääomaan on esitetty Laskelma oman pääoman
muutoksista -taulukossa.

Outotecillä oli katsauskauden lopussa 16 282 osakkeenomistajaa ja kaikkiaan
16:en hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli  53 % ja
kotitalouksien osuus 16 % kaikista Outotecin osakkeista.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Outotec julkisti elokuussa RB Met Engineering (Pty) Ltd:n ja Xstrata Merafe
PSV:n kanssa tekemänsä sopimuksen kromiittimalmin sintrausteknologian
toimituksesta Xstrata Merafen ferrokromilaitokselle Etelä-Afrikan Rustenburgiin.
Sopimuksen arvo on noin 17 miljoonaa euroa. Tilaus sisältyy Outotecin vuoden
2010 toisen neljänneksen tilauskertymään ja tilauskantaan.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

Outotecin globaalin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset
ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Toiminta globaaleilla markkinoilla voi
aiheuttaa taloudelliseen ja poliittiseen epävakauteen liittyviä riskejä.
Olosuhteet voivat muuttua nopeasti, mikä saattaa viivästyttää saatujen
projektitilausten käynnistymistä.

Outotecin liiketoiminnan riskit

Katsauskauden riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat
ja toimituksesta tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset
päivitettiin. Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittäviä
muutoksia.

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on
useissa maissa, joissa on erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista
verolaeista ja säännöksistä, jotka voivat aiheittaa ylimääräisiä suoria tai
epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa tilikauden voittoa.

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi keskeytettyjä projekteja
noin 60 miljoonan euron arvosta (31.3.2010: 70 milj. euroa). Jotkut keskeytyneet
projektit saattavat peruuntua tai niistä neuvotellaan uudestaan.
Markkinatilanteesta riippumatta projektiluonteisessa liiketoiminnassa on aina
riski projektien siirtymisestä tai viivästymisestä.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy
riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti.

Outotecillä on kustannussäästöohjelma, jonka tavoitteena on saavuttaa 25
miljoonan euron säästöt vuosittaisissa toiminnan kiinteissä kuluissa, mukaan
lukien myös tuotannon kiinteät kulut, vuoden 2010 loppuun mennessä verrattuna
vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen kustannustasoon. On mahdollista, että
tavoiteltuja säästöjä ei saavuteta. Osa kustannussäästöistä on arvioitu saatavan
uuden liiketoimintamallin avulla ja sen käyttöönottoon maailmanlaajuisesti
liittyy riskejä.

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä.
Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät vaikuta
merkittävästi Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Taloudellinen epävarmuus voi vähentää Outotecin tuotteiden ja palvelujen
kysyntää. Outotecin joihinkin teknologioihin liittyy lisenssimaksuja ja näitä
teknologioita koskevien tilausten puute saattaa merkittävästi heikentää
bruttokateprosenttia.

Taloudelliset riskit

Riskinä on, että Outotecin asiakkaille ja toimittajille tulee
rahoitusvaikeuksia, ja rahoituksen puuttuessa ne voivat ajautua konkurssiin,
mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille. Asiakkailta vaaditut
etumaksut, osamaksut ja remburssit vähentävät näitä riskejä. Katsauskauden
aikana Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä
luottotappioita.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja
niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä
rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin
maksuvalmiuteen. Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt suurena. Outotecin
likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja
kotimaisiin yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä
sijoituksista saatuja korkotuloja.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri
valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina,
Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa
projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki
rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä.
Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton
vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan
erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta
käytetään niin laajasti kuin mahdollista ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot
suojataan kokonaisuudessaan termiineillä. Suojauskustannukset otetaan huomioon
projektien hinnoittelussa.


MARKKINANÄKYMÄT

Metallien kysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla tukee yleistä markkinoiden
piristymistä. Pelkästään Kiinan osuus vuoden 2010 kasvusta odotetaan olevan
lähes 50 %. Myös Kiinan ulkopuolella on merkkejä metallien kysynnän elpymisestä.
Lisäksi kaivoksilla ja metallurgisilla laitoksilla tarvitaan jatkuvasti
uudistuksia ja tuotannon tehostamista sekä energiatehokkaampia ja kestävämpiä
ratkaisuja. Kaivos- ja metalliyhtiöiden tiedotteiden perusteella niiden
investoinnit kasvavat kuluvana vuonna vuodesta 2009. Taantuman seurauksena monet
hankkeet ovat aktivoituneet, mutta teollisuuden läpimenoajat ovat yleensä pitkiä
varsinkin suurissa investoinneissa.

Non-ferrous Solutions

Värimetalliteknologiamarkkinat ovat hitaasti piristymässä. Erityisesti kulta-,
kupari- ja sinkkihankkeita on käynnistymässä. Rikastamoihin liittyvät
investoinnit etenevät nopeammin kuin sulattoihin, elektrolyyseihin ja
uuttolaitoksiin liittyvät investoinnit. Kilpailu uusista projekteista on
edelleen kovaa. Pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät ja edelleen paranemassa,
koska malmien metallipitoisuuksien laskiessa tarvitaan enemmän
rikastuskapasiteettia ja edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja.
Samanaikaisesti ympäristösäädökset kiristyvät sekä energian ja veden hinta
nousee. Siksi tarvitaan uutta teknologiaa ja moderneja ratkaisuja. Laroxin,
Ausmeltin ja Millteamin yritysostojen ansiosta Outotecin johtava markkina-asema
on edelleen vahvistunut kokonaisratkaisujen toimittajana malmista metalliksi
-arvoketjuun.

Ferrous Solutions

Teräksen raaka-aineiden, rautamalmin ja koksitushiilen kysynnän jatkumisesta
ennätystasolla on vahvoja merkkejä. Myös ruostumattoman teräksen raaka-aineiden
kysyntä on kasvanut voimakkaasti ja ferroseoshankkeita on käynnistymässä.
Brasilia, Intia ja Etelä-Afrikka jatkavat infrastruktuurinsa nopeaa kehittämistä
ja runsaiden luonnonvarojensa hyödyntämistä. Useita terästehtaiden laajennuksia
ja uusinvestointeja on kehitteillä Brasiliassa ja Intiassa tuottamaan rikasteita
ja rautapellettejä, joita tarvitaan jatkuvasti Kiinan markkinoilla. Outotecin
kestävät ratkaisut sekä ferroseoksille että rautamalmin sintraukseen ja
pelletointiin ovat kilpailukykyisiä energiatehokkuutensa ja
ympäristöystävällisyytensä ansiosta.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Alumiinin kysyntä on kasvamassa. Sen seurauksena bauksiitin ja alumiinioksidin
jalostukseen liittyvät hankkeet ovat uudelleen käynnistymässä erityisesti
Kiinassa ja seuduilla, jotka toimittavat raaka-aineita Kiinan markkinoille. Myös
Lähi-Itä keskittyy enemmän jalostuskapasiteetin rakentamiseen.

Liiketoiminta-alueen ympäristöratkaisut käsittävät rikkihappo-, kaasunpuhdistus-
ja lämmön talteenottoteknologiat sekä koksin ja teollisuusvesien käsittelyn.
Metallien jatkuvan kysynnän ja rikasteiden tuotannon vuoksi
rikkihappoteknologian markkinanäkymät  ovat hyvät. Rikkihappoa tarvitaan
hydrometallurgisissa prosesseissa ja sitä tuotetaan pyrometallurgisissa
prosesseissa sivutuotteena. Rikkihappoa tarvitaan myös jatkuvasti
lannoiteteollisuudessa. Rikkihappotehtaiden lisäksi pyrometallurgiset laitokset
tarvitsevat muita ympäristöä säästäviä ratkaisuja kuten poistokaasujen
puhdistusta ja jätevesien käsittelylaitoksia.
Outotecin markkina-asema edistyksellisten rikkihappotehtaiden toimittajana
vahvistui edelleen Edmestonin hankinnan johdosta.

Uudet mahdollisuudet ympäristöteknologioiden, kuten materiaalien kierrätyksen
alueella lisääntyvät jatkuvasti. Enefit-teknologiaa, joka on kehitetty Eesti
Energian Narvassa rakenteilla olevaan öljyliusketta hyödyntävään laitokseen,
voidaan soveltaa muuallakin. Maailman hyödynnettävissä olevat öljyliuske- ja
öljyhiekkavarat ovat moninkertaiset perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suuria
esiintymiä on Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Jordaniassa,
Venäjällä ja Virossa.

Services

Outotecin palveluliiketoimintaan vaikuttavat teollisuuden tuotantokapasiteetin
taso, uudistukset ja laajennukset sekä uuden kapasiteetin rakentaminen.
Asiakkaiden varaosien, huollon ja modernisointien tarve on kasvanut, koska he
käynnistävät tuotantolinjoja uudelleen. Tarvittavien palvelujen kirjo on laaja,
yksittäisistä varaosista kokonaan ulkoistettuihin huoltosopimuksiin. Tämä
teollisuuden trendi luo kasvumahdollisuuksia monilla tasoilla ja tukee Outotecin
tavoitetta olla asiakkaidensa kumppani koko laitosten elinkaaren ajan.
Hankittujen liiketoimintojen odotetaan laajentavan Outotecin palvelutarjontaa ja
vahvistavan läsnäoloa maailmanlaajuisesti.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2010

Katsauskauden tilauskertymän perusteella johto arvioi, että vuonna 2010:
 * tilaushankinta paranee merkittävästi vuodesta 2009
 * liikevaihto tulee kasvamaan noin 1 miljardiin euroon sisältäen yritysostot,
  ja
 * liikevoitto, joka sisältää hankintamenojen allokointiin liittyvät 10
  miljoonan euron poistot, tulee pysymään samalla tasolla kuin vuonna 2009,
  poislukien kertaerät.


Vuonna 2010 kertaeriin kuuluvat kertaluonteiset kulut ovat arviolta 20-25
miljoonaa euroa. Ostettujen yritysten integraatiosta syntyvät kertakulut
arvioidaan kirjattavan kolmannen vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseen.

Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten
ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.

VUODEN 2010 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Outotec julkistaa vuoden 2010 aikana seuraavan osavuosikatsauksen:

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010: perjantaina 22.10.2010


TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Päivä: torstai 5.8.
Aika: 14.00-15.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa
www.outotec.com. Webcast-lähetys tullaan myös nauhoittamaan ja julkaisemaan
Outotecin kotisivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia
ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnussana on Outotec/869848.
Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa viisi päivää 10.8.2010 klo 24.00
saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 869848.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin
tarkoituksiin.


Espoossa 5.8.2010

 Outotec Oyj
 Hallitus


Lisätietoja antavat:
Outotec Oyj

 Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
 puhelin +358 20 529 211

 Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
 puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

 Eila Paatela, viestintäjohtaja
 puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198


sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com


OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)

Konsernin laaja tuloslaskelma           Q2   Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4

milj. EUR                    2010  2009  2010  2009  2009
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto                  223,8 237,6 410,8 469,2 877,7Hankinnan ja valmistuksen kulut        -166,8 -194,1 -308,3 -378,5 -687,5
--------------------------------------------------------------------------------


Bruttokate                   57,0  43,5 102,5  90,7 190,1Muut tuotot                   0,3  3,6  2,9  4,2  4,1

Myynnin ja markkinoinnin kulut         -21,4 -13,1 -42,2 -26,3 -56,5

Hallinnon kulut                -18,8 -13,5 -36,4 -26,7 -54,6

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut       -6,6  -5,8 -13,7 -10,9 -20,5

Muut kulut                   -5,0  -0,8 -17,5  -0,8  -3,9

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta       -0,1   -  -0,3   -  -0,2
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevoitto                   5,5  13,9  -4,6  30,2  58,6Rahoitustuotot ja -kulut

  Korkotuotot ja -kulut             0,6  1,4  1,1  3,2  5,2

  Markkinahintoihin liittyvät voitot ja     0,5  -0,7  0,6  0,3  0,6
tappiot

  Muut rahoitustuotot ja -kulut         -0,9  -1,1  -1,6  -2,2  -3,5
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja -kulut             0,2  -0,3  0,0  1,4  2,2Voitto ennen veroja               5,7  13,6  -4,6  31,6  60,9Tuloverot                    -1,6  -4,3  1,4  -9,8 -18,6
--------------------------------------------------------------------------------


Tilikauden voitto                4,0  9,3  -3,2  21,8  42,3
--------------------------------------------------------------------------------


Muut laajan tuloksen erät

  Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen
muuntamisesta

  johtuvat voitot ja tappiot           8,3  7,5  17,6  11,1  19,5

  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot
rahavirran

  suojauksista                 -0,3  2,5  -0,4  1,4  2,7

  Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin   0,1  -0,6  0,1  -0,1  -0,3

  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot

  myytävissä olevista sijoituksista       0,0  -0,0  0,0  -0,2  2,4

  Tuloverot liittyen myytävissä oleviin      -   -   -   -  -0,0
sijoituksiin
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen    8,2  9,4  17,4  12,3  24,3Tilikauden laaja tulos             12,2  18,7  14,2  34,1  66,6
--------------------------------------------------------------------------------


Tilikauden voiton jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille              4,0  9,3  -3,2  21,8  42,3

Määräysvallattomien omistajien osuus        -   -   -   -   -Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille              12,2  18,7  14,2  34,1  66,6

Määräysvallattomien omistajien osuus        -   -   -   -   -Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden
voitosta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, EUR            0,09  0,22 -0,07  0,53  1,01

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR      0,09  0,22 -0,07  0,53  1,01

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin lyhennetty tase

milj. EUR                30.6.2010 30.6.2010 31.12.2009
-----------------------------------------------------------------------


VARATPitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet            215,3   82,9   170,2

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     54,1   32,1    52,1

Sijoitukset ja saamiset

  Korolliset                  2,0    0,4    5,1

  Korottomat                 35,0   23,3    37,2
-----------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä         306,3   138,7   264,6Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus *)              105,0   102,2    93,2

Sijoitukset ja saamiset

  Korolliset                  0,4    0,5    0,7

  Korottomat                 285,5   269,8   292,7

Rahavarat                  220,9   281,6   258,5
-----------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä         611,8   654,2   645,0VARAT YHTEENSÄ                 918,2   792,9   909,6
-----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELATOma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   321,3   219,0   315,0

Määräysvallattomien omistajien osuus      0,9     -    27,4
-----------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä             322,2   219,0   342,4Pitkäaikaiset velat

Korolliset                  32,0    2,3    41,2

Korottomat                  103,7   72,3    98,2
-----------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä         135,7   74,6   139,4Lyhytaikaiset velat

Korolliset                  24,5    1,9    32,0

Korottomat

  Saadut ennakkomaksut **)          166,5   248,3   150,9

  Muut korottomat lyhytaikaiset velat    269,3   248,9   244,9
-----------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä         460,3   499,2   427,8Velat yhteensä                595,9   573,8   567,2OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ         918,2   792,9   909,6
-----------------------------------------------------------------------
*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 25,8 miljoonaa euroa 30.6.2010
(30.6.2009: 25,3 milj.euroa, 31.12.2009: 17,0 milj. euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta
olivat 1 107,5 miljoonaa euroa 30.6.2010 (30.6.2009: 1 070,0 milj.euroa,
31.12.2009: 1 041,2 milj. euroa).

Lyhennetty rahavirtalaskelma                  Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4

milj. EUR                            2010 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat

Tilikauden voitto                        -3,2 21,8 42,3

Oikaisut

  Poistot                            10,5  5,8 12,1

  Muut oikaisut                         7,5 10,9 21,4

Käyttöpääoman vähennys (+) / lisäys (-)             40,2 -16,3 -75,0

Saadut korot                           2,0  3,7  6,1

Maksetut korot                         -0,7 -0,4 -0,7

Maksetut verot                         -14,3 -13,0 -34,9
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta                  42,0 12,6 -28,8Investoinnit                          -6,5 -9,0 -17,0

Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken      -34,7 -2,8 -1,9
rahavaroilla

Hankitut liiketoiminnot                     -2,2   -   -

Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta                  -   - -10,4

Aineellisen omaisuuden myynti                  3,9  0,4  0,0

Muu investointien rahavirta                    - -0,0 -0,2
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta                  -39,5 -11,5 -29,5

Rahavirta ennen rahoitusta                    2,5  1,1 -58,3Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut             -12,3 -0,1 -0,2

Pitkäaikaisten lainojen nostot                   -   - 30,6

Lyhytaikaisten lainojen vähennys                -18,1   -   -

Lyhytaikaisten lainojen lisäys                 10,3  0,7  1,7

Omien osakkeiden hankinta                     - -3,3 -3,3

Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin *)      -0,1   -   -

Maksetut osingot                        -32,0 -42,0 -42,0

Muu rahoituksen rahavirta                    0,5  0,1 -0,2
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta                   -51,7 -44,6 -13,4Rahavarojen nettomuutos                    -49,2 -43,5 -71,7Rahavarat tilikauden alussa                  258,5 317,8 317,8

Valuuttakurssien muutosten vaikutus               11,6  7,4 12,5

Rahavarojen nettomuutos                    -49,2 -43,5 -71,7
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat tilikauden lopussa                  220,9 281,6 258,5
--------------------------------------------------------------------------------
*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän
kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 30.6.2010 35 273 (5.8.2010:
191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien
osakkeiden hankintana.

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

Laskelma oman pääoman muutoksista


              ------------------------------------------
               Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
              ------------------------------------------
milj. EUR           A  B  C  D  E  F   G   H   I   J
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2009     16,8 20,2 0,1 -3,7 -9,4  - -16,0 218,5   - 226,4
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako          -  -  -  -  -  -   - -42,0   - -42,0

Omien osakkeiden hankinta
                -  -  -  - -3,3  -   -   -   - -3,3

Omien osakkeiden siirto
osakepalkkiojärjestelmään
kuuluville           -  -  -  - 8,1  -   - -4,8   -  3,3

Osakeperusteiset maksut:

   vastaanotettujen
  palveluiden arvo       -  -  -  -  -  -   - -0,1   - -0,1

Tilikauden laaja tulos     -  -  - 1,1  -  - 11,1 21,8   - 34,1

Muut muutokset         -  -  -  -  -  -   -  0,6   -  0,6
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 30.6.2009    16,8 20,2 0,1 -2,6 -4,6  - -4,9 193,9   - 219,0
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2010     16,8 20,2 0,3 1,1 -4,6 63,4  3,5 214,3 27,4 342,4
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako          -  -  -  -  -  -   - -32,0   - -32,0

Osakeanti          0,4  -  -  -  - 24,3   -   -   - 24,7

Outotec-konsernin
johtoryhmän
kannustinjärjestelmä *)    -  -  -  - -1,0  -   -   -  0,9 -0,1

Osakeperusteiset maksut:

   vastaanotettujen
  palveluiden arvo       -  -  -  -  -  -   -  0,2   -  0,2

Tilikauden laaja tulos     -  -  - -0,2  -  -  17,6 -3,2   - 14,2

Larox-konsernin hankintaan
liittyvä
määräysvallattomien
omistajien osuus        -  -  -  -  -  -   -   - -27,4 -27,4

Muut muutokset         -  - 0,0  -  -  -   -  0,2   -  0,3
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 30.6.2010    17,2 20,2 0,4 0,9 -5,6 87,7 21,1 179,5  0,9 322,2
--------------------------------------------------------------------------------

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän
kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 30.6.2010 35 273 (5.8.2010:
191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien
osakkeiden hankintana.

Konsernin tunnusluvut          Q2   Q2  Q1-Q2 Q1-Q2  Viim. Q1-Q4

                    2010  2009  2010  2009  12kk  2009
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. EUR        223,8 237,6  410,8 469,2  819,3 877,7

Bruttokate, %             25,5  18,3  25,0  19,3  24,6  21,7

Liikevoitto, milj. EUR         5,5  13,9  -4,6  30,2  23,8  58,6

Liikevoitto, %             2,4  5,9  -1,1  6,4   2,9  6,7

Voitto ennen veroja, milj. EUR     5,7  13,6  -4,6  31,6  24,6  60,9

Voitto ennen veroja, %         2,5  5,7  -1,1  6,7   3,0  6,9
liikevaihdosta

Liiketoiminnan nettorahavirta,     34,6  23,4  42,0  12,6   0,6 -28,8
milj. EUR

Korollinen nettovelka kauden     -166,8 -278,3 -166,8 -278,3 -166,8 -191,0
lopussa, milj. EUR

Nettovelkaantumisaste kauden     -51,8 -127,1  -51,8 -127,1  -51,8 -55,8
lopussa, %

Omavaraisuusaste kauden lopussa, %   42,9  40,2  42,9  40,2  42,9  45,1

Käyttöpääoma kauden lopussa, milj.  -107,8 -150,7 -107,8 -150,7 -107,8 -62,8
EUR

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj.   27,0  4,5  80,7  9,2  169,5  98,0
EUR

Käyttöomaisuusinvestoinnit, %     12,1  1,9  19,6  2,0  20,7  11,2
liikevaihdosta

Sijoitetun pääoman tuotto, %      5,6  30,8  -2,9  30,9   8,9  20,9

Oman pääoman tuotto, %         5,1  17,9  -2,0  19,6   6,4  14,9

Tilauskanta kauden lopussa, milj.  1 310,1 966,6 1 310,1 966,6 1 310,1 867,4
EUR

Tilauskertymä, milj. EUR       349,7 105,8  769,1 245,1 1 081,1 557,1

Henkilöstö keskimäärin kauden     3 171 2 540  3 168 2 569  2 911 2 612
aikana

Tilikauden voitto, % liikevaihdosta   1,8  3,9  -0,8  4,7   2,1  4,8

Tutkimus- ja kehitystoiminnan      6,6  5,8  13,7  10,9  23,3  20,5
kulut, milj. EUR

Tutkimus- ja kehitystoiminnan      2,9  2,4   3,3  2,3   2,8  2,3
kulut, % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos, EUR       0,09  0,22  -0,07  0,53  0,41  1,01

Osakekohtainen oma pääoma, EUR     7,08  5,26  7,08  5,26  7,08  7,09

Osakekohtainen osinko, EUR        -   -    -   -  0,70  0,70
--------------------------------------------------------------------------------

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin
mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä sekä alla
esitettyjä vuonna 2010 käyttöönotettuja muutettuja standardeja. Tämä
osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Uusien ja muutettujen IFRS -standardien ja IFRIC -tulkintojen soveltaminen

Outotec on soveltanut vuoden 2010 alusta lähtien seuraavia muutettuja
standardeja:
 * IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistetun standardin myötä
  vähemmistön voi arvostaa joko käypään arvoon tai suhteellisena osuutena
  hankitun yhtiön nettovaroista. Vaiheittaisissa liiketoimintojen hankinnoissa
  aikaisemmin hankitut omistusosuudet arvostetaan hankinta-ajankohdan käypään
  arvoon ja arvonmuutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Hankintoihin liittyvät
  kulut kirjataan tulosvaikutteisesti kun palvelut on vastaanotettu. Muutettua
  standardia on sovellettu Ausmelt Ltd:n hankintaan, jonka seurauksena vuoden
  2009 aikana hankitut osuudet on arvostettu käypään arvoon ja arvonmuutos on
  kirjattu tulosvaikutteisesti. Lisäksi Ausmeltin hankintaan liittyvät menot
  on kirjattu tulosvaikutteisesti.
 * IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistetun standardin
  myötä konsernin tytäryhtiöiden omistusosuuksien lisäysten tai vähennysten
  käsittely on täsmentynyt. Määräysvallan muuttuessa syntyvät voitot ja
  tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Jos määräysvallassa ei omistusosuuden
  muutoksesta johtuen tapahdu muutosta, kirjataan se omaan pääomaa koskevina
  liiketoimina. Uudistettua standardia on sovellettu Ausmeltin hankinnassa.
  Määräysvallan muutoksen myötä hankitut osakkeet arvostettiin käypään arvoon
  tulosvaikutteisesti.
 * IFRS standardien vuosittaiset muutokset.


Lisäksi Outotec on soveltanut vuoden 2010 alusta lähtien seuraavia muutettuja
standardeja, joilla ei odoteta olevan vaikutusta konsernin osavuosikatsauksiin
tai tilinpäätökseen:
 * IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Käteisvaroina maksettavat konsernin
  osakeperusteiset liiketoimet (voimassa 1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla
  tilikausilla).
 * IAS 39 Rahoitusinstrumentit - Kirjaaminen ja arvostaminen suojauslaskennan
  kohteet (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).


Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton vaikutukset ja alkaa soveltaa
uusia standardeja 1.1.2011 alkavalla tilikaudella:
 * IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (voimassa 1.1.2011 tai
  sen jälkeen alkavilla tilikausilla). IAS 32 Rahoitusinstrumentit:
  esittämistapa - Osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu
  (voimassa 1.2.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
 * IFRIC 14 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja,
  vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (voimassa 1.1.2011
  tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
 * IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi
  instrumenteiksi (voimassa 1.7.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).Muuttuneet toimintasegmentit ja uusi liiketoimintamalli

Helmikuussa 2010 julkistetun uuden toimintamallin myötä Outotecin
organisaatiorakenne muuttui. Taloudellinen raportointi uuden rakenteen mukaan
aloitettiin 1.4.2010. Outotecin uudet IFRS 8:n mukaiset raportoitavat segmentit
ovat Non-ferrous Solutions, Ferrous Solutions ja Energy, Light Metals and
Environmental Solutions. Lisätietoa uusista toimintasegmenteistä löytyy
osavuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2010 kohdasta "Uusi liiketoimintamalli ja
raportointisegmentit".

Outotec julkaisi toimintasegmenttien muutokseen liittyvät vuoden 2009
vertailutiedot pörssitiedotteessa 30.6.2010.


Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen
laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen
raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella.
Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa
raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien
realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia
pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen
arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen
näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat
tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat         Q1-Q2   Q1-Q2   Q1-Q4
kertaluonteiset erät

milj. EUR                       2010   2009    2009
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät liittyen liiketoiminnan     -16,1     -     -
uudelleenjärjestelyihin

Ausmelt Ltd:n osakkeiden käypään arvoon         2,2     -     -
arvostuksen ja hankintaan liittyvien kulujen
nettovaikutus

Pacific Ore Ltd:n osakkeiden alaskirjaus         -     -    -2,5

Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat          -    2,5    2,4
kertaluonteiset erät
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot                       Q1-Q2   Q1-Q2   Q1-Q4

milj. EUR                       2010   2009    2009
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot      -4,8   -9,0   -13,7

Laskennalliset verot                  6,2   -0,8    -4,9
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot yhteensä                   1,4   -9,8   -18,6

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

milj. EUR                     30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Hankintameno kauden alussa              117,8   87,6    87,6

Muuntoerot                       4,1    1,9    3,3

Lisäykset                        3,6    5,3    14,9

Vähennykset                      -0,6   -0,6    -0,9

Tytäryhtiöiden hankinta                 2,3     -    12,9

Uudelleenryhmittelyt                  -0,0    0,0    -0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Hankintameno kauden lopussa              127,1   94,3   117,8Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden     -65,7   -58,1   -58,1
alussa

Muuntoerot                       -2,3   -1,0    -1,8

Vähennykset                       0,3    0,2    1,0

Uudelleenryhmittelyt                  -0,0    0,0    0,2

Tilikauden arvonalentumiset              -0,5     -     -

Tilikauden poistot                   -4,9   -3,3    -7,0
--------------------------------------------------------------------------------
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden     -73,1   -62,2   -65,7
lopussaKirjanpitoarvo kauden lopussa             54,1   32,1    52,1
--------------------------------------------------------------------------------
Vastuusitoumukset

milj. EUR                     30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Annetut pantit ja kiinnitykset             2,6    1,8    33,4

Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten      192,6   192,7   218,2
vakuudeksi

Vuokravastuut                     60,3   66,1    64,4
--------------------------------------------------------------------------------
Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Outotec (Shanghai) Co. Ltd:n ja Outotec
Ausmelt Pty Ltd:n luottolimiitteihin. Panttien ja kiinnitysten kokonaismäärä
laski raportointikauden aikana, sillä pääosa Laroxin ulkoisista veloista
maksettiin.

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat
ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen
vakuudeksi olivat 45,7 miljoonaa euroa 30.6.2010 (30.6.2009: 4,9 milj. euroa,
31.12.2009: 47,1 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut
takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 335,7 miljoonaa euroa
30.6.2010 (30.6.2009: 328,2 milj. euroa, 31.12.2009: 321,3 milj. euroa).

JohdannaissopimuksetValuuttajohdannaiset

milj. EUR                     30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Käypä nettoarvo                   -5,5 *)  -6,0**)  -1,9***)

Nimellisarvo                     331,6   345,5   319,3
--------------------------------------------------------------------------------
*) joista -0,7 miljoonaa euroa rahavirran
suojauksia.
**) joista -2,8 miljoonaa euroa rahavirran
suojauksia.
***) joista 1,4 miljoonaa euroa rahavirran
suojauksia.
LähipiiritapahtumatLiiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden    Q1-Q2   Q1-Q2   Q1-Q4
kanssa

milj. EUR                       2010   2009    2009
--------------------------------------------------------------------------------
Myynti                         0,0     -    0,1

Ostot                         -0,1     -     -

Myynti- ja muut saamiset                0,0     -    0,1

Lyhytaikaiset velat                    -     -    0,4

Lainasaamiset                      1,1     -     -
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketoimintojen yhdistäminen


-----------------------------------

Larox-konsernin hankinta

Outotec toteutti Laroxin määräysvallan hankintaan johtavat kaupat suunnatulla
osakeannilla 21.12.2009 ja teki pakollisen julkisen ostotarjouksen lopuista
Laroxin osakkeista. Outotec julkisti 27.1.2010 julkisen ostotarjouksen
lopullisen tuloksen, jonka mukaan Outotecin omistusosuus oli noin 98,5 % Laroxin
 osakkeista ja noin 99,7 % kaikista äänistä. Keskuskauppakamarin
lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus vahvisti 10.6.2010, että Outotec on
saanut omistusoikeuden kaikkiin Laroxin osakkeisiin asettamalla välimieoikeuden
hyväksymän vakuuden lunastushinnalle ja sille kertyvälle korolle.

Ostettujen Laroxin osakkeiden kauppahinta oli 94,2 miljoonaa euroa sisältäen
aktivoidut hankintaan liittyvät kustannukset 3,8 miljoonaa euroa sekä velan
liittyen vähemmistöön. Suurin osa kauppahinnasta maksettiin 3.780.373 Outotecin
uutena osakkeena, joka vastasi 88,1 miljoonaa euroa.

Alla esitetty kauppahinnan allokaatio on alustava, koska aineettomien ja
aineellisten hyödykkeiden käypiä arvoja tarkistetaan. Lopullinen kauppahinnan
allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2010 aikana. Alustavassa kauppahinnan
allokaatiossa kauppahintaa on allokoitu aineettomille hyödykkeille kuten
teknologioille, tuotemerkeille ja asiakassuhteille. Liikearvo perustuu pääosin
synergiaetuihin, joita  transaktiossa arvioidaan syntyvän vuositasolla vähintään
7 miljoonaa euroa.

                      Yhdistämisessä  Kirjanpitoarvot ennen
milj. EUR             kirjatut käyvät arvot      yhdistämistä
--------------------------------------------------------------------------------


Aineettomat hyödykkeet               41,0          17,4

Aineelliset                     12,9          12,9
käyttöomaisuushyödykkeet

Vaihto-omaisuus                   26,3          22,8

Myyntisaamiset ja muut saamiset           41,0          39,0

Rahavarat                      1,5           1,5
--------------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä                   122,9          93,8Korolliset velat                  34,6          34,6

Laskennalliset verovelat               8,7           1,7

Ostovelat ja muut velat               32,0          32,0
--------------------------------------------------------------------------------
Velat yhteensä                   75,3          68,3Nettovarat                     47,6          25,5Hankintameno, (oma pääoma)             88,1

Hankintameno, (raha)                 4,7

Velka liittyen                    1,4
määräysvallattomien omistajien
osuuteen
--------------------------------------------------------------------------------
Liikearvo                      46,6Hankittujen tytäryritysten              1,5
rahavarat

Maksettu hankintameno 30.6.2010           2,7

Maksettu hankintameno 29.12.2009           2,0
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavirtavaikutus 30.6.2010             2,7


Larox-konsernin hankinnan vaikutus Outotecin 2009 liikevaihtoon ja tilikauden
tulokseen

Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2009 olisi ollut 1 027,9 miljoonaa euroa ja
tilikauden voitto 31,8 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneen
yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2009.

Ausmelt Ltd:n hankinta

Outotec julkisti 23.3.2010 saaneensa onnistuneesti päätökseen australialaisen
pörssiyhtiön Ausmelt Ltd:n hankinnan ja omistavansa 100 % kaikista Ausmeltin
osakkeista ja äänistä. Ostettujen Ausmeltin osakkeiden kauppahinta oli noin 49
miljoonaa Australian dollaria (noin 33 milj. euroa). IFRS 3 vaatimusten
mukaisesti Ausmeltin osakkeet arvostettiin käypään arvoon, kun Outotec saavutti
määräysvallan yhtiössä. Käypään arvoon arvostus nosti osakkeiden arvoa noin 3,3
miljoonaa euroa. Lisäksi Ausmeltin hankintaan liittyvät kulut on kirjattu
tuilosvaikutteisesti konsernin laajan tuloslaskelman erään Muut kulut.

Ausmelt kehittää, suunnittelee ja toimittaa TSL-sulatusteknologiaa (Top
Submerged Lance) metallien tuotantoon ja teollisuusjätteiden käsittelyyn.
Ausmeltin TSL-teknologia täydentää Outotecin sulatusteknologiavalikoimaa.
Outotec toimittaa kuparin ja nikkelin liekkisulatusteknologiaa suuriin
laitoksiin, kun taas Ausmeltin TSL metodi sopii pienistä keskisuuriin laitoksiin
sekä muille raaka-aineille, kuten raudalle, sinkille, lyijylle, tinarikasteelle,
sinkkisakoille sekä sivutuotteisiin ja poisteisiin. Teknologian avulla on myös
mahdollista saada talteen arvokkaat metallit sivutuotteista.

Alla esitetty kauppahinnan allokaatio on alustava,koska aineettomien ja
aineellisten hyödykkeiden käypiä arvoja tarkistetaan. Lopullinen kauppahinnan
allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2010 aikana. Alustavassa kauppahinnan
allokaatiossa kauppahintaa on allokoitu aineettomille hyödykkeille
(teknologioille, tilauskertymälle ja asiakassuhteille) sekä aineellisille
hyödykkeille. Liikearvo perustuu pääosin synergiaetuihin, joita odotetaan
syntyvän Ausmeltin paremmista kasvumahdollisuuksista osana Outotecia.
Kauppahinnan allokaatio päivitettiin vuoden 2010 toisen neljänneksen aikana.
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden käypiin arvoihin tehtiin tarkistuksia,
jotka olivat määriltään vähäisiä. Näillä kauppahinnan allokaatio tarkistuksilla
ei ollut tulosvaikutusta.

                      Yhdistämisessä  Kirjanpitoarvot ennen
milj. EUR             kirjatut käyvät arvot      yhdistämistä
--------------------------------------------------------------------------------


Aineettomat hyödykkeet               10,4           0,5

Aineelliset                     1,7           0,2
käyttöomaisuushyödykkeet

Vaihto-omaisuus                   0,6           0,6

Myyntisaamiset ja muut saamiset           2,2           2,2

Rahavarat                      4,4           4,4
--------------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä                   19,3           8,0Laskennalliset verovelat               3,4            -

Ostovelat ja muut velat               7,5           7,5
--------------------------------------------------------------------------------
Velat yhteensä                   10,8           7,5Nettovarat                      8,5           0,5Hankintameno                    33,7

IFRS hankintamenon uudelleen             3,3
arvostus

Muuntoerot                     -0,5
--------------------------------------------------------------------------------
Liikearvo                      28,1Hankittujen tytäryritysten              4,4
rahavarat

Maksettu hankintameno 30.6.2010           23,3

Maksettu hankintameno 31.12.2009          10,4

Kurssiero                      -0,6
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavirtavaikutus 30.6.2010             18,3


Muut hankitut liiketoiminnot

Outotec hankki Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan 18.3.2010

Outotec on vahvistanut palveluliiketoimintaansa hankkimalla ruotsalaisen
Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan. Millteam tarjoaa huoltopalveluita,
asennuksia, asennusvalvontaa, kunnossapitotarkastuksia ja kaivosyritysten
laitteiden huoltoa ja sillä on erikoisosaamista jauhinmyllyjen kunnossapidosta.
Millteamin vuosiliikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa ja se työllistää 35
henkilöä. Millteamin hankinta tukee Outotecin strategiaa laajentaa
palveluliiketoimintaansa. Uuden Ruotsissa sijaitsevan palveluyksikkönsä ansiosta
Outotec voi tarjota parempia laitosten elinkaaripalveluita asiakkailleen
Euroopassa ja IVY-maissa.

Outotec täydensi rikkihappoteknologioitaan hankkimalla Edmeston AB:n koko
osakekannan 17.5.2010.

Edmeston AB on Göteborgissa sijaitseva yhtiö, joka on erikoistunut pääasiassa
rikkihappotehtaissa käytettävien prosessilaitteiden suunnitteluun ja
valmistuttamiseen.  Edmestonilla on erikoisosaamista erittäin syövyttäviin
olosuhteisiin sopivista ruostumattoman teräksen erikoislaaduista. Edmestonin
vuosiliikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja se työllistää toistakymmentä
ammattilaista. Edmestonin hankinta vahvistaa. Outotecin asemaa johtavana
rikkihappoteknologioiden toimittajana. Edmeston täydentää Outotecin tarjontaa
rikkihappotehtaille ja parantaa palvelutasoa erityisesti laitteistojen
kunnostuksissa ja ajanmukaistamisessa

Alla esitetty yhdistetty kauppahinnan allokaatio on alustava,koska aineettomien
ja aineellisten hyödykkeiden käypiä arvoja tarkistetaan. Lopullinen kauppahinnan
allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2010 aikana. Alustavassa kauppahinnan
allokaatiossa kauppahintaa on allokoitu aineettomille hyödykkeille kuten
teknologioille, tuotemerkeille ja asiakassuhteille. Lisäksi aineelliset
käyttöomaisuus hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon. Liikearvo perustuu
pääosin synergiaetuihin.

                      Yhdistämisessä  Kirjanpitoarvot ennen
milj. EUR             kirjatut käyvät arvot      yhdistämistä
--------------------------------------------------------------------------------


Aineettomat hyödykkeet                5,4            -

Aineelliset                     0,4           0,1
käyttöomaisuushyödykkeet

Vaihto-omaisuus                   3,1           3,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset           0,3           0,3

Rahavarat                      0,9           0,9
--------------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä                   10,1           4,4Laskennalliset verovelat               1,3            -

Ostovelat ja muut velat               2,2           2,2
--------------------------------------------------------------------------------
Velat yhteensä                    3,5           2,2Nettovarat                      6,6           2,3Hankintameno                    17,3

Hankintameno jaksotettu velaksi           0,7
30.6.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Liikearvo *)                    11,3Hankittujen tytäryritysten              0,9
rahavarat

Maksettu hankintameno 30.6.2010           17,3

Kurssiero                      -0,5
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavirtavaikutus 30.6.2010             15,9

*) josta 0,8 miljoonaa euroa on verotuksessa vähennyskelpoista.

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus Outotecin vuoden 2010 toisen neljänneksen
liikevaihtoon ja tilikauden tulokseen

Outotecin liikevaihto 1.1.-30.6.2010 olisi ollut 415,7 miljoonaa euroa ja
tilikauden tappio -2,3 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneet
Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan ja Edmeston AB:n yrityshankinnan
yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2010. Larox-konserni sekä Ausmelt on
konsolidoitu Outotec-konserniin vuoden 2010 alusta lähtien.

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain

milj. EUR                 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/2010

Liikevaihto

Non-ferrous Solutions           129,9 132,2 104,6 115,9 113,5  141,3

Ferrous Solutions              27,7 34,2 34,9 49,9 20,0  32,9

Energy, Light Metals and Environmental   76,8 74,3 51,3 56,3 54,6  52,6
Solutions

Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -2,7 -3,1 -2,2 -2,3 -1,0  -3,0
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                  231,6 237,6 188,7 219,8 187,0  223,8Liikevoitto

Non-ferrous Solutions            10,5  7,3  9,4  7,9 -15,4   4,8

Ferrous Solutions              1,6  0,2  2,6  5,1 -2,5   1,4

Energy, Light Metals and Environmental    7,0  9,2  4,6  6,8 10,0   1,9
Solutions

Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät    -2,7 -2,7 -1,5 -6,5 -2,2  -2,6
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                  16,3 13,9 15,1 13,3 -10,1   5,5

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelut.


Tunnuslukujen laskentaperusteet
--------------------------------------------------------------------------------


Korollinen nettovelka        = Korolliset velat - korolliset varatNettovelkaantumisaste        = Korollinen nettovelka        × 100
                   --------------------------------------
                     Oma pääoma yhteensäOmavaraisuusaste          = Oma pääoma yhteensä         × 100
                   --------------------------------------
                     Taseen loppusumma - saadut ennakotSijoitetun pääoman tuotto      = Liikevoitto + rahoitustuotot     × 100
                   --------------------------------------
                   Taseen loppusumma - korottomat velat
                     (kauden keskiarvo)Oman pääoman tuotto         = Tilikauden voitto          × 100
                   --------------------------------------
                   Oma pääoma yhteensä (kauden
                     keskiarvo)                   Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut = tutkimus- ja kehitystoiminnan

                   kulut (mukaan lukien saaduilla
                     avustuksilla katetut kulut)                   Emoyhtiön omistajille kuuluva
Osakekohtainen tulos        = tilikauden voitto
                   --------------------------------------
                   Osakkeiden keskimääräinen
                     osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikanaOsakekohtainen osinko        = Tilikaudelta jaettu osinko
                   ---------------------------------------
                   Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
                     kauden lopussa
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com


Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus tammikesakuu 2010 Lataa