Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2009 Tammi-maaliskuun 2009 osavuosikatsaus
huhtikuuta 24, 2009

Tammi-maaliskuun 2009 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ  OSAVUOSIKATSAUS  24.4.2009  klo 9.00

TAMMI-MAALISKUUN 2009 OSAVUOSIKATSAUS

Hyvä tulos haasteellisessa markkinatilanteessa

Katsauskausi Q1/2009 lyhyesti (Q1/2008):
*     Liikevaihto: 231,6 miljoonaa euroa (225,6 milj. euroa)
*     Liikevoitto: 16,3 miljoonaa euroa (21,0 milj. euroa)
 sisältäen termiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot: 0,3 miljoonaa
 euroa (3,3 milj. euron voitot)

 * Voitto ennen veroja: 18,0 miljoonaa euroa (23,1 milj. euroa)

*     Osakekohtainen tulos: 0,30 euroa (0,39 euroa)
*     Tilauskertymä: 139,3 miljoonaa euroa (298,8 milj. euroa)
*     Tilauskanta: 1 090,4 miljoonaa euroa (1 359,6 milj. euroa)
*     Liiketoiminnan nettorahavirta: -10,7 miljoonaa euroa (40,7
 milj. euroa)

Outotec pitää näkymät vuodelle 2009 ennallaan.


Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:"Markkinat olivat edelleenkin haasteelliset ensimmäisen neljänneksen
aikana. Perusmetallien hinnat ovat kuitenkin jonkin verran elpyneet
ja metallien kysyntä on kasvanut Kiinassa, mutta on vielä
ennenaikaista päätellä ovatko nämä merkkejä markkinoiden pysyvämmästä
elpymisestä. Vaikka saamme edelleenkin tarjouspyyntöjä ja teemme
parhaillaan esisuunnitteluja, asiakkaiden päätöksentekoprosessi on
hidasta.

Käytämme projekteissa runsaasti paikallisia alihankittuja
suunnittelu- ja valmistusresursseja, mikä lisää toiminnan
joustavuutta. Tämän lisäksi olemme aloittaneet kustannusrakenteen ja
resurssien optimoinnin. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta
uskomme voivamme jatkaa palveluliiketoimintamme kehittämistä ja
kasvattamista, sillä Outotec on toimittanut lukuisia laitoksia ja
laitteita eri puolille maailmaa. Lisäksi voimme soveltaa osaamistamme
ja myydä teknologioitamme energiasektorille ja teollisuusvesien
käsittelyyn."


Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista    Q1   Q1  Viim.  Q1-Q4
                     2009  2008  12 kk  2008
Liikevaihto, milj. euroa        231,6  225,6 1 224,0 1 217,9
Bruttokate, %              20,4  20,4  21,5  21,5
Liikevoitto, milj. euroa         16,3  21,0  115,5  120,2
Liikevoitto, % liikevaihdosta       7,0   9,3   9,4   9,9
Voitto ennen veroja, milj. euroa     18,0  23,1  131,2  136,3
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.  -10,7  40,7  55,2  106,6
euroa
Korollinen nettovelka kauden lopussa, -254,8 -316,8 -254,8 -314,6
milj. euroa
Velkaantumisaste kauden lopussa, %   -129,2 -178,2 -129,2 -139,0
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj.   -146,8 -176,7 -146,8 -171,2
euroa
Sijoitetun pääoman tuotto, %       34,7  47,4  69,4  61,6
Oman pääoman tuotto, %          23,7  33,2  48,1  42,6
Tilauskanta kauden lopussa, milj.   1 090,4 1 359,6 1 090,4 1 176,7
euroa
Tilauskertymä, milj. euroa       139,3  298,8  994,3 1 153,8
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana  2 599  2 185  2 586  2 483
Osakekohtainen tulos, euroa       0,30  0,39  2,16  2,25
TAMMI-MAALISKUUN 2009 OSAVUOSIKATSAUS


MARKKINAT

Maailmanlaajuinen talouden epävarmuus on jatkunut ja kaivos- ja
metalliteollisuuden investointien määrä on pienentynyt
edellisvuodesta. Markkinoilla on kuitenkin tapahtunut jonkin verran
myönteistä kehitystä, kuten metallien kysynnän kasvu kehittyvissä
maissa, perusmetallien hintojen nousu ja kultateknologioiden jatkunut
kysyntä.

Monet Outotecin asiakkaista arvioivat projektiensa laajuutta ja
hintoja. Kannattavuusselvityksiä on työn alla ja näistä voi tulla
uusia tilauksia, mutta päätöksentekoprosessi vie aikaa. Useilla
asiakkailla on edelleen vaikeuksia rahoituspakettien järjestämisessä.

Kaivoksilla ja metallurgisilla laitoksilla tarvitaan jatkuvasti uusia
energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä prosessiteknologioita ja
erilaisia palveluja. Kun malmien metallipitoisuus laskee, tarvitaan
enemmän rikastuskapasiteettia, ja vaikeasti hyödynnettävät malmiot
vaativat uusia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan parempi metallien
saanti.

Kaivosten ja metallurgisten laitosten vesienkäsittelyn tehostaminen
avaa Outotecille uusia mahdollisuuksia. Lisäksi energiasektori jatkaa
investointejaan hyödyntääkseen vaihtoehtoisia energialähteitä.
Outotec tarjoaa sovelluksia ja palveluita muun muassa öljyliuskeen ja
öljyhiekan prosessointiin ja bioenergian tuotantoon.


TILAUSKERTYMÄ

Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 139,3 miljoonaa euroa
(Q1/2008: 298,8 milj. euroa). Vuoden ensimmäisen neljänneksen uusiin
tilauksiin kuului laitostoimituksia sekä useita pieniä laitteisto- ja
palvelutoimituksia vanhoille asiakkaille.

Suurimmat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset:

 * rikkihappotehtaan toimitus Noracid S.A.:lle Mejillonesiin,
  Chileen (51 miljoonaa euroa)
 * useita palvelusopimuksia teollisuus- ja kunnossapitopalveluista
  Chilessä ja Kanadassa (15 miljoonaa euroa) ja
 * vaahdotuskennojen ja sakeuttimien toimitus Polymetalin
  Albazino-kultakaivosprojektiin Venäjälle.TILAUSKANTA

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 1 090,4 miljoonaa euroa
(31.3.2008: 1 359,6 milj. euroa) ja se pieneni 20 % vertailukaudesta.

Katsauskauden lopussa Outotecillä oli 21 projektia, joista kunkin
tilauskannassa oleva arvo ylitti 10 miljoonaa euroa muodostaen 69 %
tilauskannasta. Yhtiön johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta
noin 53 % toimitetaan vuonna 2009 ja loput vuonna 2010 ja sen
jälkeen. Noin 3 % Outotecin nykyisen tilauskannan projekteista kuuluu
kaivosyhtiöille, jotka ovat kehittämässä ensimmäisiä
tuotantolaitoksiaan.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto oli katsauskaudella 231,6 miljoonaa euroa
(Q1/2008: 225,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 3 %
vertailukaudesta. Kasvu johtui projektien hyvästä edistymisestä
etenkin Minerals Processing -divisioonassa.

Palveluliiketoiminta, joka sisältyy divisioonien ja muun
liiketoiminnan liikevaihtolukuihin, oli katsauskaudella 30,9
miljoonaa euroa (Q1/2008: 20,8 milj. euroa), eli se kasvoi 49 %:lla
vertailukaudesta. Osa kasvusta tuli Outotec Auburnista, joka
hankittiin lokakuussa 2008.

Katsauskauden liikevoitto oli 16,3 miljoonaa euroa (Q1/2008: 21,0
milj. euroa) eli 7,0 % liikevaihdosta (Q1/2008: 9,3 %).
Termiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot, jotka eivät sisälly
suojauslaskentaan, paransivat kannattavuutta 0,3 miljoonalla eurolla
(Q1/2008: 3,3 milj. euron voitto).

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 3,2 miljoonaa
euroa suuremmat kuin vertailukaudella. Lisäys johtui pääasiassa
myynti- ja markkinointikustannusten kasvusta, kuten Intian
liiketoiminnan kehittämisestä, Outotec Auburnin kiinteistä
kustannuksista ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä eri puolilla
maailmaa.

Katsauskauden voitto ennen veroja oli 18,0 miljoonaa euroa (Q1/2008:
23,1 milj. euroa). Hyvästä kassatilanteesta johtuvat 1,7 miljoonan
euron (Q1/2008: 2,2 milj. euroa) rahoitustuotot vahvistivat tulosta
ennen veroja. Kauden voitto oli 12,5 miljoonaa euroa (Q1/2008: 16,3
milj. euroa). Verot olivat yhteensä 5,5 miljoonaa euroa (Q1/2008: 6,9
milj. euroa). Tämä vastaa 30,4 prosentin efektiivistä veroastetta.
Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (Q1/2008: 0,39 euroa).

Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 23,7 % (Q1/2008:
33,2 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 34,7 % (Q1/2008: 47,4 %).Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto    Q1  Q1  Q1-Q4
milj. EUR                  2009 2008  2008
Liikevaihto
Minerals Processing             84,5 60,1  419,6
Base Metals                 44,8 60,1  295,3
Metals Processing              97,2 104,6  494,7
Muut liiketoiminnat             18,3  9,1  56,0
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -13,2 -8,3  -47,7
Yhteensä                  231,6 225,6 1 217,9

Liikevoitto
Minerals Processing             6,1  4,1  22,5
Base Metals                 4,3  6,3  48,7
Metals Processing              8,9 12,3  61,1
Muut liiketoiminnat             -0,4  0,4   3,9
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät    -2,7 -2,2  -16,0
Yhteensä                  16,3 21,0  120,2


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis-
ja hallintopalvelujen laskutuksen ja osuuden osakkuusyhtiöiden
tuloksesta.

Minerals Processing

Minerals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi katsauskaudella
41 % vertailukaudesta ja oli 84,5 miljoonaa euroa (Q1/2008: 60,1
milj. euroa). Liikevoitto oli 6,1 miljoonaa euroa (Q1/2008: 4,1 milj.
euroa). Liikevaihdon kasvu johtui korkeasta vuoden alun
tilauskannasta, hyvästä projektien toteutuksesta ja vähentyneistä
pullonkauloista toimituksissa. Katsauskauden liikevoittoon sisältyi
myös 0,3 miljoonan euron realisoitunut ja realisoitumaton
kurssitappio, joka liittyi termiinisopimuksiin (Q1/2008: 4,1 milj.
euron realisoitunut ja realisoitumaton voitto).

Base Metals

Base Metals -divisioonan liikevaihto pieneni katsauskaudella 25 %
vertailukaudesta ja oli 44,8 miljoonaa euroa (Q1/2008: 60,1 milj.
euroa). Liikevaihdon pieneneminen johtui pääasiassa tilauskertymän
pienenemisestä vuoden 2008 syyskuun jälkeen, alhaisemmasta
tilauskannasta ja joidenkin projektien aikataulujen muutoksista.
Liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa (Q1/2008: 6,3 milj. euroa).
Divisioonan liikevoiton pieneneminen johtui pääasiassa liikevaihdon
supistumisesta.

Metals Processing

Metals Processing -divisioonan liikevaihto pieneni katsauskaudella
7 % vertailukaudesta ja oli 97,2 miljoonaa euroa (Q1/2008: 104,6
milj. euroa). Liikevoitto oli 8,9 miljoonaa euroa (Q1/2008: 12,3
milj. euroa). Liikevoitto heikentyi, koska toimituksia ja
lisenssituloja oli vähemmän, mutta pysyi silti hyvänä projektien
parantuneiden katteiden ansiosta. Katsauskauden liikevoitto sisälsi
myös 0,7 miljoonan euron realisoituneen ja realisoitumattoman
kurssivoiton, joka liittyi termiinisopimuksiin (Q1/2008: 1,0 milj.
euron realisoitunut ja realisoitumaton tappio).


TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli negatiivinen, -10,7
miljoonaa euroa (Q1/2008: 40,7 milj. euroa). Muutos johtui pääasiassa
vuoden 2009 käyttöpääoman merkittävästä kasvusta verrattuna vuoden
2008 käyttöpääoman merkittävään pienenemiseen. Rahavarojen
nettomuutokseen vaikutti myös maaliskuussa 2009 maksetut 42,0
miljoonaan euron osingot (huhtikuu 2008: 39,9 milj. euroa).
Outotecin rahavarat olivat vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana
yhteensä 257,5 miljoonaa euroa (Q1/2008: 317,6 milj. euroa). Yhtiö
sijoittaa yli jäävät varat lyhytaikaisiin
rahamarkkinainstrumentteihin, kuten pankkitalletuksiin ja
yritystodistuksiin. Sijoituksissa noudatetaan ennalta sovittuja
vastapuolikohtaisia luottolimiittejä ja juoksuaikoja, jotka Outotec
tarkastaa säännöllisesti. Yhdenkään rahamarkkinasijoituksen
erääntymisajasta ei ollut jäljellä yli kolmea kuukautta 31.3.2009.

Outotecin käyttöpääoma 31.3.2009 oli -146,8 miljoonaa euroa
(31.3.2008: -176,7 milj. euroa). Käyttöpääoman muutos johtui pienestä
tilauskertymästä ja koska suuria projekteja ei valmistunut
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Taserakenne säilyi vahvana ja rahoitusrakenne oli hyvä. Korolliset
nettovelat 31.3.2009 olivat -254,8 miljoonaa euroa (31.3.2008: -316,8
milj. euroa). Katsauskauden lopussa saadut ennakkomaksut olivat 225,1
miljoonaa euroa (31.3.2008: 231,9 milj. euroa) laskien 3 %
vertailukaudesta. Outotecin velkaantumisaste katsauskauden lopussa
oli
-129,2 % (31.3.2008: -178,2 %) ja omavaraisuusaste 35,6 % (31.3.2008:
34,3 %).

Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 4,7
miljoonaa euroa (Q1/2008: 3,3 milj. euroa), ja ne koostuivat lähinnä
bioenergiateknologia-alan yhteisyrityksen perustamisesta,
investoinneista informaatioteknologiaan, immateriaalioikeuksiin sekä
Outotec Turula -konepajan laitteistoon.

Annettujen takauksien ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan
lukien konserniyhtiöiden ennakkotakaukset, pieneni vertailukaudesta
ja oli 350,1 miljoonaa euroa (31.3.2008: 400,1 milj. euroa)
katsauskauden lopussa.

Outotecilla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana
hankkinut vuoden 2009 aikana 285 000 (2008: 265 000) Outotecin
osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden
hankintana.TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 5,1 miljoonaa euroa (Q1/2008:
4,6 miljoonaa euroa) eli 2,2 % liikevaihdosta (Q1/2008: 2,0 %).
Outotec jätti 12 uutta patenttihakemusta (Q1/2008: 8), ja sille
myönnettiin 26 uutta kansallista patenttia (Q1/2008: 26).

Tammikuussa Outotec toi markkinoille uuden OKTOP®-reaktoriperheen.
Aiemmin yritys suunnitteli kaikki reaktorit yksiköllisesti, kun taas
uudet OKTOP®-reaktorit rakennetaan moduuleista, jotka räätälöidään
parhaan saannin varmistamiseksi.

Maaliskuussa Outotec ilmoitti laajentavansa tarjontaansa
energiateollisuudelle ja teollisuusvesien käsittelyyn. Outotec on
perustanut kaksi uutta liiketoimintayksikköä, jotka keskittyvät
näihin teknologioihin. Öljyliuskeen polton testaus aloitettiin
Outotecin Frankfurtissa sijaitsevassa tutkimuskeskuksessa. Testaus
liittyy Viron Narvaan rakennettavan öljyntuotantolaitoksen
perussuunnitteluun. Lisäksi Outotec ja Codelco saivat päätökseen
TankCell® 300 -vaahdotuskennon testit Chilen Chuquicamatassa.
Tulokset osoittivat, että metallien saanti on parempaa ja
energiankulutus on vähäisempää kuin aiemmassa ratkaisussa.

Outotec käynnistää parhaillaan uutta automaattista Courier® 6i SL
-näytteenotto- ja analysointijärjestelmää Australian suurimmalla
maanalaisella kaivoksella. Järjestelmä on yksi maailman
edistyksellisimmistä mineraalien rikastuksen alalla.


HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 2 557 työntekijää
(31.3.2008: 2 318). Henkilöstömäärän kasvu oli suurinta Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa Outotec Auburn -yritysoston seurauksena.
Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 2 599 (Q1/2008: 2 185).
Keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi vertailukaudesta 414
henkilöllä yritysoston sekä liiketoiminnan kasvua seuranneen
aktiivisen, vuonna 2008 tapahtuneen rekrytoinnin vuoksi.
Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 11 % yrityksen henkilöstöstä.


Henkilöstö maittain    31.3. 31.3.      31.12.
              2009 2008 Muutos, % 2008
Suomi            907  867    4,6 925
Saksa            397  334   18,9 380
Muu Eurooppa         241  229    5,2 249
Pohjois- ja Etelä-Amerikka  673  576   16,8 758
Australia          197  196    0,5 225
Muu maailma         142  116   22,4 137
Yhteensä          2 557 2 318   10,3 2 674
Henkilöstömäärä pieneni vuoden 2008 lopusta 117:llä, eli 4 %:lla.
Vähennykset koskivat pääasiassa määräaikaisia työntekijöitä Pohjois-
ja Etelä-Amerikassa, Australiassa ja joissakin Euroopan maissa.
Outotecillä oli maaliskuun 2009 lopussa oman henkilöstön lisäksi
sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 520:a (31.12.2008:
560) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä
vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten
säädösten ja määräysten sekä kausivaihteluiden mukaan.

Katsauskaudella palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen
määrä oli 41,0 miljoonaa euroa (Q1/2008: 36,2 milj. euroa).


OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT

Outotecillä on kaksi avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista
kannustinohjelmaa: ensimmäinen, vuosien 2007-2008 kannustinohjelma,
julkistettiin 23.3.2007, ja toinen, vuosien 2008-2010
kannustinohjelma, julkistettiin 3.3.2008.

Vuosien 2007-2008 osakepohjainen kannustinohjelma

Kaksivuotiseen osakepohjaiseen kannustinohjelmaan osallistui noin 20
avainhenkilöä. Ohjelma alkoi 1.1.2007 ja päättyi 31.12.2008.
Avainhenkilöille maksettava palkkio määräytyi yhtiön nettovoitolle ja
tilauskannalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella.
Kannustinohjelman ansaintakausille jaksotettu palkkio on yhteensä 6,5
miljoonaa euroa. Palkkio maksetaan osakkeina ja käteismaksuna.
Osakkeet jaetaan avainhenkilöille keväällä 2009.

Vuosien 2008-2010 osakepohjainen kannustinohjelma

Kannustinohjelma 2008-2010 koostuu kolmesta ansaintakaudesta:
kalenterivuosista 2008, 2009 ja 2010. Hallitus päättää vuosittain
erikseen henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärät,
ansaintakriteerit ja tavoitteet. Ansaintakriteereille asetettujen
tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa
enimmäispalkkiosta maksetaan avainhenkilölle. Ansaintakausien 2009 ja
2010 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 työntekijää.
Palkkio maksetaan osakkeina ja käteismaksuna. Palkkiota ei makseta,
mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen ansaintajakson päättymistä.
Lisäksi henkilön on omistettava ansaitut osakkeet sekä oltava
työsuhteessa vähintään kahden vuoden ajan ansaintajakson
päättymisestä.VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET

Outotecin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2009
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden
2008 yhdistellyt tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingot

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,00 euroa osaketta kohden
31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Osingot (yhteensä 42,0
miljoonaa euroa) maksettiin 30.3.2009.

Hallitus

Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten määräksi päätettiin viisi (5),
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Carl-Gustaf
Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto
Virrankoski valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi kaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuessa.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto
Virrankosken. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus
valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Carl-Gustaf Bergströmin ja
Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.

Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen jäsenille maksettavat
palkkiot: puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille hallituksen
jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000
euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan
kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien
kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat
kustannukset.

Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle oikeuden päättää yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:


 * Yhtiö voi ostaa enintään 4 200 000 omaa osaketta vapaalla omalla
  pääomalla ja poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta
  osakkeisiin edellyttäen, että yhtiön hallussa olevien omien
  osakkeiden määrä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko
  osakekannasta.
 * Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX
  Helsingissä hankintahetken markkinahintaan.


Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti.


Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
osakeanneista seuraavasti:


 * Valtuutus sisältää oikeuden laskea liikkeelle uusia osakkeita,
  levittää yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja antaa
  osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisia erityisiä oikeuksia.
  Tämä hallitukselle annettu valtuutus ei kuitenkaan oikeuta
  hallitusta antamaan henkilöstölle optio-oikeuksia kannusteeksi.
 * Valtuutukseen sisältyvien liikkeelle laskettavien uusien
  osakkeiden ja levitettävien omien osakkeiden kokonaismäärä ei saa
  olla yli 4 200 000 osaketta.
 * Hallitus saa päättää osakeannin ehdot, kuten merkintähinnan
  määritysperusteet ja lopullisen merkintähinnan, merkintöjen
  hyväksymisehdot sekä liikkeelle laskettavien osakkeiden
  jakoperusteet ja lopullisen määrän.


Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti. Edellä mainittuja valtuutuksia ei ole käytetty 24.4.2009
mennessä.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan
palkkio maksetaan laskun perusteella.

Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen pykälää 9
siten, että ilmoitus yhtiökokouksen koollekutsumisesta on annettava
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V).
Outotecin osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautuu 42,0
miljoonaan osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan
yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.


KAUPANKÄYNTI JA PÖRSSIARVO

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli 11,83 euroa,
osakkeen suurin noteeraus oli 14,19 euroa ja pienin noteeraus 9,30
euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Outotecin osakkeilla
käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 28,6 miljoonalla osakkeella,
mikä vastaa 338,4 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 31.3.2008 oli
543,5 miljoonaa euroa, ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli
12,94 euroa. Yrityksen hallussa ei 31.3.2009 ollut lainkaan takaisin
lunastettuja osakkeita. Outotecillä on sopimus ulkopuolisen
palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen
kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä
sopimusta vuonna 2009 ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla
olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut
285 000 Outotecin osaketta (2008: 265 000), jotka on esitetty
taseessa omien osakkeiden hankintana.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Outotec ja Pattison Sand Company sopivat huhtikuussa kaikki Pattison
Sand -projektiin liittyvät erimielisyydet. Sovinnosta seuraa noin 3,6
miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 2,7 miljoonan euron)
kertaluonteinen positiivinen vaikutus Outotecin vuoden 2009 toisen
neljänneksen tulokseen.

Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n osuus Outotec Oyj:n
osakkeista ylitti 5 % huhtikuussa. Barclays Global Investors UK
Holdings Ltd:n osuus Outotecin osakkeista on 2 111 054 osaketta, mikä
on 5,02 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Outotecin asiakkaat toimivat pääasiallisesti kaivos- ja
metalliteollisuudessa maantieteellisillä alueilla, jotka ovat
taloudellisen syklin eri vaiheissa. Taloudellinen epävarmuus
vaikuttaa Outotecin kaikilla markkina-alueilla. Jos metallien kysyntä
heikentyy huomattavasti etenkin kehittyvillä talousalueilla, kuten
Kiinassa, Intiassa, Brasiliassa ja IVY-maissa, Outotecin tuotteiden
ja palveluiden kysyntä saattaa heikentyä entisestään.

Epävakaa taloustilanne vaikuttaa edelleen Outotecin asiakkaiden
investointihalukkuuteen uusissa projekteissa. Vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä jotkin asiakkaat ovat neuvotelleet projektiensa
keskeytyksistä ja peruutuksista. Katsauskauden lopussa Outotecin
tilauskanta sisälsi keskeytettyjä projekteja noin 100 miljoonan euron
arvosta. Viimeisimmän arvioinnin perusteella lisää viivästyksiä,
keskeytyksiä ja peruutuksia saattaa edelleen tulla.

Myös vientiluottojen kysyntä on kasvanut. Mahdolliset rajoitteet
vientiluottojen saatavuudessa saattavat pitkittää myyntineuvotteluja
entisestään.

Osa Outotecin projekteista on edistynyt suunniteltua hitaammin, ja
toimitusaikojen piteneminen Outotecista riippumattomista syistä
saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia, laatuongelmia ja
toimintaongelmia. Outotecillä on tällaisten riskien ja projektien
seurantaan järjestelmällisiä menetelmiä, kuten hankekohtaisten
riskien tunnistaminen ja hallinta (Project Risk Identification and
Management, PRIMA).

Outotecin palveluliiketoiminta koostuu erilaisista laitos- ja
asiantuntijapalveluista. Vaikka Outotecin toimittamien laitosten
suuri määrä antaa hyvän pohjan kasvattaa palveluliiketoimintaa,
haastava markkinatilanne saattaa hidastaa kasvua.

Outotecin vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen riskiarvioinnin
yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja toimituksesta
tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset
päivitettiin. Myös lähes valmiit projektit arvioitiin. Lisäksi
tehtiin näiden projektien suoritustakaus- ja takuuvaraukset sekä
mahdolliset projektitappioihin liittyvät varaukset. Projektiriskien
kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittävää kasvua. Vuoden 2009
ensimmäisellä neljänneksellä Outotecin vastapuolten maksuihin ei
liittynyt merkittäviä luottotappioita. Jos talousmarkkinoiden
epävakaus jatkuu, vastapuolet saattavat joutua neuvottelemaan
joitakin maksuehtoja uudelleen. Lisäksi riskinä on että Outotecin
asiakkaille ja toimittajille tulee rahoitusvaikeuksia, ja rahoituksen
puuttuessa ne voivat ajautua konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa
tappioita myös Outotecille.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja
loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian
dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan
randeina. Yhdysvaltain dollarin suhteellinen osuus on ollut nousussa.
Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi,
mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla
suojataan termiineillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat
lähitulevaisuudessa aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja
todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten
päätösten ja riskianalyysien perusteella. Suojauskustannukset otetaan
huomioon projektien hinnoittelussa.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin
ennakkomaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin
takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset
saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen.
Lisäksi demand-muotoisten takausten suuri määrä voi lisätä
edunsaajien mahdollisesti tekemien maksuvaatimusten määrää. Outotecin
likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin
pankkitalletuksiin ja jonkin verran kotimaisiin yritystodistuksiin.
Korkotasojen aleneminen vähentää näistä sijoituksista saatuja
korkotuloja.

Muutamia Outoteciä koskevia oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyitä
on vireillä. Johto uskoo, ettei menettelyjen lopputuloksilla ole
oleellista vaikutusta Outotecin taloudelliseen tulokseen.


VUODEN 2009 NÄKYMÄT ENNALLAAN

Kaivos- ja metalliteollisuuden investoinnit vähenevät edellisvuodesta
maailmantalouden epävarmuuden johdosta. Meneillään olevat
kannattavuusselvitykset voivat johtaa uusiin tilauksiin, mutta
päätöksentekoprosessi vie aikaa. Monet asiakkaat arvioivat
projektiensa laajuuksia ja hintoja, mutta rahoituspakettien
järjestämisessä on edelleen vaikeuksia.

Vallitseva epävarmuus hämärtää edelleen kaivos- ja
metalliteollisuuden näkymiä. Vuoden ensimmäisen neljänneksen
tuloksen, nykyisen tilauskannan ja ennakoitujen uusien tilausten
perusteella johto arvioi, että vuonna 2009:

 * liikevaihto supistuu noin neljänneksellä edellisvuotisesta
 * bruttokateprosentti pysyy hyvällä tasolla
 * liikevoittoprosentti jää edellisvuotista alhaisemmaksi johtuen
  pienemmästä liikevaihdosta.

Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien
tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta. Liikevoiton
kertyminen painottuu yleensä loppuvuoteen.


Espoossa 24.4.2009


Outotec Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat:

Outotec Oyj

Tapani Järvinen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com


OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)


Konsernin laaja tuloslaskelma            Q1   Q1  Q1-Q4
milj. EUR                     2009  2008  2008

Liikevaihto                   231,6 225,6 1 217,9

Hankinnan ja valmistuksen kulut         -184,4 -179,5 -956,2

Bruttokate                    47,2  46,1  261,7

Muut tuotot                    0,6  3,4   0,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut          -13,2 -10,8  -48,0
Hallinnon kulut                 -13,2 -12,9  -55,1
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut        -5,1  -4,6  -20,2
Muut kulut                    -0,0  -0,1  -19,1

Liikevoitto                    16,3  21,0  120,2

Rahoitustuotot ja -kulut
 Korkotuotot ja -kulut              1,8  3,8  16,4
 Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot  1,0  -0,5   3,2
 Muut rahoitustuotot ja -kulut          -1,1  -1,1  -3,4
Rahoitustuotot ja -kulut              1,7  2,2  16,1

Voitto ennen veroja                18,0  23,1  136,3

Tuloverot                     -5,5  -6,9  -42,4

Tilikauden voitto                 12,5  16,3  93,9

Muut laajan tuloksen erät
 Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen
muuntamisesta
 johtuvat voitot ja tappiot            3,6  -5,7  -21,7
 Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot
rahavirran
 suojauksista                  -1,1  3,6  -12,6
 Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin    0,5  -1,0   3,1
 Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot
 myytävissä olevista sijoituksista        -0,2  -1,2  -2,1
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen     2,8  -4,3  -33,3

Tilikauden laaja tulos              15,4  12,0  60,6

Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille               12,5  16,3  94,0
Vähemmistölle                    -  -0,0  -0,0

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille               15,4  12,0  60,6
Vähemmistölle                    -  -0,0  -0,0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden
voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, EUR             0,30  0,39  2,25
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR       0,30  0,39  2,25


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä
summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.


Lyhennetty tase
milj. EUR               31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet           82,0   74,5    81,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    31,1   24,6    29,5
Sijoitukset ja saamiset
 Korolliset                 0,2    2,6    0,5
 Korottomat                22,5   17,4    21,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä        135,9   119,0   132,7

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus *)             91,7   109,6    87,7
Sijoitukset ja saamiset
 Korolliset                 0,5    0,8    0,4
 Korottomat                293,9   202,7   323,2
Rahavarat                 257,5   317,6   317,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä        643,6   630,7   729,1

VARAT YHTEENSÄ               779,4   749,7   861,8


OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma     197,2   177,8   226,4
pääoma
Oma pääoma yhteensä            197,2   177,8   226,4

Pitkäaikaiset velat
Korolliset                  2,5    1,2    2,6
Korottomat                 69,1   63,4    74,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä        71,6   64,6    76,9

Lyhytaikaiset velat
Korolliset                  1,0    2,9    1,5
Korottomat
 Saadut ennakkomaksut **)         225,1   231,9   214,0
 Muut korottomat lyhytaikaiset velat   284,6   272,4   343,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä        510,7   507,2   558,4

Velat yhteensä               582,3   571,8   635,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        779,4   749,7   861,8


*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 18,9 miljoonaa euroa
31.3.2009 (31.3.2008: 30,1 milj. euroa, 31.12.2008: 16,4 milj.
euroa).

**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista
osatuloutusta olivat 983,9 miljoonaa euroa 31.3.2009 (31.3.2008:
725,3 milj. euroa, 31.12.2008: 909,3 milj. euroa).


Lyhennetty rahavirtalaskelma              Q1  Q1 Q1-Q4
milj. EUR                      2009 2008 2008
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto                  12,5 16,3 93,9
Oikaisut
 Poistot                       2,8  2,8 11,0
 Muut oikaisut                    2,6  6,7 13,5
Käyttöpääoman lisäys (-) / vähennys (+)       -22,1 21,4  7,9
Saadut korot                     1,9  4,0 17,2
Maksetut korot                    -0,2 -0,2 -0,4
Maksetut verot                    -8,3 -10,4 -36,6
Liiketoiminnan nettorahavirta            -10,7 40,7 106,6

Investoinnit                     -4,3 -3,3 -15,2
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken -2,7   - -7,6
rahavaroilla
Aineellisen omaisuuden myynti             0,1  0,0  0,7
Muu investointien rahavirta              0,0   -   -
Investointien nettorahavirta             -7,0 -3,3 -22,1
Rahavirta ennen rahoitusta             -17,7 37,4 84,5

Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) / takaisinmaksut -0,0 -0,0  0,2
(-)
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)  -0,5  2,0  1,1
Omien osakkeiden hankinta              -3,3 -9,3 -9,4
Maksetut osingot                  -42,0   - -39,9
Muu rahoituksen rahavirta              -0,2 -0,1  0,8
Rahoituksen nettorahavirta             -45,9 -7,4 -47,3

Rahavarojen nettomuutos               -63,7 30,0 37,3

Rahavarat tilikauden alussa             317,8 291,0 291,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus          3,4 -3,4 -10,5
Rahavarojen nettomuutos               -63,7 30,0 37,3
Rahavarat tilikauden lopussa            257,5 317,6 317,8Laskelma oman pääoman muutoksista


A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Kumulatiiviset muuntoerot
G = Kertyneet voittovarat
H = Vähemmistöosuus
I = Oma pääoma yhteensä         Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. EUR       A   B   C  D   E   F   G  H   I
Oma pääoma     16,8 20,2  0,2 7,9   -  5,7 164,0 0,1 214,8
1.1.2008
Osingonjako      -   -   -  -   -   - -39,9  - -39,9
Omien osakkeiden   -   -   -  - -9,3   -   -  - -9,3
hankinta *)
Osakeperusteiset
maksut:
           -   -   -  -   -   -  0,0  -  0,0
vastaanotettujen
palveluiden arvo
Vähemmistön      -   -   -  -   -   -   - -0,0 -0,0
hankinta
Tilikauden laaja   -   -   - 1,3   - -5,7 16,3 -0,0 12,0
tulos
Muut muutokset    -   - -0,0  -   -   -  0,2  -  0,2
Oma pääoma     16,8 20,2  0,1 9,2 -9,3  0,1 140,7  - 177,8
31.3.2008

Oma pääoma     16,8 20,2  0,1 -3,7 -9,4 -16,0 218,5  - 226,4
1.1.2009
Osingonjako      -   -   -  -   -   - -42,0  - -42,0
Omien osakkeiden   -   -   -  - -3,3   -   -  - -3,3
hankinta *)
Osakeperusteiset
maksut:
           -   -   -  -   -   -  0,1  -  0,1
vastaanotettujen
palveluiden arvo
Tilikauden laaja   -   -   - -0,8   -  3,6 12,5  - 15,4
tulos
Muut muutokset    -   -   -  -   -   -  0,6  -  0,6
Oma pääoma     16,8 20,2  0,1 -4,5 -12,7 -12,4 189,6  - 197,2
31.3.2009


*) Outotecilla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi, Outotecin
rahoittamana hankkinut vuoden 2009 aikana 285 000 Outotecin osaketta
(2008: 265 000), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien
osakkeiden hankintana.
Konsernin tunnusluvut           Q1   Q1  Viim.  Q1-Q4
                     2009  2008  12kk  2008
Liikevaihto, milj. EUR         231,6  225,6 1 224,0 1 217,9
Bruttokate, %              20,4  20,4  21,5  21,5
Liikevoitto, milj. EUR          16,3  21,0  115,5  120,2
Liikevoitto, % liikevaihdosta       7,0   9,3   9,4   9,9
Voitto ennen veroja, milj. EUR      18,0  23,1  131,2  136,3
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta   7,8  10,3  10,7  11,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.  -10,7  40,7  55,2  106,6
EUR
Korollinen nettovelka kauden lopussa, -254,8 -316,8 -254,8 -314,6
milj. EUR
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, -129,2 -178,2 -129,2 -139,0
%
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %    35,6  34,3  35,6  35,0
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj.   -146,8 -176,7 -146,8 -171,2
EUR
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR   4,7   3,3  25,3  23,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit, %       2,0   1,5   2,1   2,0
liikevaihdosta
Sijoitetun pääoman tuotto, %       34,7  47,4  69,4  61,6
Oman pääoman tuotto, %          23,7  33,2  48,1  42,6
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 090,4 1 359,6 1 090,4 1 176,7
Tilauskertymä, milj. EUR        139,3  298,8  994,3 1 153,8
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana  2 599  2 185  2 586  2 483
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta    5,4   7,2   7,4   7,7
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut,   5,1   4,6  20,7  20,2
milj. EUR
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut,   2,2   2,0   1,7   1,7
% liikevaihdosta
Osakekohtainen tulos, EUR        0,30  0,39  2,16  2,25
Osakekohtainen oma pääoma, EUR      4,76  4,26  4,76  5,43
Osakekohtainen osinko, EUR         -    -  1,00  1,00


TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin
mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä
vuositilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Uusien IFRS tulkintojen soveltaminen

Outotec on soveltanut vuoden 2009 alusta lähtien seuraavia muutettuja
standardeja:

 * IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksella on
  tarkoitus erotella omassa pääomassa tapahtuvat muutokset
  omistajien kanssa käytyihin liiketoimiin ja muihin oman pääoman
  muutoksiin. Standardin muutoksella on vaikutusta
  osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen esittämiseen.
 * IFRS 8 Toiminnalliset segmentit. Standardin muutoksella pyritään
  noudattamaan segmenttien tuloksen raportoinnissa johdon
  lähestymistapaa. Standardin käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia toimintasegmenttejä, sillä jo konsernin
  aiemmin esittämä segmentti-informaatio perustui johdon sisäiseen
  raportointiin. Standardin käyttöönotolla on vaikutusta lähinnä
  segmentti-informaation liitetietoihin.


Lisäksi Outotec on soveltanut vuoden 2009 alusta lähtien seuraavia
muutettuja standardeja ja tulkintaa, joilla ei ole vaikutusta
konsernin osavuosikatsauksiin tai tilinpäätökseen:

 * IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Vesting Conditions and
  Cancellations (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
 * IAS 23 Vieraan pääoman menot (voimassa 1.1.2009 alkavilla
  tilikausilla).
 * IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Puttable Financial
  Instruments and Obligations Arising on Liquidation ja IAS 1
  Tilinpäätöksen esittäminen standardien muutokset (voimassa
  1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
 * IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
  (voimassa 1.10.2008 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).


Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton vaikutukset vuoden
2009 aikana ja alkaa soveltaa uusia standardeja 1.1.2010 alkavalla
tilikaudella:

 * IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa 1.7.2009 tai sen
  jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole
  vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 * IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (voimassa
  1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistettua
  standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 * IAS 39 Rahoitusinstrumentit - kirjaaminen ja arvostaminen
  (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
  Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi
  EU:ssa.


Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat
taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin
raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä
osavuosikatsauksessa raportoitujen erien suuruutta, mm.
määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen
ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja,
varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot
perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on
mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa
käytetyistä arvioista.


Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat     Q1    Q1   Q1-Q4
kertaluonteiset erät
milj. EUR                  2009   2008    2008
Myyntitappio Intune Circuits Oy:n       -     -    -1,1
myynnistä
Arbitraatiokulut                -     -    -8,5


Tuloverot                   Q1    Q1   Q1-Q4
milj. EUR                  2009   2008    2008
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien   -5,5   -3,4   -37,4
verot
Laskennalliset verot             0,1   -3,4    -5,0
Tuloverot yhteensä             -5,5   -6,9   -42,4


Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
milj. EUR               31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Hankintameno kauden alussa         87,6   81,3    81,3
Muuntoerot                  0,9   -1,5    -3,3
Lisäykset                  2,8    2,4    10,7
Vähennykset                 -0,1   -0,1    -3,3
Tytäryhtiöiden hankinta            -     -    2,1
Uudelleenryhmittelyt            -0,0   -0,1    0,0
Hankintameno kauden lopussa         91,2   82,0    87,6

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset   -58,1   -56,7   -56,7
kauden alussa
Muuntoerot                 -0,4    0,9    2,0
Vähennykset              0,0       0,1    3,1
Uudelleenryhmittelyt             0,0     -    0,0
Tilikauden poistot             -1,6   -1,7    -6,4
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset   -60,1   -57,4   -58,1
kauden lopussa

Kirjanpitoarvo kauden lopussa        31,1   24,6    29,5


Vastuusitoumukset
milj. EUR               31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Annetut pantit                1,8    1,8    3,0
Annetut takaukset kaupallisten       196,4   167,1   166,5
sitoumusten vakuudeksi
Vuokravastuut                68,2   47,5    68,7


Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat
ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset
rahoituksen vakuudeksi olivat 8,5 miljoonaa euroa 31.3.2009
(31.3.2008: 0,4 milj. euroa, 31.12.2008: 8,5 milj. euroa) ja
kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset,
ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 350,1 miljoonaa euroa
31.3.2009 (31.3.2008: 400,1 milj. euroa, 31.12.2008: 353,8 milj.
euroa).


Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset
milj. EUR      31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Käypä nettoarvo    -11,0*)  20,8**) -12,7***)
Nimellisarvo       369,5   327,9   378,3


*) joista -6,2 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista 16,3 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
***) joista -5,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.Lähipiiritapahtumat

Avoimet saldot johtoon kuuluvien avainhenkilöiden kanssa


Outotec oli velkaa 31.3.2009 Auburn-konsernin toimitusjohtajalle 0,1
miljoonaa euroa (31.12.2008: 2,2 milj. euroa). Velka liittyi
Auburn-konsernin hankinnan sovittuihin maksuehtoihin. Hankintameno
oli yhteensä 10,8 miljoonaa euroa, sisältäen hankintaan liittyvät
kulut 0,5 miljoonaa euroa. Jäljellä oleva velka tullaan maksamaan
Auburn-konsernin toimitusjohtajalle myyntisopimuksen mukaisesti
vuoden 2009 toisen kvartaalin aikana.


Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden     Q1  Q1 Q1-Q4
kanssa
milj. EUR                       2009 2008 2008
Myynti- ja muut saamiset                 - 0,1   -Liiketoimintojen yhdistäminen
Auburn-konsernin hankinta


Outotec osti kanadalaisen Auburn-konsernin 10.10.2008 . Yritys
toimittaa huoltopalveluja kaivos- ja metalliteollisuudelle pääasiassa
Kanadassa ja Chilessä.

Auburn-konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 20,0 miljoonaa
euroa (31,2 milj. Kanadan dollaria) ja liikevoitto noin 0,1 miljoonaa
euroa. Yrityksen liikevaihto 10.10.2008-31.12.2008 välisenä aikana
oli yhteensä 3,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,2 miljoonaa euroa.
Outotec Auburn sisältyy muut liiketoiminnat -segmenttiin.

Kauppahinta oli 10,3 miljoonaa euroa (15,8 milj. Kanadan dollaria).
Kokonaishankintamenoon 10,8 miljoonaa euroa, sisältyy lisäksi
hankintaan liittyviä kuluja 0,5 miljoonaa euroa.


                  Yhdistämisessä  Kirjanpitoarvot
                  kirjatut käyvät ennen yhdistämistä
milj. EUR                  arvot

Tavaramerkit ja patentit (sis.         0,7         -
aineettomiin hyödykkeisiin)
Asiakassopimukset ja niihin
liittyvät asiakassuhteet
(sis. aineettomiin hyödykkeisiin)       0,6         -
Aineelliset                  2,3        2,3
käyttöomaisuushyödykkeet
Vaihto-omaisuus                0,6        0,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset        3,9        3,9
Rahavarat                   0,4        0,4
Varat yhteensä                 8,5        7,2

Korolliset velat                0,9        0,9
Laskennalliset verovelat            0,4         -
Ostovelat ja muut velat            3,4        3,4
Velat yhteensä                 4,7        4,2

Nettovarat                   3,8        3,0

Hankintameno                 10,8
Liikearvo                   7,0

Rahana maksettu hankintahinta         10,7
Hankittujen tytäryritysten           0,4
rahavarat
Rahavirtavaikutus               10,3

Hankintameno jaksotettu velaksi        0,1
31.3.2009Auburn-konsernin hankinnan vaikutus Outotecin vuoden 2008
liikevaihtoon ja liikevoittoon

Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2008 olisi ollut 1 234,9 miljoonaa
euroa ja liikevoitto 120,5 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana
toteutuneen yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut
1.1.2008.


Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain

milj. EUR      Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09
Liikevaihto
Minerals Processing 55,2 64,6 72,7 110,5 60,1 92,7 122,0 144,8 84,5
Base Metals     60,1 64,5 64,1 85,6 60,1 72,0 76,9 86,4 44,8
Metals Processing  97,5 100,9 113,0 120,8 104,6 109,2 116,9 163,9 97,2
Muut liiketoiminnat  6,7  8,9 11,1 11,1  9,1 16,7 11,4 18,8 18,3
Kohdistamattomat   -7,8 -11,7 -15,0 -12,5 -8,3 -15,0 -9,2 -15,1 -13,2
erät*) ja sisäinen
myynti
Yhteensä      211,7 227,1 245,9 315,5 225,6 275,5 318,1 398,8 231,6

Liikevoitto
Minerals Processing  1,9  3,3  3,6 16,3  4,1  3,2  3,1 12,1  6,1
Base Metals      9,4 13,2 12,1  9,3  6,3 11,9 13,3 17,2  4,3
Metals Processing   4,7 10,5 11,5 11,5 12,3 11,8 14,9 22,1  8,9
Muut liiketoiminnat  0,0  0,6  1,3  0,3  0,4  1,2  1,7  0,7 -0,4
Kohdistamattomat**) -2,4 -4,1 -2,5 -4,4 -2,2 -5,1 -4,1 -4,6 -2,7
ja sisäiset erät
Yhteensä       13,6 23,4 26,0 33,0 21,0 22,9 28,9 47,5 16,3

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja
hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


Tunnuslukujen laskentaperusteet

                Korolliset velat - korolliset
Korollinen nettovelka     = varat

Nettovelkaantumisaste     = Korollinen nettovelka     × 100
                Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste       = Oma pääoma yhteensä      × 100
                Taseen loppusumma - saadut
                ennakot

Sijoitetun pääoman tuotto   = Liikevoitto + rahoitustuotot  × 100
                Taseen loppusumma - korottomat
                velat (kauden keskiarvo)

Oman pääoman tuotto      = Tilikauden voitto       × 100
                Oma pääoma yhteensä (kauden
                keskiarvo)

Tutkimus- ja kehitystoiminnan  Tuloslaskelmaan kirjatut
kulut             = tutkimus- ja kehitystoiminnan
                kulut (mukaan lukien saaduilla
                avustuksilla katetut kulut)

                Emoyhtiön omistajille kuuluva
Osakekohtainen tulos     = tilikauden voitto
                Osakkeiden keskimääräinen
                osakeantioikaistu lukumäärä kauden
                aikana

Osakekohtainen osinko     = Tilikaudelta jaettu osinko
                Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,
                oikaistuna splitin vaikutuksellaTIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Tiedotustilaisuus, jossa toimitusjohtaja Tapani Järvinen ja talous-
ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala esittelevät tammi-maaliskuun
2009 osavuosikatsauksen, pidetään Helsingissä. Tilaisuus on
englanninkielinen.

TIEDOTUSTILAISUUS
Päivä: perjantai, 24.4.2009
Aika: 15.00-16.00
Paikka: Hotel Kämp, kokoushuone Akseli Gallen-Kallela,
Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta
osoitteessa www.outotec.com. Rekisteröidy sivuille noin 5-10
minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Webcast-lähetys tullaan
nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla
5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025.
Tunnussana on Outotec. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa
27.4.2009 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 831829.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä
kaupallisiin tarkoituksiin.


VUODEN 2009 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Outotec julkistaa vuoden 2009 aikana seuraavat taloudelliset
tiedotteet:

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 perjantaina 24.7.2009
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009 perjantaina 23.10.2009

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com
Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009 Lataa