Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2009 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2008
tammikuuta 30, 2009

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2008

OUTOTEC OYJ  PÖRSSITIEDOTE  30.1.2009  klo 9.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2008

Hyvä liikevaihdon kasvu ja kannattavuus
- osingonjakoehdotus 1,00 euroa osakkeelta

Tilikausi 1.1.-31.12.2008 lyhyesti (vuoden 2007 luvut):
- Liikevaihto: 1 217,9 miljoonaa euroa (1 000,1 milj. euroa)
- Liikevoitto: 120,2 miljoonaa euroa (96,1 milj. euroa)
- Voitto ennen veroja: 136,3 miljoonaa euroa (104,8 milj. euroa)
- Osakekohtainen tulos: 2,25 euroa (1,85 euroa)
- Tilauskertymä: 1 153,8 miljoonaa euroa (1 463,0 milj. euroa)
- Tilauskanta: 1 176,7 miljoonaa euroa (1 317,2 milj. euroa)
- Termiinisopimusten käypään arvoon liittyvät realisoituneet ja
realisoitumattomat kurssitappiot tai -voitot: tappio 9,5 miljoonaa
euroa (voitto 3,7 milj. euroa)

Vuoden 2008 neljäs vuosineljännes lyhyesti (vuoden 2007 luvut):
- Liikevaihto: 398,8 miljoonaa euroa (315,5 milj. euroa)
- Liikevoitto: 47,5 miljoonaa euroa (33,0 milj. euroa)
- Voitto ennen veroja: 52,4 miljoonaa euroa (36,1 milj. euroa)
- Tilauskertymä: 119,9 miljoonaa euroa (384,2 milj. euroa)

Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:"Vuonna 2008 toteutimme onnistuneesti strategiaamme, jonka
tavoitteena on jatkuva kannattava kasvu. Kaivos- ja
metalliteollisuuden markkinatilanne oli hyvä vuoden alussa, mutta
maailman talouden epävarmuus heikensi Outotecin tuotteiden ja
palveluiden kysyntää vuoden loppua kohden.

Liikevaihtomme kasvoi jälleen edellisvuodesta ja ylitti 1,2 miljardia
euroa. Erityisen tyytyväinen olen palveluliiketoiminnan kasvuun. Myös
liikevoiton kasvu jatkui ja voittomarginaali oli lähes 10 prosenttia.
Tilauskanta oli vuoden lopussa vahva, joistakin vähäisistä
peruutuksista ja viivästyksistä huolimatta, mikä antaa meille hyvän
alun vuodelle 2009.

Vuonna 2009 panostamme uusien tilauksien hankintaan ja
markkinaosuuksiemme säilyttämiseen. Etsimme myös jatkuvasti uusia
tapoja myynnin edistämiseen. Tämä sisältää teknologioittemme myymisen
uusille asiakastoimialoille, kuten energiateollisuudelle ja
vedenkäsittelysektorille. Puhtaat teknologiamme antavat Outotecille
todellisen kilpailuedun lähivuosina.

Olemme analysoineet erilaisia tulevaisuudennäkymiä, ja vuoden
ensimmäiset kuukaudet tulevat osoittamaan, kuinka mittavia
säästötoimia mahdollisesti tarvitaan, jotta kustannusrakenne
saataisiin vastaamaan muuttunutta liiketoimintatilannetta.
Alihankkijoihin, ulkoistamiseen ja määräaikaisiin resursseihin
perustuvan joustavan liiketoimintamallimme ansiosta Outotecilla on
hyvät lähtökohdat mukauttaa toimintaansa muuttuvaan
markkinatilanteeseen."


Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista

                      Q4   Q4  Q1-Q4  Q1-Q4
                     2008  2007  2008  2007
Liikevaihto, milj. EUR         398,8  315,5 1 217,9 1 000,1
Bruttokate, %              22,8  20,6  21,5  20,4
Liikevoitto, milj. EUR          47,5  33,0  120,2  96,1
Liikevoitto, % liikevaihdosta      11,9  10,5   9,9   9,6
Voitto ennen veroja, milj. EUR      52,4  36,1  136,3  104,8
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.
EUR                   -36,7  45,3  106,6  143,0
Korollinen nettovelka kauden lopussa,
milj. EUR               -314,6 -292,9 -314,6 -292,9
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa,
%                   -139,0 -136,4 -139,0 -136,4
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj.
EUR                  -171,2 -153,9 -171,2 -153,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %       92,7  71,9  61,6  59,8
Oman pääoman tuotto, %          64,1  53,9  42,6  43,3
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 176,7 1 317,2 1 176,7 1 317,2
Tilauskertymä, milj. EUR        119,9  384,2 1 153,8 1 463,0
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana  2 628  2 185  2 483  2 031
Osakekohtainen tulos, EUR        0,84  0,65  2,25  1,85
Osakekohtainen osinko, EUR         -    - 1,00*)  0,95


*) Hallituksen esitys osakekohtaiseksi osingoksi


VUODEN 2009 NÄKYMÄT

Kaivos- ja metalliteollisuuden investoinnit ovat vähäisiä, koska
maailman taloustilanne on epävakaa. Lisäksi rahoitusmarkkinoiden
kriisi vaikuttaa teollisuuden investointeihin, jotka koskevat
erityisesti uusia hankkeita sekä yrityksiä joilla on heikko
pääomarakenne. Asiakkaat, joilla on rahoitus uusiin
investointeihinsa, arvioivat uudelleen projektiensa laajuuden ja
hinnat ennakoiden pääomakustannusten mahdollista alenemista.

Vallitseva epävarmuus hämärtää kaivos- ja metalliteollisuuden
näkymiä. Outotecin lähtökohdat vuodelle 2009 ovat kuitenkin
verrattain hyvät. Nykyisen tilauskannan ja ennakoitujen uusien
tilausten perusteella johto arvioi, että vuonna 2009:
- liikevaihto tulee supistumaan noin yhden neljänneksen vuoden 2008
luvusta,
- bruttokate tulee säilymään hyvällä tasolla, ja
- liikevoittomarginaali tulee olemaan alhaisempi kuin vuonna 2008
johtuen pienemmästä liikevaihdosta.
Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien
tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta. Liikevoiton
kertyminen painottuu yleensä loppuvuoteen.


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2008


MARKKINAT

Kaivos- ja metalliteollisuuden markkinat olivat hyvät vuoden alussa,
mutta maailman talouden epävarmuus heikensi Outotecin tuotteiden ja
palveluiden kysyntää vuoden loppua kohden. Vuonna 2008 asiakkaat
käynnistivät erilaisia rauta-, perusmetalli- ja
rikkihappoteknologioihin liittyviä projekteja. Kysyntää oli myös
alumiini- ja ferroseosteknologioille. Nykyisten teknologioiden
myyntimahdollisuuksia on edelleen muillekin prosessiteollisuuden
aloille, kuten lannoite- ja energiateollisuudelle.

Kun metallien hinnat ovat alhaiset, asiakkaat joutuvat supistamaan
yksikkökustannuksiaan ja parantamaan kilpailukykyään investoimalla
tuotantolaitosten modernisointeihin, laitteistoihin ja palveluihin.
Lisäksi malmioiden pitoisuuksien aleneminen asettaa edelleen
haasteita kaivosyhtiöille. Talouskriisi näkyy myös kehittyvillä
markkinoilla, kuten Kiinassa ja Intiassa, mutta on odotettavissa että
raudan ja värimetallien kysyntä jatkuu maissa, joissa on suuri
väkiluku ja vahva taloudellinen kasvu. Vaikka metallien hintojen
aleneminen viivyttää investointeja tällä hetkellä, kansainvälisillä
kaivosyhtiöillä on edelleen pitkäaikaisia investointisuunnitelmia.
Lisäksi tiukentuvat ympäristösäädökset sekä kasvavat energia- ja muut
tuotantokustannukset vaativat kaivos- ja metalliyhtiöitä investoimaan
yhä energiatehokkaampiin ja ympäristön kannalta kestävämpiin
prosesseihin.

Niin kauan kuin maailman taloustilanne jatkuu epävakaana, tulee myös
kaivos- ja metalliteollisuuden investointitoiminta olemaan vähäistä.
Muutamilla Outotecin asiakkailla on vaikeuksia saada rahoitusta
etenkin uusiin hankkeisiin. Lisäksi asiakkaat, joilla on rahoitusta
saatavilla, arvioivat projektien laajuuksia ja kustannuksia uudelleen
ennakoiden uusien investointien pääomakustannusten mahdollista
pienenemistä. Myös toimitusaikojen odotetaan lyhenevän, kun
käytettävissä on enemmän resursseja. Kaikesta huolimatta kaivos- ja
metalliyhtiöiden päivitetyt investointisuunnitelmat ovat edelleen
aiempia tasoja korkeammalla, ja ne uskovat että pitkällä tähtäimellä
metallien kysyntä tulee jatkumaan.


TILAUSKERTYMÄ

Vuoden 2008 tilauskertymä oli 1 153,8 miljoonaa euroa (2007: 1 463,0
milj. euroa). Neljännen vuosineljänneksen uusien tilausten arvo oli
119,9 miljoonaa euroa (Q4/2007: 384,2 milj. euroa) ja ne olivat
lähinnä pieniä laitteisto- ja palvelutoimituksia vanhoille
asiakkaille.

Suurimmat vuoden neljännellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:
- fosfaattirikastamon laajennus Yaralle Siilinjärvelle (28 miljoonaa
euroa);
- öljyntuotantolaitoksen perussuunnittelu Eesti Energialle Narvaan,
Viroon.

Russian Copper Companyn Miheevsky-rikastamoprojekti (175 milj.
euroa), josta tiedotettiin 3.10.2008, lykkääntyi. RCC päätti siirtää
projektia rahoitusvaikeuksien takia. Tilausta ei missään vaiheessa
kirjattu Outotecin uusien tilausten kertymään eikä tilauskantaan.

Suurimmat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset:
- rautamalmin pelletointilaitos Tata Steelille Jamshedpuriin, Intiaan
(70
miljoonaa euroa); ja
- rautamalmin sintrauslaitos SAILin Rourkelan terästehtaalle Orissan
osavaltioon, Intiaan (yli 25 miljoonaa euroa).

Suurimmat vuoden toisella vuosineljänneksellä saadut tilaukset:
- jauhinteknologiatoimitus suurelle kansainväliselle kaivosyhtiölle
(75 milj. euroa);
- jauhinteknologiatoimitus sisältäen huolto- ja varaosapalveluja
ruotsalaiselle Nordic Minesille Suomessa toteutettavaan
kultahankkeeseen sekä venäläiselle Polymetal Tradingille Albazino- ja
Dukat-projekteihin (25 milj. euroa);
- uutta ympäristöystävällistä rautamalmin pelletointiteknologiaa
Shougang Jingtang United Iron & Steelille Caofeidaniin Kiinaan (29
milj. euroa);
- uuden rikkihappotehtaan suunnittelu- ja laitteistotoimitus
Petroquimica de Venezuelalle Moroniin, Venezuelaan (90 milj. euroa);
- vaahdotus- ja sakeutusteknologiaa Salobo Metaisille Brasiliaan (9
milj. euroa); ja
- kuparin uutto- ja elektrolyysilaitos Southern Peru Copper
Corporationille Peruun (150 milj. Yhdysvaltain dollaria eli yli 90
miljoonaa euroa, josta 90 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kirjattiin
toisen neljänneksen tilauskantaan).

Suurimmat vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:
- kahden rautamalmin sintrauslaitoksen perussuunnittelu sekä omaan
tuotekehitykseen perustuvat laitteistot ja erikoislaitteet Bhushan
Steelille Orissan osavaltioon, Intiaan (18 milj. euroa);
- useita alumiiniteknologiatilauksia Kiinassa, kuten valulaitteisto
Huomei Hongjun Aluminium-Powerille, vibrocompactor-laitteisto ja
anodien käsittelylaitoksen prosessilaitteet China Aluminium
International Tradingille sekä valulaitteisto ja anodien
käsittelylaitoksen tärkeimmät laitteet Yellow River Hydropower
Development Companylle (17 milj. euroa);
- rikastusteknologiaa brasilialaisen Mirabela Mineraçãon
nikkelisulfidirikastamoon sekä kuparisulaton kuonarikastamo Umicore
Medille Pirdopiin, Bulgariaan (21 milj. euroa);
- KGHM Polska Miedzin kuparin liekkisulatusuunin modernisointi
Puolassa (yli 10 milj. euroa);
- kromiittimalmin pelletointilaitos sekä esikuumennusuunit
eteläafrikkalaiselle ASA Metalsille (25 milj. euroa); ja
- kolmen vuoden huoltosopimukset Bolidenin Harjavallan ja Kokkolan
tehtaiden kanssa sekä Norilsk Nickelin Harjavallan tehtaiden
kanssa.


TILAUSKANTA

Vuoden 2008 lopussa tilauskanta oli yhteensä 1 176,7 miljoonaa euroa
(2007: 1 317,2 milj. euroa). Tilauskannan arvo pieneni 11 % vuoden
2007 arvoon verrattuna. Tilauskanta vuoden 2008 lopussa olisi ollut
noin 60 miljoonaa euroa suurempi arvostettuna vuoden 2007 lopun
valuuttakurssien mukaan.

Vuoden 2008 lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi 24 yli 10 miljoonan
euron arvoista projektia, jotka muodostavat 70 %
kokonaistilauskannasta. Johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta
noin 60 % toimitetaan vuonna 2009 ja loput vuonna 2010 sekä sen
jälkeen. Noin 3 % Outotecin nykyisen tilauskannan projekteista kuuluu
kaivosyhtiöille, jotka ovat rakentamassa ensimmäisiä
tuotantolaitoksiaan.

Outotecin kolmas juomavesilaitoksen toimitus Sri Lankaan (100
miljoonaa Yhdysvaltain dollaria), joka julkistettiin 3.9.2007, jää
toteuttamatta rahoituksen viivästymisen takia. Koska alkuperäinen
toimitussopimus oli ehdollinen ja edellytti rahoituksen
järjestymistä, sitä ei missään vaiheessa ole kirjattu Outotecin
tilauskantaan.

Neljännellä vuosineljänneksellä muutamat asiakkaat käynnistivät
neuvotteluja, jotka koskivat projektien keskeyttämisiä ja vähäisiä
peruutuksia yhteensä noin 100 miljoonan euron arvosta.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto vuonna 2008 oli 1 217,9 miljoonaa euroa (2007:
1 000,1 milj. euroa) ja kasvoi 22 % edellisvuodesta. Neljännen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 398,8 miljoonaa euroa (2007: 315,5
milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui toimitusten määrän kasvusta
ja hinnoittelun paranemisesta. Historiallisesti liikevaihto on
vahvinta neljännellä vuosineljänneksellä.

Palveluliiketoiminnan osuus, joka sisältyy divisioonien
liikevaihtolukuihin, oli 141,2 miljoonaa euroa liikevaihdosta vuonna
2008 (2007: 80,6 miljoonaa euroa), kasvaen 75 % edellisvuoden
tasosta. Palveluliiketoiminnan myynti oli vuoden neljännellä
neljänneksellä 54,2 miljoonaa euroa (Q4/2007: 28,8 miljoonaa euroa),
kasvaen 88 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta.
Palveluliiketoiminnan kasvu johtui vahvemmasta panostuksesta
palveluliiketoiminnan kehittämiseen maailmanlaajuisesti. Outotecin
toimittamien laitosten suuri määrä ja niiden korkea käyttöaste ovat
antaneet hyvän pohjan kasvulle.

Vuoden 2008 liikevoitto oli 120,2 miljoonaa euroa (2007: 96,1 milj.
euroa) eli 9,9 % liikevaihdosta (2007: 9,6 %). Termiinisopimusten
käypään arvoon liittyvät realisoituneet ja realisoitumattomat
kurssitappiot, jotka eivät sisälly suojauslaskentaan, heikensivät
kannattavuutta 9,5 miljoonalla eurolla vuonna 2008 (2007: 3,7 milj.
euron voitto). Intune Circuits Oy:n osakkeet myytiin, ja
divestoinnista kirjattiin 1,1 miljoonan euron tappio.

Liikevoiton kertyminen painottuu yleensä loppuvuoteen. Neljännen
vuosineljänneksen liikevoitto oli 47,5 miljoonaa euroa (Q4/2007: 33,0
miljoonaa euroa) ja vastaava voittomarginaali oli 11,9 % (Q4/2007:
10,5 %). Kasvu johtui suurten onnistuneiden projektien
valmistumisesta sekä projektien varausten purkamisesta Brasiliassa,
Kiinassa, Chilessä ja Australiassa. Pattison-projektia koskeva
välimiesoikeuden välipäätös Yhdysvalloissa aiheutti yli 8,5 miljoonan
euron kertaluonteisen kustannuksen.

Vuonna 2008 Outotecin kiinteät kustannukset olivat 123,3 miljoonaa
euroa (2007: 111,5 milj. euroa). Kiinteiden kustannusten kasvu johtui
lähinnä hallintokustannusten sekä myynti- ja markkinointikustannusten
kasvusta, joka liittyi liiketoiminnan kasvuun ja kehitykseen, uuden
henkilöstön rekrytointiin eri puolilla maailmaa, johdon ja
henkilöstön palkkioihin sekä informaatioteknologiaan (IT).
IT-kustannusten kasvu liittyi Outotecin itsenäiseen asemaan,
liiketoiminnan ja henkilöstön kasvun edellyttämien IT-lisenssien ja
-työkalujen hankintaan sekä hiljattain Intiassa ja Kazakstanissa
perustettujen yritysten infrastruktuurin rakentamiseen. Kiinteisiin
kustannuksiin sisältyi myös henkilöstön kehitykseen ja
palveluliiketoiminnan vahvistamiseen liittyviä kustannuksia.

Outotecin voitto ennen veroja vuonna 2008 oli 136,3 miljoonaa euroa
(2007: 104,8 milj. euroa). Rahoitustuotot, 16,1 miljoonaa euroa,
vahvistivat tulosta ennen veroja. Tilikauden 2008 voitto oli 93,9
miljoonaa euroa (2007: 77,6 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 42,4
miljoonaa euroa (2007: 27,2 milj. euroa), mikä vastaa 31,1 prosentin
efektiivistä veroastetta (2007: 26,0 %). Tähän sisältyy
Pattison-projektin negatiivinen verovaikutus. Vuonna 2007 konsernin
efektiivinen veroaste oli poikkeuksellisen alhainen johtuen Saksassa
toteutetusta verouudistuksesta. Pitkällä aikavälillä konsernin
veroasteen arvioidaan olevan 30 prosentin tasolla. Osakekohtainen
tulos oli 2,25 euroa (2007: 1,85 euroa).

Outotecin oman pääoman tuotto vuonna 2008 oli 42,6 % (2007: 43,3 %)
ja sijoitetun pääoman tuotto oli 61,6 % (2007: 59,8 %).Liikevaihto kohdemaittain, %   2008 2007

Eurooppa (mukaan lukien IVY-maat)  23  27
Afrikka               12  11
Aasia (mukaan lukien Lähi-itä)   29  15
Australia ja Tyynenmeren alue    8  11
Pohjois-Amerikka           5  4
Etelä-Amerikka           23  32

Yhteensä              100 100
Liikevaihto metalleittain, % 2008 2007

Kupari             22  28
Rauta             12  25
Alumiini            12  10
Ferroseokset          6  2
Jalometallit          10  7
Sinkki             9  6
Nikkeli             7  5
Rikkihappo           13  9
Muut              9  8

Yhteensä           100 100
Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto

                       Q4  Q4  Q1-Q4  Q1-Q4
Milj. EUR                 2008 2007  2008  2007

Liikevaihto
Minerals Processing            144,8 110,5  419,6  302,9
Base Metals                86,4 85,6  295,3  274,2
Metals Processing             163,9 120,8  494,7  432,3
Muut liiketoiminnat            18,8 11,1  56,0  37,8
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen
myynti                  -15,1 -12,5  -47,7  -47,0
Yhteensä                 398,8 315,5 1 217,9 1 000,1

Liikevoitto
Minerals Processing            12,1  16,3  22,5  25,2
Base Metals                17,2  9,3  48,7  43,9
Metals Processing             22,1 11,5  61,1  38,1
Muut liiketoiminnat             0,7  0,3   3,9   2,2
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät    -4,6 -4,4  -16,0  -13,3
Yhteensä                  47,5 33,0  120,2  96,1

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja
hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

Minerals Processing

Minerals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi vuonna 2008
edellisvuotisesta 39 %, ja oli 419,6 miljoonaa euroa (2007: 302,9
milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat laajojen
prosessiratkaisujen ja laitteistotoimitusten suuri osuus. Divisioona
sai valmiiksi toimitukset Boddington Gold Minelle Australiaan ja
Macraesin rikastamolle Uuteen-Seelantiin. Liikevoitto oli 22,5
miljoonaa euroa (2007: 25,2 milj. euroa), ja oli 5,4 % divisioonan
liikevaihdosta (2007: 8,3 %). Divisioonan liikevoittoa heikensi kaksi
merkittävää tekijää. Neljännellä vuosineljänneksellä Yhdysvaltain
Iowassa tehty välimiesoikeuden välipäätös, joka hyväksyi Pattison
Sand Companyn kanteen ja hylkäsi Outotecin vastakanteen, aiheutti yli
8,5 miljoonan euron kertaluonteisen kustannuksen. Lisäksi lähinnä
Australian dollarin ja Yhdysvaltain dollarin välisten sekä euron ja
Ruotsin kruunun välisten termiinisopimusten arvostaminen käypään
arvoon aiheutti 8,9 miljoonan euron realisoituneet ja
realisoitumattomat tappiot (2007: 3,0 milj. euron voitto).
Toimialakohtaisen kausivaihtelun takia Minerals Processing
-divisioonan tuotto on yleensä heikompi vuoden ensimmäisellä
puoliskolla ja vahvempi jälkimmäisellä puoliskolla.

Base Metals

Base Metals -divisioonan liikevaihto kasvoi vuonna 2008
edellisvuotisesta 8 %, ja oli 295,3 miljoonaa euroa (2007: 274,2
milj. euroa). Liikevoitto oli 48,7 miljoonaa euroa (2007: 43,9 milj.
euroa) eli 16,5 % divisioonan liikevaihdosta (2007: 16,0 %). Base
Metals sai valmiiksi liekkisulatus-liekkikonvertointilaitoksen Kiinan
Yanggussa. Katsauskauden liikevoittoon sisältyivät myös
realisoituneet ja realisoitumattomat 1,2 miljoonan euron
kurssivoitot, jotka liittyivät Chilen peson, euron ja Yhdysvaltain
dollarin välisten termiinisopimusten käypään arvoon (2007: 0,4 milj.
euron tappio).

Metals Processing

Metals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi vuonna 2008
edellisvuotisesta yli 14 % ja oli 494,7 miljoonaa euroa (2007: 432,3
milj. euroa). Kasvu johtui lähinnä alumiini- ja
rikkihappolaitosprojektien sekä pasuttoprojektien hyvästä
etenemisestä. Liikevoitto kasvoi merkittävästi ja oli 61,1 miljoonaa
euroa (2007: 38,1 milj. euroa) eli 12,3 % divisioonan liikevaihdosta
(2007: 8,8 %) Kasvuun vaikuttivat toimitusten määrän kasvu,
lisenssitulot, projektien katteiden paraneminen, muutostilaukset sekä
useiden onnistuneiden projektien valmistuminen. Divisioona sai
päätökseen suuren pelletointilaitostoimituksen Samarcolle Brasiliaan
sekä Lurec-rikkihappoteknologiatoimituksen Yangguun Kiinaan.
Divisioona sai Samarcon laatupalkinnon projektin laadukkaasta
toteutuksesta.


TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2008 säilyi hyvänä ja oli 106,6
miljoonaa euroa (2007: 143,0 milj. euroa). Suurimmat liiketoiminnan
nettorahavirtaa heikentäneet muutokset vuonna 2008 liittyivät
maksettuihin veroihin ja liiketoiminnan rahoitustarpeisiin.
Tärkeimmät positiiviset vaikutukset johtuivat hyvästä tuloksesta ja
hyvän rahavirran korkotuotoista. Emoyhtiö jakoi osinkoja 39,9
miljoonaa euroa huhtikuussa 2008 (2007: 14,7 milj. euroa).
Outotecin rahavarat olivat vuonna 2008 yhteensä 317,8 miljoonaa euroa
(2007: 291,0 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa yli jäävät varat
lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin, kuten pankkitalletuksiin
ja yrityksen arvopapereihin. Sijoituksissa noudatetaan ennalta
sovittuja vastapuolikohtaisia luottolimiittejä ja juoksuaikoja, jotka
Outotec tarkastaa säännöllisesti. Yhdenkään rahamarkkinasijoituksen
erääntymisajasta ei ollut jäljellä yli kolmea kuukautta 31.12.2008.

Outotecin käyttöpääoma vuoden 2008 lopussa oli -171,2 miljoonaa euroa
(31.12.2007: -153,9 milj. euroa). Käyttöpääoman paraneminen johtui
lähinnä saaduista ennakkomaksuista ja varaston vähyydestä.

Tase säilyi vahvana ja rahoitusrakenne oli hyvä. Korolliset
nettovelat 31.12.2008 olivat -314,6 miljoonaa euroa (31.12.2007:
-292,9 milj. euroa). Vuoden 2008 lopussa saadut ennakkomaksut olivat
yhteensä 214,0 miljoonaa euroa (31.12.2007: 190,1 milj. euroa).
Saadut ennakkomaksut vähenivät vuoden 2008 neljännellä
neljänneksellä, koska suuria uusia tilauksia ei saatu. Nettoennakot
olivat vuoden 2008 lopussa yhteensä 197,6 miljoonaa euroa mukaan
lukien alihankkijoille maksetut 16,4 miljoonan euron ennakkomaksut.
Outotecin velkaantumisaste katsauskauden lopussa oli -139,0 %
(31.12.2007: -136,4 %) ja omavaraisuusaste 35,0 % (31.12.2007: 38,2
%).

Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2008 olivat 23,9
miljoonaa euroa (2007: 11,6 milj. euroa), ja ne koostuivat lähinnä
Auburn konsernin ostosta neljännellä vuosineljänneksellä. Lisäksi
investoitiin informaatioteknologiaan, immateriaalioikeuksiin ja
laitteistoihin. Kunnossapitoinvestointien määrä on arviolta noin 15
miljoonaa euroa vuosittain.

Sitova monivaluuttainen takausjärjestely, jonka nimellisarvo on 480
miljoonaa euroa, on Outotecin suurin luottosopimus. Vuoden
kolmannella neljänneksellä sopimuksen erääntymisaika pidennettiin
vuoteen 2011. Tämän järjestelyn lisäksi yrityksellä on muita
kahdenkeskisiä luottojärjestelysopimuksia. Nämä järjestelyt
mahdollistavat yrityksen liiketoimintavolyymin kasvun.

Annettujen takauksien ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan
lukien konserniyhtiöiden ennakkotakaukset, oli 353,8 miljoonaa euroa
joulukuun 2008 lopussa (31.12.2007: 391,9 milj. euroa). Määrä kasvoi
edellisvuotisesta liiketoiminnan kasvun takia.

Outotec on solminut ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa sopimuksen
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana
hankkinut 265 000 Outotecin osaketta, jotka on käsitelty Outotecin
taseessa omien osakkeiden hankintana.


YRITYSKAUPAT

Outotec saattoi päätökseen kanadalaisen kaivos- ja
metalliteollisuuden palveluntuottajan Auburn-konsernin oston
neljännellä vuosineljänneksellä. Yritys tarjoaa
kunnossapitopalveluita pääasiassa Kanadassa ja Chilessä. Sen
liikevaihto vuonna 2008 oli noin 20,0 miljoonaa euroa (31,2 milj.
Kanadan dollaria) ja liikevoitto noin 0,1 miljoonaa euroa (0,2 milj.
Kanadan dollaria). Hankitun yrityksen liikevaihto 10.10.-31.12.2008
oli 3.0 miljoonaa euroa ja liiketappio -0,2 miljoonaa euroa.

Lopullinen ostohinta oli noin 10 miljoonaa euroa (15,6 milj. Kanadan
dollaria). Lopullinen ostohinnan allokaatio toteutetaan vuoden 2009
ensimmäisen neljänneksen aikana.

Kolmannella vuosineljänneksellä Outotec myi omistusosuutensa
radiotaajuusantenneja (RFID-antenneja) valmistavasta Intune Circuits
Oy:stä Savcor Group Ltd:lle. Kaupalla oli 1,1 miljoonan euron
negatiivinen vaikutus Outotecin vuoden 2008 liikevoittoon.


TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Vuonna 2008 Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat
yhteensä 20,2 miljoonaa euroa (2007: 19,9 milj. euroa) eli 1,7 %
liikevaihdosta (2007: 2,0 %). Outotec jätti 45 uutta
patenttihakemusta (2007: 45), ja sille myönnettiin 277 uutta
kansallista patenttia (2007: 303).

Neljännellä vuosineljänneksellä Outotec ja Eesti Energia sopivat
perustavansa yhteisyrityksen, jonka tarkoituksena on kehittää ja
markkinoida ympäristön kannalta kestäviä, energiatehokkaita ja
taloudellisesti kannattavia menetelmiä öljyliuskeen jalostamiseen.
Kiertoleijupetiteknologian (CFB-teknologian) soveltuvuus testattiin
Frankfurtin koelaitoksessa. Yhtiöt solmivat joulukuussa sopimuksen
ensimmäisen CFB-teknologialla toimivan öljyntuotantolaitoksen
perussuunnittelusta Viron Narvaan.

Neljännellä vuosineljänneksellä Porin
HydroCopper-demonstraatiolaitoksessa testattiin jatkuvatoimista
prosessia Zangezurin kuparirikasteella. Testi, jossa käytetään 280
tonnia rikastetta, aloitettiin lokakuussa 2008 ja se jatkuu tammikuun
2009 loppuun. Huhtikuussa 2008 yhtiöt solmivat aiesopimuksen
HydroCopper-laitoksen perussuunnittelusta ja toimittamisesta
Armeniaan.

Marraskuussa Outotecin Porin tutkimuskeskus sai Suomen
laatupalkintokilpailussa tunnustuksen toiminnan erinomaisuudesta
(Recognised for Excellence).

Kolmannen vuosineljänneksen aikana valmistui sisäinen arviointi
Outotecin teknologioista sekä niiden energiatehokkuudesta ja
ympäristövaikutuksista. OECD:n määritelmän mukaan noin 70 % vuoden
2008 tilauskertymästä (2007: 80 %) voidaan luokitella
ympäristöhyödykkeiksi ja -palveluiksi (Environmental Goods and
Services, EGS). Tutkimus osoitti lisäksi, että 63 % Outotecin
teknologioista on selkeästi EGS-teknologioita ja 33 % voi olla
EGS-teknologioita käyttösovelluksen mukaan.

Toisella vuosineljänneksellä Outotec jakoi 22 työntekijälle
teknologiapalkinnon uusien ja vanhojen teknologioiden
innovatiivisesta kehitystyöstä. Palkintojen yhteisarvo oli 96 000
euroa.

Toisella vuosineljänneksellä Outotec osallistui lisäksi Teknillisen
korkeakoulun energiatutkimusohjelmaan. Yksi tutkimuksen aiheista on
energiahäviöiden minimoiminen polttoprosesseissa.

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä Outotec ja Geologian
tutkimuskeskus solmivat kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on
edistää mineraaliteknologian tutkimus- ja kehitysyhteistyötä.


HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 2 674 työntekijää
(31.12.2007:
2 144). Työntekijöitä oli vuonna 2008 keskimäärin 2 483 (2007: 2
031). Keskimääräinen henkilöstö kasvoi edellisvuodesta 452 henkilöllä
liiketoiminnan kasvua seuranneen aktiivisen rekrytoinnin vuoksi.
Määräaikaisten työntekijöiden määrä oli noin 15 % tai noin 400 yhtiön
henkilökunnasta vuoden 2008 lopussa.

Henkilöstö maittain


              31.12.2008 31.12.2007 Muutos, %

Suomi               925    835   10,8
Saksa               380    323   17,6
Muu Eurooppa           249    219   13,7
Pohjois- ja Etelä-Amerikka    758    463   63,7
Australia             225    185   21,6
Muu maailma            137    119   15,1
Yhteensä            2 674   2 144   24,7


Henkilöstön kasvu oli suurin Pohjois-Amerikassa, missä
Auburn-konsernin osto kasvatti henkilöstön määrää 224 työntekijällä.
Vuoden 2008 lopussa yhtiöllä oli oman henkilöstön lisäksi yli 560
projekteissa työskentelevää täysipäiväistä sopimustyöntekijää.
Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien
käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä
kausivaihteluiden mukaan. Alihankkijoiden hyödyntäminen on yksi
Outotecin liiketoimintamallin ja resurssien joustavuuden
kulmakivistä.

Vuonna 2008 palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen
määrä oli 157,7 miljoonaa euroa (2007: 135,4 milj. euroa).


OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT

Outotecillä on kaksi avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista
kannustinohjelmaa: Osakepohjainen kannustinohjelma 2007-2008 ja
Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010.

Osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2007-2008 osallistuu noin 20
avainhenkilöä. Ohjelman ansaintakausi alkoi 1.1.2007 ja se päättyi
31.12.2008. Avainhenkilöille maksettava palkkio määräytyy yhtiön
nettovoitolle ja tilauskannalle asetettujen tavoitteiden
saavuttamisen perusteella. Palkkio maksetaan osakkeina ja
käteismaksuna. Osakkeet jaetaan avainhenkilöille keväällä 2009.
Kannustinohjelman enimmäispalkkio on yhteensä 6,7 miljoona euroa.
Lisätietoja on annettu 23.3.2007 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010 koostuu kolmesta
kalenterivuoden mittaisesta ansaintakaudesta. Ansaintakauden 2009 ja
2010 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 avainhenkilöä.
Kannustimena myönnettävien osakkeiden määrä riippuu hallituksen
määrittämistä ja asettamista vuosittaisista yhtiön kasvutavoitteista
liittyen osakekohtaiseen tulokseen, tilauskantaan sekä
palveluliiketoimintaan. Ansaintakauden 2008 mahdolliset kannustimet
maksetaan vuonna 2009. Palkkiosta noin puolet maksetaan Outotecin
osakkeina ja puolet käteisenä. Ansaintakauden 2008 aikana
kannustinohjelmaan osallistuu noin 30 avainhenkilöä. Noin 20
avainhenkilöä, jotka kuuluvat Osakepohjainen kannustinohjelma
2007-2008 piiriin, eivät osallistu 2008-2010 ohjelmaan
ansaintakaudella 2008. Lisätietoja on annettu 3.3.2008 julkaistussa
pörssitiedotteessa.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2008 PÄÄTÖKSET

Outotec Oyj:n vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2008
Espoossa. Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa
31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,95 euroa osaketta kohden.
Osingot, yhteensä 39,9 miljoonaa euroa, maksettiin 1.4.2008.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien, viisi (5). Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin
uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi
Soila ja Risto Virrankoski. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi Risto Virrankosken. Järjestäytymiskokouksessaan
hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
Puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä
varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen
jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen
ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat
suorat kustannukset.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista
seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia.
Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta
antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4 200 000
kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten
annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja
lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä,
liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja
liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4 200 000 kappaletta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta
osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa
kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.

Yllä mainitut valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. Valtuutuksia ei ole käytetty 23.10.2008
mennessä.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (OTE1V).
Outotecin osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautuu 42,0
miljoonaan osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan
yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.


KAUPANKÄYNTI JA PÖRSSIARVO

Katsauskaudella yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli
26,28 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 45,76 euroa ja pienin
noteeraus oli 8,52 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin
katsauskaudella kauppaa 158 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yli 4
140 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 31.12.2008 oli 454
miljoonaa euroa, ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 10,80
euroa.

Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa
hankittuja osakkeita 31.12.2008. Outotec sopi vuoden 2008
ensimmäisellä neljänneksellä ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana
hankkinut 265 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa
(IFRS) omien osakkeiden hankintana.

UBS AG:n Outotc Oyj:n osakkeiden yhteisomistus laski 7.1.2009 alle 5
%:n ja oli 2 040 807 osaketta, joka vastaa 4,86 % yhtiön
osakepääomasta ja äänistä. UBS AG:n Outotec Oyj:n osakkeiden
yhteisomistus ylitti 5 % 4.1.2008 ja nousi 2 331 573 osakkeeseen
ollen 5,55 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä.
Morgan Stanleyn yhteisomistus alitti 5 % Outotec Oyj:n osakkeista
25.4.2008 vastaten 2 062 917:ää osaketta, joka on 4,91 % yhtiön
osakepääomasta ja äänistä. Morgan Stanleyn yhteisomistus Outotec
Oyj:n osakkeista ylitti 5 % 25.3.2008 vastaten 3 517 978 osaketta ja
8,37 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen
Outotec Oyj:n osakkeiden omistus nousi 5 %:iin 15.10.2008 vastaten 2
138 448 osaketta ja 5,09 % osakepääomasta ja äänistä. Kaikkiaan 13
hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus 31.12.2008 oli
noin 60 % kaikista Outecin osakkeista.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Outotec on sopinut Noracid S.A.:n kanssa uuden rikkihappotehtaan
toimittamisesta Mejillonesiin Chileen. Sopimuksen arvo oli noin 51
miljoonaa euroa.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Outotecin asiakkaat toimivat pääasiallisesti kaivos- ja
metalliteollisuudessa maantieteellisillä alueilla, jotka ovat
taloudellisen syklin eri vaiheissa. Kansainvälinen talouskriisi on
alkanut näkyä Outotecin kaikilla markkina-alueilla. Jos metallien
kysyntä heikkenee huomattavasti etenkin kehittyvillä talousalueilla,
kuten Kiinassa, Intiassa, Brasiliassa ja IVY-maissa, Outotecin
tuotteiden ja palveluiden kysyntä saattaa heiketä entisestään.

Epävakaa taloustilanne vaikuttaa edelleen Outotecin asiakkaiden
investointihalukkuuteen uusissa projekteissa. Neljännellä
vuosineljänneksellä muutamat asiakkaat käynnistivät neuvottelut,
jotka koskivat projektien keskeyttämisiä ja vähäisiä peruutuksia
yhteensä noin 100 miljoonan euron arvosta. Odotettavissa saattaa olla
lisää joitain viivästyksiä, siirtymisiä ja peruutuksia.

Samaan aikaan asiakkaat ovat hakeneet yhä enemmän vientiluottoja
projekteilleen. Vientiluottojen kysyntä oli nousussa Outotecin
myyntiprojekteihin liittyvien vientitakuuhakemusten kokonaisarvon
perusteella arvioituna. Vientiluottoja koskevat mahdolliset
maakohtaiset rajoitukset saattavat mutkistaa ja pitkittää
myyntineuvotteluja entisestään.

Osa projekteista on edistynyt suunniteltua hitaammin, ja
toimitusaikojen piteneminen Outotecista riippumattomista syistä
saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia, laatuongelmia ja
toimintaongelmia. Outotecillä on tällaisten riskien ja projektien
seurantaan järjestelmällisiä menetelmiä, kuten PRIMA, hankekohtaisten
riskien tunnistaminen ja hallinta.

Outotecin palveluliiketoiminta koostuu erilaisista laitos- ja
asiantuntijapalveluista. Vaikka Outotecin toimittamien laitosten
suuri määrä antaa hyvän pohjan kasvattaa palveluliiketoimintaa, se ei
kuitenkaan ole täysin immuuni talouskriisin vaikutuksille. Jos
tilanne säilyy ennallaan tai heikkenee, asiakkaat voivat vähentää
palvelujen hankintaa.

Outotecin vuoden neljännen neljänneksen riskiarvioinnin yhteydessä
kaikki keskeneräiset osatuloutettavat projektit ja takuuajan piirissä
olevat toimitetut projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset
päivitettiin. Myös lähes valmiit projektit arvioitiin. Lisäksi
tehtiin näiden projektien suoritustakaus- ja takuuvaraukset sekä
mahdolliset projektitappioihin liittyvät varaukset. Projektiriskien
kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittävää kasvua. Vuonna 2008
Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä
luottotappioita. Jos talousmarkkinoiden epävakaus jatkuu, vastapuolet
saattavat joutua neuvottelemaan joitakin maksuehtoja uudelleen.
Lisäksi joillakin markkina-alueilla pienillä kaivosyhtiöillä on
rahoitusvaikeuksia ja rahoituksen puuttuessa jotkut Outotecin
nykyisistä ja tulevista asiakkaista voivat ajautua konkurssiin.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja
loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian
dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan
randeina. Yhdysvaltain dollarin suhteellinen osuus on nousussa.
Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi,
mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla
suojataan termiineillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat
lähitulevaisuudessa aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja
todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten
päätösten ja riskianalyysien perusteella. Suojauslaskennan
kustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin
ennakkomaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin
takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset
saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen.
Lisäksi demand-muotoisten takausten suuri määrä voi lisätä
edunsaajien mahdollisesti tekemien maksuvaatimusten määrää. Outotecin
likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin
pankkitalletuksiin ja vähemmässä määrin kotimaisiin
yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä sijoituksia
saatuja tuottoja.

Muutamia Outotecia koskevia oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyitä
on vireillä. Näihin menettelyihin tarkoitetut varaukset on päivitetty
vuoden lopussa, ja niiden kokonaisarvo on noin 9 miljoonaa euroa.

NÄKYMÄ VUODELLE 2009

Kaivos- ja metalliteollisuuden investoinnit ovat vähäisiä, koska
maailman taloustilanne on epävakaa. Lisäksi rahoitusmarkkinoiden
kriisi vaikuttaa teollisuuden investointeihin, jotka koskevat
erityisesti uusia hankkeita sekä yrityksiä joilla on heikko
pääomarakenne. Asiakkaat, joilla on rahoitus uusiin
investointeihinsa, arvioivat uudelleen projektiensa laajuuden ja
hinnat ennakoiden pääomakustannusten mahdollista alenemista.

Vallitseva epävarmuus hämärtää kaivos- ja metalliteollisuuden
näkymiä. Outotecin lähtökohdat vuodelle 2009 ovat kuitenkin
verrattain hyvät. Nykyisen tilauskannan ja ennakoitujen uusien
tilausten perusteella johto arvioi, että vuonna 2009:
- liikevaihto tulee supistumaan noin yhden neljänneksen vuoden 2008
luvusta,
- bruttokate tulee säilymään hyvällä tasolla, ja
- liikevoittomarginaali tulee olemaan alhaisempi kuin vuonna 2008
johtuen pienemmästä liikevaihdosta.
Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien
tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta. Liikevoiton
kertyminen painottuu yleensä loppuvuoteen.


Espoossa 30.1.2009


Outotec Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat:

Outotec Oyj

Tapani Järvinen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.comTILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

Tuloslaskelma

                      Q4   Q4  Q1-Q4  Q1-Q4
milj. EUR                 2008  2007  2008  2007

Liikevaihto               398,8 315,5 1 217,9 1 000,1

Hankinnan ja valmistuksen kulut     -308,0 -250,6 -956,2 -796,4

Bruttokate                90,8  64,9  261,7  203,8

Muut tuotot                0,6  2,2   0,9   5,9
Myynnin ja markkinoinnin kulut      -14,2 -11,8  -48,0  -44,6
Hallinnon kulut             -15,7 -15,1  -55,1  -47,0
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut    -5,5  -5,6  -20,2  -19,9
Muut kulut                -8,5  -1,1  -19,1  -0,7
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta      -  -0,4    -  -1,4

Liikevoitto                47,5  33,0  120,2  96,1

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot ja -kulut           3,9  3,7  16,4  12,4
Markkinahintoihin liittyvät voitot ja
tappiot                  1,6  0,3   3,2   0,2
Muut rahoitustuotot ja -kulut       -0,6  -0,9  -3,4  -3,9
Rahoitustuotot ja -kulut          4,9  3,1  16,1   8,7

Voitto ennen veroja            52,4  36,1  136,3  104,8

Tuloverot                -17,3  -9,0  -42,4  -27,2

Tilikauden voitto             35,1  27,2  93,9  77,6

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille           35,1  27,1  94,0  77,6
Vähemmistölle                -  0,0  -0,0   0,0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu
osakekohtainen tulos:
Osakekohtainen tulos, EUR         0,84  0,65  2,25  1,85
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR   0,84  0,65  2,25  1,85

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä
summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.Lyhennetty tase

milj. EUR                31.12.2008 31.12.2007

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet             81,4    74,8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      29,5    24,6
Sijoitukset ja saamiset
Korolliset                   0,5    3,4
Korottomat                   21,3    17,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä         132,7   120,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus *)               87,7   117,0
Sijoitukset ja saamiset
Korolliset                   0,4    0,8
Korottomat                  323,2   224,0
Rahavarat                   317,8   291,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä         729,1   632,8

VARAT YHTEENSÄ                861,8   752,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   226,4   214,7
Vähemmistöosuus                  -    0,1
Oma pääoma yhteensä              226,4   214,8Pitkäaikaiset velat
Korolliset                   2,6    1,2
Korottomat                   74,3    58,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä          76,9    59,5

Lyhytaikaiset velat
Korolliset                   1,5    1,0
Korottomat **)                557,0   477,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä         558,4   478,6

Velat yhteensä                635,4   538,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ         861,8   752,8

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 16,4 miljoonaa euroa
31.12.2008 (31.12.2007: 34,8 milj. euroa).
**) Joista bruttomääräiset saadut ennakot olivat 909,3 miljoonaa
euroa 31.12.2008 (31.12.2007: 589,7 milj. euroa). Nettomääräiset
saadut ennakot valmistusasteen mukaisen osatuloutuksen jälkeen olivat
214,0 miljoonaa euroa 31.12.2008 (31.12.2007: 190,1 milj. euroa).


Lyhennetty rahavirtalaskelma
                             Q1-Q4 Q1-Q4
milj. EUR                         2008 2007
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto                     93,9 77,6
Oikaisut
 Poistot                         11,0 11,3
 Muut oikaisut                      13,5 25,8
Käyttöpääoman vähennys                   7,9 29,2
Saadut korot                        17,2 11,8
Maksetut korot                       -0,4 -0,2
Maksetut verot                      -36,6 -12,6
Liiketoiminnan nettorahavirta               106,6 143,0
Investoinnit                       -15,2 -11,6
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla                        -7,6   -
Aineellisen omaisuuden myynti                0,7  0,2
Muu investointien rahavirta                  - -0,6
Investointien nettorahavirta               -22,1 -12,1
Rahavirta ennen rahoitusta                 84,5 131,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) ja takaisinmaksut (-)  0,2 -1,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys               1,1   -
Omien osakkeiden hankinta *)                -9,4   -
Maksetut osingot                     -39,9 -14,7
Muu rahoituksen rahavirta                  0,8 -0,8
Rahoituksen nettorahavirta                -47,3 -16,5
Rahavarojen nettomuutos                  37,3 114,5

Rahavarat tilikauden alussa                291,0 171,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus            -10,5  5,1
Rahavarojen nettomuutos                  37,3 114,5
Rahavarat tilikauden lopussa               317,8 291,0

*) Outotec on sopinut ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi, Outotecin
rahoittamana hankkinut 265 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty
Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Kumulatiiviset muuntoerot
G = Kertyneet voittovarat
H = Vähemmistöosuus
I = Oma pääoma yhteensä         Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
milj. EUR       A   B   C   D  E   F   G  H   I
Oma pääoma
1.1.2007      16,8 20,2  0,1   -  -  5,8 101,1 0,0 144,1
Rahavirran
suojaukset:
  Omaan pääomaan
  jaksotettu
  suojaustulos    -   -   - 11,3  -   -   -  - 11,3
  Omaan pääomaan
  kirjatut verot   -   -   - -3,2  -   -   -  - -3,2
Myytävissä olevat
sijoitukset:
  Omaan pääomaan
  kirjattu
arvonmuutos      -   -   - -0,2  -   -   -  - -0,2
  Omaan pääomaan
  kirjatut verot   -   -   - -0,0  -   -   -  - -0,0
Muuntoerot      -   -   -   -  - -0,1   - -0,0 -0,1
Muut muutokset    -   -  0,0   -  -   -   -  -  0,0
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
erät         -   -  0,0  7,9  - -0,1   - -0,0  7,8
Tilikauden voitto   -   -   -   -  -   - 77,6 0,0 77,6
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä       -   -  0,0  7,9  - -0,1 77,6 0,0 85,4
Osingonjako      -   -   -   -  -   - -14,7  - -14,7
Oma pääoma
31.12.2007     16,8 20,2  0,2  7,9  -  5,7 164,0 0,1 214,8

Oma pääoma
1.1.2008      16,8 20,2  0,2  7,9  -  5,7 164,0 0,1 214,8
Rahavirran
suojaukset:
  Omaan pääomaan
  jaksotettu
  suojaustulos    -   -   - -12,6  -   -   -  - -12,6
  Omaan pääomaan
  kirjatut verot   -   -   -  3,1  -   -   -  -  3,1
Myytävissä olevat
sijoitukset:
  Omaan pääomaan
  kirjattu
arvonmuutos      -   -   - -2,1  -   -   -  - -2,1
Muuntoerot      -   -   -   -  - -21,7   - 0,0 -21,7
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
erät         -   -   - -11,6  - -21,7   - 0,0 -33,3
Tilikauden voitto   -   -   -   -  -   - 94,0 -0,0 93,9
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä       -   -   - -11,6  - -21,7 94,0 -0,0 60,6
Osingonjako      -   -   -   -  -   - -39,9  - -39,9
Omien osakkeiden
hankinta *)      -   -   -   - -9,4   -   -  - -9,4
Osakeperusteiset
maksut:

vastaanotettujen
  palveluiden
arvo         -   -   -   -  -   -  0,1  -  0,1
Vähemmistön
hankinta       -   -   -   -  -   -   - -0,0 -0,0
Muut muutokset    -   - -0,0   -  -   -  0,2  -  0,2
Oma pääoma
31.12.2008     16,8 20,2  0,1 -3,7 -9,4 -16,0 218,5 0,0 226,4

*) Outotec on sopinut ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa
avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja
suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on
taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi, Outotecin
rahoittamana hankkinut 265 000 Outotecin osaketta, jotka on esitetty
Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.Konsernin tunnusluvut
                      Q4   Q4  Q1-Q4  Q1-Q4
                     2008  2007  2008  2007
Liikevaihto, milj. EUR         398,8  315,5 1 217,9 1 000,1
Bruttokate, %              22,8  20,6  21,5  20,4
Liikevoitto, milj. EUR          47,5  33,0  120,2  96,1
Liikevoitto, % liikevaihdosta      11,9  10,5   9,9   9,6
Voitto ennen veroja, milj. EUR      52,4  36,1  136,3  104,8
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta  13,1  11,5  11,2  10,5
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj.
EUR                   -36,7  45,3  106,6  143,0
Korollinen nettovelka kauden lopussa,
milj. EUR               -314,6 -292,9 -314,6 -292,9
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa,
%                   -139,0 -136,4 -139,0 -136,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %    35,0  38,2  35,0  38,2
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj.
EUR                  -171,2 -153,9 -171,2 -153,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR  14,0   1,7  23,9  11,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit, %
liikevaihdosta              3,5   0,5   2,0   1,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %       92,7  71,9  61,6  59,8
Oman pääoman tuotto, %          64,1  53,9  42,6  43,3
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 176,7 1 317,2 1 176,7 1 317,2
Tilauskertymä, milj. EUR        119,9  384,2 1 153,8 1 463,0
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana  2 628  2 185  2 483  2 031
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta    8,8   8,6   7,7   7,8
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut,
milj. EUR                 5,5   5,6  20,2  19,9
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut,
% liikevaihdosta             1,4   1,8   1,7   2,0
Osakekohtainen tulos, EUR        0,84  0,65  2,25  1,85
Osakekohtainen oma pääoma, EUR      5,43  5,11  5,43  5,11
Osakekohtainen osinko, EUR         -    - 1,00*)  0,95

*) Hallituksen esitys osakekohtaiseksi osingoksi

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä
vuositilinpäätöksessä. Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Outotec on soveltanut maaliskuusta 2008 alkaen IFRS 2
Osakeperusteiset maksut standardia avainhenkilöille suunnattuun
kannustinjärjestelmään, jonka ansaintajakso on vuosina 2008 - 2010.

Uusien IFRS tulkintojen soveltaminen

Seuraavien tulkintojen käyttöönotolla ei ole vaikutusta konsernin
vuoden 2008 tilinpäätökseen:
- IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt (voimassa 1.1.2008 jälkeen
alkavilla tilikausilla).
- IFRIC 14 IAS 19 Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan
omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden
välinen yhteys (voimassa 1.1.2008 jälkeen alkavilla tilikausilla).
- IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen sekä IFRS
7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
standardien muutokset (voimassa 1.7.2008 lähtien).

Outotec arvioi seuraavien standardien vaikutukset ja alkaa soveltaa
uusia standardeja 1.1.2009 alkavalla tilikaudella:
- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Vesting Conditions and
Cancellations (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla). Uudistettua
standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IFRS 8 Toiminnalliset segmentit (voimassa 1.1.2009 alkavilla
tilikausilla).
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (voimassa 1.1.2009 alkavilla
tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty
sovellettavaksi EU:ssa.
- IAS 23 Vieraan pääoman menot (voimassa 1.1.2009 alkavilla
tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty
sovellettavaksi EU:ssa.
- IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Puttable Financial
Instruments and Obligations Arising on Liquidation ja IAS 1
Tilinpäätöksen esittäminen standardien muutokset (voimassa 1.1.2009
alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
(voimassa 1.10.2008 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
Tulkintaa ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat
taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin
raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä
tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä
tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman
käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia,
eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat
johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä
arvioista.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät
                           Q1-Q4 Q1-Q4
milj. EUR                       2008 2007
Myytävissä olevien rahoitusvarojen luovutusvoitto *)   -  1,9
Myyntitappio Intune Circuits Oy:n myynnistä      -1,1   -
Arbitraatio kulut                   -8,5   -

*) Outotecin omistamien Pacific Ore Ltd (UK) osakkeiden tasearvo oli
0,8 miljoonaa euroa 31.12.2006. Vuonna 2007 osakkeet vaihdettiin
Trajan Mineral Limited:n osakkeisiin. Trajan Mineral Limited
listautui Australian pörssiin (ASX) 30.11.2007. Kyseinen
listautuminen tuotti Outotecille 1,9 miljoonan euron voiton. Yhtiön
listautumishetken ja 31.12.2008 välinen osakkeiden käyvän arvon
muutos -2,4 miljoonaa euroa (31.12.2007: -0,3 milj. euroa) on
kirjattu myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostustilille Outotecin
omaan pääomaan.Tuloverot
                       Q1-Q4 Q1-Q4
milj. EUR                   2008 2007
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -37,4 -24,5
Laskennalliset verot             -5,0 -2,7
Tuloverot yhteensä              -42,4 -27,2Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

milj. EUR                    31.12.2008 31.12.2007
Hankintameno kauden alussa              81,3    77,4
Muuntoerot                      -3,3    0,0
Lisäykset                       10,7    5,1
Vähennykset                      -3,3    -1,5
Tytäryhtiöiden hankinta                2,1     -
Uudelleenryhmittelyt                  0,0    0,2
Hankintameno kauden lopussa              87,6    81,3

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden
alussa                        -56,7   -50,7
Muuntoerot                       2,0    0,1
Vähennykset                      3,1    1,1
Uudelleenryhmittelyt                  0,0    0,0
Tilikauden poistot                  -6,4    -7,2
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden
lopussa                       -58,1   -56,7

Kirjanpitoarvo kauden lopussa             29,5    24,6Vastuusitoumukset

milj. EUR                    31.12.2008 31.12.2007
Annetut pantit                     3,0    2,1
Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten
vakuudeksi                      166,5   185,7
Vuokravastuut                     68,7    51,4

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat
ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset
rahoituksen vakuudeksi olivat 31.12.2008 8,5 miljoonaa euroa
(31.12.2007: 2,8 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi
annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 353,8
miljoonaa euroa (31.12.2007: 391,9 milj. euroa).Johdannaissopimukset

Valuuttajohdannaiset

milj. EUR      31.12.2008 31.12.2007
Käypä nettoarvo     12,7 (*  13,9 (**
Nimellisarvo       378,3   344,2

(* joista -5,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia
(** joista 11,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia


Lähipiiritapahtumat

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa
                   Q1-Q4    Q1-Q4
milj. EUR               2008    2007

Myynti                  -     0,0
Rahoitustuotot ja -kulut         -     0,2
Lainasaamiset              -     1,2
Myynti- ja muut saamiset         -     1,0

Vuoden 2007 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2008 ensimmäisen
neljänneksen aikana Intune Circuits Oy:ssä järjestetyn suunnatun
osakeannin seurauksena Outotec konsernin omistusosuus yhtiössä laski
17,9 prosenttiin. Jäljellä oleva omistus yhtiössä myytiin vuoden 2008
kolmannen neljänneksen aikana. Näiden omistusosuus muutosten johdosta
yhtiötä ei enää yhdistellä Outotec
konserniin.

Avoimet saldot johtoon kuuluvien avainhenkilöiden kanssa

Outotec oli velkaa 31.12.2008 Outotec Auburn Inc:in
toimitusjohtajalle 2,2 miljoonaa euroa. Velka liittyi Auburn
konsernin hankinnan sovittuihin maksuehtoihin. Hankintameno oli 10,2
miljoonaa euroa, josta on maksettu 8,0 miljoonaa euroa ja 2,2
miljoonaa euroa on jaksotettu velaksi tilinpäätöspäivänä. Velka
tullaan maksamaan Outotec Auburn Inc:in toimitusjohtajalle
myyntisopimuksen mukaisesti vuoden 2009 ensimmäisen kvartaalin
aikana.

Liiketoimintojen yhdistäminen

Auburn konsernin hankinta

Outotec on saattanut 10.10.2008 päätökseen kanadalaisen Auburn
konsernin oston. Yritys toimittaa huoltopalveluja kaivos- ja
metalliteollisuudelle pääasiassa Kanadassa ja Chilessä. Auburn
konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli noin 27 miljoonaa euroa (41
miljoonaa Kanadan dollaria).

Kauppahinta on noin 10 miljoonaa euroa (15,6 milj. Kanadan dollaria).
Myyntisopimuksen mukaisesti myyjä on laatinut päättävän taseen
10.10.2008 marraskuun loppuun mennessä. Alla esitetty kauppahinnan
allokaatio on alustava, ja lopullinen kauppahinnan allokaatio tullaan
täsmentämään vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.                  Yhdistämisessä
                  kirjatut käyvät  Kirjanpitoarvot
                       arvot ennen yhdistämistä
Tavaramerkit ja patentit (sis.
aineettomiin hyödykkeisiin)          0,6          -
Asiakassopimukset ja niihin
liittyvät asiakassuhteet
(sis. aineettomiin hyödykkeisiin)       0,6          -
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet           2,2        2,2
Vaihto-omaisuus                0,5        0,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset        3,6        3,6
Rahavarat                   0,4        0,4
Varat yhteensä                7,9        6,7

Korolliset velat               3,1        3,1
Laskennalliset verovelat           0,4          -
Ostovelat ja muut velat            0,4        0,4
Velat yhteensä                3,9        3,5

Nettovarat                  4,0        3,2

Hankintameno                 10,2
Liikearvo                   6,3

Rahana maksettu hankintahinta         8,0
Hankittujen tytäryritysten
rahavarat                   0,4
Rahavirtavaikutus               7,6

Hankintameno jaksotettu velaksi
31.12.2008                  2,2


Hankitun Auburn konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 20,0
miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 0,1 miljoonaa euroa. Yrityksen
liikevaihto 10.10.2008-31.12.2008 välisenä aikana oli yhteensä 3,0
miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,2 miljoonaa euroa.

Auburn-konsernin hankinnan vaikutus Outotecin liikevaihtoon ja
liikevoittoon

Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2008 olisi ollut 1 234,9 miljoonaa
euroa ja liikevoitto 120,5 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana
toteutuneen yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut
1.1.2008.Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain

milj. EUR      Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08
Liikevaihto
Minerals Processing 95,3 55,2 64,6 72,7 110,5 60,1 92,7 122,0 144,8
Base Metals     53,4 60,1 64,5 64,1 85,6 60,1 72,0 76,9 86,4
Metals Processing  90,8 97,5 100,9 113,0 120,8 104,6 109,2 116,9 163,9
Muut liiketoiminnat 11,9  6,7  8,9 11,1 11,1  9,1 16,7 11,4 18,8
Kohdistamattomat
erät*) ja sisäinen
myynti       -11,9 -7,8 -11,7 -15,0 -12,5 -8,3 -15,0 -9,2 -15,1
Yhteensä      239,6 211,7 227,1 245,9 315,5 225,6 275,5 318,1 398,8

Liikevoitto
Minerals Processing 13,1  1,9  3,3  3,6 16,3  4,1  3,2  3,1 12,1
Base Metals      6,7  9,4 13,2 12,1  9,3  6,3 11,9 13,3 17,2
Metals Processing   5,3  4,7 10,5 11,5 11,5 12,3 11,8 14,9 22,1
Muut liiketoiminnat  1,0  0,0  0,6  1,3  0,3  0,4  1,2  1,7  0,7
Kohdistamattomat**)
ja sisäiset erät   -3,0 -2,4 -4,1 -2,5 -4,4 -2,2 -5,1 -4,1 -4,6
Yhteensä       23,0 13,6 23,4 26,0 33,0 21,0 22,9 28,9 47,5

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja
hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.
Tunnuslukujen laskentaperusteet

                Korolliset velat - korolliset
Korollinen nettovelka     = varat

Nettovelkaantumisaste     = Korollinen nettovelka/     × 100
                Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste       = Oma pääoma yhteensä/      × 100
                Taseen loppusumma - saadut
                ennakot

Sijoitetun pääoman tuotto   = Liikevoitto + rahoitustuotot/ × 100
                Taseen loppusumma - korottomat
                velat (kauden keskiarvo)

Oman pääoman tuotto      = Tilikauden voitto/       × 100
                Oma pääoma yhteensä (kauden
                keskiarvo)

Tutkimus- ja kehitystoiminnan  Tuloslaskelmaan kirjatut
kulut             = tutkimus- ja kehitystoiminnan
                kulut (mukaan lukien saaduilla
                avustuksilla katetut kulut)

                Emoyhtiön omistajille kuuluva
Osakekohtainen tulos     = tilikauden voitto
                Osakkeiden keskimääräinen
                osakeantioikaistu lukumäärä kauden
                aikana


Osakekohtainen osinko     = Tilikaudelta jaettu osinko
                Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,
                oikaistuna splitin vaikutuksellaTIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Tiedotustilaisuus, jossa toimitusjohtaja Tapani Järvinen ja talous-
ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala esittelevät
tilinpäätöstiedotteen, pidetään Helsingissä. Tilaisuus on
englanninkielinen.

TIEDOTUSTILAISUUS
Päivä: perjantai, 30.1.2009
Aika: 15.00-16.00
Paikka: Hotel Kämp, kokoushuone Akseli Gallen-Kallela,
Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta
osoitteessa www.outotec.com. Rekisteröidy sivuille noin 5-10
minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Webcast-lähetys tullaan
nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla
5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025.
Tunnussana on Outotec. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa
2.2.2009 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 823141.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä
kaupallisiin tarkoituksiin.


VUODEN 2009 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Outotec julkistaa vuoden 2009 aikana seuraavat taloudelliset
tiedotteet:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009 perjantaina 24.4.2009
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 perjantaina 24.7.2009
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009 perjantaina 23.10.2009

Outotecin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi
Helsingissä keskiviikkona 18.3.2009.

Outotecin vuoden 2008 vuosikertomus julkistetaan viikolla 11.
Vuosikertomuksen voi tilata Outotecin kotisivuilta tai sähköpostilla
osoitteesta investor.relations@outotec.com.


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com
Esitteet
Nimi
Outotec Oyjn Tilinpaatostiedote 2008 Lataa