Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2008 Kutsu Outotec Oyj:n yhtiökokoukseen
helmikuuta 26, 2008

Kutsu Outotec Oyj:n yhtiökokoukseen

OUTOTEC OYJ      PÖRSSITIEDOTE      26.2.2008      KLO 16.00

KUTSU OUTOTEC OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 18.3.2008 kello 13.00 alkaen
Espoossa, Dipolissa, osoitteessa Otakaari 24, Otaniemi.
Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 12.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
uusien osakkeiden ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
oikeuksien antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa joko maksua
vastaan tai maksutta. Tällä valtuutuksella ei kuitenkaan oikeuteta
hallitusta antamaan optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.200.000
kappaletta. Hallitus päättää osakeannin kaikista ehdoista ja sillä on
oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 4.200.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla
pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin.
Hankinta voidaan suorittaa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

4. Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeille jaetaan
osinkoa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,95 euroa osaketta
kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä tiistaina 25.3.2008 on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
esittää, että osinko maksetaan tiistaina 1.4.2008.

5. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallitus, joka kokonaisuudessaan toimii myös nimitysvaliokuntana,
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
jäseniksi seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
valittaisiin yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Carl-Gustaf
Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto
Virrankoski, ja että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin
uudelleen Risto Virrankoski.

Hallitus, joka kokonaisuudessaan toimii myös nimitysvaliokuntana,
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen
puheenjohtajalle 5000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 3000
euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle lisäksi 1000 euroa, ja että kullekin hallituksen
jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja
valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat
suorat kustannukset.

6. Tilintarkastajan valinta

Tarkastusvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy
Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi
tilikaudelle 2008 päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan
osakeantivaltuutukseksi ja omien osakkeiden hankkimista koskevaksi
valtuutukseksi ovat nähtävillä viimeistään maanantaina 10.3.2008
alkaen yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.outotec.com sekä yhtiön
pääkonttorissa Riihitontuntie 7 C, Espoo. Osakkeenomistajalle
lähetetään pyynnöstä jäljennös asiakirjoista ja asiakirjat ovat
saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen sekä oikeus käyttää äänioikeutta
kokouksessa

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
viimeistään perjantaina 7.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla, joka on sanottuna päivänä
merkitty tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan  yhtiölle
- kirjeitse yhtiön osoitteeseen Outotec Oyj, Yhtiökokous 2008, PL 86,
02201 Espoo;
- sähköpostitse osoitteessa investor.relations@outotec.com;
- faksilla numeroon 020 529 2201; tai
- puhelimitse numeroon 020 529 2005 tai 020 529 2031 (maanantaista
perjantaihin klo 9.00-16.00).
Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään maanantaina 10.3.2008
klo 16.00 mennessä.

Valtakirjojen toimittaminen ennakolta

Osakkeenomistaja voi käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

Espoossa 26.2.2008

Outotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:

OUTOTEC OYJ
Rita Uotila
Sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954141
sähköposti: rita.uotila(at)outotec.comJAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com